працюючий змiшувач у такiй послiдовностi: крупний заповнювач; дрiб-

ний заповнювач; в'яжуче; тонкомеленi добавки та 50-70 % води. Усе це

перемiшати протягом ЗО с, потiм улити залишок води та розчин хiмiчних

добавок.

У холодний перiод року при застосуваннi гарячої води та гарячих

розчинiв добавок в'яжуче завантажують у змiшувач в останню чергу.

3.3.4. У випадку застосування iнтенсивної роздiльної технологiї

приготування бетонної сумiшi здiйснюють у двi стадiї: на першiй стадiї

у швидкохiдному змiшувачi-активаторi готується цементно-пiщана сумiш з

водою ( 25-75 % дози пiску), а на другiй - приготована таким чином

цементно-пiщана сумiш змiшується в основному (звичайному) тихохiдному

змiшувачi iз щебенем та частиною дози пiску, що залишилася.

3.4. Перемiшування матерiалiв

3.4.1. Тривалiсть змiшування вихiдних матерiалiв для одержання

сумiшей потрiбних рухливостi, жорсткостi (додаток Б) i якостi повинна

установлюватися дослiдним шляхом лабораторiєю пiдприємства.

3.4.2. Для приготування важких та легких бетонних i розчинних

сумiшей будь-якої рухливостi i жорсткостi застосовують змiшувачi

примусової дiї. Гравiтацiйнi змiшувачi застосовують тiльки для важких

бетонних та розчинних сумiшей рухливiстю 5 см i бiльше.

3.4.3. Одержана пiсля правильного перемiшування бетонна або роз-

чинна сумiш має заданi легкоукладальнiсть (рухливiсть чи жорсткiсть),

середню густину, температуру та водоутримуючу здатнiсть (для розчинної

сумiшi). Розшаровуванiсть бетонних сумiшей не перевищує 5 % на щiльних

заповнювачах та 10 % - на пористих заповнювачах; розчинних сумiшей -

10 %.

3.4.4. З урахуванням температури навколишнього середовища та осо-

бливостей подальшого використання температура на виходi iз змiшувача

повинна бути:

- звичайних сумiшей - найбiльша 308 К (35 гр. С);

- розiгрiтих сумiшей - найбiльша 333 К (60 гр. С);

- для укладання сумiшей у холодний перiод року у закритих цехах -

найменша 278 К (5 гр. С);

- для укладання сумiшей у холодний перiод року на вiдкритих

полiгонах - найменша 303 К (30 гр. С).

3.5. Видавання i транспортування готових сумiшей

3.5.1. Для запобiгання розшаруванню сумiшей максимально допустима

висота їх вiльного падiння пiд час видавання на транспортнi засоби не

повинна перевищувати для важких сумiшей 2 м, для легких - 1,5 м.

3.5.2. Транспортування бетонної або розчинної сумiшi вiд змiшува-

ча до мiсця їх використання здiйснюють пiдвiсними та самохiдними роз-

давальними бункерами, стрiчковими конвеєрами, бетононасосами та iншими

транспортними засобами, якi забезпечують збереження їх властивостей та

захист вiд атмосферних впливiв, а також виключають розшарування i

втрати. У випадку використання швидкотужавiючих або розiгрiтих сумiшей

застосовують локальнi змiшувальнi установки.

3.5.3. Подана до мiсця укладання бетонна чи розчинна сумiш

повинна мати:

- потрiбну легкоукладальнiсть з вiдхиленнями рухливостi не бiльше

ЗО % та жорсткостi не бiльше 20 %;

- температуру в межах 278-308 К (5-35 гр. С), якщо прийнятою тех-

нологiєю не передбачена бiльш висока температура;

- потрiбний обсяг втягнутого повiтря (пористiсть) з вiдхиленнями

не бiльше +-10 % вiд заданого (для сумiшей з повiтровтягуючими добав-

ками);

- середню щiльнiсть в ущiльненому станi, яка не перевищує потрiб-

ну бiльше, нiж на 5 % (для легких бетонiв);

- водоутримуючу здатнiсть розчинної сумiшi не менше 75 % водоу-

тримуючої здатностi, яка установлена в лабораторiї.

4. ВИГОТОВЛЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ I ТРАНСПОРТУВАННЯ

АРМАТУРНИХ ВИРОБIВ ТА ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТIВ

4.1. Загальнi положення

4.1.1. Арматурнi вироби та закладнi елементи виготовляють з

максимальною заводською готовнiстю в спецiалiзованих арматурних цехах

та дiльницях.

4.1.2. Арматурна сталь i металопрокат, що використовуються для

виготовлення арматурних виробiв i закладних елементiв, не повиннi мати

на поверхнi забруднення, окалини, iржi, яка не усувається протиранням

сухим ганчiр'ям. Сталь, що має на поверхнi окалину та iржу, яка вiдпа-

дає вiд удару молотком, а також мастило, фарбу, бiтум i т.iн., повинна

бути очищена перед використанням. Не допускається використовувати

арматурну сталь i металопрокат з дефектом структури (розшарування,

трiщини, раковини i т. iн.), рваними та зазубленими крайками або

торцями, а також зiм'ятими крайками або торцями на глибину бiльше 0,1

товщини прокату або дiаметра стержня. Використання поскручуваного

металопрокату не допускається.

4.1.3. Типи i конструктивнi елементи зварних з'єднань арматури i

закладних елементiв, а також способи i технологiчнi режими зварювання

необхiдно виконувати вiдповiдно до дiючих нормативних документiв та

проектної документацiї на вироби конкретних видiв. Зварнi з'єднання

повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 10922 та ГОСТ 14098.

4.1.4. Вiрнiсть вибору параметрiв технологiчних процесiв виготов-

лення арматурних виробiв та закладних елементiв повинна контролюватися

шляхом огляду, обмiрювання i випробування пробних зразкiв, виготовле-

них при вибраних режимах. Пробнi зразки належить виготовляти в кiлько-

стi трьох штук до початку випуску дiлових арматурних стержнiв або ви-

робiв, деталей чи закладних елементiв. Зразки за матерiалом, дiаметром

або товщиною повиннi точно повторювати дiловi вироби. Умови заготiвлi,

згинання, штампування, зварювання, висадження, обпресування i нанесен-

ня захисних покриттiв на пробнi зразки повиннi вiдповiдати умовам

виготовлення дiлових виробiв. Конструкцiю пробних зразкiв, їх розмi-

ри та кiлькiсть належить приймати згiдно з вказiвками ГОСТ 10922.

4.1.5. Основними операцiями процесiв виготовлення, складування i

транспортування арматурних виробiв та закладних елементiв є:

- заготiвля арматури (виправлення, рiзання, згинання i т. iн.

арматурної сталi та металопрокату);

- зварювання сiток i плоских каркасiв, об'ємних каркасiв та

закладних елементiв;

- антикорозiйний захист;

- складання просторових каркасiв;

- складування та транспортування.

4.2. Заготiвля арматури

4.2.1. Заготiвля ненапружуваної арматури

4.2.1.1. Заготiвлю стержнiв дiаметром вiд 3 до 14 мм з

арматурного дроту класiв Вр-I та Врп-I, гарячекатаної арматурної сталi

гладкої класу А-I, гарячекатаної, термiчне i термомеханiчне змiцненої

перiодичного профiлю класiв А-II, А-III, Ат-IIIс, що постачається в

бухтах, провадять на правильно-вiдрiзних верстатах-автоматах.

4.2.1.2. Заготiвлю арматурних стержнiв дiаметром вiд 6 до 80 мм

iз сталi класiв А-I, А-II, А-III, Ат-IIIс, Ат-IVс, Ат-Vск, що

постачається в прутках (пачках), провадять, як правило, на безвiдхiд-

них механiзованих лiнiях.

4.2.1.3. Стиковi з'єднання стержнiв, розрахованi на експлуатацiю

при вiбрацiйному та динамiчному навантаженнях, пiсля зварювання

повиннi бути пiдданi механiчнiй обробцi шляхом обрубування грата з

наступним зачищенням стику на глибину не бiльше 1 мм.

