1. Евакуювальні виходи, що знаходяться в закритому стані і контролюються системою контролю доступу

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація (з розшифруванням розташування) про розблокування дверей евакуювальних виходів, що контролюються системою контролю доступу.

11 СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 11.1 Галузь застосування

Системи централізованого пожежного спостереження призначені для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей і автоматичних систем пожежогасіння об'єктів. Це здійснюється шляхом прийняття, обробляння і передавання тривожних оповіщень від цих систем та реагування на них.

 1. Організація спостереження за СПЗ об'єктів
 2. Підключення центру передавання тривожних сповіщень (ЦПТС) до точки доступу
 3. Після отримання ліцензії на провадження діяльності зі спостереження за СПЗ об'єктів пультова організація здійснює підключення ЦПТС до точки доступу та його реєстрацію в єдиній базі даних (далі - ЄБД) ЦПТС оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру (далі - ОДС ОКЦ) і може здійснювати спостереження за СПЗ об'єктів незалежно від їх територіального місця знаходження, але при цьому ЦПТС повинен бути підключений до точки доступу того регіону, в якому знаходиться об'єкт спостереження.
 4. Для підключення ЦПТС до точки доступу та реєстрації в ЄБД пультова організація заповнює за допомогою web-доступу картку пульта (форма Ж. 9 додатка Ж) та подає її у паперовому вигляді до ЦС МНС. У картці пульта зазначається:
 • назва пультової організації та її ідентифікаційний код;
 • місцезнаходження, номери телефонів та електронна адреса ЦПТС;
 • ПІБ директора пультової організації, начальника(ів) ЦПТС та інженерів-програмістів;
 • серія, номер та термін дії ліцензії Держпожбезпеки;
 • види каналів зв'язку (основний та резервний), якими здійснюється підключення до точки доступу;
 • назва підрозділу ГУ(У)МНС, до точки доступу якого здійснюється підключення ЦПТС.
 1. ЦС МНС протягом п'яти календарних днів перевіряє правильність заповнення картки пульта (відповідно до паперових примірників). У разі виявлення помилок заповнення картки до ЦПТС надсилається електронне повідомлення з зазначенням зауважень, після усунення яких картка пульта подається повторно. У разі відсутності помилок ЦС МНС здійснює реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД з присвоєнням номера ЦПТС, який складається з коду регіону (два символи) та номера пульта (три символи). Номером пульта є порядковий номер, який присвоюється ЄБД згідно з внутрішнім обліком.
 2. ЦС МНС після реєстрації ЦПТС надає пультовій організації технічні вимоги (умови) на підключення пульта пожежного спостереження до точки доступу. СПТС, за допомогою якої здійснюється підключення ЦПТС пультової організації до точки доступу, повинна мати два незалежних канали зв'язку (основний та резервний) різних операторів, можливість автоматичного виявлення несправності та забезпечити контролювання системи передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС) по класу Т5 (по основному та резервному каналах зв'язку) згідно з таблицею З ДСТУ prEN 50136-1-1.
 3. Пультова організація відповідно до технічних вимог (умов) здійснює підключення пульта пожежного спостереження до точки доступу. Після цього здійснюється тестування передавання сигналів на ділянці ЦПТС пультової організації - ЦПТС ОДС ОКЦ ГУ(У)МНС. Час передавання сигналу не повинен перевищувати максимального часу затримування передавання - 20 с (М4). Якщо у ході тестування були виявлені недоліки, пов'язані з затримкою передачі сигналу, тестування може бути завершеним тільки після трьох періодичних успішних тестових сигналів. Після успішного завершення тестування працівник ОДС ОКЦ робить відмітку в ЄБД (із зазначенням дати та часу).
 4. Після тестування і реєстрації ЦС МНС видає посвідчення про реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД (додаток 2). Якщо пультова організація має декілька ЦПТС, реєстрація в ЄБД та підключення то точки доступу здійснюється по кожному окремо з видачею посвідчення на кожний ЦПТС.
 5. Вимоги до центру прийняття тривожних оповіщень
 6. Для організації функціонування ЦПТС пультова організація повинна мати приміщення для розміщення керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів та допоміжні приміщення для акумуляторного та комп'ютерного обладнання, побутової кімнати, санвузла.
 7. Приміщення ЦПТС повинні відповідати вимогам чинних норм та правил. Приміщення операторної зали, де розміщені робочі місця диспетчерів, повинно(ні) мати обмежений доступ сторонніх осіб, природне освітлення, відповідати вимогам 4.10 і бути забезпеченими:
 • основним та резервним джерелами живлення електрообладнання;
 • стаціонарним телефонним зв'язком;
 • засобами аудіозапису, що забезпечують запис телефонних та радіопереговорів із можливістю їх архівації і зберігання протягом одного місяця;
 • первинними засобами пожежогасіння та системою пожежної сигналізації.
 1. Пульт пожежного спостереження повинен бути забезпечений:

