ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИМОГИ

ДО ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ДБН А.1.1-2-93

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

(Мінбудархітектури України)

Київ 1993

УДК 69:658.012.224

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА Управлінням державних

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: нормативів і стандартів

Мінбудархітектури України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури

України від 27.04.93 N 46

та введені в дію з

01.07.93

З введенням в дію ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 та

ДБН А.1.1-3-93 встрачают силу на территорії України

СНиП 1.01.01-82*, СНиП 1.01.02-83 та СНиП 1.01.03-83*.

С Видавництво "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

------------------------------------------------------------------

| Система стандартизації і нормування ДБН А.1.1.2.93 |

| в будівництві. Вводяться вперше |

| |

| Порядок розробки, вимоги до побудови, |

| викладу та оформлення нормативних |

| документів |

------------------------------------------------------------------

Дані норми встановлють порядок розробки, перегляду норматив-

них документів /далі - НД/ в галузі будівництва і внесення в них

змін, правила їх побудови, викладу та оформлення.

Норми обов'язкові для застосування організаціями-розробниками

НД незалежно від форм власності та відомчої приналежності, базови-

ми організаціями і технічними комітетами із стандартизації та нор-

мування в будівництві.

1. Порядок розробки НД

1.1. Встановлюються такі стадії розробки /внесення змін/ та

перегляду НД:

1) організація розробки, складання, узгодження та затверджен-

ня технічного завдання;

2) розробка першої редакції проекту НД /змін/ та розсилання

його на відзив;

3) узгодження /при необхідності/ та внесення на затвердження

остаточної редакції проекту НД /змін/, затвердження та реєстрація

НД.

Необхідність розробки і розсиланная на відзив проміжних /до

остаточної/ редакцій проекту НД, а також виконання інших етапів

робіт може встановлюватись замовником в технічному завданні.

1.2. Форми документів, які використовуються при розробці

/внесенні змін/та перегляді НД, приведені у додатку 1.

1.3. Технічне завдання розробляється ведучою

організацією-розробником НД за участю організацій-співвиконавців та

затверджується розробником за погодженням із замовником.

Технічне завдання на розробку /внесення змін/ та перегляд

державних НД України підлягає узгодженню з Управлінням державних

нормативів і стандартів та відповідним галузевим підрозділом

Мінбудархітектури України.

1.4. Ведуча організація-розробник несе відповідальність за

додержання строків розробки проекту НД в цілому, а

організаціїспіввиконавці - за своєчасне виконання покладених на них

обсягів робіт згідно з укладеними договорами.

1.5. Першу редакцію проекту НД, яку розглянуто на науко-

во-технічній нараді /раді/ всіх учасників розробки, з пояснювальною

запискою до нього ведуча організація-розробник повинна розіслати

на відзив в організації /окремим експертам/ згідно з переліком,

встановленим технічним завданням. Проект документу та пояснювальна

записка повинні бути підписані керівниками и виконавцями ведучої

організації-розробника та організацій-співвиконавців; підписи

засвідчуються печатками.

ДБН А.1.1.2.93 C.2

-------------------

1.6. Пояснювальна записка складається до кожної редакції про-

екту НД і повинна складатися з розділів, розташованих у такій

послідовності:

а) підстава для розробки /внесення змін/ чи перегляду НД;

б) основні цілі та завдання розробки;

в) дані про об'єкт стандартизації або нормування на початок

розробки проекту НД;

г) коротке обгрунтування прийнятих у проекті Н вимог з посилан-

нями на проведені науково-дослідні, дослідно-конструкторські та

експериментальні роботи, дані про результати їх впровадження в

будівельну практику;

д) взаємозв'язок з іншими НД у межах комплексу та підкласу,

до яких належить документ. Обгрунтовані пропозиції про

необхідність перегляду, змінення або відміни діючих взаємопов'яза-

них НД;

е) дані про ступінь гармонізації проекту НД, що

розробляється, з міжнародними, регіональними чи національними НД

інших країн;

ж) відомості про розсилання на відзив попередньої редакції

проекту НД та результати їх розгляду організаціями-розробниками;

з) відомості про узгодження /тільки до остаточної редакції

проекту НД, який вноситься на затвердження/;

к) необхідні додаткові відомості.

1.7. Відзиви на проект НД повинні бути обгрунтованими і

містити короткі та однозначно трактовані формування запропонованих

змін та доповнень до пунктів проекту документу.

