Інструкція

з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України


НАПБ В.05.024-2005/111


1 СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

1.1 У цій інструкції викладено основні вимоги щодо роз­роблення, затвердження та коригування планів і карток пожежогасіння з урахуванням специфіки енергетичних об'єктів Мінпаливенерго України й рекомендації щодо га­сіння пожеж на електроустановках, що перебувають під на­пругою.

1.2 Вимоги цієї інструкції обов'язкові для енергетичних об'єктів Мінпаливенерго України.

1.3 Крім цієї інструкції під час гасіння пожеж на електроустановках слід використовувати вимоги ГКД 34.03.303-99 (НАПБ В.01.034-99/111) (розділ 14 "Поря­док дій при пожежі").

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій інструкції є посилання на такі нормативні доку­менти:

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промыш­ленной частоты. Допустимые уровни напряженности и тре­бования к проведению контроля на рабочих местах (ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні на­пруженості та вимоги до проведення контролю на робочих місцях);

ГОСТ 12.1.038-82* ССБТ. Электробезопасность. Предель­но допустимые уровни напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі рівні напруг доторкання та струмів);

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди);

Тимчасова настанова з організації професійної підготов­ки працівників органів управління та підрозділів МНС Ук­раїни — Затв. наказом МНС України від 27.11.2003 №455;

НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила по­жежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в орга­нізаціях енергетичної галузі України. — Затв. наказом Мін­енерго України від 25.01.99 №27;

НАПБ 05.005-99 (ГКД 34.03.304-99) Інструкція з орга­нізації протипожежних тренувань на підприємствах Мін­енерго України. — Затв. наказом Міненерго України від 15.10.99 №290.

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

1. АВР — автоматичне ввімкнення резерву

2. ВЩК — блочний щит керування

3. ГЩК — головний щит керування

4. ДПД — добровільна пожежна дружина

5. ЗРП — закритий розподільний пристрій

6. КГП — керівник гасіння пожежі

7. MB — масляний вимикач

8. ППС — пульт пожежної сигналізації

9. РПВП — розподільний пристрій власних потреб

10.ЦЩК — центральний щит керування.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 План пожежогасіння є основним документом, що і встановлює порядок організації гасіння пожеж на енерге­тичних об'єктах, взаємодії персоналу об'єкта й особового складу пожежних підрозділів, які прибули на місце пожежі, а також визначає заходи безпеки, обов'язкові для виконання під час гасіння пожеж.

Не допускаються розроблення та наявність на енергетич­них об'єктах інших місцевих рекомендацій і положень (ін­струкцій) з цього питання.

4.2 Плани пожежогасіння складаються для:

- теплових електростанцій незалежно від потужності;

- гідроелектростанцій потужністю 20 МВт й вище;

- стаціонарних дизельних електростанцій і газотурбін­них установок потужністю 10 МВт й вище;

- районних станцій теплопостачання (промислових ко­телень) сумарною тепловою потужністю більше 300 Гкал;

- самостійних складів твердого палива та мазутних гос­подарств із резервуарами об'ємом більше 10 тис.м3;

- підстанцій 500 кВ й вище.

4.3 Для підстанцій напругою від 110 до 500 кВ допус­кається складати тільки картки пожежогасіння та схему розташування сил і засобів пожежогасіння (графічна час­тина).

Картки пожежогасіння повинні зберігатись у чергового персоналу.

4.4 План пожежогасіння повинен складатись із тексто­вої частини, оформленої окремою книжкою на щільному

папері єдиного формату розміром не менше 210 мм × 297 мм, і графічної.

4.5 План пожежогасіння розробляється працівниками пожежної охорони разом зі спеціалістами енергетичного об'єкта й затверджується відповідно начальником гарнізону пожежної охорони та директором енергетичного об'єкта.

Для розроблення плану пожежогасіння адміністрація об'єк­та зобов'язана на вимогу пожежної охорони надавати не­обхідні відомості та документи.

4.6 Під час розроблення плану пожежогасіння в обов'яз­ковому порядку враховуються питання необхідності збере­ження безперервного режиму роботи максимальної кількості одиниць обладнання для забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією під час конкретної пожежі, а та­кож умови забезпечення безпеки.

4.7 План пожежогасіння необхідно розробляти в найкорот-ші терміни, але не пізніше ніж за один місяць до пуску підпри­ємства або окремих енергетичних установок і споруд.

4.8 Коригування планів і карток пожежогасіння необ­хідно виконувати:

- під час розширення або реконструкції енергетичного об'єкта;

- якщо було виявлено недоліки під час проведення що­річних спільних протипожежних тренувань (навчань) або гасіння пожежі;

- в разі одержання вказівок від Мінпаливенерго України та Держпожбезпеки;

- якщо виявлено недоліки під час проведення перевірок Держпожбезпеки або Службою пожежної безпеки Мін­паливенерго України.

