Кількість зон, що контролюються, визначається перепадом рівнів ЕП на робочому місці. Різниця в рівнях напруженості ЕП зон, що контролюються, установлюється 1 кВ/м.

4.3. ГДР магнітного поля частотою 50 Гц

4.3.1. Рівні напруженості магнітного поля частотою 50 Гц при постійному впливі не повинні перевищувати 1,4 кА/м протягом робочого дня (8 год).

4.3.2. Час перебування людини в магнітному полі напруженістю понад 1,4 кА/м регламентується табл. 1.

Таблиця 1

Час перебування персоналу, год

1

2

3

4

5

6

7

8

Напруженість магнітного поля, кА/м

6,0

4,9

4,0

3,2

2,5

2,0

1,6

1,4

Магнітна індукція, мТл

7,5

6,13

5,0

4,0

3,13

2,5

2,0

1,75

4.3.3. ГДР для змінного магнітного поля частотою 50 Гц при локальному впливі на кисті рук визначається за формулою:

, (6)

де Нгд лог - ГДР змінного магнітного поля частотою 50 Гц при локальному впливі (кисті рук), А/м; Нгд заг - ГДР змінного магнітного поля частотою 50 Гц при загальному впливі (табл. 1), А/м.

4.4. Граничнодопустимі рівні неіонізуючого випромінювання радіочастотного діапазону

4.4.1. ГДР електромагнітних полів у діапазоні частот 1 кГц - 300 МГц на робочих місцях персоналу слід визначати, виходячи з допустимого енергетичного навантаження та часу впливу, за формулами:

, , (7, 8)

де Кк - корінь квадратний;

Егд та Нгд - граничнодопустимі значення напруженості електричного (В/м) та магнітного (А/м) полів;

Т - час впливу, год;

ЕНЕгд та ЕНЕгд - граничнодопустимі значення енергетичного навантаження протягом робочого дня, (В/м)2 х год та (А/м)2 х год.

Максимальні значення Егд, Нгд та ЕНЕгд та ЕНЕгд наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Параметри та одиниці вимірювання

Граничні значення в діапазонах частот

1-10 кГц

10-60 кГц

0,06-3 МГц

3-30 МГц

30-300 МГц

Егд, В/м

1000

700

500

300

80

ЕНЕгд, (В/м)2 х год

120000

40000

20000

7000

800

Нгд, А/м

75

57

50

-

3,0*1

ЕННгд , (А/м)2 х год

675

390

200

-

0,72*


4.4.2. Значення ГДР напруженості електричної (Егд) і магнітної (Нгд) складових залежно від тривалості їх дії наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Час перебування персоналу, год

Егд, В/м

Нгд, А/м

1-10 кГц

10-60 кГц

0,06-3 МГц

3-30 МГц

30-300 МГц

1-10 кГц

10-60 кГц

0,06-3 МГц

30-50 МГц

8

120

70

50

30

10

9,0

7,0

5,0

0,30

7

130

75

53

32

11

9,8

7,5

5,3

0,32

6

140

82

58

34

12

10,6

8,1

5,8

0,34

5

155

90

63

37

13

11,6

8,8

6,3

0,38

4

175

110

71

42

14

13,0

9,9

7,1

0,42

3

200

115

82

48

16

15,0

11,4

8,2

0,49

2

250

140

100

59

20

18,4

14,0

10,0

0,60

1

350

200

141

84

28

26,0

19,7

14,2

0,85


0,5

500

280

200

118

40

37,6

27,9

20,0

1,20


0,25

700

400

283

168

57

52,0

39,5

28,3

1,70


0,12

1000

580

400

240

82

75,0

57,0

40,8

2,45


0,08


700

500

296

8050,0

3,00

При тривалості дії менше 0,08 год подальше підвищення інтенсивності фактора не допускається. У всіх випадках при зазначенні діапазонів частот кожний діапазон виключає нижню і включає верхню межу частоти.

4.4.3. Одночасний вплив електричного і магнітного полів у діапазоні частот від 1 кГц до 3 МГц слід вважати допустимим за умови:

, (9)

де ЕНЕ та ЕНН - енергетичні навантаження, що характеризують вплив електричного і магнітного полів.

4.5. ГДР напруженості імпульсних електромагнітних полів (далі - ІЕМП) у спектральному діапазоні частот від 0 Гц до 1000 МГц на робочих місцях персоналу слід визначати, виходячи з допустимого енергетичного навантаження та часу впливу за формулами 7, 8. 4.5.1. Граничні амплітудні значення в спектральних діапазонах частот визначаються за табл. 4.

Таблиця 5

Параметр

Граничні амплітудні значення в спектральних діапазонах частот

0-5 Гц

5-50 Гц

0,05-1 кГц

1-10 кГц

10-60 кГц

0,06-3 МГц

3-30 МГц

30-300 МГц

0,3-1 ГГц

Егд, В/м

60000

35000

3500

1000

300

200

150

100

80

ЕНгд, (В/м)2 х год

3,2 х 109

2,0 х 108

1,6 х 106

120000

7200

3200

1800

800

500

Егд, В/м на 8 год

20000

5000

447

120

30

20

15

10

8

Т, год (при Егд)

0,89

0,16

0,13

0,12

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Нгд, А/м

30000

10000

850

100

85

70

-

-

-

ЕНгд, (А/м)2 х год

1,4 х 108

1,6 х 107

70000

1300

900

400

-

-

-

Нгд, А/м на 8 год

4200

1400

94

13

11

7

-

-

-

Т, год (при Нгд)

0,16

0,16

0,10

0,13

0,12

0,08

-

-

-


У всіх випадках при зазначенні діапазонів частот кожний діапазон виключає нижню і включає верхню межу частоти.