4.2.2. Заготiвля напружуваної арматури

4.2.2.1. Заготiвля напружуваної арматури включає одержання мiрної

довжини стержнiв, високомiцного дроту, канатiв (пасом) i утворення на

їх кiнцях анкерiв або установку iнвентарних затискуних пристроїв.

Пiд час заготiвлi напружуваної арматури повинно бути виключено її

пошкодження, надрiзи та пiдпали.

4.2.2.2. Мiрної довжини стержнi, високомiцний дрiт або канати

(пасма) можуть бути отриманi централiзовано або заготовленi на заводi-

виготовлювачi бетонних i залiзобетонних виробiв.

4.2.2.3. Заготiвлю арматурних стержнiв мiрної довжини iз сталi

класiв А-III 1/4 А-VI, Ат-IV 1/4 Ат-VIII та високомiцного дроту класiв

В-II i Вр-II провадять на механiзованих лiнiях.

4.2.2.4. Рiжуть стержневу арматурну сталь в холодному станi за

допомогою механiчних ножиць, пилок тертя або плазмовим рiзанням.

Рiзання розмотаної i вiдмiряної дротяної або канатної (пасмової)

арматури пiд час заготiвлi здiйснюють дисковими пилами тертя або меха-

нiчними ножицями, що не порушують конструкцiю пасма або каната.

Виправлення високомiцного дроту, канатiв (пасом) не допускається.

4.2.2.5. Для закрiплення напружуваної арматури (перед формуванням

виробiв) застосовують, вiдповiдно до виду i класу арматури, висадженi

у холодному, напiвгарячому або гарячому станi анкернi головки, обпре-

сованi у холодному станi шайби або спiральнi анкери, приваренi короту-

ни, iнвентарнi затискачi, клиновi захвати та пристрої, анкернi плити,

обпресованi гiльзи.

Для забезпечення рiвномiрностi натягування напружуваної арматури

на упори форм i стендiв необхiдно здiйснювати систематичний контроль

вiдстанi мiж опорними поверхнями анкерних пристроїв арматури та упорiв

форм.

4.3. Зварювання сiток i каркасiв

4.3.1. Арматурнi сiтки i плоскi каркаси iз гарячекатаної сталi

класiв А-I, А-II, А-III, термiчно i термомеханiчно змiцненої сталi

класiв Ат-IIIс, Ат-IVс та дроту класiв Вр-I i Врп-I виготовляють на

одно-, двох- та багатоелектродних автоматичних машинах контактного

зварювання, що застосовуються для отримання хрестоподiбних з'єднань

двох або трьох арматурних стержнiв, якi перетинаються.

4.3.2. Об'ємнi арматурнi каркаси для труб, колон, балок, паль,

опор та iнших виробiв виготовляють контактним точковим зварюванням

(або в'язанням дротом) точок перетину поздовжньої та навитої спiраль-

ної арматури або установлених замкнутих хомутiв.

4.4. Згинання стержнiв, сiток, плоских каркасiв

4.4.1. Згинання арматурних стержнiв (анкерних стержнiв, хомутiв

та iн.) провадять у холодному станi на спецiалiзованих приводних

механiзованих згинальних верстатах. Згинання стропувальних петель

провадять на спецiалiзованих напiвавтоматичних або автоматичних

верстатах.

4.4.2. Згинання арматурних сiток i плоских каркасiв провадять у

спецiалiзованих механiзованих установках.

4.5. Виготовлення закладних елементiв

4.5.1. Роботи по виготовленню закладних елеменiв включають:

- заготiвлю плоских деталей iз металопрокату;

- заготiвлю анкерiв з арматурної сталi;

- зварювання плоских деталей i анкерiв або холодне штампування

елементiв;

- пiдготування поверхнi та нанесення на неї захисного антикоро-

зiйного покриття.

4.5.2. Зварнi та штампованi закладнi елементи виготовляють з

використанням найбiльш ефективних способiв з максимальною механiзацiєю

i автоматизацiєю технологiчних процесiв заготiвлi плоских деталей з

металопрокату i анкерiв з арматурної сталi, їх зварювання, а також

холодного штампування.

