НПАОП 0.00-4.33-99. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


Найменування стадії розвитку аварійної ситуації (аварії)

Основні принципи аналізу умов виникнення (переходу на іншу стадію) аварійної ситуації (аварії) та її наслідків

Способи і засоби попередження, локалізації аварії

1

2

3

пожежі; вміння персоналу діяти при ліквідації осередка займання; оперативності й оснащення ДПЧ; наявності і характеристик джерел запалювання

зв’язку; дії персоналу і спецпідрозділів щодо рятування людей, гасіння пожежі

Перекидання полум’я на інші об’єкти

Аналіз кількісних енергетичних характеристик пожежі (енергія випромінювання); наявність суміжних блоків (установок), ЦПУ, адміністративних, побутових, допоміжних будівель (приміщень) з постійним перебуванням людей у зоні небезпечної інтенсивності відкритого полум’я пожежі

Раціональне планування промислового майданчика. Розміщення устаткування, будівель адміністративного, побутового і допоміжного призначення поза межами зони можливого розповсюдження пожежі

Травмування

людей

Аналіз кількісних енергетичних характеристик пожежі (енергія випромінювання) та вибуху; наявність і кількість людей в зоні можливого ураження

Раціональне планування промислового майданчика. Розміщення поза межами зони можливого впливу пожежі будівель адміністративного, побутового і допоміжного призначення; дії персоналу і спецпідрозділів щодо рятування людей

Перегрів устаткування з ЛЗР, ГР і зрідженими газами при пожежі з наступним вибухом

Наявність ємкісного устаткування з горючими продуктами в зоні можливого поширення пожежі (розлив продуктів). Наявність і ефективність систем аварійного спорожнення та скиду на факел (свічу), систем зрошення (охолодження), екранів і т. і.

Винос ємкісного устаткування з зони можливого поширення пожежі. Оснащення його засобами аварійного спорожнення, скидання на факел, системами зрошення (охолодження); встановлення екранів і т. і.

Зруйнування апаратури, комунікацій будівель, споруд, травмування людей

Аналіз кількісних характеристик вибуху (енергія, що реалізується, надлишковий тиск вибуху, радіуси зон інтенсивності впливу ударної хвилі, наявність суміжних блоків (установок), ЦПУ, адміністративних, побутових, допоміжних будівель (приміщень) з постійним перебуванням людей в зоні небезпечної інтенсивності ударної хвилі

Раціональне планування промислового майданчика; розміщення будівель адміністративного, побутового й допоміжного призначення поза межами небезпечної зони; реалізація заходів щодо підвищення стійкості будівель ЦПУ, систем управління і протиаварійного захисту; організація оповіщення про небезпеку й евакуації персоналу з небезпечної зони; впровадження автоматичних систем безпечної зупинки виробництва в аварійній ситуації; дії персоналу й спецпідрозділів щодо рятування людей

Поширення токсичної хмари

Оцінка можливих розмірів, форми, концентрації, напрямку й швидкості дрейфу хмари; наявність і ефективність систем локалізації і осадження токсичної хмари;

Забезпечення оперативною інформацією про метеорологічні умови; запровадження комп’ютерних систем

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації (аварії)

Основні принципи аналізу умов виникнення (переходу на іншу стадію) аварійної ситуації (аварії) та її наслідків

Способи і засоби попередження, локалізації аварії

1

2

3

наявність потрібної кількості людей і підсилення персоналу для дій при аварійній ситуації

математичного моделювання і прогнозування поширення токсичної хмари; оснащення ефективними осаджувальними і загороджувальними системами; дії персоналу й спецпідрозділів щодо локалізації і знищення відходів

Інтоксикація

людей

Оцінка раціональності генплану підприємства, наявності й кількості людей в зонах можливого ураження; оснащення засобами індивідуального й колективного захисту, оповіщення та евакуації людей з небезпечної зони й оцінка їх ефективності

Зниження кількості людей в небезпечній зоні, оснащення ефективними системами захисту, оповіщення й евакуації людей; дії персоналу й спецпідрозілів щодо рятування людей

Зараження

території

підприємства

Перевірка вивченості токсичних властивостей застосовуваних речовин; визначення маси викинутого продукту. Оцінка їх впливу на навколишнє середовище, ефективності передбачених проектом технічних засобів нейтралізації, дезактивації і т. і.

Відвід рідкої фази до закритих систем. Застосування систем нейтралізації, дезактивації, санітарних установок

Розвиток аварії за межами підприємства

Прогнозування можливих масштабів і шляхів подальшого розвитку аварії з урахуванням енергонасиченості підприємства

Дії щодо локалізації і ліквідації аварії під керівництвом комісії з надзвичайних ситуацій і формувань МНС

Зараження довкілля: грунту, наземної і грунтової води, повітряного басейну

Оцінка кількості й агрегатного стану токсичних речовин, які можуть вийти за територію підприємства під час аварії, а також масштабу їх поширення з урахуванням рельєфу місцевості, метеорологічних умов. Перевірка вивченості їх токсичних властивостей. Оцінка їх впливу на навколишнє середовище, наявності технічних засобів збирання, нейтралізації, дезактивації і т. і.

Забезпечення оперативною інформацією про метеорологічні умови; запровадження комп’ютерних систем математичного моделювання і прогнозування щодо поширення токсичних речовин різного агрегатного стану; оснащення ефективними осаджувальними і загороджувальними системами; дії персоналу підприємств і організацій, а також населення щодо локалізації і знищення токсичних речовин під керівництвом комісії з НС і формувань МНС

Пожежі і вибухи в населених пунктах

Оцінка можливості виникнення пожеж і вибухів у населених пунктах внаслідок впливу уражальних чинників аварії

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Поширення зараженої води й загазованого повітря в суміжні держави

Оцінка кількості й агрегатного стану токсичних речовин, які можуть вийти з території підприємства під час аварії, а також масштабу їх поширення з урахуванням рельєфу місцевості, метеорологічних умов. Оцінка наявності технічних засобів збирання,

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації (аварії)

Основні принципи аналізу умов виникнення (переходу на іншу стадію) аварійної ситуації (аварії) та її наслідків

Способи і засоби попередження, локалізації аварії

1

2

3

нейтралізації, дезактивації і т. і.

Виникнення аварійних ситуацій на суміжних підприємствах

Оцінка можливості виникнення аварійних ситуацій на суміжних підприємствах (об’єктах) внаслідок впливу уражальних чинників аварії

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Додаток 4

до пункту 5.8 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

КАРТКА НЕБЕЗПЕКИ УСТАТКУВАННЯ (АПАРАТА)

  1. Найменування устаткування.
  2. Тип устаткування.
  3. Номер позиції устаткування на технологічній схемі (в регламенті).
  4. Призначення устаткування (типова технологічна операція, яка здійснюється в апараті).
  5. Перелік можливих аварій.
  6. Сценарії виникнення й розвитку аварії у вигляді логічних схем із присвоєнням коду кожній стадії.
  7. Розпізнавальні ознаки аварії.
  8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

Додаток 5

до пункту 7.3 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Форма титульного аркуша

(найменування підприємства (об’єкта))

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Комісії з НС

(прізвище, ініціали)(підпис)

«»19р.

ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА РІВНІ «В» (надзвичайних ситуацій)

Внесені зміни

УЗГОДЖЕНО:

1.

(номер зміни)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(посада)

2.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(посада)

3.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(посада)

4.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(посада)

5.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(посада)