ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів


НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 30.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В  БУДІВНИЦТВІ

ПОРЯДОК   РОЗРОБКИ,  ВИМОГИ

ДО ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 ДБН А.1.1-2-93

 

 

З введенням в дію ДБН А.1.1-1-93, ДБН А. 1.1-2-93 та ДБН А. 1.1-3-93 втрачають силу на території України СНиП 1.01.01-82*, СНиП 1.01.02-83 та СНиП 1.01.03-83*.

 

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Мінбудархітектури України від 27.04.93 № 46 та введені в дію з 01.07.93

Наказом Держбуду України від 23 серпня 2005 року № 142 затверджена з наданням чинності з1 жовтня 2005 року ЗМІНА № 1 ДБН А.1.1-2-93 "ССНБ. Порядок розробки, вимоги до побудови,викладу та оформлення нормативних документів".

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункти 1.3, 2.14. Назву "Мінбудархітектури України" замінити словами: "центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури" у відповідних відмінках.

Пункт 1.3. Слова: "з Управлінням державних нормативів і стандартів" замінити словами: "зі структурним підрозділом з питань нормування та стандартизації", далі за текстом.

Пункти 2.1, 3.2. Назву "Держстандарт України" замінити словами: "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" у відповідних відмінках.

Пункт 3.4. Вилучити слова: "що здійснюється згідно з вимогами ДБН А. 1.1-4-93".

Додаток 2. Назву "Міністерство України у справах будівництва і архітектури (Мінбудархітектури України)" замінити словами: "назва центрального органу виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункти 1.3, 2.14. Название "Минстройархитектуры Украины" заменить словами: "центральный орган исполнительной власти в сферах строительства, промышленности строительных материалов, градостроительства и архитектуры" в соответствующих падежах.

Пункт 1.3. Слова: "с Управлением государственных нормативов и стандартов" заменить словами: "со структурным подразделением по вопросам нормирования и стандартизации", далее по тексту.

Пункти 2.1, 3.2. Название "Госстандарт Украины" заменить словами: "центральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации" в соответствующих падежах.

Пункт 3.4. Исключить слова: "осуществляемых согласно требованиям ДБН А. 1.1-4-93".

Приложение 2. Название "Міністерство України у справах будівництва і архітектури (Мінбудархітектури)" заменить словами: "назва центрального органу виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури".

ЗМІСТ

Порядок розробки НД

1.   Правила побудови, викладу та оформлення НД

2.   Порядок перегляду та зміни НД

3.   Додаток 1. Технічне завдання. Зведення відзивів

4.   Додаток 2. Оформлення обкладинок, титульних аркушів і сторінок державних будівельних норм України

5.   Додаток 3. Оформлення обкладинок, титульних аркушів відомчих /регіональних/ будівельних норм України

6.   Додаток 4. Оформлення сторінок будівельних норм  

7.   Додаток 5. Виклад та оформлення змін державних будівельних норм України

Дані норми встановлюють порядок розробки, перегляду нормативних документів /далі - НД/ в галузі будівництва і внесення в них змін, правила їх побудови, викладу та оформлення.

Норми обов'язкові для застосування організаціями-розробниками НД незалежно від форм власності та відомчої приналежності, базовими організаціями і технічними комітетами із стандартизації та нормування в будівництві.

1. Порядок розробки НД

1.1.  Встановлюються такі стадії розробки /внесення змін/ та перегляду НД:

1)       організація розробки, складання, узгодження та затвердження технічного завдання;

2)       розробка першої редакції проекту НД /змін/ та розсилання його на відзив;

3)       узгодження /при необхідності/ та внесення на затвердження остаточної редакції проекту НД/змін/, затвердження та реєстрація НД.

Необхідність розробки і розсилання на відзив проміжних /до остаточної/ редакцій проекту НД, а також виконання інших етапів робіт може встановлюватись замовником в технічному завданні.

1.2.  Форми документів, які використовуються при розробці /внесенні змін/ та перегляді НД, приведені у додатку 1.

1.3.    Технічне   завдання   розробляється   ведучою   органїзацією-розробником   НД   за   участюорганізацій-співвиконавців та затверджується розробником за погодженням із замовником.

Технічне завдання на розробку /внесення змін/ та перегляд державних НД України підлягає узгодженню з Управлінням державних нормативів і стандартів та відповідним галузевим підрозділом Мінбудархітектури України.