4.5.2. Граничнодопустимі величини ЕМП у діапазоні частот 300 МГц - 300 ГГц слід визначати за формулою:

, (10)

де Wгд - граничнодопустима величина щільності потоку енергії, Вт/кв. м (мВт/кв. см, мкВт/кв. см);

ЕНWгд - граничнодопустима величина енергетичного навантаження становить 2 Вт х год/кв. м (200 мкВт х год/кв. см);

К - коефіцієнт ослаблення біологічної ефективності дорівнює:

1 - для всіх випадків впливу, виключаючи опромінення від антен, що обертаються і сканують;

10 - для випадків опромінення від антен, що обертаються і сканують, з частотою не більше 1 Гц і шпаруватістю не менше 50;

Т - час перебування в зоні опромінювання за робочу зміну, год.

У всіх випадках максимальне значення Wгд не повинно перевищувати 1 мВт/кв. см.

4.5.3. Значення ГДР щільності потоку енергії (Wгд) залежно від тривалості дії ЕМВ наведені в табл. 5.

Таблиця 5

Час перебування персоналу, год

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

0,25

0,20

Щільність потоку енергії, мкВт/кв. см

25

29

33

40

50

67

100

200

400

800

1000

При тривалості дії менше 0,2 години подальше підвищення інтенсивності фактора не допускається.

5. Загальні вимоги до проведення вимірювань та гігієнічна оцінка результатів досліджень

5.1. Оцінка рівнів дії постійних магнітних полів, а також змінних ЕМП у діапазонах частот 50 Гц, 1 кГц - 300 МГц здійснюється шляхом вимірювання напруженості електричної і магнітної складових ЕМП, у діапазоні частот 300 МГц - 300 ГГц - шляхом вимірювання ЩПЕ з урахуванням часу перебування персоналу в зоні опромінювання.

5.2. Санітарно-гігієнічні дослідження рівнів ЕМП на робочих місцях працюючих проводяться атестованими атестаційною комісією Міністерства охорони здоров'я України санітарними лабораторіями підприємств, організацій, а також установами та закладами системи державної санітарно-епідеміологічної служби України.

5.3. Якщо установка має декілька робочих режимів, що відрізняються параметрами генерації, видом і розміщенням робочих елементів або випромінювальних систем та ін., вимірювання проводиться в кожному режимі при максимально використаній потужності.

5.4. Вимірювання ЩПЕ випромінювання антен, які обертаються і сканують, проводять при зупиненій антені в напрямі максимуму випромінювання при всіх робочих значеннях кута нахилу. Для відкритої місцевості з однорідним рельєфом результати, отримані при одному напрямі випромінювання, можуть бути розповсюджені на весь сектор, який захоплює антена при її русі в радіусі, на якому проводилось вимірювання. У випадках, які характеризуються неоднорідним рельєфом місцевості, наявністю будівель та інших споруд, необхідне проведення вимірювань на робочих місцях і в місцях можливого перебування персоналу при спрямованості випромінювання в місце вимірювання.

5.5. Якщо на робочому місці працюючого можливе опромінювання від декількох установок, що працюють одночасно, інтенсивність його має бути оцінена для кожного з вимірюваних джерел. У разі використання приладів, які потребують урахування поляризації випромінювання, сумарна інтенсивність опромінювання визначається таким чином: у діапазоні частот 300 МГц - 300 ГГц вимірюється ЩПЕ, яка створюється в даній точці кожним джерелом окремо, отримані результати підсумовуються; у діапазоні частот < 300 МГц проводяться вимірювання напруженості поля від кожного джерела окремо при відключених інших. Сумарна інтенсивність опромінювання в кожній вимірюваній точці в разі наявності джерел, які працюють у частотних діапазонах, що мають однакові ГДР, розраховують за формулами:

, (11)

, (12)

, (13)

де Кк - корінь квадратний;

У разі наявності джерел, які працюють у частотних діапазонах, для яких установлені різні ГДР, необхідно дотримуватись таких вимог:

,(14)

де Е і Н - виміряні значення напруженості електричного і магнітного полів;

W - виміряні значення щільності потоку енергії полів;

ГДР - ГДР відповідних частотних діапазонів.

У разі переривчатої дії ЕМП від двох або декількох антен, які обертаються або сканують, підсумовування значень ЩПЕ не проводиться в зв'язку з дуже малою можливістю одночасного опромінювання даної точки діаграми двох або декількох антен. Опромінюваність персоналу в цих випадках визначається сумарним енергетичним навантаженням за формулою:

, (15)

де ЕНW1 , ЕНW2 ... ЕНW№ - енергетичні навантаження від кожної антени.

Сумарне навантаження не повинно перевищувати нормативну величину, встановлену в п. 3.3.

5.6. Якщо інтенсивність діючого на персонал ЕМП в діапазоні частот 300 МГц - 300 ГГц за робочий день змінюється, енергетичне навантаження на організм визначається сумою енергетичних навантажень за окремі періоди часу. Сумарне енергетичне навантаження при цьому не повинно перевищувати нормативних величин, установлених у п. 4.4.