- для спостереження об'єктів у кількості до 500 включно - резервним електроживленням, яке забезпечує безперебійну роботу обладнання протягом не менше 24 год;

-для спостереження об'єктів у кількості від 501 до 1000 включно - двома джерелами електроживлення та мати "холодний" резерв апаратно-програмних засобів;

-для спостереження об'єктів у кількості від 1001 та більше-двома джерелами електроживлення та мати "гарячий" резерв апаратно-програмних засобів.

 1. При підключенні до пульта пожежного спостереження 300 та більше об'єктів пультова організація повинна використовувати пультове устаткування та програмне забезпечення, яке забезпечує можливість одночасної роботи двох та більше диспетчерів. У разі якщо на ЦПТС спостерігається до 300 об'єктів, допускається чергування одного диспетчера.
 2. Пульт пожежного спостереження повинен мати зовнішній інтерфейс для підключення та передачі сигналів пожежної тривоги у заданому вигляді.
 3. Організація спостереження за СПЗ об'єктів
 4. Після підключення об'єкта спостереження до системи централізованого пожежного спостереження ЦПТС здійснює цілодобове спостереження за СПЗ об'єкта.
 5. Для організації спостереження пультова організація повинна забезпечити ряд організаційних та технічних заходів, а саме:

а) цілодобове прийняття та обробляння тривожних сповіщень від пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються;

б) працездатність пультів пожежного спостереження і систем передавання тривожних сповіщень та своєчасне виконання робіт із їх технічного обслуговування;

в) передавання в автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі даних сигналів пожежної тривоги до точки доступу (за територіальністю знаходження об'єкта спостереження);

г) при отриманні сигналів пожежної тривоги - термінове повідомлення замовника робіт;

д) при отриманні сигналів про несправність пожежної автоматики - термінове повідомлення про це замовника робіт та суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики;

е) при отриманні сигналів про несправність системи передавання тривожних сповіщень - приведення її у працездатний стан протягом 12 год;

ж) при виході з ладу основного устаткування оповіщення - приведення його в працездатний стан (відремонтувати або замінити) протягом 24 год;

и) ведення довідково-інформаційної бази даних об'єктів, що спостерігаються, а також даних про надходження і передавання усіх тривожних сповіщень.

 1. ЦПТС повинен утримувати необхідну кількість технічного персоналу, яка б забезпечувала оперативне прибуття до об'єктів спостереження та приведення у працездатний стан СПТС, які вийшли з ладу, протягом 12 год із моменту отримання сигналу про несправність. У разі якщо до ЦПТС підключені об'єкти з різних населених пунктів і визначеного часу недостатньо для прибуття технічного персоналу, ЦПТС необхідно створювати окремі технічні підрозділи в залежності від віддаленості об'єктів спостереження. Такі технічні підрозділи повинні мати пункти прийняття попереджень про несправність.
 2. На ЦПТС повинна вестись наступна службова документація:

а) затверджений перелік осіб, які мають доступ до операційної зали ЦПТС;

