ПІ 1.1.23- 246-2004. Примірна інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання


ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для електрозварника ручного зварювання

Київ 2004

ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

Наказ № 180

від 30.07.2004 р

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74

від 13 лютого 2004 р.

ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист №15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23- 246-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для електрозварника ручного зварювання

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Зварник - особа, яка виконує зварювання (нероз'ємне з'єднання) металів. Це загальне визначення для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника та електрогазозварника на напівавтоматичних і автоматичних машинах.

1.2. Дана Примірна інструкція для електрозварника ручного зварювання (далі - зварника) поширюється на робітників, які виконують всі види зварювання на підприємствах газопостачання та газифікації (або ДК "Газ України"). Робоче місце зварника може бути постійним і тимчасовим. Постійне - стаціонарні зварювальні пости в майстернях, цехах, дільницях. Тимчасові -газові об'єкти підприємств, окремі роботи, які виконуються за межами стаціонарних зварювальних постів.

1.3. До роботи зварником на об'єктах газової галузі допускаються робітники у віці не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по даній професії у навчальних закладах, годні по стану здоров'я та атестовані для кожного виду робіт і для кожного виду зварювання з врахуванням специфіки зварювальних робіт, за якими зварник підлягає атестації.

Атестація зварників поділяється на первинну, додаткову, періодичну та позачергову.

До первинної атестації допускаються зварники, не молодше 18 років, які раніше не проходили перевірку на допуск до зварювання об'єктів та обладнання газової галузі, мають документ за наданою кваліфікацією не менше 6 місяців, а також отримали спеціальну теоретичну і практичну підготовку за спеціальними програмами.

Додаткова атестація зварників, що пройшли первинну атестацію, проводиться перед допуском до виконання зварювальних робіт, не зазначених у їхніх посвідченнях, а також після перерви у виконанні відповідних зварювальних робіт понад 6 місяців.

Періодичну атестацію проходять усі зварники з метою підтвердження рівня їхньої професійної кваліфікації і подовження терміну дії посвідчення на допуск до виконання відповідальних зварювальних робіт. Термін періодичної атестації - не рідше одного разу на 2 роки.

Позачергову атестацію зварники проходять перед допуском до виконання зварювальних робіт після тимчасового усунення від роботи за незадовільну якість робіт і порушення технології зварювання.

При додатковій, періодичній та позачерговій атестації обсяги спеціальної теоретичної та практичної, підготовки визначаються атестаційною комісією.

Для визначення професійної придатності і відповідності наданому розряду зварники підлягають іспитам по одному зі способів зварювання (ручного, електродугового, газового тощо), а також по одному з видів робіт (зварювання корпусів посудин та їх елементів, зварювання металоконструкцій вантажопідйомних машин, зварювання магістральних газопроводів, обладнання газових об'єктів тощо) стосовно до конкретних марок зварювальних матеріалів.

До атестації зварник повинен пройти спеціальну теоретичну і практичну підготовку по виконанню відповідних зварювальних робіт, в тому числі,

зварювання обладнання і газопроводів, що знаходиться під тиском газу, та в умовах виконання робіт на вибухо-, пожежонебезпечних об'єктах.

Під час прийняття на роботу зварник зобов'язаний пройти попередній медичний огляд, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці з охорони праці, стажування і скласти іспити на допуск до самостійної роботи на даному підприємстві. В процесі роботи періодично проводяться медичні огляди, інструктаж на робочому місці 1 раз в три місяці, а також при переведенні на іншу роботу і при зміні умов праці.

Повторна перевірка знань з питань охорони праці зварника проводиться щорічно.

Якщо зварник при перевірці знань з охорони прані показав незадовільні знання, він до самостійної роботи не допускається, а проходить спеціальне додаткове навчання і в місячний термін підлягає повторній перевірці знань.

Зварник, що повторно виявив незадовільні знання, до подальшої роботи не допускається і працевлаштовується згідно з чинним законодавством..

Під час роботі на вибухо-, пожежонебезпечних об'єктах зварник не рідше ніж один раз в квартал повинен приймати участь в учбово-тренувальних заняттях з ліквідації можливих аварійних ситуацій, передбачених Планом ліквідації аварій того об'єкту, де він працює.

