Випробовування проводять відповідно до 8.7

 1. Краї складових частин

Краї будь-якої частини маски, що можуть вступати в контакт з користувачем, не повинні мати гострих крайок або задир.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 І 8.18.

 1. Змінні частини

Вимоги застосовують тільки до масок 3-го класу.

Складові частини, які несуцільні з маскою, повинні бути змінні: внутрішня маска, головний гарні­тур, окуляр/панорамне скло, з’єднувальний вузол(и), вдихальні і видихальні клапани, запобіжні клапани, переговорна мембрана, склоочищувач.

 1. Випробовування проводять відповідно до 8.3.Наголовний гарнітур

  1. Наголовний гарнітур проектують так, щоб маску можна було легко надягати і знімати.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.18.

 1. Наголовний гарнітур повинен бути регулівний (саморегулівний) і забезпечувати міцне і зручне утримування положення маски.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.18.

 1. Міцність

  1. Кожен ремінець наголовного гарнітура маски 1-го класу повинен витримувати розтягу- вальну навантагу 100 Н, що прикладена в напрямку розтягування до надягнутої маски, протягом 10 с.

Пряжки і регулятори (за наявності) повинні витримувати таку саму навантагу.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.8.1.

 1. Кожен ремінець наголовного гарнітура маски 2-го або 3-го класу повинен витримувати розтягувальну навантагу 150 Н, що прикладена в напрямку розтягування до надітої маски, протя­гом 10 с.

Пряжки і регулятори (за наявності) повинні витримувати таку саму навантагу.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.8.1.

 1. Постійна лінійна деформація кожного ремінця не повинна перевищувати 5% після при­кладання розтягувальної навантаги 50 Н протягом 10 с.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.8.2.

 1. Один раз відрегульований наголовний гарнітур маски 3-го класу повинен легко регу­люватися користувачем або саморегулюватися.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.18.

 1. З’єднувач

  1. Загальні положення

З'єднання між маскою і апаратом здійснюють нерознімним або нарізевим з'єднанням, а також з’єднанням спеціального типу.

За наявності більш ніж одного з’єднувача конструкція лицевої частини або дихального облад­нання повинна бути така, щоб використовування різних типів або комбінацій ЗІЗОД не створюва­ло небезпеки.

Всі знімні частини повинні легко приєднуватися та закріплюватися за можливості без викорис­товування інструментів. Будь-які засоби ущільнювання повинні залишатися на своїх місцях у разі роз'єднування з’єднань в процесі нормального експлуатування.

Повинно бути забезпечене правильне і надійне з'єднання між лицевою частиною і іншими час­тинами обладнання.

Випробовування проводять відповідно до 8.3, 8.16 і 8.18.

 1. Маски 1-го класу

Визначені в EN 148-1, EN 148-2 або EN 148-3 нарізеві з’єднувачі для масок 1-го класу не за­стосовують.

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Маски 2-го і 3-го класу

Маски повинні мати тільки один з’єднувач, визначений в EN 148-1, EN 148-2 або EN 148-3.

У разі застосування будь-якого іншого з’єднувача потрібно унеможливити приєднання до нього з’єднань з навіскою згідно з EN 148-1, EN 148-2 або EN 148-3.

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Міцність з’єднань

  1. До і після проведення випробовування маска повинна відповідати вимогам пункту 7.16.

  2. Для масок 1-го класу з’єднання між корпусом маски і з’єднувачем повинно бути достатньо міцне і витримувати осьову розтягувальну навантагу 250 Н.

Випробовування проводять відповідно до 8.9 і 8.13.

 1. Для масок 2-го і 3-го класу з’єднання між корпусом маски і з’єднувачем повинно бути достатньо міцне і витримувати осьову розтягувальну навантагу 500 Н.

Випробовування проводять відповідно до 8.9 і 8.13.

 1. Переговорна мембрана

  1. Якщо лицева частина містить переговорну мембрану, остання повинна мати захист від механічного пошкодження, оцінюваний під час проведення візуального перевіряння відповід­но до 8.3.