б) журнал обліку об'єктів спостереження (вказується назва та адреса об'єкта, номери телефонів організацій (осіб), які необхідно сповіщати про всі події та спрацювання ПА, номер картки об'єкта, номер договору на спостереження) - ведеться в електронному вигляді;

в) журнал чергувань (вказується ПІБ оператора та інженера-програміста ЦПТС, які заступили на чергування, їх особисті підписи про прийняття чергування, дата чергування, відмітка про працездатність пульта пожежного спостереження) - ведеться в паперовому вигляді;

г) журнал обліку об'єктів, тимчасово знятих зі спостереження (вказується дата, найменування об'єктів та їх адреси, причини зняття, дата повторної постановки на пожежне спостереження), - ведеться в електронному вигляді;

д) журнал обліку об'єктів, з яких надійшли сигнали пожежної тривоги (вказується дата, найменування об'єктів та їх адреси, назва організацій (осіб), які повідомлено про виклик та час повідомлення), - ведеться в електронному вигляді;

е) журнал обліку об'єктів, з яких надійшли сигнали про несправність (вказується дата, найменування об'єктів та їх адреси, назва організацій (осіб), які повідомлено про виклик та час повідомлення), - ведеться в електронному вигляді;

ж) журнал обліку об'єктів, які зняті зі спостереження (вказується дата та причина зняття, назва організації, яку повідомлено про зняття з спостереження, та дата повідомлення), - ведеться в електронному вигляді;

и) картка пульта та картки об'єктів, за якими здійснюється пожежне спостереження, - в електронному та паперовому вигляді;

к) інструкція чергового персоналу із спостереження за пожежною автоматикою об'єктів - у паперовому вигляді;

л) інструкція з пожежної безпеки та охорони праці - у паперовому вигляді.

 1. Паперові журнали заводяться на кожен календарний рік. Вони повинні бути пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою суб'єкта господарювання. Електронні журнали повинні бути захищені від внесення до них будь-яких змін.
 2. Пультова організація на кожному ЦПТС повина забезпечити зберігання наступної документації:

а) журнали обліку об'єктів спостереження - протягом всього терміну спостереження та рік після зняття об’єкта з пожежного спостереження;

б) журнали чергувань - протягом одного року після закінчення;

в) журнали обліку об'єктів, тимчасово знятих зі спостереження, об'єктів, з яких надійшли сигнали пожежної тривоги, та об'єктів, які зняті зі спостереження - протягом двох років із дня останньої записаної події;

г) журнали обліку об'єктів, з яких надійшли сигнали про несправність, - протягом двох років із дня останньої записаної події;

д) картки пульта та об'єктів, за якими здійснюється пожежне спостереження, - протягом всього терміну спостереження та рік після зняття об'єкта з пожежного спостереження.