1.4. Зварник повинен мати елементарне технічне знайомство з електроустановками до 1000 В, уяву про небезпеку ураження електричним струмом у разі доторкання до струмоведучих частин, знання основних заходів перестороги під час роботи з електрообладнанням, практичне знайомство з правилами надання долікарняної допомоги у разі ураженні електричним струмом.

Електрозварник повинен мати II кваліфікаційну групу з електробезпеки. Надання зварникам інших видів зварювання кваліфікаційної групи з електробезпеки визначається в кожному підприємстві (підрозділі) індивідуально в залежності від видів робіт і обладнання, яке він обслуговує.

Зварник має право вмикати електричні зварювальні трансформатори, регулювати напругу, виконувати заміну електроламп без підняття на висоту за умови обов'язкового зняття напруги в мережі.

1.5. Зварник повинен знати:

- об'єм вимог, викладений в тарифно-кваліфікаційному довіднику (ТКД) відповідно до наданого розряду;

- зміст вимог даної інструкції;

- матеріали і їх можливі замінники, які застосовуються при виконанні різних видів робіт;

- виробничі інструкції, інструкції та вимоги безпеки по видах робіт, що необхідні для виконання професійних обов'язків;

- раціональну організацію праці на своєму робочому місці;

- норми витрат сировини і матеріалів на роботи, які виконуються;

- безпечні методи праці;

- порядок застосування засобів колективного і індивідуального захисту (ЗКЗ і 313) у відповідності до характеру і умов праці;

- порядок надання долікарняної допомоги потерпілому;

- порядок застосування первинних засобів пожежегасіння.

1.6. Зварник зобов'язаний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку:

- не з'являтись на роботі в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння;

- своєчасно і чітко виконувати розпорядження адміністрації;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена адміністрацією згідно зі змінним завданням; в робочий час, на території та обладнанні підприємства, не виконувати роботи з корисливою метою;

- про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів по наданню необхідної допомоги потерпілому;

- у разі відрядження в розпорядження сторонньої організації не ставати до роботи без інструктажу на робочому місці з врахуванням умов і виду роботи, а також без забезпечення засобами безпеки.

1.7. Електрозварювальні роботи на об'єктах обслуговування, виконує служба аварійно-відновлювальних робіт за допомогою спеціальних автомобілів типу АРГМ, які обладнанні джерелом напруги, ацетиленовим генератором (або ацетиленовим балоном), балоном з киснем та пропан-бутаном.

1.8. Зварник зобов'язаний пам'ятати, що порушення ним трудової, виробничої і технологічної дисципліни, а також правил безпечної експлуатації обладнання, несе за собою дисциплінарне стягнення, а в окремих випадках, визначених законом, і кримінальну відповідальність.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

Під час виконання газонебезпечних і вогневих робіт на газових об'єктах підприємства, відповідальність за порушення техніки безпеки несе не тільки керівник робіт, але і кожний член бригади.

1.9. У разі правильної організації робочого місця, дотриманні заходів безпеки і індивідуального захисту, дотриманні заходів особистої безпеки і санітарних вимог електрозварювання не приносить ніякої шкоди ні зварнику, ні оточуючим його працівникам.

До заходів по оздоровленню праці зварювальника відносяться:

- така організація робочого місця, що дозволяє вести зварювання в такому положенні, при якому зварник менше втомлюється і менше підлягає дії шкідливого пилу і газу;

- зварювання з глибоким проплавленням, яке зменшує втомленість руки зварника, так як електрод опирається на виріб і зменшується променеве випромінювання і розбризкування металу;

- застосування електродів з металомарганцевим покриттям типу У ОНИ-13/55, від яких виділення аерозолів в 2-3 рази менше, а окислу марганцю в 7 разів менше, ніж при зварюванні іншими електродами цього класу;

- захист тіла і обличчя від впливу променевої енергії дуги захисною маскою і спецодягом.

1.10. Зварювальні пости в приміщеннях дозволяється влаштовувати тільки в спеціально відведених приміщеннях, які вентилюються.

