Інструкція з охорони праці для машиніста котельної (кочегара), який обслуговує котли з тиском вище 0,07 мпа


(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для машиніста котельної (кочегара),

який обслуговує котли з тиском вище 0,07 МПа

1. Загальні положення

1.1. До обслуговування котлів допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання, атестовані та мають посвідчення на право обслуговування котлів.

1.2. Машиніст, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомленим під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці машиніст повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

Навчання та атестацію машиністів (операторів) котельної дозволяється проводити з дозволу органів Держнаглядохоронпраці України в професійно-технічних училищах, в учбово-курсових комбінатах (курсах), а також на курсах, які спеціально створюються на підприємствах.

Програми підготовки повинні складатися на основі Типових програм, узгоджених з Держнаглядохоронпраці України.

Індивідуальна (самостійна) підготовка персоналу не допускається.

1.3. Атестація машиніста (оператора) котлів проводиться комісією за участю інспектора Держнаглядохоронпраці України.

Машиністу повинно бути видано посвідчення за підписом голови комісії, інспектора Держнаглядохоронпраці України.

1.4. Періодична перевірка знань машиніста, який обслуговує котли, повинна проводитись не рідше 1 разу на 12 місяців.

Позачергова перевірка знань проводиться:

–в разі переводу на обслуговування котлів іншого типу;

–при переводі котла на спалювання іншого виду палива;

–за рішенням адміністрації або на вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці України.

1.5. Машиніст, обслуговуючий котли, після первинного інструктажу на робочому місці повинен перед допуском до самостійної роботи пройти стажування (2–15 днів) для відновлення практичних навичок за програмою, яка затверджена керівництвом організації.

1.6. Допуск машиніста до самостійного обслуговування котлів повинен оформлюватись наказом по організації.

1.7. Машиніст котельної повинен виконувати роботу в спецодязі і спецвзутті, передбачених Типовими галузевими нормами.

При роботі котельної на твердому мінеральному паливі:

– при механічному завантаженні – костюм бавовняний, рукавиці комбіновані, окуляри захисні;

–при ручному завантаженні – костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, окуляри захисні;

–при роботі котельної на рідкому паливі – костюм бавовняний, рукавиці комбіновані, окуляри захисні;

–при роботі котельної на газі – комбінезон бавовняний.

1.8. Забороняється доручати машиністу (оператору) котельної, який знаходиться на чергуванні, виконувати будь-які інші роботи, не передбачені цією інструкцією.

1.9. Забороняється залишати котел без постійного спостереження машиніста як під час роботи котла, так і після його зупинки до зниження тиску в ньому до атмосферного.

1.10. Допускається експлуатація котлів без постійного спостереження за їх роботою машиніста при наявності автоматики, сигналізації та захисту, які забезпечують ведення нормального режиму роботи, ліквідацію аварійних ситуацій, а також зупинку котла при порушеннях режиму роботи, які можуть визвати пошкодження котла.

1.11. При переведенні машиніста на обслуговування котлів, що працюють на газоподібному паливі, він повинен пройти навчання та перевірку знань в порядку, встановленому “Правилами безпеки систем газопостачання України”.

1.12. При вступі на чергування машиніст котельної повинен ознайомитися з записами у змінному журналі і перевірити справність обслуговуваних котлів та їх обладнання, а також справність аварійного освітлення і сигналізації для виклику адміністрації.

1.13. Прийняття і здача чергування в котельній повинні оформлятись старшим по зміні з записом у змінному журналі із зазначенням результатів перевірки котлів та їх обладнання, водовказівних приладів, сигналізаторів граничних рівнів води, манометрів, запобіжних клапанів, живильних приладів і засобів автоматики.

1.14. Не дозволяється приймати і здавати чергування під час ліквідації аварій у котельній. Під час чергування забороняється спати і розпивати спиртні напої.

1.15. Забороняється залишати котли без нагляду до повного припинення горіння в топці, видалення з неї залишків палива і зниження тиску до нуля.

1.16. Приміщення котельної, котли і все обладнання треба тримати у справному стані і належній чистоті. Забороняється захаращувати приміщення котельної або зберігати в ньому будь-які матеріали і предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього мають бути завжди вільні. Двері для виходу з котельної повинні легко відкриватись.

1.17. Відкривати люки та лючки, а також ремонтувати елементи котла дозволяється тільки при повній відсутності тиску. Перед відкриванням люків і лючків, розміщених у межах водяного простору, воду з елементів котла необхідно видалити.

1.18. Виконувати роботи всередині топок і газоходів можна тільки при температурі не вище 50–60°С за письмовим дозволом (наряд-допуском) відповідальної особи, який видається після відповідної перевірки місця роботи. Перебування робітника всередині котла або газоходу при цих температурах не повинно перевищувати 20 хв.

1.19. На вентилях, засувках та заслінках при відключенні ділянок трубопроводів і газоходів, а також на пускових пристроях димососів, дуттьових вентиляторів і живильниках палива повинні бути вивішені плакати “Не включати, працюють люди”. При цьому з пускових пристроїв димососів, дуттьових вентиляторів і живильників палива повинні бути зняті плавкі вставки. Встановлення і зняття вставок проводяться за наряд-допуском.

1.20. При роботі в котлі, на його площадках і в газоходах для електроосвітлення слід застосовувати напругу не вище 12 В.

1.21. Перед закриттям люків і лазів необхідно перевірити, чи немає всередині котла людей або сторонніх предметів, а також наявність і справність пристроїв, встановлюваних всередині котла.

1.22. Машиніст котельної не повинен виконувати вказівки адміністрації, які суперечать інструкції, що стосується виконуваної ними роботи, і можуть призвести до аварії або нещасного випадку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Машиніст перед початком роботи повинен надіти належний спецодяг.

2.2. Перед розпалюванням необхідно перевірити готовність котла і всього допоміжного обладнання до роботи шляхом ретельного огляду. При цьому необхідно перевірити:

–справність топки і газоходів, запірних та регулюючих пристроїв;

–справність контрольно-вимірювальних приладів, арматури, живильних пристроїв, димососів і вентиляторів, а також наявність природної тяги;

–справність обладнання для спалювання рідкого і газоподібного палива у котлів, які працюють на цих видах палива;

–заповнення котла водою до позначки нижчого рівня;

–чи тримається рівень води в котлі і чи немає пропускання води через лючки, фланці та арматуру;

–чи немає заглушок перед і після запобіжних клапанів, на паро-, мастило-, газопроводах, на живильній, спускній та продувальній лініях;

– відсутність у топці та газоходах людей або сторонніх предметів.

2.3. Якщо в котлі не було води, заповнювати його водою треба поступово, спочатку відкривши всі повітряні клапани та закривши продувальну і спускну арматуру.

При температурі обмурівки нижче 0°С заповнювати котел треба підігрітою водою.

2.4. Безпосередньо перед розпалюванням котла необхідно провести вентиляцію топки і газопроводів протягом 10–15 хв. шляхом відкриття дверцят топки, піддувала, шиберів для регулювання подачі повітря, заслінок природної тяги, а при наявності димососів і вентиляторів – шляхом їх включення. До включення димососів для вентиляції топки і газоходів у котлів, які працюють на газоподібному паливі, необхідно переконатись, що ротор не зачіпає корпусу димососа, для чого ротор прокручується вручну. Включення димососів у вибухонебезпечному виконанні допускається тільки після провітрювання котлів природною тягою і після перевірки справності димососів.

2.5. При підготовці до розпалювання котла, що працює на газоподібному паливі, крім виконання вимог пп. 2.1 і 2.3, слід:

–перевірити справність газопроводу і встановлених на ньому кранів та засувок (вся запірна арматура на газопроводах повинна бути закрита, а крани на продувальних газопроводах відкриті);

–продути газопровід через продувальну свічку, поступово відкриваючи засувку на відгалуженні газопроводу до котла. Якщо після перевірки з газоаналізатором (або іншим надійним способом) виявиться, що в газопроводі відсутня вибухонебезпечна газоповітряна суміш, свічку слід закрити;

–переконатись у відсутності витоку газу з газопроводів, газообладнання та арматури шляхом омилювання їх. При виконанні цієї роботи користуватись відкритим вогнем забороняється;

–перевірити по манометру відповідність тиску газу, а при двопровідних пальниках, крім того, відповідність тиску повітря перед засувками пальників при працюючому дуттьовому вентиляторі встановленому тиску;

–відрегулювати тягу розпалюваного котла, встановивши розрідження в топці 20–30 Па (2–3 мм вод. ст.).

2.6. Нормально парові котли повинні працювати безперервно. В тих окремих випадках, коли була допущена перерва в роботі котла, який працює на мазуті, температура мазуту має бути доведена до 40–50°С, для чого парова лінія до форсунок має бути прогріта. З цією метою, як виняток, допускається пуск котла на дизельного паливі тривалістю до 50 хв. з витратою 15–20 л дизельного палива.

Як тільки мазутопровід буде розігрітий до температури 40–50°С, необхідно негайно перевести роботу котла на мазут.

2.7. Розпалювати можна тільки за розпорядженням особи, відповідальної за котельну, яке записується у змінний журнал. У розпорядженні слід зазначити тривалість заповнення котла водою та її температуру.

Персонал котельної треба заздалегідь попередити про час розпалювання котлів.

2.8. Розпалювати котли слід при слабкому вогні та зменшеній тязі (так, щоб топка і всі розташовані в ній поверхні нагріву прогрівались рівномірно), при закритому парозапірному вентилі і відкритому запобіжному клапані або вентилі (крані) для випуску повітря. Відкритий запобіжний клапан (або повітряний вентиль) закривають, як тільки з нього почне виходити пара. Після цього збільшують горіння палива, стежачи за підвищенням тиску в котлі по манометру, а також за рівнем води в котлі, і повторно перевіряють справну дію всієї арматури.

Розпалюють котел до досягнення робочого тиску.

2.9. При механічному розпиленні мазуту необхідно після внесення в топку вогню розпалювальним факелом трохи відкрити повітряний шибер і, поволі відкриваючи вентиль подачі палива, подати мазут в топку. Після того, як загориться паливо, відрегулювати горіння. Розпалювальний факел слід видаляти з топки, коли горіння стане сталим. Якщо розпалювання проводилося дизельним паливом, то при переведенні роботи котла на мазут (а також при розпалюванні котла мазутом), якщо не загорівся мазут, слід негайно перекрити подачу його в форсунку, забрати з топки розпалювальний факел (якщо він там був) і провентилювати топку, газоходи та повітропроводи протягом 10–15 хв., встановити причину, чому не загорівся мазут, слід негайно перекрити подачу його в форсунку. Тільки після цього можна знову приступати до запалювання форсунки (тобто до розпалювання котла).

2.10. При наявності біля котла кількох форсунок запалюють їх послідовно.

Якщо при розпалюванні погаснуть усі працюючі форсунки, слід негайно припинити подачу в них палива, забрати з топки ручні розпалювальні факели і провентилювати топку, димоходи та повітропроходи протягом 10–15 хв. при працюючому димососі та вентиляторі. Після цього можна знову запалювати форсунки.

Якщо погасне частина працюючих форсунок, треба негайно припинити подачу палива в ці форсунки, а потім запалити їх за допомогою ручного розпалювального факела.

2.11. Пальник котла, що працює на газовому паливі, слід запалювати так: внести в топку запальник до устя пальника, який включається, подати газ, поволі відкриваючи засувку перед пальником і стежачи за тим, щоб він загорівся зразу, тут же почати подачу повітря, потім збільшити подачу газу і повітря, водночас регулюючи розрідження в топці і полум’я в пальнику. Вийняти запальник з топки після одержання сталого факела.

Якщо до розпалювання пальника полум’я запальника погасло, необхідно негайно припинити подачу газу в пальник, вийняти запальник з топки і провентилювати топку та газоходи протягом 10–15 хв. Тільки після цього можна повторно запалювати пальники.

2.12. При наявності в котлі кількох пальників запалюють їх послідовно.

Якщо при розпалюванні погаснуть усі або частина запалених пальників, слід негайно припинити подачу газу до них, забрати з топки запальник і провентилювати топку та газоходи протягом 10–15 хв. Тільки після цього можна повторно запалювати пальники.