Закінчення робіт (введення в експлуатацію):

за планом (договором) _______________________________________________________

фактично ________________________________________________________________________

У цьому журналі ________________________________ пронумерованих і прошнурованих сторінок

Посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис керівника будівельної організації, що видав журнал,


____________________________________________________________________________________

Дата видачі, печатка організації

Основні показники об'єкта, підприємства, будівлі або споруди, що будується (потужність, продуктив­ність, корисна площа, місткість тощо), та кошторисна вартість _________________


_____________________________________________________________________________________________


Інстанція, що затвердила проект (робочий проект), і дата затвердження________________

_________________________________________________________________________________

Субпідрядні організації і роботи, які ними виконуються,______________________________


_________________________________________________________________________________

Організація, що розробила проектно-кошторисну документацію, ______________________

__________________________________________________________________________________

Відмітки про зміни у записах на титульній сторінці ___________________________________

__________________________________________________________________________________


Таблиця Б.1 - Список інженерно-технічного персоналу, зайнятого на будівництві об'єкта

Прізвище, ім'я та по батькові, посада, ділянка робіт

Дата початку робіт на будівництві об'єкта

Відмітка про отримання доз­волу на право виконання робіт

Дата закінчення робіт на будівни­цтві об'єкта


Таблиця Б.2 - Перелік актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій і об­стеження

прихованих робіт

Найменування актів ( з зазначенням місця

знаходження конструкцій і робіт)

Дата підписання акту, прізвище,

ініціали і посади осіб, що підписали


Таблиця Б.З - Відомість результатів операційного контролю якості будівельно-монтаж­них робіт

Дата

Найменування конструктивних частин і елементів, місця їх розташування з посиланням на номер креслення

Результати контролю якості

Посади і підписи осіб, що оцінюють якість робіт


Таблиця Б.4 - Перелік спеціальних журналів робіт

Найменування спеціального журналу і дата його видачі

Організація, що веде журнал, прізвище, ініціали і посада відповідальної особи

Дата здачі-приймання журналу і підписи посадових осіб
Таблиця Б.5 - Відомості про виконання робіт


Дата

Короткий опис і умови виконання робіт (з посиланням, за необхідності,

на роботи, що виконуються субпідрядними організаціями), посада, прізвище, ініціали і підпис відповідальної особи


Таблиця Б.6 - Зауваження контролюючих органів і служб

Дата

Зауваження контролюючих органів або посилання на розпорядження

Відмітка про прийняття зауважень до виконання і про перевірку їх виконання
Вказівки щодо ведення загального журналу робіт

1 Загальний журнал робіт є основним первинним виробничим документом, який відтворює технологічну послідовність, терміни, якість і умови виконання будівельно-монтажних робіт.

2 Загальний журнал робіт ведеться на будівництві окремих або групи однотипних, що одно­часно споруджуються, будівель, споруд, які розміщені в межах одного будівельного майданчика.

3 Загальний журнал робіт веде особа, відповідальна за будівництво будівлі або споруди (ви­конавець робіт, старший виконавець робіт) і заповнює його з першого дня роботи на об'єкті особисто або доручає керівникам змін. Спеціалізовані будівельно-монтажні організації ведуть спеціальні жур­нали робіт, що знаходяться у відповідальних осіб, які виконують ці роботи. Після закінчення робіт спеціальний журнал передається генеральній будівельній організації.

4 Титульний лист заповнюється до початку будівництва генеральною підрядною будівельною організацією за участю проектної організації і замовника.

5 Список інженерно-технічного персоналу, який зайнятий на будівництві об'єкта (таблиця Б. 1), складає керівник генпідрядної будівельної організації.

6 В таблиці Б.2 наводиться перелік всіх актів, що підлягають оформленню на даному об'єкті будівництва в календарному порядку.

7 До таблиці Б.З включаються всі роботи по частинах і елементах будівель і споруд, якість виконання яких контролюється і підлягає оцінці.

8 Таблиця Б.4 заповнюється особою, відповідальною за ведення загального журналу робіт.

9 Регулярні відомості про виконання робіт (з початку і до їх завершення), що включаються в таблицю Б.5, є основною частиною журналу.

Ця частина журналу повинна вміщувати відомості про початок і закінчення робіт і відображати хід їх виконання.

Опис робіт повинен проводитись по конструктивних елементах будівлі або споруди із зазна­ченням осей, рядів, відміток, поверхів, ярусів, секцій і приміщень, де роботи виконувались.