 1. У разі виникнення змін даних, зазначених у картці пульта та картках об'єктів спостереження, пультова організація зобов'язана протягом 10 днів з моменту їх виникнення вносити ці зміни до ЄБД (із зазначенням дати та часу внесення змін).
 2. Передавання сигналу пожежної тривоги
 3. При спрацьовуванні СПЗ об'єкта прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) формує сигнал пожежної тривоги і передає до устаткування сигнал пожежної тривоги та попередження про несправність, яке по визначеному каналу зв'язку передає його до устаткування пульта пожежного спостереження.
 4. При надходженні тривожного сповіщення інформація про пожежу повинна відображатися на пульті пожежного спостереження ЦПТС, а сигнал пожежної тривоги в автоматичному режимі транзитом передаватися до точки доступу ОДС ОКЦ за територіальністю знаходження об'єкта спостереження.
 5. Сигнал пожежної тривоги з пульта пожежного спостереження до ЄБД повинен передаватися по двох каналах зв'язку у відповідному протоколі та форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access V3 (додаток И, пункт е).
 6. При надходженні сигналу пожежної тривоги пультова організація терміново сповіщає замовника робіт, а ОДС ОКЦ забезпечує оперативне реагування на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів.
 7. Після ліквідації пожежі ОДС ОКЦ повідомляє про це пультову організацію, яка, в свою чергу, тимчасово (повністю або частково) знімає об'єкт із пожежного спостереження, про що сповіщає замовника робіт та обслуговуючу організацію. Замовник робіт вживає заходів щодо поновлення працездатності СПЗ об'єкта (у разі пошкодження) та проведення ремонтних робіт. Про тимчасове зняття об'єкта з пожежного спостереження пультова організація направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД.
 8. Замовник робіт після поновлення працездатності СПЗ повідомляє про це пультову організацію, яка здійснює постановку об'єкта на пожежне спостереження, про що сповіщає замовника робіт, обслуговуючу організацію та терміново направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД.
 9. Якщо підрозділом пожежної охорони встановлено факт хибного виклику (відсутність пожежі за місцем виклику), начальником чергової варти складається та вручається замовнику робіт повідомлення, форма та зміст якого згідно з формою Ж.7 подано у додатку Ж. У цьому випадку замовником робіт упродовж трьох робочих діб створюється робоча група у складі представника замовника, ЦПТС та обслуговуючої організації, яка встановлює причину хибного спрацювання, про що складається акт встановлення хибного спрацювання СПЗ (форма Ж.8 додатка Ж).
 10. Передавання сигналу попередження про несправність
 11. До ЦПТС пультової організації повинні надходити сигнали про несправність СПЗ об'єкта та про несправність СПТС.
 12. У разі виникнення несправності СПТС система повинна відновити свою працездатність у термін, який не перевищує 15 хв відповідно до пункту 6.4.4 ДСТУ prEN 50136-1-1. Якщо СПТС знаходиться у несправному стані протягом більше 15 хв, пультова організація тимчасово знімає об'єкт із пожежного спостереження, інформує про це замовника робіт та забезпечує проведення силами технічного персоналу ремонтно-відновлювальних робіт. У цьому разі працездатність СПТС повинна бути відновлена протягом 12 год.
 13. При виникненні несправності СПЗ об'єкта ЦПТС повинен сповістити про це замовника робіт та обслуговуючу організацію.
 14. Обслуговуюча організація зобов'язана забезпечити прибуття ремонтного персоналу до об'єкта спостереження та усунути несправності СПЗ. Час прибуття ремонтної групи з моменту виклику не повинен перевищувати: для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів - 12 год та 24 год для інших населених пунктів.
 15. Ремонтний персонал після прибуття на об'єкт здійснює ремонтно-відновлювальні роботи СПЗ. Після поновлення працездатності СПЗ обслуговуюча організація повідомляє про це пультову, яка, у свою чергу, здійснює постановку об'єкта на пожежне спостереження та сповіщає замовника робіт. Про тимчасове зняття та постановку об'єкта на пожежне спостереження ЦПТС терміново направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД із зазначенням причини несправності, дати та часу зняття (постановки) об'єкта на пожежне спостереження.
 16. На період проведення ремонтних робіт за ініціативою обслуговуючої організації об'єкт тимчасово знімається з пожежного спостереження (повністю або частково). Якщо протягом ЗО днів замовником робіт не вжито заходів щодо поновлення працездатності СПЗ об'єкта, обслуговуюча організація повинна сповістити про це пультову організацію, яка, у свою чергу, письмово повідомляє територіальний орган державного пожежного нагляду.
 17. Проектування систем передавання тривожних сповіщень
 18. Проект на систему передавання тривожних сповіщень може розроблятися як окремо у разі виведення сигналу від існуючої СПЗ, так і у складі проекту СПЗ окремим розділом та містити наступні розділи: пояснювальну записку, креслення (плани приміщень, схеми підключення, розміщення обладнання тощо) у разі відсутності проекту на монтування СПЗ.
 19. У проекті необхідно зазначати тип СПТС, по якому СПЗ об'єкта підключається до центру передавання тривожних сповіщень.
 20. До проектної документації додаються наступні документи: