ПІ 1.2.10 -177-2001. Примірна інструкція з охорони праці для садчиків в печі і на тунельні вагони вогнетривких підприємств


Державний Комітет промислової політики України Асоціація

"Укрвогнетрив"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ САДЧИКІВ В ПЕЧІ І НА ТУНЕЛЬНІ

ВАГОНИ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

м.Київ

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

Національним НДІОПАсоціацією "Укрвогнетрив"

Лист №110Наказ №31

від 15.05.2001р.від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10 -177-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ САДЧИКІВ В ПЕЧІ І НА ТУНЕЛЬНІ

ВАГОНИ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка :

 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно - оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знеш-коджуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконан-ням трудових обов'язків:

 • в повному розмірі втраченого заробітку;
 • сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколиш-ньому природньому середовищу;
 • повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДНАОП 1.2.10-1.08-97 "Правила безпеки в вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання садчиками в печі на тунельні вагони (надалі -садчики) вогнетривких підприємств покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці і території підприємства.

1.2. Кожний садчик повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і положення цієї інструкції у повному обсязі, а також вказівки і розпорядження керівників цеху (дільниці, відділення) і вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що існує на підприємстві.

1.3. Кожний садчик повинен також дотримувати вимог загальнозаводськоїінструкції з охорони праці, технологічних інструкцій, а також інструкцій з охорони праці:

1.3.1. для стропальника;

1.3.2. при використанні вантажопідіймальних механізмів;

1.3.3. з обслуговування автомата зняття і укладання виробів на сушильні вагони;

1.3.4. для вивантажувача вогнетривких виробів;

1.3.5. для машиністів електролафета. Крім того, кожний садчик повинен знати і виконувати вимоги:

1.3.6. положення про наряд-допуск;

1.3.7. інструкції щодо застосування биркової системи;

1.3.8. правил пожежної безпеки;

1.3.9. правил електробезпеки.

1.3.10. правил санітарії і гігієни.

1.4. До роботи садчиком допускаються особи чоловічої статі, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, пройшли навчання за спеціальністю, атестовані кваліфікаційною комісією, мають посвідчення за професією, пройшли навчання з питань охорони праці, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на І групу з електробезпеки, а також, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки, спеціальне навчання.

1.5. До обов'язків садчика входить: садіння шамотних, динасових, магнезіальних, доломітових виробів, високоглиноземистих трубок і виробів на вагони тунельної печі у відповідності до технологічної схеми садки. Садка кускової глини, брикету, виробів з високовогнетривких окислів. Садка динасових і графітовмісних виробів у газокамерні і періодичні печі, шамотних виробів - в періодичні, кільцеві і газокамерні печі. Підготовка камери для садки, очищення поду печі від бою, вирівнювання поду під лінійку. Зняття сирцю з вагонеток і укладання його в ялинку у відповідності до технологічної схеми. Закочування навантажених вагонеток в камеру і відкочування порожніх з камери. Укладання переносних тупиків і поворотних кругів, перестановка вентиляторів.

Підношування піску і пересипання сирцю піском під час садки. Визначення якості сирцю за зовнішніми ознаками, відсортування браку. Підношування сирцю з вагонеток, які стоять поза камерою. Виявлення і усунення несправностей у роботі устаткування, яке обслуговується.

1.6. Кожний садчик повинен знати: будову і правила технічної експлуатації печей, які обслуговуються, вентиляторів, садочних манипуляторів, інструменту та пристосувань; правила транспортування і садки сирцю; технологічні схеми садки виробів різної конфігурації; прийоми та методи садки виробів, що запобігають їх падінню, скривленню і перекосу; сортамент виробів і матеріалів; габарити вагонів і тунелю печі; слюсарну справу.

1.7. Сучасна тунельна піч складається з такого обладнання:

 • тунель або власне піч з рухомим подом, підкодовим каналом, передніми та задніми дверима, формокамерою;
 • вагони з вогнетривкою футеровкою подини, з яких складається рухомий під тунельної печі;
 • штовхач, який забезпечує пересування вагонів по печі; подає вагони в піч, виштовхує їх з печі;
 • димососи, вентилятори, повітродувки, газопроводи, повітропроводи, пальники, різна арматура і пічна гарнітура.

Під час роботи тунельних печей особливе значення має садка виробів на пічний вагон. Погано виконана садка може розвалитися в печі. Тому садка повинна мати стійку перев'язку у поперечному і повздовжньому напрямах.

1.8. Кожний працівник, який знову стає до роботи, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийом працівника на роботу.

