Стаття 18. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря

під час застосування пестицидів та агрохімікатів

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти

підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися правил та

вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів

та агрохімікатів з метою недопущення забруднення атмосферного

повітря.

Стаття 19. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря

під час видобування надр та проведення вибухових

робіт

Видобування надр та вибухові роботи повинні проводитися з

дотриманням вимог щодо охорони атмосферного повітря способами,

погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів,

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань охорони здоров'я, іншими органами виконавчої влади та

органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Стаття 20. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря

від забруднення виробничими, побутовими та іншими

відходами

Складування, розміщення, зберігання або транспортування

промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення

атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з

неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, допускається лише

за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування територіях, з

додержанням нормативів екологічної безпеки і подальшої утилізації

або видалення.

Не допускається спалювання зазначених відходів на території

підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком

випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних

установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про

охорону атмосферного повітря.

Власники або уповноважені ними органи підприємств, установ,

організацій та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності

зобов'язані забезпечувати переробку, утилізацію та своєчасне

вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на

підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціально

відведені місця чи об'єкти.

Стаття 21. Відвернення і зниження шуму

З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів

виробничих та інших шумів повинні забезпечуватися:

створення і впровадження малошумних машин і механізмів;

удосконалення конструкцій транспортних та інших пересувних

засобів і установок та умов їх експлуатації, а також утримання в

належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних

шляхів, вуличного покриття;

розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів

та інших об'єктів з джерелами шуму під час планування і забудови

населених пунктів відповідно до встановлених законодавством

санітарно-гігієнічних вимог, будівельних норм та карт шуму;

виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, технічних

засобів спорудження житла, об'єктів соціального призначення та

будівництво споруд з необхідними акустичними властивостями;

організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих,

комунальних, побутових і транспортних шумів, включаючи

запровадження раціональних схем і режимів руху транспорту та інших

пересувних засобів і установок у межах населених пунктів.

Громадяни зобов'язані дотримувати вимоги, встановлені з метою

зниження побутового шуму у квартирах, а також у дворах жилих

будинків, на вулицях, у місцях відпочинку та інших громадських

місцях.

Стаття 22. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення

охорони атмосферного повітря

Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються

організаційно-економічні заходи, що передбачають:

екологічний податок; ( Абзац другий статті 22 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 )

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення

законодавства про охорону атмосферного повітря;

надання підприємствам, установам, організаціям та

громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності податкових,

кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних,

енерго- і ресурсозберігаючих технологій, застосування заходів щодо

регулювання діяльності, що впливає на клімат, здійснення інших

природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднюючих

речовин та зменшення рівнів впливу фізичних і біологічних факторів

на атмосферне повітря;

участь держави у фінансуванні екологічних заходів і

будівництві об'єктів екологічного призначення.

Розділ IV

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ОХОРОНИ

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ,

БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ АБО

МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття 23. Умови проектування, будівництва та реконструкції

підприємств та інших об'єктів, які впливають або

можуть впливати на стан атмосферного повітря

Проектування, будівництво і реконструкція підприємств та

інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан

атмосферного повітря, удосконалення існуючих і впровадження нових

технологічних процесів та устаткування здійснюються з обов'язковим

дотриманням норм екологічної безпеки, державних санітарних вимог і

правил на запланованих для будівництва та реконструкції

підприємствах та інших об'єктах, а також з урахуванням накопичення

і трансформації забруднення в атмосфері, його транскордонного

перенесення, особливостей кліматичних умов.

Погодження проектів забудови, будівництва та реконструкції

підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати

на стан атмосферного повітря, здійснюється спеціально

уповноваженим органом виконавчої влади з питань містобудування та

архітектури із врахуванням висновків природоохоронних, санітарних

та інших органів виконавчої влади або органів місцевого

самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених законом.

Будівництво та введення в експлуатацію нових і

реконструйованих підприємств та інших об'єктів, які не

відповідають встановленим законодавством вимогам про охорону

атмосферного повітря, забороняються.

Стаття 24. Санітарно-захисні зони

З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини

в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення

населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції

діючих підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть

впливати на стан атмосферного повітря, встановлюються

санітарно-захисні зони.

Якщо внаслідок порушення встановлених меж та режиму

санітарно-захисних зон виникає необхідність у відселенні жителів,

виведенні з цих зон об'єктів соціального призначення або

здійсненні інших заходів, підприємства, установи, організації та

громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, місцеві органи

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні

вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та

строки їх реалізації.

Стаття 25. Державна екологічна та санітарно-гігієнічна

експертиза

Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної

безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і

реконструкції діючих підприємств та інших об'єктів проводиться

державна екологічна і санітарно-гігієнічна експертизи у порядку,

визначеному законодавством.

Стаття 26. Дотримання вимог щодо охорони атмосферного

повітря під час впровадження відкриттів,

винаходів, корисних моделей, промислових зразків,

раціоналізаторських пропозицій, застосування нової

техніки, імпортного устаткування, технологій і

систем

Впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей,

промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування

нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, якщо

вони не відповідають вимогам, установленим законодавством про

охорону атмосферного повітря, забороняється. У разі порушення

зазначених вимог така діяльність припиняється відповідно до

закону, а винні особи притягаються до відповідальності відповідно

до закону.

Розділ V

КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття 27. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря

Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з

метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону

атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади, органами

місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також

підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Стаття 28. Державний контроль у галузі охорони атмосферного

повітря

Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря

здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його

територіальними органами, а на території Автономної Республіки

Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з

питань екології та природних ресурсів, а також іншими спеціально

уповноваженими на це органами виконавчої влади.

( Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 )

Порядок здійснення державного контролю у галузі охорони

атмосферного повітря визначається відповідно до закону.

Стаття 29. Виробничий контроль за охороною атмосферного

повітря

Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря

здійснюється підприємствами, установами, організаціями та

громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх

господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий

вплив на стан атмосферного повітря.

Стаття 30. Громадський контроль у галузі охорони

атмосферного повітря

Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря

здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього

природного середовища відповідно до Закону України "Про охорону

навколишнього природного середовища".

Розділ VI

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ТА МОНІТОРИНГ

У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття 31. Державний облік у галузі охорони атмосферного

повітря

Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря

підлягають:

об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив

на здоров'я людей та на стан атмосферного повітря;

види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в

атмосферне повітря;

види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на

стан атмосферного повітря.

Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря

здійснюється за єдиною системою у порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 32. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться

з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу

інформації про викиди забруднюючих речовин та рівень забруднення

атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня

небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій

для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря є складовою

частиною державної системи моніторингу навколишнього природного

середовища. Порядок організації та проведення моніторингу у галузі

охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів

України.

Розділ VII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства в

галузі охорони атмосферного повітря

Особи, винні у:

порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я

навколишнє природне середовище;

перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих

речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів

гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів

стаціонарних джерел;

перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у

відпрацьованих газах пересувних джерел;

викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу

спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно

до закону;

перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин,

встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в

атмосферне повітря;

недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на