Колби П-50-29/32 ТХС, П-100-29/32 ТХС, П-250-29/32 ТХС — згідно з ГОСТ 25336.

 1. Відбирання проб

Відбирання проб — згідно з ГОСТ 29188.0 із таким доповненням.

Проби для визначання мікробіологічних показників відбирають до відбирання проб для визначання органолептичних і фізико-хімічних показників із дотриманням правил асептики для того, щоб уникнути вторинного мікробного забруднення декоративної косметики.

Проба, відібрана від окремої одиниці паковання, є точковою. Точкові проби з’єднують, перемішують і складають усереднену сукупну пробу, яка складається із рівних точкових проб. Таку саму кількість паковання використовують і для повторного випробовування. Якщо маса (об’єм) декоративної косметики в пакованні менше ніж 5 г (см3), вміст випробовують повністю або використовують більшу кількість паковання.

Усереднену сукупну пробу відбирають із спожиткової тари з непошкодженим пакованням, яке не піддавалося зовнішньому впливу. У разі пошкодження паковання випробовують з обов’язковим зазначенням у протоколі.

Перед розкриванням спожиткової тари місце з’єднання кришки (ковпачка) із тарою протирають тампоном, змоченим етиловим ректифікованим спиртом.

Проби відбирають у боксі біля полум’я пальника стерильним пінцетом у широкогорлу стерильну колбу місткістю від 100 см3 до 200 см3 і закривають ватяно-марлевою пробкою. Першу порцію в кількості 10 % вмісту тари відбирають в окремий посуд і викидають.

 1. Визначання
  1. Визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів — згідно з ДСТУ 3438 (ГОСТ 30468).
   1. Визначання бактерій родини Enterobactereaceae — згідно з ДСТУ 3034 (ГОСТ 30282).
    1. Визначання Staphylococcus aureus — згідно з ДСТУ 3031 (ГОСТ 30279).
    2. Визначання Pseudomonas aeruginosa — згідно з ДСТУ 3033 (ГОСТ 30281).
    3. Визначання кількості дріжджів і пліснявих грибів — згідно з ДСТУ 3032 (ГОСТ 30280).
  2. Правильність паковання і марковання на відповідність вимогам цього стандарту контролюють візуально.
 2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання виробів декоративної косметики — згідно з ГОСТ 29188.0, розділ 1.
  2. Для перевіряння відповідності виробів вимогам цього стандарту виконують приймально-здавальне та періодичне випробовування.
  3. Приймально-здавальне випробовування проводять за показниками: зовнішній вигляд, колір, запах, масова частка води і летких речовин, водневий показник, ступінь компактності (для компактних виробів), якість паковання і марковання.
  4. Періодичне випробовування за показником масова частка стеариновокислого цинку або магнію, залишку на ситі із дротяної сітки № 0071 та мікробіологічними показниками проводять не рідше ніж один раз на квартал.
 3. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність якості виробів декоративної косметики вимогам цього стандарту у разі дотримання споживачем наведених у розділі 10 умов транспортування та зберігання.
  2. Термін придатності виробів декоративної косметики встановлює підприємство-виробник за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

ДОДАТОКА (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДСанПіН 2.2.9.027-99 Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила і норми
 2. СНиП 41-01-2003 Санитарные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование (Санітарні норми і правила. Опалення, вентиляція та кондиціювання), затверджені Держ- будом СРСР 28.11.91
 3. «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95
 4. ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами)», затверджені МОЗ України 09.07.97, № 201
 5. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені МоЗ СрСР 05.08.88, № 4690
 6. ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення
 7. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Код УКНД 71.100.70

Ключові слова: вироби косметичні для макіяжу, порошкоподібні та компактні; вироби декоративної косметики; органолептичні показники; фізико-хімічні показники; пакування; маркування; термін придатності.

Редактори Ж. Волкова, Г. Халімон

Технічний редактор О. Касіч Коректор В. Варчук Верстальник Ю. Боровик

Підписано до друку 13.01.2009. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,39. Зам.Цінадоговірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115 Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647