3.3.2. Голова Київської міської державної адміністрації або його заступник відповідно до розподілу функціональних обов'язків розглядає звернення і направляє його з відповідними дорученнями до Головкиївархітектури, Київзему, Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві, Державної санепідемслужби м. Києва, спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини Київської державної адміністрації, відповідної районної у м. Києві райдержадміністраціі, інституту - розробника Генерального плану м. Києва, відповідних галузевих управлінь Київської міської державної адміністрації, установ та організацій залежно від функціонального призначення об'єкта для підготовки відповідних висновків та проекту розпорядження про дозвіл на проектування та будівництво об'єкта.

3.3.3. Для підготовки комплексного висновку щодо надання дозволу на проектування і будівництво та проекту відповідного розпорядження Київської міської державної адміністрації Головкиївархітектура отримує відповідні висновки від:

- Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) - стосовно попередніх умов, за яких будівництво об'єкта може бути реалізоване: пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспорної інфраструктури;

- Київзему - стосовно підтвердження за даними земельного кадастру правочинності представлених документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку або право користування нею;

- Державного управління екології та природних ресурсів у м. Києві – стосовно дотримання умов охорони навколишнього середовища з урахуванням запланованого для будівництва функціонального призначення об'єкта;

- Державної санепідемслужби м. Києва - стосовно дотримання вимог забезпечення санітарного благополуччя населення з урахуванням запланованого для будівництва функціонального призначення об'єкта;

- районної державної у м. Києві адміністрації - стосовно забезпеченості та потреб в установах обслуговування населення у районі місця розташування об'єкта нерухомості або земельної ділянки;

- спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації - стосовно належності ділянки або об'єкта до переліку пам'яток культурної спадщини, розташування в межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів, а також пропозицій щодо використання земельних ділянок (у разі, якщо об'єкт є пам'яткою або ділянка знаходиться у межах зон охорони):

- профільних галузевих управлінь Київської міської державної адміністрації, установ та організацій - стосовно інших питань, пов'язаних з функціональним призначенням об'єкта;

- інституту - розробника Генерального плану м. Києва - стосовно відповідності наміченого функціонального призначення об'єкта Генеральному плану м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року.

Згадані підрозділи Київської міської державної адміністрації готують і надають висновки до Головкиївархітектури у двотижневий термін з дня отримання відповідного доручення.

Галузеві управління Київської міської державної адміністрації, yстанови та організації несуть відповідальність за порушення термінів підготовки висновків згідно з законодавством.

3.3.4. Замовник забезпечує надання Головкиївархітектурі таких необхідних матеріалів:

- викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування і ділянок, що з нею межують, з реквізитами документів земельних відносин;

- топографо-геодезична зйомка М 1:2000, на якій позначається ситуаційна схема розміщення ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурних заповідників, зонами охорони пам'яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території), передбачуваної для проектування, найменуванням інвестора і замовника (забудовника), адресою ділянки (території), пропозиціями щодо розподілу території;

- ситуаційний план (схема місця розташування об'єкта).

За необхідності готується та надається викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж земельної ділянки (території) проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами та спорудами та їх охоронними зонами.

Зазначені матеріали готуються на договірних засадах комунальними організаціями, створеними для надання платних послуг у сфері містобудування, або іншими особами, що мають відповідну ліцензію.

Вказані матеріали комплектуються у містобудівну справу об’єкта містобудування, архівуються Головкиївархітектурою під час підготовки комплексного висновку щодо можливості будівництва, наявності містобудівних обмежень та обтяжень та вносяться до матеріалів містобудівного кадастру.

3.3.5. Головкиївархітектура після подання матеріалів інвестором та на підставі висновків, наданих підрозділами Київської міської державної адміністрації у двотижневий термін опрацьовує вихідні матеріали, представлені інвестором, і готує проект відповідного розпорядження Київської міської державної адміністраціі та комплексний висновок щодо можливості будівництва у вигляді пояснювальної записки за встановленою формою (додаток 10 до цих Правил) до зазначеного проекту розпорядження Київської міської державної адміністрації або надає мотивовану відмову.

3.3.6. Розпорядження Київської міської державної адміністрації про дозвіл на проектування та будівництво є підставою для отримання замовником вихідних даних на проектування об'єкта, а також (після затвердження проектної документації та вирішення питання щодо пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрої і озелененні міста Києва) отримання дозволу на виконання будівельних робіт в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю в установленому порядку.

3.3.7. У розпорядженні Київської міської державної адміністрації визначається термін дії дозволу на проектування та будівництво з урахуванням нормативного терміну проектування, але не більше двох років з дати видання розпорядження Київської міської державної адміністрації, протягом якого замовник має отримати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю.

3.3.8. У розпорядженні Київської міської державної адміністрації встановлюються особливі умови освоєння певної ділянки (території) у випадку наявності особливих умов розташування об'єкта:

- необхідність сплати пайової участі інвестора у розвиток соціальної (загальноосвітні школи, дошкільні заклади, поліклініки, лікарні), інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою і озеленення міста Києва;

- необхідність проектування на конкурсній основі;

- обмежені терміни освоєння ділянки (території) проектування;

- єдиний забудовник території комплексної забудови;

- необхідність відшкодувать витрат за звільнення земельної ділянки для будівництва, відселення мешканців:

- розроблення проекту розподілу території, проекту реконструкції кварталу;

- будівництво вбудовано-прибудованих або окремо розташованих об'єктів соціальної сфери.