4.9 Після розроблення та затвердження плану пожежо­гасіння на енергетичному об'єкті план необхідно довести до відома кожного працівника об'єкта з використанням групо­вого або індивідуального методу навчання на цьому об'єкті.

Начальники змін, диспетчери підстанцій і підприємств мереж, машиністи блоків, оператори та інший черговий персонал енергетичного об'єкта зобов'язані вивчити і зна­ти зміст плану пожежогасіння конкретного підприємства нарівні з технологічними та іншими посадовими інструк­ціями.

4.10 План пожежогасіння необхідно практично відпра­цьовувати на заняттях особового складу гарнізону пожеж­ної охорони й планових протипожежних тренуваннях відпо­відно до вимог ГКД 34.03.304-99 (НАПБ 05.005-99).

4.11 Один примірник плану пожежогасіння необхідно передати адміністрації об'єкта для керівництва й зберігати

постійно на головному (центральному) щиті керування (ГЩК (ЦЩК)) разом із бланками допуску на проведення гасіння пожежі.

Допускається зберігати план пожежогасіння разом з ін­шою документацією, але за умови забезпечення можливості негайного й безперешкодного користування ним під час по­жежі.

5. ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

5.1 Текстова частина плану пожежогасіння повинна містити стислу характеристику об'єкта, основні обов'язки чергового персоналу під час виникнення пожежі й органі­зації її гасіння, порядок зустрічі й взаємодії з прибулими пожежними підрозділами, особливості гасіння пожежі на устаткуванні та електроустановках, які перебувають під на­пругою.

5.2 Текстова частина плану пожежогасіння повинна бути конкретною, без другорядних деталей і пояснень, і міс­тити порядок основних обов'язків оперативного персоналу під час виникнення пожежі:

- повідомлення про пожежу в пожежну охорону, керів­ництву підприємства, диспетчеру вищого рівня та посадо­вим особам;

- перевірка пуску в роботу установок пожежогасіння та резервних насосів для підвищення тиску й витрати води в протипожежному водопроводі;

- організація збору членів ДПД й персоналу об'єкта для задіяння наявних засобів пожежогасіння та евакуації лю­дей (за необхідності);

- організація гасіння пожежі наявними силами й за­собами, а також охолодження (за необхідності) несучих ме­талевих ферм, колон, балок, близько розташованого облад­нання;

- проведення необхідних операцій із технологічним об­ладнанням, яке перебуває поза зоною пожежі, для забез­печення стійкого й безпечного режиму його роботи;

- дії персоналу зі збереження власних потреб об'єкта, з перемикання обладнання, збереження електроживлення насосів протипожежного водопостачання й установок по­жежогасіння, а також вузлів керування системами проти­пожежного захисту;

- установлення конкретної відповідальної особи за підготовку бланка-допуску на проведення гасіння пожежі (в т.ч. на обладнанні, яке перебуває під напругою);

- визначення порядку підготовки й видачі індивідуаль­них засобів захисту (діелектричного взуття, рукавиць, за-землювальних пристроїв), а також проведення робіт із за­землення пожежної техніки та перевірки якості цього за­землення;

- зустріч і супровід підрозділів пожежної охорони, що прибувають;

- участь у роботі штабу пожежогасіння й забезпечен­ня технічних консультацій для керівника гасіння пожежі (КГП) з особового складу пожежної охорони тощо.

5.3 Враховуючи особливості технології енергетичного виробництва й застосовуваних будівельних матеріалів, у плані пожежогасіння необхідно брати до уваги вимоги безпеки під час дій особового складу пожежних підрозділів і персоналу об'єкта, а також надавати конкретні й стислі рекомендації з гасіння наявних на об'єкті та в обладнанні вогненебезпечних газів, рідин і твердих матеріалів для запобігання розтіканню, плавленню та утворенню вибухо­небезпечних концентрацій речовин.

5.4 3 метою раціональних дій персоналу в складній ситу­ації під час пожежі на технологічних установках та електро­обладнанні, а також у кабельних спорудах розробляються картки пожежогасіння згідно з додатком А.

В картках пожежогасіння повинні бути конкретно, без зайвих пояснень, вказані дії персоналу під час пожежі, які визначаються аналізом можливих ситуацій на цьому облад­нанні або в приміщенні.

5.5 Картки пожежогасіння затверджуються головним інженером і передаються для керівництва начальнику зміни відповідного підрозділу підприємства, диспетчеру (чергово­му) підстанції або підприємства мереж.