1.9. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником - майстром (начальником зміни) у формі бесіди та ілюструється прикладами безпечних прийомів в роботі.

1.10. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці працівник, який знову став до роботи, прикріплюється за розпорядженням начальника цеху до кваліфіко-ваного працівника для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи на робочому місці терміном, що встановлюється на підприємстві.

1.11. Після закінчення терміну навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань в технології та безпечних прийомах праці робітник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом садчика.

1.12. Повторні інструктажі з охорони праці для садчиків проводитимуться один раз на квартал, а чергові перевірки знань-один раз на рік (через 12 місяців після попередньої) цеховою комісією і з записом в журналі реєстрації інструктажів. Не можливо допускати до роботи, а працівнику ставати до роботи без перевірки знань, правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.13. Садчик зобов'язаний проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.14. Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці виконання робіт садчиком є : машини і механізми, що рухаються; незахищені рухливі елементи виробничого обладнання; пересувні вироби, заготівки, матеріали; небезпечний рівень напруги в електричному колі, замикання в якому може відбутися через тіло людини.

1.15. Основними шкідливими виробничими факторами є: підвищена запиленість повітря у робочій зоні і підвищений рівень шуму на робочому місці, що може призвести до професійних захворювань.

1.16. По території підприємства і цеху до місця роботи необхідно проходити за маршрутом, що вказаний у схемі безпечного пересування. При цьому необхідно виконувати вимоги знаків дорожнього руху і вказівників. Залізничні і автомобільні шляхи переходити тільки у встановлених місцях.

1.17. Садчики в печі і на тунельні вагони вогнетривких підприємств повинні працювати тільки у встановленому за нормами спецодягу - костюмі бавовняному, за ГОСТом 27575-87 "Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические требования», або за ГОСТом 29057-91 "Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Общие технические требования», що видається на 12 місяців; спецвзутті - черевиках шкіряних за ГОСТом 28507-90 "Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические требования.", що видаються на 12 місяців; рукавицях комбінованих за ГОСТом 12.4.010-75 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.» терміном на 2 місяці.

Крім того, садчик повинен застосовувати (за необхідністю, виходячи з конкретних умов) каску, протипиловий респіратор, захисні окуляри і антифони. Спецодяг повинен відповідати розміру і росту садчика, щільно облягати тіло; куртка і брюки повинні бути застібнуті на всі ґудзики, черевики зашнуровані, волосся прибране під головний убір.

1.18. Садчик під час виявлення порушення, яке може привести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а при неможливості ліквідувати його самому - доповісти про нього майстру або начальнику зміни. Не ставати до роботи до його усунення.

1.19. Якщо одержана травма - необхідно звернутися до медпункту і повідомити про це майстра, а при його відсутності - старшого садчика, або особу із зміни, яка повинна доповісти про це адміністрації, кожний садчик повинен бути ознайомлений з порядком обліку та розслідування нещасних випадків.

1.20. Виходячи з правил внутрішнього трудового розпорядку, садчик повинен:

1.20.1. перед початком роботи прибути на змінно-зустрічні збори і одержати завдання на виконання робіт;

1.20.2. виконувати тільки доручену роботу з дотриманням усіх вимог інструкції з охорони праці; виконувати вказівки майстра і старшого садчика;

1.20.3. не розпочинати роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне проведення робіт, а також без інструктажу з охорони праці під час тимчасового переведення на іншу роботу і ставати до роботи тільки після усунення ( ліквідації) виробничої ситуації, небезпечної для нього і для оточуючих;

1.20.4. утримувати своє робоче місце і устаткування у справному стані та чистоті;

1.20.5. не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території підприємства і не з'являтися на роботу у нетверезому або наркотичному стані.

1.21. Садчик, як і всі працівники цеху, повинен знати і вміти надати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

1.22. При виявленні несправності в електричному обладнанні садчик повинен припинити роботу, доповісти майстру і викликати чергового електрика.

1.23. Усувати неполадки в електрообладнанні самому не допускається. Після усунення несправності пуск обладнання повинен проводити черговий електрик за заявкою майстра.

1.24. Користуватися переносними електросвітильниками дозволяється при напрузі не вище 36 В, а в сирих підвальних приміщеннях не вище 12 В.

1.25. Садчик повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння (піском, вогнегасниками, тощо), а також знати місця розміщення цих засобів. Під час виникнення пожежі необхідно повідомити керівництво цеху і диспетчерові підприємства і викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації пожежі своїми силами, діючи відповідно до інструкції з пожежної безпеки.