Про затвердження Правил безпеки у виробництві свинцю та цинку

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофивід 22 серпня 2006 року N 549

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України6 грудня 2006 р. за N 1273/13147

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку (далі - Правила), що додаються.

2. З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР та Мінкольорметом СРСР 22 грудня 1987 року (НПАОП 1.2.20-1.11-87).

3. Наказ увести в дію з 1 січня 2007 року.

4. Директору Департаменту правового забезпечення та взаємодії з Верховною Радою України і координації роботи з Кабінетом Міністрів України Чижмарю Ю. В. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Голові Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Саварину М. В. ужити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати наказ у черговому номері журналу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.

 

Міністр 

В. І. Балога 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва 

  А. Дашкевич 

Голова Державногокомітету ядерногорегулювання України 

  О. А. Миколайчук 

Заступник директора виконавчоїдирекції Фонду соціальногострахування від нещаснихвипадків на виробництвіта професійних захворювань України 

    О. О. Постоюк 

Заступник Міністрапромислової політики України 

 В. К. Грановський 

Головний державнийсанітарний лікар України,перший заступник Міністраохорони здоров'я України 

   С. П. Бережнов 

Начальник Державногодепартаменту пожежної безпекиМіністерства з питань надзвичайнихситуацій та у справах захистунаселення від наслідківЧорнобильської катастрофи 

     Е. М. Улинець 

Директор Національногонауково-дослідного інститутуохорони праці 

  М. О. Лисюк 

Голова Центрального комітетупрофспілки трудящихметалургійної і гірничодобувноїпромисловості України 

   В. І. Казаченко 

Генеральний директор ЗАТ "Свинець" 

Р. О. Кудряшов 

Головний інженер ВАТ "Укрцинк" 

Р. І. Войцехович 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофивід 22 серпня 2006 р. N 549

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України6 грудня 2006 р. за N 1273/13147 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ВИРОБНИЦТВІ СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи з проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання (устаткування) при виробництві свинцю та цинку.

Вимоги Правил є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які використовують найману працю, що пов'язана з виробництвом свинцю та цинку.

Порядок і термін приведення діючих цехів (відділень) з виробництва свинцю та цинку у відповідність до вимог цих Правил визначаються роботодавцем за узгодженням з територіальними органами державного нагляду за охороною праці.

2. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

ПЛАС - план ліквідації аварійних ситуацій;

СНиП - санітарні норми і правила;

ГРС - газорятувальна служба;

ГДК - граничнодопустима концентрація;

ВТК - відділ технічного контролю.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Для працівників, які виконують роботи при виробництві свинцю та цинку, крім цих Правил, є обов'язковими також вимоги Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Загальних правил безпеки для підприємств та організацій металургійної промисловості, затверджених наказом Держгіртехнагляду СРСР від 13.05.87 (далі - НПАОП 27.0-1.01.87), та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Виробництво свинцю та цинку пов'язане з багатьма небезпечними та шкідливими факторами, а також з використанням та одержанням шкідливих речовин і повинно бути ідентифіковано щодо визначення об'єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (НПАОП 0.00-6.22-02).

Характеристика небезпечних та шкідливих факторів при виробництві свинцю та цинку наведена в додатку 1. Характеристика шкідливих речовин у повітрі робочих зон при виробництві свинцю та цинку наведена в додатку 2.

3.2. Проектування, будівництво і реконструкція цехів, відділень та дільниць з виробництва свинцю та цинку, їх устаткування повинні проводитися відповідно до чинних санітарних і будівельних норм та правил, норм технологічного проектування, вимог цих Правил.

Експертиза проектів, прийняття в експлуатацію об'єктів виробництва повинні здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці", Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 N 431 (зі змінами) (НПАОП 0.00-4.20-94), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243.

3.3. Уносити зміни в конструкцію діючого основного устаткування, змінювати технологічні схеми без узгодження з проектною організацією - автором проекту, установою - розробником технології або заводом-виробником, а також з територіальними органами державного нагляду за охороною праці не дозволяється. Проектні організації повинні здійснювати авторський контроль за впровадженням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об'єктів.

3.4. Усі діючі цехи, відділення та дільниці з виробництва свинцю та цинку повинні мати:

паспорти (сертифікати) на основні види технологічного обладнання;

план захисту персоналу і населення у разі аварій на металургійних та інших об'єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків (ПЛАС) згідно з вимогами Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.06.99 N 112, зареєстрованого в Мін'юсті України 30.06.99 за N 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99);

робочі інструкції з ведення технологічних процесів та ремонту і чищення обладнання;

інструкції з охорони праці для працівників кожної професії та на окремі види робіт;

інструкції з пожежної безпеки.