1.4.  Ведуча організація-розробник несе відповідальність за додержання строків розробки проекту НД в цілому, а організації-співвиконавці - за своєчасне виконання покладених на них обсягівробіт згідно з укладеними договорами.

1.5.   Першу редакцію проекту НД, яку розглянуто на науково-технічній нараді /раді/ всіхучасників розробки, з пояснювальною запискою до нього ведуча організація-розробник повиннарозіслати на відзив в організації /окремим експертам/ згідно з переліком, встановленим технічнимзавданням. Проект документу та пояснювальна записка повинні бути підписані керівниками і виконавцями ведучої організації-розробника та організацій-співвиконавців; підписи засвідчуються печатками.

1.6.  Пояснювальна записка складається до кожної редакції проекту НД і повинна складатися з розділів, розташованих у такій послідовності:

а)підстава для розробки /внесення змін/ чи перегляду НД;

б)основні цілі та завдання розробки;

в)дані про об'єкт стандартизації або нормування на початок розробки проекту НД;

г)коротке обгрунтування прийнятих у проекті НД вимог з посиланнями на проведені науково-дослідні, дослідно-конструкторські та експериментальні роботи, дані про результати їх впровадження в будівельну практику;

д)взаємозв'язок з іншими НД у межах комплексу та підкласу, до яких належить документ. Обгрунтовані     пропозиції    про     необхідність    перегляду,     змінення    або    відміни    діючих взаємопов'язаних НД;

е)дані про ступінь гармонізації проекту НД, що розробляється, з міжнародними, регіональнимичи національними НД інших країн;

ж)  відомості про розсилання на відзив попередньої редакції проекту НД та результати їхрозгляду організаціями-розробниками;

з)  відомості про узгодження /тільки до остаточної редакції проекту НД, який вноситься назатвердження/;

к) необхідні додаткові відомості.

1.7.  Відзиви на проект НД повинні бути обгрунтованими і містити короткі та однозначнотрактовані формування запропонованих змін та доповнень до пунктів проекту документу.

Оригінал відзиву, виконаний машинописним засобом через два міжрядкові інтервали, підписується відповідальним виконавцем. Відзив, підготовлений від організації додатковопідписується її керівником та засвідчується печаткою. Якщо відзив виконаний на фірмовому бланку організації, підписи печатками не засвідчують.

Відзиви повинні подаватися ведучій організації-розробнику не пізніше, як через 30 днів після одержання проекту НД та пояснювальної записки до нього. Відзиви, що надійшли після вказаного строку, розглядаються та включаються в зведення відзивів за розсудом організації-розробника.

1.8.При складанні зведення відзивів ведуча організація-розробник систематизує відзиви, якінадійшли, у такому порядку:

а)зауваження до проекту НД в цілому;

б)зауваження по розділах, пунктах та додатках у порядку викладу проекта НД;

в)  перелік організацій, що не мають зауважень та пропозицій до проекту документа.

1.9.Остаточні висновки організацій-розробників до зауважень та пропозицій, що надійшли, слідприводити в зведенні відзивів з використанням типових формулювань:

-"прийнято"- якщо приймається повністю /вказують пункт відредагованого документу, у якому враховане зауваження чи пропозиція/.

-"прийнято частково"- викладають обгрунтування відхиленої частини зауваження чи пропозиції та вказують пункт відредагованого документу, у якому частково враховане зауваження чи пропозиція/;

-"відхилено"- викладають мотиви відхилення зауваження чи пропозиції. Допускається робити посилання на порядковий номер обгрунтування попереднього висновку зведення відзивів /наприклад: "Відхилено. Див. висновок за п. 7"/.

1.10.    При   наявності   принципових   зауважень   або   розбіжностей   до   проекту   НД   ведучаорганізація-розробник   повинна   проводити   узгоджувальну   нараду   за   участю   представниківзаінтересованих організацій /окремих експертів/.

Рішення узгоджувальної наради оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем наради. Підписи засвідчуються печатками ведучої організації-розробника.

1.11.    Остаточна редакція проекту НД з урахуванням рішення узгоджувальної наради повиннабути розглянута на науково-технічній нараді /раді/ ведучої організації-розробника за участюорганізацій-співвиконавців та підготовлена для проведення експертизи згідно з вимогами ДБНА.1.1-3-93.

1.12.    Ведуча організація-розробник у процесі розробки НД накопичує відповідні документи дляформування "Справи НД" згідно опису, що приведений у ДБН А.1.1-3-93.

1.13.    Перша, наступні /при їх розробці/ та остаточна редакції проекту НД підготовлюються наукраїнській мові з обов'язковим додатком до них аутентичного тексту на російській мові.

2. Правила побудови, викладу, та оформлення НД.

2.1.    При розробці проектів ДСТ і ТУ повинні бути додержані вимоги до побудови, викладу , оформлення та змісту стандартів, що встановлені Держстандартом України.

2.2.    Вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту міждержавних НД встановлюються Міждержавною Радою із стандартизації, метрології та сертифікації.

2.3.    При побудові ДБН, ВБН та РБН /далі - будівельних норм/ необхідно встановлювати таку загальну структуру документа:

а)найменування з вказівкою шифру;

б)вступна частина;

в)  основна частина;

г)  інформаційні дані;

д)зміст.

2.4.  Найменування документу повинно бути коротким, точно і повно характеризувати об'єкт нормування та включати шифр НД згідно "Класифікації нормативних документів України в галузібудівництва". Слід уникати вживання в найменуванні зайвих слів типу "інструкція", "вказівки",  "керівництво" і т.п., якщо вони передують ключовим словам у визначенні об'єкту нормування і не несуть самостійного змістового навантаження.

    Приклади:

 

Невірно:

"Інструкція по проектуванню та улаштуванню блискавкозахисту будинків і споруд"

"Вказівки по проектуванню силосів для сипких матеріалів

Вірно:

"Проектування та улаштування блискавкозахисту будинків і споруд"

"Проектування силосів для сипких матеріалів"

2.5. Шифр НД забезпечує обліково-реєстраційну єдність в позначенні документів всіх рівнів, котрі об'єднані у галузевій Класифікації, та створює необхідні умови для ефективного зберігання, розповсюдження і використання інформації про нормативну базу в галузі будівництва.

Структура шифру містить літерні /X/ та цифрові /У/ елементи позначення, які розподіляються знаками "крапка" і "тире" згідно наведеній схемі:

Х Х Х Х. Y. Y - Y... - Y Y

----- --- --- --- ----- ---

---------------------------------- Абревіатура НД

---------------------------- Клас

------------------------ Підклас

-------------------- Комплекс

--------------- Реєстраційний

| (обліковий)

| номер

-------- Дві останні цифри

року затвердження

Приклади:

 

ДБН А.1.1-25-93 ДСТ В.2.7-24-93

РБН Б.2.1-3-93 ВБН Г.1-31-93

ТУ В.2.7-5112-93 ТУ В.2.8-4.443-93

Наведене позначення шифру НД присвоюється тільки документам, що розробляються вперше, а також при перегляді діючих НД, які були затверджені у колишніх СРСР; УРСР. При цьому в структурі шифру вказується реєстраційний чи обліковий номер замовника НД.

До шифру перевиданого зі змінами НД додається зірочка, наприклад: ДБН Б.2.4-65-93*. Зірочкою також повинні позначатися змінені пункти документа.

2.6.   У вступній частині будівельних норм вказують сферу їх розповсюдження, уточнюютьоб'єкти нормування або обмежують сферу дії документу.

Для визначення сфери розповсюдження документу використовують вираз: "Дані норми /правила, порядок, положення/ розповсюджуються на ...".

При обмеженні сфери розповсюдження документу зазначають конкретно, на що він не розповсюджується.

При уточненні об'єкта нормування використовують вираз: "...норми встановлюють...".

У вступній частині НД розміщувати примітки не допускається.

2.7.  В залежності від змісту тект документу може бути розподілений на розділи, заголовки якихвиділяють напівжирним шрифтом.

Розділи і пункти в тексті будівельних норм нумеруються арабськими цифрами. Пункти позначають номером розділу з додаванням через крапку порядкового номера. У кожному розділі нумерація пунктів починається з першого номера, наприклад, "1.1; 1.2; і т.п., 3.1; 3.2 і т.п.". При наявності в документі тільки одного розділу додається порядкова нумерація без позначення номера розділу.

Розділи можуть розподілятися на підрозділи, які мають заголовки, при цьому підрозділи не нумеруються і зберігається наскрізна нумерація пунктів в межах всього розділу.

Підпункти слід починати з абзацу, вони не нумеруються і знаком "тире" не відокремлюються. При необхідності підпункти позначаються рядковими літерами алфавіту з дужкою.