Додаток 13

Бальна оцінка супутніх факторів виробничого середовища

N N Фактор, одиниці Величина балів

п/п виміру 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

Температура

1. повітря, °С

- теплий період - в границях 27 - 35 36 - 39

року нормативу

- холодний період в границях 0 - мінус мінус 10 і

року - нормативу 9 нижче

Атмосферний тиск

2. (нижче рівня моря, до 100 101 - 105 501 - 1001 та

м) 1000 більше

3. Шум, дБА нижче ГДР ГДР ГДР + 5 ГДР + 6 та

більше

Пил (кратність

4. перевищення ГДК, нижче ГДК ГДК до 5 5,1 та

разів) більше

Токсичні речовини

5. (кратність нижче ГДК ГДК до 2,5 2,6 та

перевищення ГДК, більше

разів)

Потужність

зовнішньої

механічної роботи

6. при регіональному до 10 11 - 12 23 - 45 46 та

навантаженні більше

(робота плечового

поясу) Вт*

Величина

статичного

навантаження за

зміну (Не)** при

створенні зусилля:

7.

- двома руками до 180000 180001 - 430001 - 972001 та

430000 972000 більше

- з участю м'язів 612001 - 1296001 - 2664001 та

корпуса, ніг до 612000 1296000 2664000 більше

Робоча поза:

- знаходження у

нахиленому 51 та

8. положенні, % до 10 11 - 25 26 - 50 більше

зміни

- кількість 301 та

нахилів за зміну до 50 51 - 100 101 - 300 більше

____________

* - Визначається за формулою:

д

W = t

де t - час виконання роботи А, с;

Р х l Р х Ні

А = Р х ( ------ + ------ ) х К

Н

9 2

де А - кількість роботи, Дж;

Р - маса ваги, Р = m х g;

m - маса ваги, кг;

g - прискорення вільного падіння (9,8 м/с2);

Н - висота підняття ваги від вихідного положення, м;

Ні - відстань опускання ваги, м;

l - відстань переміщення ваги по горизонталі, м;

К - коефіцієнт, що дорівнює 6.

** - Визначається за формулою С = Р х t,

де С - статичне навантаження, Нс;

Р - маса ваги або величина статичного зусилля, Н;

t - час утримання ваги чи зусилля, с.

Додаток 14

Визначення додаткового обмеження часу дії вібрації на працюючих з

урахуванням супутніх шкідливих виробничих факторів

Поправка до Поправка до

Сума балів обмеження часу Сума балів обмеження часу

дії вібрації, дії вібрації,

хвилин хвилин

13 10 22 - 23 24

14 12 24 26

15 14 25 28

16 - 17 16 16 - 27 30

18 18 28 32

19 - 20 20 29 - 30 34

21 22 31 36

Додаток 15

Визначення раціонального режиму робочих циклів

Приклад визначення раціонального режиму:

За 8-годинну зміну робітник отримує вібраційне навантаження у 115 дБ.

Допустиме навантаження за зміну 112 дБ. Різниця дорівнює:

115 - 112 = 3 (дБ)

Перевищення гранично допустимого рівня на 3 дБ відповідає відно-

шенню доз у 2 рази.

Таким чином, рекомендований раціональний режим робочих циклів

дорівнюватиме 1:2, тобто один цикл роботи в умовах дії вібрації

чергується з двома циклами робіт без дії вібрації.