або

Lкор.екв. = Lкор + 10 Lg (t/tзм) (5)

де U(t) - коректоване по частоті значення вібраційного параметра у момент часу t, мс-2 або мс-1;

t - час дії вібрації, година;

tзм - тривалість зміни, година.

Еквівалентний коректований рівень віброшвидкості або віброприскорення розраховується шляхом енергетичного додавання рівнів з урахуванням тривалості дії кожного з них за таблицею п. 10.1 (Додаток 10).

3.6. При дії імпульсної вібрації з піковим рівнем віброприскорення від 120 до 160 дБ, параметром, що нормується, є кількість вібраційних імпульсів за зміну (годину), в залежності від тривалості імпульсу (Таблиця 4.) 


4. Методи вимірювання виробничої вібрації


4.1. Вимірювальна апаратура повинна відповідати вимогам чинного законодавства та мати діюче свідоцтво про держперевірку.

4.2. На початку та в кінці вимірювань проводять механічне (за допомогою вібростолу) аби електричне калібрування вібровимірювальної апаратури. Різниця між цими калібруваннями не повинна перевищувати 1 дБ.

4.3. Виміри вібрації проводять у реальних умовах експлуатації обладнання. При оцінці нових машин виміри проводять на налагодженому устаткуванні, яке працює у паспортному чи типовому технологічному режимі.

4.4. Вимірювання проводять безперервно або через рівні проміжки часу (дискретно).

При дискретному вимірюванні спектрів або коректованих по частоті рівнів інтервал між вимірами повинен бути не менш як 1 с. Показник фіксується в момент виміру незалежно від значення показника за час виміру.

При безперервному вимірі спектрів та коректованих по частоті значень час виміру повинен бути не менше 3 с.

4.5. Кількість вимірів повинна бути не менше 3.

При вимірі спектрів та коректованого по частоті значення параметрів вібрації, якщо розбіжність значень вимірів перевищує 3 дБ (у 1,5 рази), проводять два додаткових виміри. За різницею між максимальним та мінімальним рівнями за п'ятьма вимірами визначають коефіцієнт "K" за таблицею з довірчим інтервалом ±3 дБ з довірчою імовірністю 0,95, за найближчим більшим до обчислювального значенням "K" знаходять потрібну кількість вимірів (Табл. 1).

Таблиця 1 

Потрібна кількість вимірів 

Різниця між максимальним та мінімальним рівнями (дБ) 

1,7 

6 - 7 

2,1 

2,5 

2,9 

10 

3,3 


У разі необхідності проводять додаткові виміри, обчислюють "K" доти, доки обчислений коефіцієнт "K" не буде менший за табличний.

4.6. При безперервному вимірі вібраційного навантаження час спостереження повинен бути не менш ніж 5 хвилин.

4.7. Якщо розбіжність значень вимірювань не перевищує 3 дБ (у 1,5 рази), за результат приймається середньоарифметичне значення.

Якщо розбіжність значень вимірювань перебільшує 3 дБ (більш ніж у 1,5 рази), за результат приймається середнє значення на основі енергетичного підсумування.

4.8. Вимірювання локальної вібрації.

4.8.1. Точки вимірювання обирають у місці контакту оператора з поверхнею, яка вібрує.

4.8.2. Вібродатчик встановлюють на рівній, гладкій поверхні за допомогою шпильки М5 на різьбі (попередньо висвердлюється отвір і нарізається різьба). У разі неможливості кріплення вібродатчика шпилькою дозволяється використовувати перехідний елемент у вигляді хомута, струбцини та ін.

Якщо місце контакту має покриття з еластичного матеріалу, або рукоятка не має жорстокої основи, то вібродатчик кріплять на металеву пластину розміром 50 х 25 х 08 мм зі шпилькою.

Маса перехідного елемента не повинна перевищувати 10 % маси інструменту (деталі що обробляються), а маса вібродатчика - 65 г.

4.8.3. При проведенні приймальних випробувань інструментів вимірювання вібрації проводять по трьох осях (Xл, Yл, Zл) ортогональної системи координат. Якщо значення вібрації по одній з осей перевищує її значення по другим осям на 6 дБ (у 2 рази) і більше, то цей напрям вказується у паспорті на машину і по ньому проводять виміри при наступному контролі. Вимірювання проводять в реальних умовах експлуатації. Час усереднення приладу повинен бути не менше 1 с.

4.8.4. При вимірюванні імпульсної вібрації визначають максимальне значення віброприскорення або його логарифмічний рівень при виконанні не менше ніж 10 ударів або за час роботи не менш ніж одна хвилина. Визначають кількість вібраційних імпульсів за робочу зміну за даними хронометражу або розрахунковим шляхом. Розрахунок ведуть за час роботи не менше 3 разів з інтервалом часу не менш ніж 5 хвилин.