Переговорна мембрана повинна витримувати різницю тиску 80 мбар (статичний тиск) за по­зитивного зовнішнього тиску (навколишня атмосфера).

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.10.1.

 1. Якщо на корпус переговорної мембрани може діяти зовнішня сила, він повинен витри­мувати осьову розтягувальну навантагу 150 Н протягом 10 с. Випробовування повторюють 9 разів з інтервалами 10 с.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.10.2.

 1. Після випробовування стійкості масок 3-го класу до дії теплового випромінювання відпо­відно до 8.6 і повернення їх температури до температури навколишнього середовища, зразки по­винні відповідати вимогам 7.13.1. і 7.13.2.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.10.3.

 1. Окуляри/панорамне скло

  1. Окуляри/панорамне скло і протитуманні диски, які застосовують як окуляри, повинні бути надійно і газогерметично приєднані до маски.

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Окуляри і панорамне скло не повинні спотворювати бачення, яке визначають під час випробовування експлуатаційних властивостей.

Випробовування проводять відповідно до 8.18.

 1. Виробник повинен забезпечувати засоби знижування запотівання окулярів або пано­рамного скла так, щоб не виникало перепон для бачення під час експлуатаційного випробовування апарата.

Застосовувані протитуманні засоби, призначені або визначені виробником, не повинні бути причиною подразнення або чинити інший шкідливий вплив на здоров’я.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.18.

 1. Після випробовувань механічної міцності окуляра(-ів) або панорамного скла лицева час­тина не повинна мати таких пошкоджень, щоб її подальше використання було неефективне або спричиняло шкоду користувачеві. Ефективність визначають за допомогою порівнювання герметич­ності до і після випробовування. Маска повинна відповідати вимогам 7.16 до і після випробову­вання механічної міцності окуляра або панорамного скла.

Випробовування проводять відповідно до 8.3, 8.11 і 8.13.

 1. Вдихальні І видихальні клапани

  1. Загальні положення

Конструкція клапанів повинна давати змогу легко проводити технічне обслуговування або, у випадках, передбачених виробником, виконувати правильну заміну.

Повинна бути передбачена неможливість використання видихального клапана у вдихально­му контурі і вдихального клапана у видихальному контурі.

Дозволено використання вдихальних і видихальних клапанів, їх вузлів і окремих деталей, якщо виробником передбачена ідентичність їх конструкцій.

Дозволено використання неідентичних вдихальних і видихальних клапанів, їх вузлів і окремих деталей, якщо точний і зрозумілий опис подано в інформації, яку надає виробник. Цю інформацію можуть супроводжувати ілюстрації (фотографії, рисунки) для правильного складання.

Для сприяння правильному складанню, складові частини повинні бути детально описані і по- марковані.

Повинні бути описані засоби перевіряння правильності складання (візуальне перевіряння, просте перевіряння користувачем, випробовування обслуговувальним персоналом — тобто те, що може бути застосоване у відповідному випадку).

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Вдихальні клапани

  1. Вдихальні клапани повинні нормально функціювати у будь-якій орієнтації і відповідати вимогам 7.19.

  2. Маска з нарізевим з’єднанням, згідно з EN 148-2, не повинна містити вдихальні кла­пани. У випадку застосування нарізевого з’єднання, згідно з EN 148-1, вдихальний клапан повинен бути вмонтований у маску.

Призначену для використання з фільтрами маску потрібно забезпечувати вдихальним клапа­ном у випадку відсутності клапана у фільтрі.

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Видихальні клапани

  1. Маска з нарізевим з’єднанням, згідно з EN 148-2, не повинна містити видихальних клапанів.

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Видихальні клапани повинні нормально функціювати у будь-якій орієнтації і відпові­дати вимогам 7.19.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.15.1.

 1. Маски з нарізевим з’єднанням, згідно з EN 148-1 і EN 148-3, і маски 1-го класу повинні містити не менше одного клапана видиху або інші відповідні засоби забезпечування виведення ви­дихуваного повітря або його надлишку.