1.11. Зварювальні роботи на газопроводах, інших об'єктах мають бути

виконані під керівництвом відповідальної посадової особи по окремому для кожного випадку дозволу (наряду-допуску), виданому технічним керівником підприємства.

1.12. Забороняються електро- і газозварювальні роботи, які не пов'язані з монтажем чи ремонтом комунікацій:

- на відстані менше 20 м від окремих резервуарів чи заправочних пунктів, іншого газового об'єкта;

- в складських приміщеннях, де зберігаються легкозаймисті і горючі матеріали.

1.13. Забороняється зварювання посудин, які знаходяться підтиском, і посудин, в яких зберігались вибухонебезпечні і горючі речовини. Зварювання місткостей з-під горючих, змащувальних і інших вибухонебезпечних речовин допускається тільки після повного очищення і пропарювання їх і аналізу повітряного середовища.

1.14. Застосовувати ацетиленові генератори можна тільки заводського виготовлення, які мають паспорт заводу-виготовлювача. Використовувати саморобні ацетиленові генератори забороняється.

Забороняється експлуатація ацетиленового генератора при несправному чи незаповненому водою гідрозатворі і без гідрозатвору.

Відстань від ацетиленового генератора до будь-якого джерела з температурою вище 500°С. а також від робочого місця зварника до вогненебезпечних матеріалів має бути не менше 10 м.

1.15. Забороняється встановлення переносних газогенераторів в діючих котельних, кузнях і Інших приміщеннях, де є відкритий вогонь.

1.16. Відстань між балоном з киснем, місцем зварювальних робіт і генератором має бути не менше 5 м. На місці зварювання має бути не більше 2-х кисневих балонів.

1.17. Забороняється навішувати вантаж на газовідвідну трубу і прикривати її з метою збільшення тиску в газогенераторі.

1.18. Під час газозварювальних робіт необхідно вживати заходів, що виключають можливість попадання масла, нафти і нафтопродуктів на кисневі балони, шланги, пальники, а також в ацетиленовий генератор.

1.19. Забороняються роботи з застосуванням відкритого вогню (зварювальні, паяльні тощо) і зберігання горючих і змащувальних матеріалів на відстані менше 10 м від складів з кисневими балонами.

1.20. У відповідності до діючих норм зварнику безкоштовно видається встановлений комплект засобів індивідуального захисту (ЗІЗ):

- костюм брезентовий - на 12 міс;

- черевики шкіряні - на 12 міс;

- рукавиці брезентові - на 1 міс;

- окуляри захисні - до зносу;

- рукавички діелектричні - чергові;

- шолом захисний - черговий;

- захисні окуляри зі склом-відбивачем для захисту обличчя і очей від світлового випромінювання; склофільтри слід обирати в залежності від витрати захисного газу;

- захисні окуляри (ГОСТ 12.4.013-80) с прозорим склом для

унеможливлення попадання осколків під час зачистки зварювальних швів молотком або зубилом;

- респіратор для захисту органів дихання від зварювального аерозолю одного з типів ШБ-1, "Лепесток-5", "Лепесток-40", "Лепесток-200", "Снежок-К", "Снежок-П", "Снежок-ГПВ" - на 1 зміну.

Взимку додатково:

- куртка бавовняна на утеплюючій прокладці - на 36 міс;

- валянки - на 48 міс.

Крім того, в залежності від видів зварювання, можливе додаткове видання спецодягу.

Автомобіль АРГМ має бути оснащений наступними засобами захисту:

- рятувальні пояси і троси (на кожного члена бригади); протигази шлангові (на кожного члена бригади); засоби і медикаменти першої долікарняної допомоги; протипожежні засоби, в т.ч.:

- вогнегасники ОУ-3 - 2 шт.; драбина металева 3-4 м; знаки сигнальні, таблички попереджувальні (комплект).

1.21. Електродотримач має бути заводського виготовлення, легким, забезпечувати надійне затискання і швидку зміну електродів без доторкування до струмопідводних частин, мати козирок для захисту рук зварника. Рукоятка має бути виконана із теплоізоляційного діелектричного матеріалу. Не дозволяється застосовувати ручний інструмент, що має:

- вибоїни, сколи робочих кінців;

- заусенеці і гострі ребра в місцях затискання рукою;