4.9. Вимірювання загальної вібрації.

4.9.1. Точки вимірювання загальної вібрації повинні знаходитись у місцях контакту опорних поверхонь тіла людини з вібруючою площиною:

- сидіння - для оператора, що сидить; 

- підлога робочої зони, робочий майданчик - для оператора, що стоїть. Для непостійних робочих місць чи робочих зон визначається не менш ніж три точки контролю у місцях найбільших коливань, з урахуванням часу перебування в них (не менш ніж 15 хв. за робочу зміну).

4.9.2. Осі вимірювань загальної вібрації (X3, Y3, Z3) повинні бути орієнтовані в ортогональній системі координат відносно тіла людини, які вказані у додатку 1, з похибкою не більш ніж ±20°.

4.9.3. При вимірюванні загальної вібрації на підлозі може бути використана проміжна платформа (мал. 1).

Мал. 1. Рекомендована конструкція та розміри проміжної платформи для вимірювання загальної вібрації біля ніг оператора, що стоїть.

1 - різьбовий отвір для кріплення віброперетворювача

4.9.4. При вимірюванні загальної вібрації на сидінні з м'яким покриттям можливе застосування проміжного жорсткого сталевого диска з діаметром 200 ± 50 мм та товщиною 4 мм. Цей диск може використовуватись і при вимірах вібрації на підлозі. При вимірах вібрації проміжна платформа та сталевий диск навантажуються масою оператора.

4.9.5. При вимірюванні постійної вібрації протягом робочої зміни проводиться не менш ніж 3 дослідження з розрахунком середнього логарифмічного за Додатком 5. Для вимірювань непостійної вібрації проводиться не менш ніж 5 досліджень на кожному робочому місці з інтервалами не менш ніж 30 хвилин.

Вимірювання вібрації проводиться відповідно до інструкції на проведення вимірювань.

При використанні інтегруючих пристроїв час вимірювання кожного параметра загальної вібрації повинен бути не менше ніж 1 хвилина.

При використанні тільки стрілочного вібровимірювального приладу для визначення середнього значення по кожному параметру враховуються показники пристрою через інтервали, які вказані у таблиці 2.


Таблиця 2

Рекомендований час для проведення вимірювань загальної вібрації

Смуги частот, Гц 

Інтервал між вимірами (с) 

Кількість вимірів 

0,8 до 5,0 

від 0,6 до 20,0 

від 25,0 до 80,0 

Примітка. Середнє логарифмічне за вказаною кількістю вимірів розглядається як результат одного дослідження.


5. Гранично допустимі величини параметрів виробничої вібрації, що нормуються


5.1. Гранично допустимі величини постійної та непостійної локальної вібрації (крім імпульсної) при тривалості дії протягом 8 годин наведені у таблиці 3.


Таблиця 3


Гранично допустимі рівні локальної вібрації

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

Гранично допустимі рівні по осях Xл, Yл, Zл 

віброшвидкість 

віброприскорення 

м/с х 10-2 

дБ 

м/с2 

дБ 

2.,8 

115 

1,4 

73 

16 

1,4 

109 

1,4 

73 

31,5 

1,4 

109 

2,7 

79 

63 

1,4 

109 

5,4 

85 

125 

1,4 

109 

10,7 

91 

250 

1,4 

109 

21,3 

97 

500 

1,4 

109 

42,5 

103 

1000 

1,4 

109 

85,0 

109 

Коректований, еквівалентний коректований рівень 

2,0 

112 

2,0 

76 

5.2. При тривалості зміни 7 годин гранично допустимі коректовані та еквівалентні коректовані рівні локальної вібрації дорівнюють значенням для 8-годинної тривалості зміни.

При 6-годинній тривалості зміни ці показники дорівнюють для віброшвидкості 113 дБ (2,3 х 10-2 м/с), а віброприскорення - 78 дБ (2,3 м/с2).

5.3. Робота в умовах дії локальної вібрації, що перевищує гранично допустиму більш ніж на 12 дБ, не дозволяється.

5.4. Гранично допустимі параметри імпульсної локальної вібрації наведені у таблиці 4.


Таблиця 4


Гранично допустимі параметри імпульсної локальної вібрації

Діапазон тривалості вібраційних імпульсів, мс 

Виміряні пікові рівні віброприскорення, дБ 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

Допустима кількість імпульсів 

1 - 30* 

160000** 

160000** 

50000 

16000 

5000 

1600 

500 

160 

50 


(20000**) 

(20000**) 

(6250) 

(2000) 

(625)

(200) 

(62) 

(20) 

(6) 

31 - 1000* 

160000** 

50000** 

16000 

5000 

1600 

500 

160 

50 


(20000**) 

(6250) 

(2000) 

(625) 

(200) 

(62) 

(20) 

(6) 

____________

* Вібраційні імпульси 1 - 30 мс мають місце на немеханізованому інструменті, 31 - 1000 мс - на механізованому інструменті.

