6.12. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів від дати його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії вручається ліцензіату під особистий підпис або надсилається рекомендованим листом.

6.13. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у відповідному журналі обліку, у якому сторінки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою і в якому ставиться дата та підпис суб'єкта господарювання (вклеюється корінець квитанції рекомендованого листа) про отримання рішення щодо анулювання ліцензії.

6.14. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

6.15. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.16. У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.17. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів:

акта про порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

наказів, на підставі яких здійснювались перевірки.

6.18. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

6.19. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.20. У разі анулювання ліцензії на підставі:

акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що долучалися до заяви про видачу ліцензії;

акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов - суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дати прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві, дія даного рішення органу ліцензування призупиняється до прийняття відповідного рішення Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Експертно-апеляційна рада при Держпідприємництві інформує відповідний орган ліцензування щодо отримання такої скарги.

7.2. Рішення експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві є підставою для видання Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

8. Відповідальність членів комісії

Посадові особи органу ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом.

 

Начальник Головного управління контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва 

   О. П. Апатенко 

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці 

   В. А. Плетньов 

Додаток 1до пункту 2.3 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

(на бланку органу контролю)_______________________________________________________________

"___" ____________ 200_ р. 

N _____ 

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане голові комісії  

___________________________________________                                     (прізвище та ініціали) 

членам комісії: 

___________________________________________                                     (прізвища та ініціали)______________________________________________________________________________________ 

для проведення перевірки суб'єкта господарської діяльності _____________________________________________________________________________                                            (найменування ліцензіата, юридична адреса)________________________________________________________________щодо додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів________________________________________________________________                                                 (назва підрозділу ліцензіата та його адреса) ________________________________________________________________

за період з "___" ________ 200_ р. до "___" _________ 200_ р.

у термін з "___" _________ 200_ р. до "___" _________ 200_ р.

відповідно до наказу від "___" _______ 200_ р. за N _______

______________________________      (посада керівника органу контролю) 

_________(підпис) 

__________________(прізвище та ініціали) 

                М. П. 

 

 

Термін продовжено до ______________ 200_ р.                                                         (число, місяць) 

______________________________      (посада керівника органу контролю) 

_________(підпис) 

__________________(прізвище та ініціали) 

                М. П. 

Додаток 2до пункту 2.4 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

ЖУРНАЛобліку посвідчень

N з/п 

Номер посвідчення 

Найменування ліцензіата, місцезнаходження 

Голова та члени комісії 

Термін перевірки 

Реєстраційний номер наказу 

 

Додаток 3до пункту 6.2 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

(на бланку органу контролю, що здійснив перевірку)

АКТперевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов

______________________________________________________________________(повне найменування суб'єкта господарювання, філії або відокремленого структурного підрозділу) 

"___" ______________ 200_ р. 

____________________________________(назва населеного пункту, де проводиться перевірка) 

Комісією у складі: голови - 

_____________________________________,         (посада, ініціали та прізвище посадової особи) 

членів - 

_____________________________________,         (посада, ініціали та прізвище посадової особи)__________________________________________________________________________ 

у період з "___" ________ 200_ р. до "___" ________ 200_ р. проведено планову (позапланову) перевірку додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів.

Відомості про суб'єкта господарювання:

Ідентифікаційний код/номер 

  

Місцезнаходження 

  

Місце провадження діяльності (філії, підрозділу, що перевіряється) 

  

Телефон/факс 

суб'єкта господарювання 

  

філії, підрозділу 

Свідоцтво про державну реєстрацію (N, дата, назва органу державної реєстрації) 

  

Ліцензія (серія, номер, дата видачі, орган ліцензування) 

  

Перевірку здійснено в присутності: _________________________________________________________________________________________________          (посада, прізвище, ім'я та по батькові представника(-ів) суб'єкта господарювання ________________________________________________________________               (юридичної особи), фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

Остання планова (позапланова) перевірка проводилась _________________________________________________________________________________           (зазначити найменування органу, що здійснив перевірку, дату та номер акта) 

(зворотний бік акта)

Перевіркою встановлено:* _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт складено в двох примірниках. До акта додаються: ______________________________________________________________________________                                                            (перелік доданих документів)________________________________________________________________

Голова комісії 

__________(підпис) 

__________________(прізвище, ініціали) 

Члени комісії: 

__________(підпис) 

__________________(прізвище, ініціали) 

 

__________(підпис) 

__________________(прізвище, ініціали) 

З актом перевірки ознайомлений,один примірник отримав

Керівник (уповноважений представник ліцензіата) юридичної особи або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, у присутності якого проведено перевірку 

  

"___" ___________ 200_ р. 

__________(підпис) 

__________________(прізвище, ініціали) 

___________ * Зазначаються відповідність матеріально-технічної, нормативно-правової бази та кваліфікації працівників відповідним ліцензійним умовам і виявлені порушення.

http://www.sot.zp.ua