Додаток 8

до Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць

Лицьова сторона

УКРЗАЛІЗНИЦЯ Форма ЕУ 115

_________________________залізниця

_________________________ дистанція електропостачання ДОТРИМУЙСЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

_________________________ район контактної мережі

Н А Р Я Д - Д О П У С К № _______

на виконання робіт на контактній мережі, ЛЕП, ПЛ і пов'язаних з ними пристроях

Заявка № _______

Керівнику робіт ___________________________ із бригадою в складі ______ осіб Наглядачеві ____________________Техн. картка №______

(прізвище, ініціали, група) (прізвище, ініціали, група) ПВР_________________

доручається виконати на ___________________________________________________________________________________________ такі роботи:

(контактній мережі, ЛЕП 6-35 кВ, ПЛ до 400 В)

з/п

Категорія робіт: із зняттям напруги і заземленням; під напругою (на контактній мережі); без зняття напруги поблизу струмовідних частин, що знаходяться під напругою; без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що знаходяться під напругою.

Умови їх безпечного виконання: на висоті, з видачею попередження на поїзди, з огородженням, із встановленням шунтуючих перемичок тощо,

Короткий зміст робіт із зазначенням зони і місця роботи (перегон, станція, колія, номер секційного ізолятора, номера опор)

(непотрібне закреслити)

До початку робіт необхідно виконати заходи, що пов’язані із забезпеченням безпеки роботи

Встановити заземлення

(місце,

кількість)

Додаткові заходи безпеки

(вказуються місця, де

забороняється виконання робіт, що залишаються під напругою, небезпечні місця, закриття колій і з’їздів тощо)

найменування

станції,

підстанції,

перегону

ввімкнути

вимкнути

З використанням вантажопідіймальних машин________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати які)

_____________________________________________________________________________________________+__________________________________________________________________

Встановлення підйомника (крана), інструктаж машиніста

та членів бригади провів, дозвіл на проведення робіт видав __________год.________хвил. «_______» _______ 20___року __________________(підпис відповідального за безпечне виконання робіт підйомником (краном))

Зміни в складі вантажопідіймальних машин:

Включені у склад машини, що використовуються (вказати які)

Виведені із складу машини, що використовуються (вказати які)

Дата, час

Дозволив

(підпис)

Продовження додатка 8

Зворотний бік

Оформлення щоденного допуску до роботи і переходу на нове місце робіт (заповнюєтся керівником робіт)

з/п

Склад бригади

(прізвище, ініціали, група)

З характером робіт ознайомлений,

цільовий інструктаж отримав

Допущені

до роботи

Закінчення

робіт

Підпис

керівника робіт

дата:

дата:

дата:

дата:

дата:

дата,

час

наказу

енерго-диспет-чера

дата,

час

повідомл.

енерго-диспет-чера

час

підпис

час

підпис

час

підпис

час

підпис

час

підпис

Зміни у складі бригади

з/п

Із бригади виведений

(прізвище, ініціали, група)

У бригаду введений

(прізвище, ініціали, група)

Дата,

час

Дозволив

(підпис)

Підпис

керівника робіт

Наряд дійсний до _______________

(дата)

Наряд видав, інструктаж провів ________________________________________Наряд та інструктаж одержав _________________________________

(дата, посада, підпис) (підпис керівника робіт, дата)

Інструктаж одержав ___________________________________

Наряд продовжено до ”___”______________ 20__ р. ________________________________________________________

(підпис, посада, прізвище, ініціали, група з електробезпеки, дата)

Робота закінчена ________________________________________ Наряд перевірено ________________________________

(дата, підпис керівника робіт) (дата і підпис того, хто перевірив наряд)

Продовження додатку 8

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ НАРЯДУ-ДОПУСКУ (НАРЯД)

Виправлення тексту забороняється.

У рядку “Дата” вказуються число, місяць і дві останні цифри, що позначають рік (10.07.08 )

“Час” – години і хвилини.

Разом із прізвищами осіб, що вказуються в наряді, вписуються їхні ініціали і групи з електробезпеки.

У наряді повинні вказуватися диспетчерські найменування електроустановок, обладнання, комутаційних апаратів, які повинні відповідати вивіреним і затвердженим схемам електроживлення та електричного секціонування (“ПЛ СЦБ”, “КТП № , “А”).

У графах таблиць, що не підлягають заповненню, ставиться знак “Z”, а в рядках – “??”, прокреслювання.

ЛИЦЬОВА СТОРОНА НАРЯДУ

У рядках “Дистанція електропостачання, район контактної мережі” можуть вказуватися прийняті скорочення: Придн. зал., ЕЧ, ЕЧК або повні найменування, на розсуд того, хто видає наряд.

У рядках “Керівнику робіт”, “Наглядачеві” прізвища пишуться в давальному відмінку.

У рядку “із бригадою в складі” указується чисельний склад бригади арабськими цифрами. До складу бригади при виконанні робіт з моторно-рейкового транспорту із застосуванням вантажопідіймальних машин і механізмів входять відповідно машиністи моторно-рейкового транспорту, вантажопідіймальних машин і механізмів і члени бригади.

Під час робіт із забезпечення виконання робіт іншим (стороннім) підприємствам до складу бригади входить тільки персонал ЕЧ, крім робіт, виконуваних відрядженим персоналом під керівництвом керівника ЕЧК.

В усіх випадках керівник робіт у чисельний склад бригади не входить.

У рядку “доручається виконати на ...” – вказується найменування електроустановки, де буде виконуватися робота: контактна мережа, ПЛ СЦБ, ПЛ ПЕ, КТП, ТП тощо.

При одночасній роботі на декількох елементах (частинах) електроуста-новки зазначаються ці елементи, наприклад при переведенні на нову опору контактної підвіски і хвилеводу вказуються контактна мережа і хвилевід або при ремонті КТП і заміні спусків з лінії ПЕ вказуються ПЛ ПЕ і КТП.

У графі “№ з/п” вказується арабськими цифрами послідовність робіт, що доручаються.

Продовження додатка 8

У графі “Категорія робіт” вказуються умови безпечного виконання роботи щодо електробезпеки. Особа, яка видає наряд, визначає і вказує категорію робіт викреслюванням непотрібного.

При визначенні „Умов безпечного виконання робіт” вказується, як виконується робота:

на висоті, з драбини або з ізолюючої знімної вишки, з ізолюючої площадки автомотриси (автодрезини), з телескопічної вишки чи з застосуванням монтерських кігтів тощо.

Під час робіт під напругою повинні вказуватися також місця встановлення (накладення) стаціонарних або переносних шунтуючих перемичок і шунтуючих штанг залежно від робіт, що виконуються.

Під час робіт з риття котлованів, вирубки дерев тощо повинен вказуватися спосіб виконання робіт (вручну або котлованокопачем, екскаватором, бульдозером тощо, із кріпленням стінок котловану чи ні. Під час вирубки - сокирою, бензопилою, з установкою відтяжок тощо) із застосуванням монтажних приладь;

з огородженням однобічним, двостороннім, при необхідності по двох коліях, із закриттям колій і з'їздів, з видачею заборони або попередження на поїзди, із пропуском поїздів з опущеним струмоприймачем.