Оригінал відзиву, виконаний машинописним засобом через два

міжрядкові інтервали, підписується відповідальним виконавцем.

Відзив, підготовлений від організації додатково підписується її

керівником та засвідчується печаткою. Якщо відзив виконаний на

фірмовому бланку організації, підписи печатками не засвідчують.

Відзиви повинні подаватися ведучій організації-розробнику не

пізніше, як через 30 днів після одержання проекту НД та

пояснювальної записки до нього. Відзиви, що надійшли після вказано-

го строку, розглядаються та включаються в зведення відзивів за роз-

судом організації-розробника.

1.8. При складанні зведення відзивів ведуча організація-роз-

робник систематизує відзиви, які надійшли, у такому порядку:

а) зауваження до проекту НД в цілому;

б) зауваження по розділах, пунктах та додатках у порядку вик-

ладу проекта НД;

в) перелік організацій, що не моють зауважень та пропозицій

до проекту документа.

1.9. Остаточні висновки організацій-розробників до зауважень

та пропозицій, що надійшли, слід приводити в зведенні відзивів з

використанням типових формулювань:

-"прийнято"- якщо приймається повністю /вказують пункт

відредагованого документу, в якому враховане зауваження чи

пропозиція/.

-"прийнято частково"- викладають обгрунтування відхиленої

частини зауваження чи пропозиції та вказують пункт відредагованого

документу, у якому частково враховане зауваження чи пропозиція/;

-"відхилено"- викладають мотиви відхилення зауваження чи

пропозиції. Допускається робити посилення на порядковий номер об-

грунтування попереднього висновку зведення відзивів /наприклад:

ДБН А.1.1.2.93 C.3

-------------------

"Відхилено. Див. висновок за п. 7"/.

1.10. При наявності принципових зауважень або розбіжностей до

проекту НД ведуча організація-розробник повинна проводити узгоджу-

вальну нараду за участю представників заінтересованих організацій

/окремих експертів/.

Рішення узгоджувальної наради оформляються протоколом, який

підписується головою та секретарем наради. Підписи засвідчуються

печатками ведучої організації-розробника.

1.11. Остаточна редакція проекту НД з урахуванням рішення

узгоджувальної наради повинна бути розглянута на науково-технічній

нараді /раді/ ведучої організації-розробника за участю

організацій-співвиконавців та підготовлена для проведення експерти-

зи згідно з вимогами ДБН А.1.1-3-93.

1.12. Ведуча організація-розробник у процесі розробки НД на-

копичує відповідні документи для формування "Справи НД" згідно

опису, що приведений у ДБН А.1.1-3-93.

1.13. Перша, наступні /при їх розробці/ та остаточна редакції

проекту НД підготовлюються на українській мові з обов'язковим дода-

тком до них аутентичного тексту на російській мові.

2. Правила побудови, викладу, та оформлення НД.

2.1. При розробці проектів ДСТ і ТУ повинні бути додержані

вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів, що

встановлені Держстандартом України.

2.2. Вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту

міждержавних НД встановлюються Міждержавною Радою із

стандартизації, метрології та сертифікації.

2.3. При побудові ДБН, ВБН та РБН /далі - будівельних норм/

необхідно встановлювати таку загальну структуру документа:

а) найменування з вказівкою шифру;

б) вступна частина;

в) основна частина;

г) інформаційні дані;

д) зміст.

2.4. Найменування документу повинно бути коротким, точно і

повно характеризувати об'єкт нормування та включати шифр НД згідно

"Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва".

Слід уникати вживання в найменуванні зайвих слів типу "інструкція",

"вказівки", "керівництво" і т.п., якщо вони передують ключовим сло-

вам у визначенні об'єкту нормування і не несуть самостійного

змістового навантаження.

Приклади:

-----------

Невірно: Вірно:

"Інструкція по проектуванню та "Проектування на улаштування

улаштуванню блискавкозахисту блискавкозахисту будинків і

будинків і споруд" споруд"

"Вказівки по проектуванню "Проектування силосів для

силосів для сипких матеріалів" сипких матеріалів"

ДБН А.1.1.2.93 C.4

-------------------

2.5. Шифр НД забезпечує обліково-реєстраційну єдність в поз-

наченні документів всіх рівнів, котрі об'єднані у галузевій

Класифікації, та створює необхідні умови для ефективного

зберігання, розповсюдження і використання інформації про нормативну

базу в галузі будівництва.