** Значення відповідає максимально можливій кількості імпульсів за 8-годинну зміну при частоті проходження 5,6 Гц. В дужках - допустима кількість імпульсів за 1 годину.

5.4.1. Визначення вібраційного навантаження імпульсної вібрації при послідовній роботі кількома інструментами наведено у Додатку 11.

5.5. Гранично допустимі рівні постійної та непостійної загальної вібрації при тривалості дії протягом 8 годин наведеш у таблицях 5, 6, 7, 8, 9.


Таблиця 5


Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 1 (транспортна)

Середньогеометричні частоти смуг, Гц 

Гранично допустимі рівні віброприскорення  


м/с2 

дБ 

у 1/3 окт. 

у 1/1 окт. 

у 1/3 окт. 

у 1/1 окт. 

Z3 

X3, Y3 

Z3 

Z0, Y0 

Z3 

X3, Y3 

Z3 

X3, Y0 

0,8 

0,71 

0,224 

  

  

67 

57 

  


1,0 

0,63 

0,224 

1,12 

0,4 

66 

57 

71 

62 

1,25 

0,56 

0,224 

  

  

65 

57 

  


1,6 

0,50 

0,224 

  

  

64 

57 

  

  

2,0 

0,45 

0,224 

0,8 

0,4 

63 

57 

68 

62 

2,5 

0,40 

0,280 

  

  

62 

59 

  

  

3,15 

0,355 

0,355 

  

  

61 

61 

  

  

4,0 

0,315 

0,450 

0,56 

0,8 

60 

63 

65 

68 

5,0 

0,315 

0,56 

  

  

60 

65 

  

  

6,3 

0,315 

0,710 

  

  

60 

67 

  

  

8,0 

0,315 

0,900 

0,56 

1,6 

60 

69 

65 

74 

10,0 

0,40 

1,12 

  

  

62 

71 

  

  

12,5 

0,50 

1,40 

  

  

64 

73 

  

  

16,0 

0,63 

1,80 

1,12 

3,15 

66 

75 

71 

80 

20,0 

0,80 

2,24 

  

  

68 

77 

  

  

25,0 

1,0 

2,80 

  

  

70 

79 

  

  

31,5 

1,25 

3,55 

2,24 

6,3 

72 

81 

77 

86 

40,0 

1,60 

4,50 

  

  

74 

83 

  

  

50,0 

2,0 

5,60 

  

  

76 

85 

  

  

63,0 

2,5 

7,10 

4,50 

12,5 

78 

87 

83 

92 

80,0 

3,15 

9,00 

  

  

80 

89 

  

  

Коректовані, еквівалентні коректовані рівні 

  

  

0,56 

0,4 

  

  

65 

62 

0,8 

14,00 

4,5 

  

  

129 

119 

  

  

1,0 

10,00 

3,5 

20,0 

6,3 

126 

117 

132 

122 

1,25 

7,10 

2,8 

  

  

123 

115 

  

  

1,6 

5,0 

2,2 

  

  

120 

113 

  

  

2,0 

3,5 

1,8 

7,1 

3,5 

117 

111 

123 

117 

2,5 

2,5 

1,8 

  

  

114 

111 

  

  

3,15 

1,8 

1,8 

  

  

111 

111 

  

  

4,0 

1,25 

1,8 

2,5 

3,2 

108 

111 

114 

116 

5,0 

1,00 

1,8 

  

  

106 

111 

  

  

6,3 

0,80 

1,8 

  

  

104 

111 

  

  

8,0 

0,63 

1,8 

1,3 

3,2 

102 

111 

108 

116 

10,0 

0,63 

1,8 

  

  

102 

111 

  

  

12,5 

0,63 

1,8 

  

  

102 

111 

  

  

16,0 

0,63 

1,8 

1,1 

3,2 

102 

111 

107 

116 

20,0 

0,63 

1,8 

  

  

102 

111 

  

  

25,0 

0,63 

1,8 

  

  

102 

111 

  

  

31,5 

0,63 

1,8 

1,1 

3,2 

102 

111 

107 

116 

40,0 

0,63 

1,8 

  

  

102 

111 

  

  

50,0 

0,63 

1,8 

  

  

102 

111 

  

  

63,0 

0,63 

1,8 

1,1 

3,2 

102 

111 

107 

116 

80.0 

0,63 

1,8 

  

  

102 

111 

  

  

Коректовані, еквівалентні коректовані рівні 

  

  

1,1 

3,2 

  

  

107 

116