Усі перелічені інструкції та плани ліквідації аварій повинні бути затверджені роботодавцем і вводитися в дію наказом роботодавця згідно з вимогами Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05).

Інструкції з охорони праці повинні бути складені відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці", Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 N 132, зареєстрованого в Мін'юсті України 07.02.94 за N 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93); Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

3.5. Плани ліквідації аварій повинні переглядатися і затверджуватися за місяць до початку наступного року відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99. Плани повинні бути вивішені на основних технологічних дільницях. Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не ознайомлені з планом ліквідації аварій і не знають його в частині, що стосується місця їх роботи.

3.6. Усі працівники повинні бути ознайомлені з інструкціями з охорони праці за професією з підписом у відповідних документах. Крім того, інструкції повинні зберігатися на робочих або спеціально призначених місцях.

3.7. Інструкції з охорони праці та технологічні інструкції повинні переглядатися не рідше одного разу на 5 років, а також при внесенні змін у технологічний процес (умови праці), застосуванні нових видів устаткування, у разі виникнення аварійної ситуації або травмування працівників через недосконалість самої інструкції. Інструкції з охорони праці на вибухопожежонебезпечних виробництвах повинні переглядатися один раз на 3 роки.

3.8. Допуск до роботи працівників, які в установленому порядку не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці і медичний огляд, не дозволяється.

3.9. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та інших роботах, передбачених вимогами НПАОП 0.00-8.24-05, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

3.10. Не дозволяється допуск працівників, які не досягли вісімнадцяти років, до робіт, передбачених вимогами Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.94 N 46, зареєстрованого в Мін'юсті України 28.07.94 за N 176/385 (НПАОП 0.03-8.07-94).

3.11. До виконання газонебезпечних робіт повинні допускатися працівники відповідно до Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85 (далі - НПАОП 0.00-5.11-85), а також Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 N 254, зареєстрованих в Мін'юсті України 15.05.98 за N 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).

3.12. На підприємстві повинен бути складений з урахуванням вимог НПАОП 0.00-8.24-05 конкретний перелік робіт з підвищеною небезпекою (газо-, вибухо-, пожежонебезпечні роботи, роботи на висоті тощо), затверджений роботодавцем. Цей перелік повинен переглядатися не рідше одного разу на 3 роки.

3.13. Роботи з підвищеною небезпекою повинні виконуватися за нарядом-допуском. Призначення працівників, відповідальних за видачу наряду-допуску і проведення робіт підвищеної небезпеки, повинно здійснюватися згідно з вимогами НПАОП 0.00-8.24-05.

3.14. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце при експлуатації обладнання, установок, трубопроводів та комунікацій, слід проводити відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

3.15. Усі промислові споруди, обладнання та технологічні процеси повинні відповідати вимогам Санітарних правил для підприємств кольорової металургії N 2528-82, затверджених Мінохорони здоров'я СРСР 1982 (далі - НПАОП 0.03-1.24-82).

3.16. Усі працівники, які задіяні на виробництві свинцю та цинку, повинні підлягати обов'язковому страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань, а зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці повинні бути забезпечені лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до вимог Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженого Держкомпраці СРСР 07.01.77 (НПАОП 0.05-8.01-77); молоком або рівноцінними харчовими продуктами згідно з вимогами НПАОП "Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці", затвердженого постановою Держкомпраці СРСР від 16.12.87 N 731/П-13 (НПАОП 0.05-4.02-87), газованою водою.

3.17. Для працівників усіх виробничих дільниць повинні бути обладнані кімнати приймання їжі згідно з вимогами НПАОП 0.03-1.24-82.

3.18. Експлуатація і технічне обслуговування устаткування повинні здійснюватися відповідно до вимог інструкцій, опрацьованих згідно з експлуатаційною документацією виробника, з урахуванням місцевих виробничих умов і вимог цих Правил. Експлуатація несправного устаткування не дозволяється.

3.19. Проектування та розміщення виробництв та об'єктів, на які розповсюджується дія цих Правил, повинні здійснюватися з урахуванням сейсмічності району, а також з урахуванням можливого впливу інших несприятливих природних факторів.

3.20. Обладнання, яке працює в умовах підвищеної небезпеки, уводиться в експлуатацію тільки після дозволу територіальних органів державного нагляду за охороною праці.

3.21. Номенклатура засобів пожежогасіння в цехах повинна відповідати вимогам Закону України "Про пожежну безпеку" та визначатися Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МНС України від 19.10.2004 N 126, зареєстрованими в Мін'юсті України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001.2004), виходячи з категорії виробництв щодо пожежо- та вибухонебезпеки.