3.3.9. Інвестор, який є власником або користувачем земельної ділянки та об'єкта нерухомості і має намір здійснити будівництво із зміною функціонального призначення об'єкта, що тягне за собою зміну цільового при значення земель, звертається до Київради стосовно прийняття Київрадою рішення при зміну цільового призначення земельної ділянки у встановленому порядку, визначеному п. 3.2.1 -3.2.7 цих Правил.

3.3.10. Знесення розмішених на земельній ділянці будівель і споруд дозволяється при наявності у замовника погодженої та затвердженої в установленому порядку проектної

документації, документа, засвідчує право на земельну ділянку, в інших випадках на підставі окремих розпоряджень Київської міської державної адміністрації.

3.4. Отримання дозволу на проектування особою,

яка є власником нерухомого майна

3.4.1. Власник (користувач) нерухомого майна, який має; намір здійснити реконструкцію об'єкта або знесення об'єкта та будівництво на його місці нової будівлі за встановленим затвердженою містобудівною документацією функціональним призначенням території, звертається до Київської міської державної адміністрації щодо отримання листа-дозволу Київської міської державної адміністрації на проектування реконструкціі (будівництва) об'єкта та одночасно подає клопотання до Київради щодо оформлення права власності чи

користування земельною ділянкою відповідно до розділу 2 цих Правил в порядку, встановленому Київрадою.

Лист-дозвіл Київської міської державної адміністрації готується Головкиїв- архітектурою за погодженням відповідної районної у м Києві державної адміністрації, Головного управління економіки та інвестицій виконавчого Київради (Київської міської державної адміністрації), спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, Київзему, Державної санепідемслужби м. Києва

Лист-дозвіл Київської міської державної адміністрації надається замовнику в термін до двох місяців з дня реєстрації звернення.

3.4.2. Для отримання листа-дозволу Київської міської державної адміністрації за формою, визначеною в додатку 1, інвестор подає до Київської міської державної адміністрації правовстановлюючі документ щодо майнових відносин, а також відомості про:

- назву об'єкта;

- бажані (орієнтовні) основні техніко-економічні показники реконструкції відповідно до державних будівельних норм: загальна площа і кількість квартир, продукція і потужність (для об'єктів виробничого призначення), місця (для закладів освіти, культури, охорони здоров'я, громадського харчування та ін.); торговельна площа; загальна площа (для офісів, багатофункціональних комплексів та ін.); чисельність працюючих;

- державну реєстрацію;

- свідоцтво про право власності на об'єкті нерухомого майна,

- передпроектні пропозиції, містобудівне обгрунтування, якщо такі виконувались за бажанням інвестора;

- ксерокопію клопотання до Київради про оформлення права власності (користування) на земельну ділянку із вхідним номером реєстрації загального відділу Київради.

3.4.3. У разі реконструкції об'єкта в його назві відображається функціональне призначення до і після реконструкції, а також характерні ознаки реконструкції.

3.4.4. Без рішення Київради про затвердження проекту відведення земельної ділянки у власність або надання в оренду із земель державної (комунальної) власності для реконструкції (будівництва) об'єкта містобудування, отримання акта, що посвідчує право на землю, замовник не має права затверджувати проект, виконувати будівельні роботи.

Розділ 4. Вихідні дані на проектування

4.1. Загальні відомості

4.1.1. Вихідні дані на проектування включають архітектурно-планувальне завдання на проектування, технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури, дані технічних обстежень, інші вихідні дані, що випливають з призначення об'єкта, необхідні для його проектування та здійснення інвестиційної діяльності.

До вихідних даних на проектування відносяться також дозвіл на проектування, будівництво, отриманий у порядку, визначеному цими Правилами.

Надання вихідних даних замовнику забезпечується відповідними органами державного нагляду, підрозділами Київської міської державної адміністрації, комунальними підприємствами, установами, організаціями, які експлуатують інженерні мережі та забезпечують підключення об'єктів будівництва до інженерних мереж (далі - міські служби та інші відповідні організації, які надають технічні умови, зазначені в п. 4.3.4 цих Правил).

4.1.2. Замовник може на договірних засадах на власний розсуд доручити отримання і комплектування вихідних даних організації комунальної форми власності та іншим особам.

4.1.З. Замовник забезпечує надання Головкиївархітектурі графічних та інших матеріалів, необхідних для підготовки АПЗ, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.99 № 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу".

  1. Завдання на проектування

4.2.1. Завдання на проектування об'єкта інвестування (будівництва) (далі – об’єкта) є офіційним документом інвестора, замовника (забудовника), який надається генпроектувальнику і містить основні реквізити і техніко-економічні показники об’єкта будівництва, вимоги щодо його планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей, основних параметрів, вартості, організації та термінів його будівництва, а також особливі вимоги щодо його експлуатації, які повинні входити до складу проектно-кошторисної документації, розробляється замовником (забудовником) разом з проектувальником за формою, наведеною в додатку 4, і затверджується інвестором.

4.2.2. Завдання на проектування об'єкта з залученням коштів міського (районних у місті Києві) бюджетів розробляється замовником (забудовником) самостійно або разом з проектувальниками, погоджується розпорядником бюджетних коштів і затверджується в установленому порядку.