4.5.3. Заготiвлю складових частин закладних елементiв, в тому

числi штампованих (розрiзання стержнiв, висаджування анкерних головок

на анкерах, розрiзання штабової сталi, пробивання отворiв, розкроюван-

ня профiльного прокату, штампування i т.iн.) виконують комбiнованими

прес-ножицями, гiльйотинними ножицями або механiчними пресами, а також

в установках для висаджування головок на автоматизованих лiнiях. Для

закрiплення закладних елементiв у формi передбачають в них отвори пiд

технологiчнi фiксатори.

4.5.4. З'єднання плоских деталей та анкерiв закладних елементiв

здiйснюють:

- механiзованим або автоматизованим дуговим зварюванням утавр пiд

шаром флюсу;

- контактно-рельєфним зварюванням (по виштампуваному на пластинi

рельєфу) внапусток i утавр;

- механiзованим зварюванням утавр (у отвори в пластинах) зварю-

вальним дротом в середовищi СО2;

- ручним дуговим зварюванням внапусток i утавр (у отвори в плас-

тинах або в iнвентарних формах).

4.6. Антикорозiйний захист

4.6.1. Захист арматурних виробiв i закладних елементiв вiд

корозiї належить провадити вiдповiдно до вимог проектної документацiї.

4.6.2. Перед нанесенням антикорозiйних покриттiв поверхнi, що

захищається, повинна бути надана шорсткiсть; вона повинна бути висуше-

на, очищена вiд окислiв, окалини, бризок наплавленого металу, залишкiв

флюсу, забруднень та жирiв. Пiдготування поверхнi виконується струмин-

ноабразивним способом iз застосуванням дробоструминних установок, ме-

ханiчними щiтками або перетворювачами (модифiкаторами) iржi.

4.6.3. Антикорозiйне покриття повинно бути суцiльним, мiцно зчеп-

леним з поверхнею металу, однорiдного кольору, без частинок нерозплав-

леного захисного металу, без трiщин, вiдшарувань (здуттiв), слiдiв

мiсцевої корозiї.

4.7. Складання просторових каркасiв

4.7.1. Процес складання полягає в укрупненому складаннi в

кондукторi контактним точковим зварюванням або в'язанням дротом

плоских каркасiв, сiток, стропувальних петель, закладних елементiв,

окремих стержнiв, а також закрiпленнi засобiв фiксацiї, елементiв

захованої електропроводки та iнших комплектувальних елементiв.

4.7.2. Допускається застосовувати пiд час складання просторових

каркасiв ручне дугове зварювання короткими швами (прихватками) у

хрестоподiбних з'єднаннях.

Застосовуючи ручне дугове зварювання пiд час виконання зварних

з'єднань, розрахованих на мiцнiсть, у просторових каркасах належить

установлювати додатковi конструктивнi елементи в мiсцях з'єднань

стержнiв поздовжньої та поперечної арматури (пiдкладки, косинки, гачки

i т.iн.).

4.7.3. При контактному зварюваннi арматурних виробiв i закладних

елементiв з антикорозiйним покриттям режим зварювання повинен бути

пiдiбраний за умови найменшого пошкодження покриття. Ручне дугове

зварювання названої арматури не допускається.

4.7.4. Просторовi каркаси повиннi мати жорсткiсть, достатню для

складування, транспортування та збереження проектного положення в

формi.

4.8. Складування та транспортування

4.8.1. Транспортування арматурної сталi та напiвфабрикатiв в

арматурному цеху, а також подавання готових арматурних виробiв i

закладних елементiв у формувальнi цехи провадять у спецiальних контей-

нерах, на самохiдних передаточних вiзках, пiдвiсними конвеєрами та iн.

4.8.2. Стропувальнi петлi, випуски арматури i закладнi елементи

транспортують на спецiальних пристроях ("вiшалках") або в ящиках-кон-

тейнерах вантажопiдйомнiстю 200-300 кг. Арматурнi сiтки та плоскi кар-

каси транспортують пакетами на спецiальних пiддонах чи в контейнерах.