Тут же повинні наводитися короткі відомості про методи виконання робіт, застосовані ма­теріали, готові вироби і конструкції, вимушені простої будівельних машин (із зазначенням вжитих заходів), випробування устаткування, систем, мереж і пристроїв (випробування вхолосту або під на­вантаженням, подача електроенергії, випробування на міцність і герметичність та ін.), відхилення від робочих креслень (із зазначенням причин) і їх погодження, зміни розміщення захисних, охоронних і сигнальних огорож, переноси транспортних і пожежних проїздів, прокладання, перекладання, роз­бирання тимчасових інженерних мереж, наявність і виконання схем операційного контролю якості, виправлення і переробку виконаних робіт (із зазначенням винних), а також метеорологічні та інші особливі умови виконання робіт.


10 До таблиці Б.6 вносяться зауваження осіб, які контролюють виконання і безпеку робіт у відповідності з наданими їм правами, а також уповноважених представників проектної організації або її авторського нагляду.

11 Загальний журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, оформлений усіма підписами на титульному листі і скріплений печаткою будівельної організації, яка його видала.

12 При здачі завершеного будівництвом об'єкта загальний і спеціальні журнали робіт пере­даються замовнику і зберігаються у нього до введення об'єкта в експлуатацію. Після введення об'єкта в експлуатацію журнали передаються на постійне зберігання експлуатаційній організації.

Додаток В

(обов'язковий)

Форма

Календарний план будівництва (найменування об'єкта)

Таблиця B.I


Номер

рядка

Найменування окремих будівель, споруд або видів робіт (з виділенням

містобудівельного комплексу)

Кошторисна вартість,

грн.


Розподіл капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних

робіт за періодами будівництва (кварталами,

роками). грн.

(кварталами, роками), грн.разом

в тому числі будівельно-монтажних робіт


1

2

3

4

5Примітка 1. Номенклатура у графі ″ 2 ″ встановлюється в залежності від виду і особливостей будівництва.

Примітка 2. Розподіл обсягів будівельно-монтажних робіт подається: над рискою - обсяг

капітальних вкладень, під рискою - обсяг будівельно-монтажних робіт, для житлово-цивільних об’єктів подається по місяцях.


Головний інженер проекту _____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Замовник _____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підрядної організації _____________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток Д

(обов'язковий)

Форма

Відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт

Таблиця Д.1
Обсяг будівельно-монтажних робіт

Номер рядка

Найменування робіт

Одини­ця виміру

разом

в тому числі по ок­ремих будівлях, спорудах, пускових або містобудівель­них комплексах

за періодами будівництва

1

2

3

4

5

6

Примітка 1. Перелік робіт встановлюється в залежності від виду і особливостей будівництва.

Примітка 2. Застосування комплектно-блочного методу будівництва і монтажу будівельних

конструкций і устаткування укрупненими блоками повинно бути виділено.


Головний інженер проекту _______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Замовник _______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підрядної організації _______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток Е

(обов'язковий)

Форма

Відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах,

матеріалах і устаткуванні


Таблиця E.I

Номер рядка

Найменування

Одиниця виміру

Разом по будівництву

У тому числі по основних об'єктах

Утому числі за календарними періодами будівництва

1

2

3

4

5

6

Примітка 1. Номенклатура конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування (графа 2) повинна бути визначена в залежності від виду і особливостей будівництва.

Примітка 2. Потреба в матеріалах показується: над рискою - загальна потреба, під рискою - потреба, за ви­нятком матеріалів для виготовлення конструкцій і виробів на підприємствах будівельної індустрії.

Примітка 3. Розподіл потреби в ресурсах (графа 5) повинен передбачати забезпечення ресурсами виділених пускових комплексів, а також необхідний заділ на майбутні періоди будівництва.


Головний інженер проекту ______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Замовник _______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підрядної організації ______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток Ж

(обов'язковий)

Форми

Звітні документи

Форма 1

Графік постачання на об'єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування

Найменування будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування


Одиниця виміру


Кількість


Рік, квартал, місяць, день

1

2

3

4


Відповідальний виконавець _____________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали}

Форма 2

Графік руху робочих кадрів по об'єкту

Найменування професій

робітників

Чисельність

робітників

Середньодобова чисельність робітників

за місяцями, тижнями, днями1

2

3

і т.ін.

1

2

3

Відповідальний виконавець ___________ ______________________________

(підпис) (прізвшце, ініціали)


Форма З

Графік руху основних будівельних машин по об'єкту

Найменування

Одиниця

виміру

Кількість

машин

Змінність

Середньодобова кількість машин за днями, тижнями, місяцями

1

2

3

і т.ін.

1

2

3

4

5