(пункт 8.6 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим)

то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до них.

(абзац сьомий пункту 8.6 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 із змінами, внесеними згідно з наказами Державної

 податкової адміністрації України від 05.09.2001 р. № 347,

 від 24.07.2006 р. № 428)

8.7. Якщо після проведення перевірки та спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань платника податків, який реорганізовується, встановлено відсутність податкових зобов'язань та/або податкового боргу, план реорганізації такого платника податків з органом державної податкової служби не узгоджується, підрозділ обліку та звітності складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою № 22-ОПП (додаток 16) і передає її підрозділу обліку платників податків для надання платнику податків за умови виконання платником податків вимог, передбачених цим Порядком для випадків ліквідації платників податків.

Платник податків, який реорганізовується та має податкові зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про реорганізацію подає до органу державної податкової служби за місцем свого обліку:

заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 8);

копію рішення про реорганізацію;

у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу податкових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, сум і часток податків, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків у взаємодії з іншими підрозділами та органами державної податкової служби за місцем обліку правонаступників як платників податків розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою № 8-ОПП. За результатами такого розгляду органом державної податкової служби приймається відповідне рішення, яке доводиться до відома платника податків.

8.7.1. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, що здійснюється відповідно до пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон № 2181), податковий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками податкового органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання податкових зобов'язань платником податків, який реорганізовується, або якщо розподіл податкових зобов'язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам Закону № 2181.

У цьому випадку платник податків може погасити податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до органу державної податкової служби для його узгодження.

8.7.2. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, активи якого передані у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, що здійснюється відповідно до пункту 13.2 статті 13 Закону № 2181, орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків розглядає надані платником податків документи та приймає рішення відповідно до Закону № 2181.

Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом, передачею та забезпеченням податкового боргу і податкових зобов'язань, орган державної податкової служби приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків.

8.7.3. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку правонаступник.

8.7.4. Податкові зобов'язання та/або податковий борг знятого з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи передаються до карток юридичної особи.

Облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи.

8.7.5. Дані щодо стану розрахунків з бюджетом платника податків, реорганізацію якого завершено, підрозділами обліку та звітності розносяться до карток особових рахунків правонаступників відповідно до Закону № 2181 згідно з узгодженим планом реорганізації та з урахуванням вимог пункту 1.7 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 № 276, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за № 843/11123.

(пункт 8.7 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 05.09.2001 р. № 347,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

8.8. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) є надходження хоча б до одного із цих органів даних, що свідчать про належну реєстрацію таких змін.

(преамбула до пункту 8.8 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

8.8.1. Процедури зняття з обліку/взяття на облік платника податків розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби при надходженні хоча б одного з таких документів:

відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

заяви платника податків про зняття з обліку за ф. № 9-ОПП (додаток 9) та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням;

заяви платника податків про взяття на облік за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП із позначкою "Перереєстрація" та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

(підпункт 8.8.1 пункту 8.8 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

8.8.2. Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району, у 20-денний строк від дня такої зміни мають подати або заяву про зняття з обліку до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням, або заяву про взяття на облік за новим місцезнаходженням.

У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших відомостей військова частина в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності з унесеними змінами в установленому порядку повідомляє про це органи державної податкової служби.

(підпункт 8.8.2 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361,

 від 14.05.2001 р. № 195,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317)

8.8.3. Після отримання органом державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків такий орган формує повідомлення про зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП (додаток 11), у якому зазначає назви органів державної податкової служби за попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника податків. Таке повідомлення формується у двох примірниках та надсилається до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням протягом п'яти робочих днів від дня отримання документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання). Про направлення повідомлення за ф. № 11-ОПП робиться позначка у полі "Примітка" в журналі за ф. № 2-ОПП (ф. № 7-ОПП).

(підпункт 8.8.3 пункту 8.8 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

8.8.4. Після надходження повідомлення про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП або надходження відомостей від державного реєстратора про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків чи подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 9-ОПП орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин, при яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений до: 

(абзац перший підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказами Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 від 24.07.2006 р. № 428)

закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року;

абзац третій підпункту 8.8.4 пункту 8.8 вилучено 

(згідно з наказом Державної податкової

 адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

у зв'язку із цим абзаци четвертий - чотирнадцятий

 вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим)

закінчення перевірки, якщо перевірка була розпочата або призначена та орган державної податкової служби вже повідомив платника податків про її проведення;

(абзац третій підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи відшкодування настав;

(абзац четвертий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

завершення процедур апеляційного узгодження сум податкових зобов'язань.

(підпункт 8.8.4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Орган державної податкової служби, у якому було продовжено строк перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня отримання відомостей про зміну місцезнаходження з Єдиного державного реєстру чи від платника податків інформує про це орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. У такому інформаційному листі в обов'язковому порядку зазначаються повні облікові дані платника податків, причина продовження строку перебування на обліку платника податків, надається довідка про стан розрахунків платника податків з бюджетом на дату складання такого інформаційного повідомлення, інформація про дати та результати останньої перевірки платника податків, процедури апеляційного оскарження чи порушені кримінальні справи, що наявні на момент зміни місцезнаходження (місця проживання), тощо. Якщо до моменту зняття з обліку платника податків змінилися дані, суми, відомості чи факти, вказані у такому інформаційному повідомленні, або змінилася чи виникла додаткова підстава для продовження строку перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня виникнення таких змін органом державної податкової служби, у якому платник перебуває на обліку, має бути сформоване додаткове інформаційне повідомлення та направлене до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням. Інші особливості зняття з обліку платників податків, строк перебування на обліку яких був продовжений, визначені підпунктом 8.8.10 цього пункту.

(підпункт 8.8.4 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,