Структура шифру містить літерні /Х/ та цифрові /Y/ елементи

позначення, які розподіляються знаками "крапка" і "тире" згідно

наведеній схемі:

Х Х Х Х. Y. Y - Y... - Y Y

----- --- --- --- ----- ---

---------------------------------- Абревіатура НД

---------------------------- Клас

------------------------ Підклас

-------------------- Комплекс

--------------- Реєстраційний

| (обліковий)

| номер

-------- Дві останні цифри

року затвердження

Приклади:

--------

ДБН А.1.1-25-93 РБН Б.2.1-3-93 ТУ В.2.7-5112-93

ДСТ В.2.7-24-93 ВБН Г.1-31-93 ТУ В.2.8-4.443-93

Наведене позначення шифру НД присвоюється тільки документам,

що розробляються вперше, а також при перегляді діючих НД, яі були

затверджені у колишніх СРСР; УРСР. При цьому в структурі шифру вка-

зується реєстраційний чи обліковий номер замовника НД.

До шифру перевиданого зі змінами НД додається зірочка, нап-

риклад: ДБН Б.2.4-65-93*. Зірочкою також повинні позначатися

змінені пункти документа.

2.6. У вступній частині будівельних норм вказуют сферу їх

розповсюдження, уточнюють об'єкти нормування або обмежують сферу

дії документу.

Для визначення сфери розповсюдження документу вираз "Дані нор-

ми /правила, порядок, положення/ розповсюджуються на ...".

При обмеженні сфери розповсюдження документу зазначають кон-

кретно, на що він не розповсюджується.

При уточненні об'єкта нормування використовують вираз: "...

норми встановлюють...".

У вступній частині НД розміщувати примітки не допускається.

2.7. В залежності від змісту текст документу може бути

розподілений на розділи, заголовки яких виділяють напівжирним шриф-

том.

Розділи і пункти в тексті будівельних норм нумеруються араб-

ськими цифрами. Пункти позначають номером розділу з додаванням че-

рез крапку порядкового номера. У кожному розділі нумерація пунктів

починається з першого номера, наприкладд, "1.1; 1.2; і т.п., 3.1;

3.2 і т.п.". При наявності в документі тільки одного розділу

додається порядкова нумерація без позначення номера розділу.

ДБН А.1.1.2.93 C.5

-------------------

Розділи можуть розподілятися на підрозділи, які мають заго-

товки, при цьому підрозділи не нумеруються і зберігається

наскрізна нумерація пунктів в межах всього розділу.

Підпункти слід починати з абзацу, вони не нумеруються і зна-

ком "тире" не відокремлюються. При необхідности підпункти познача-

ються рядковими літерами алфавіту з дужкою.

Допускається в обгрунтованих випадках нумерувати трьома циф-

рами пункти, які розвивають зміст якого-небудь пункту, наприклад,

"2.5.1; 2.5.2 і т.п.".

2.8. Виклад вимог будівельних норм повинен бути коротким /без

пояснень і обгрунтувань/ та чітким, який виключає можливість

різного тлумачення.

2.9. Рекомендовані вимоги будівельних норм виділяються у

тексті будь-яким друкарським засобом /застосуванням курсиву, пети-

ту, підкреслювання безперервною лінією і т.і./, про що робиться

обов'язкове посилання у вступній частині. Приведені в тексті норм

формули, які носять рекомендаційний характер, обкреслюються безпе-

рервною лінією у вигляді прямокутника.

Таблиці та ілюстрації у тексті НД /креслення, графіки,

діаграми, схеми і т.і./, які носять рекомендаційний чи довідковий

характер, повинні супроводжуватися відповідною вказівкою під основ-

ним найменуванням.

Наприклад:

-----------

Табл. 1. Креслення Діаграма

довідкова рекомендоване довідкова

2.10. У тексті НД повинні застосовуватися науково-технічні

терміни, визначення та позначення, що встановлені діючими ДСТ та

ГОСТ.

Для нових термінів додається коротке і однозначне визначення.

Нові терміни та визначення зводяться в обов'язковий додаток до НД,

що розробляється.

2.11. Всі додатки до НД повинні мати наскрізну нумерацію і

загальну з тестом документа нумерацію сторінок.

Розділи, пункти, таблиці, формули, графічні матеріали нумерую-