У разі необхідності виконання дій з обладнанням, яке перебуває в оперативному віданні або впливає на режим роботи енергосистеми, картки пожежогасіння погоджують­ся з відповідним територіальним диспетчерським управлін­ням.

5.6 Для пожежних підрозділів у плані пожежогасіння:

- дається розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі, що розвинулася, визначається порядок їх швидкого зосе­редження;

- визначаються особливості розвитку пожежі та боротьби з нею на цьому об'єкті з різноманітними варіантами рішень залежно від ситуації на пожежі;

- враховується необхідність негайного надання допо­моги людям, які знаходяться в задимлених приміщеннях і приміщеннях, що горять, раціонального використання

наявних у розпорядженні КГП сил і засобів, їх активної взаємодії;

- надаються рекомендації КГП, начальникові штабу по­жежогасіння, іншим членам штабу, вимоги до безпеки.

6. ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

6.1 Графічна частина плану пожежогасіння на енерго­об'єктах являє собою план-схему об'єкта довільного масшта­бу, виконану на білому папері розміром не менше 2 м χ 1 м, на яку наноситься розташування основних будинків, споруд і відповідних пожежонебезпечних установок, а також доріг, джерел води (схема зовнішнього водопостачання), в'їзди та входи в будинки й т.ін.

Допускається замість план-схеми, виконаної на папері, використовувати стаціонарні модульні планшети, мнемо­схеми або макети об'єкта, які необхідно розміщати на вид­них для персоналу місцях щита керування.

6.2 На план-схемі наносяться всі вододжерела із зазна­ченням відстані від вододжерел до основних будівель (місць пожежі) та рекомендований оптимальний варіант прокла­дання рукавних ліній.

6.3 Зазначається найоптимальніший варіант розміщення пожежної техніки, який задовольняє різноманітні ситуації під час пожежі на енергооб'єкті, й місця її заземлення.

6.4 Під час визначення місць установлення пожежної техніки необхідно враховувати умови безпеки особового складу пожежних підрозділів і техніки від падіння буді­вельних конструкцій, опор або високовольтних проводів і кабелів, можливих викидів речовин, які горять, і т.ін.

6.5 На план-схемі необхідно позначити місця розміщен­ня пожежної техніки, яка перебуває в резерві, а також люків (входів) у кабельні приміщення.

6.6 Для наочності й кращого зорового сприйняття при­пускається застосовувати різноманітні колірні тони для бу­динків і споруд енергетичного об'єкта, нанесених на план-схему.

6.7 За необхідності до плану пожежогасіння додаються схеми внутрішнього протипожежного водопроводу, схеми установок пожежогасіння, розрізи й поповерхові плани бу­динків і споруд.

6.8 План-схема плану пожежогасіння повинна розгля­датись і затверджуватися начальником гарнізону пожежної охорони та директором підприємства.

7 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПІД НАПРУГОЮ

7.1 Загальні відомості

7.1.1 Під час гасіння пожеж на електроустановках під напругою з використанням ручних стволів необхідно:

- застосовувати ефективні засоби та прийоми подачі вогнегасних речовин у зону горіння;

- дотримуватись електробезпечних відстаней від елек­троустановок, що перебувають під напругою, до пожеж­ників, які працюють із ручними пожежними стволами;

- застосовувати індивідуальні ізолюючі електрозахисні засоби під час гасіння пожеж на електроустановках без зняття напруги;

- забезпечувати надійне заземлення пожежних стволів і автомобілів.

7.1.2 Як вогнегасні речовини під час гасіння пожеж на електроустановках під напругою доцільно використову­вати розпилені струмені води, інертні гази й порошкові суміші, а також комбіновану суміш - розпилену воду з по­рошком.

Застосовувати всі види піни під час гасіння пожеж на елек­троустановках під напругою ручними засобами за участю людей забороняється.

7.1.3 Під час гасіння пожежі на електроустановках під напругою необхідно застосовувати засоби та прийоми по­дачі в зону горіння вогнегасних речовин, які забезпечують безпечну роботу пожежників і ефективне гасіння пожежі.

7.1.4 Безпечні відстані, наведені в табл. 2, обрано з ура­хуванням відсутності граничних суттєвих струмів витоку, а також потенціалів і напруг електричного поля, значен­ня яких нижче нормативних, згідно з ГОСТ 12.1.038-82 і ГОСТ 12.1.002-84.

7.1.5 Під час гасіння пожежі на електроустановках на­пругою до 220 кВ включно час перебування пожежників на бойових позиціях не обмежується.

7.1.6 Бойові позиції пожежників з урахуванням безпечних відстаней до конкретних електроустановок визначаються й уточнюються під час проведення пожежно-тактичних трену­вань (навчань), а потім заносяться до плану пожежогасіння.