індивідуального проекту по об'єктах житлово-цивільного призначення вказується

___________________________________________________________________________________

найменування органу, який дозволив застосування такого проекту]

7. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________________________

{найменування органу, який затвердив

___________________________________________________________________________________

(перезатвердив) документацію на об'єкт (чергу, пусковий комплекс)]


"___"___________ 20 ___ р. № ___

8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:

початок робіт ______________________; закінчення робіт _____________

(місяць і рік) (місяць і рік)

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ_________________; фактично ________________

  1. Державній приймальній комісії представлена така документація:___________

_______________________________________________________________________________

(перелік документів у відповідності з 2.7, 2.10 ДБН А.3.1-3 або номер додатка до акту)

Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акту.

10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх об'єктів, крім житлових бу­динків) має такі основні показники потужності, продуктивності, виробничої площі, протяжності, місткості, обсягу, пропускної здатності, провізної здатності, кількості робочих місць тощо (запов­нюється по всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів по­слуг):
За проектом

Фактично

Потужність, продуктивність і ін.

Одиниця виміру

загальна (з урахуван­ням раніше прийнятих)

у тому числі пускового комплексу або черги

загальна (з урахуван­ням раніше прийнятих)

у тому числі пускового комплексу або черги


Випуск продукції (надання послуг), передбаченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей у початковий період_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок (для житлових будинків) має такі показники:

Показники

Одиниця

виміру

За проектом

Фактично

Загальна площа

м2Кількість поверхів

поверхЗагальний будівельний обсяг

м3в тому числі підземної частини

м3Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень


м2

За проектом

Фактично


кількість

площа квартир,м2

кількість

площа квартир,м2


квартир

загальна

житлова

квартир

загальна

житлова

Всього квартирв тому числі:однокімнатнихдвокімнатнихтрикімнатнихчотирикімнатних та

більше11. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об’єкту мають такі дані:

____________________________________________________________________________________

(стислі технічні характеристики стосовно особливостей його розміщення, планування,

____________________________________________________________________________________

кількості поверхів,основних матеріалів і конструкцій, інженерного та технологічного устаткування

  1. На об’єкті встановлено передбачене проектом устаткування в кількості згідно з

актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування (перелік

вказаних актів наведений в додатку ____ до цього акту).

13. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпечності, пожежобезпечності, охорони навколишньго природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені

проектом ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

( відомості про виконання)


Характеристика заходів наведена у додатку __до акту.

14. Зовнішні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачан­ня, газопостачання, енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних ор­ганізацій наведений в додатку ___ до акту.

15. Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією, ліквідовані.

16. Роботи з озеленення, влаштування верхнього покритгя під'їзних доріг до будівель, троту­арів, господарських, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздоблення фасадів будівель вико­нані:

Вид робіт

Одиниця виміру

Обсяг роботи

Термін виконання


17. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектно-кошторисною докумен­тацією: всього _____тис.грн., у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт _____тис.грн., устаткування, інструменту та інвентаря _____тис.грн.

18. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _____тис.грн., у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт ____тис.грн., вартість устаткування, інструменту та інвентаря _____тис.грн.

Рішення державної приймальної комісії

Пред'явлений до прийняття ________________________________________________

(найменування об'єкта)

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Голова державної приймальної

комісії ______________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Члени державної приймальної ______________________ ______________________

комісії ______________________ ______________________

______________________ ______________________

( підписи) (прізвища,ініціали)