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Видихальні клапани (за наявності) повинні бути захищені від потрапляння пилу і меха­нічних пошкоджень. їх можна закривати кожухом або використовувати інші пристосування, що відповідають вимогам 7.20.

Випробовування проводять відповідно до 8.3.

 1. Видихальні клапани повинні продовжувати нормально працювати і відповідати вимо­гам 7.19 після:

 1. проходження через клапан безперервного повітряного потоку 300 дм3/хв;

 2. негативного тиску (статичного) 80 мбар в лицевій частині (кожне випробовування — про­тягом ЗО с).

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.12.1.

 1. Розтягувальне зусилля

  1. Маски 1-го класу

До і після проведення випробовування маска повинна відповідати вимогам 7.16.

У випадку, коли видихальний клапан приєднаний до маски, він повинен витримувати протягом 10 с розтягувальну навантагу 50 Н, яка прикладена перпендикулярно до площини клапана.

Випробовування повторюють 9 разів з інтервалами 10 с.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.12.2.

 1. Маски 2-го і 3-го класу

До і після проведення випробовування маска повинна відповідати вимогам 7.16.

У випадку, коли клапан видиху приєднаний до маски, він повинен витримувати протягом 10 с розтягувальну навантагу 150 Н, яка прикладена перпендикулярно до площини клапана.

Випробовування повторюють 9 разів з інтервалами 10 с.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.12.2.

 1. Герметичність

У разі випробовування негативним тиском 10 мбар зміна тиску під маскою протягом 1 хв не повинна перевищувати 10 мбар.

Випробовування проводять відповідно до 8.13.

 1. Сумісність зі шкірою

Матеріали, що можуть контактувати зі шкірою користувача, не повинні бути причиною подраз­нення або чинити інший шкідливий вплив на здоров’я користувача.

Випробовування проводять відповідно до 8.3 і 8.18.

 1. Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

У разі проведення випробовувань вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі (шкідливий простір), не повинен перевищувати в середньому 1,0 % (за об'ємом).

Випробовування проводять відповідно до 8.14.

 1. Опір диханню

  1. Відповідно до класу і типу, зокрема до типу з’єднання, маска (за винятком призначе­них для використання з дихальними апаратами з надлишковим тиском) повинна відповідати ви­могам, визначеним у 7.19.2 або 7.19.3.

У випадку, якщо маска має спеціальне з’єднання для використовування тільки у дихальних апаратах з надлишковим тиском, її опір диханню оцінюють в складі повністю укомплектованого апарата, який повинен відповідати вимогам відповідного стандарту.

 1. Лицеві частини з іншими з'єднаннями, ніж ті, які передбачені в 7.19.3 і 7.19.4, повинні відповідати вимогам, поданим у таблиці 1.

Таблиця 1

Опір вдиху, мбар

Опір видиху, мбар

Постійний ПОТІК ЗО дм3/хв

Постійний ПОТІК 95 дм3/хв

Постійний потік 160 дм /хв або синусоїдний потік 50 дм3/хв (25 циклів/хв, 2,0 дм3/хід)

Постійний потік 160 дм /хв або синусоїдний потік 50 дм3/хв (25 циклів/хв, 2,0 дм3/хід)

£0,5

£1.5

£2,5

£3,0Випробовування проводять відповідно до 8.15.1.

 1. Лицеві частини 2-го і 3-го класу з нарізевим з’єднанням, згідно з EN 148-2, і без кла- пана(-ів) повинні відповідати вимогам, поданим у таблиці 2.

Таблиця 2

Опір вдиху, мбар

Опір видиху, мбар

Постійний потік 160 дм3/хв або синусоїдний потік 50 дм3/хв (25 циклів/хв, 2,0 дм3/хід)

Постійний потік 160 дм3/хв або синусоїдний потік 50 дм3/хв (25 циклів/хв, 2,0 дм3/хід)

£0,6

£0,6Випробовування проводять відповідно до 8.15.1.

 1. Маски 2-го і 3-го класу з нарізевим з’єднанням, згідно з EN 148-3, для використовування з дихальними апаратами з надлишковим тиском повинні відповідати вимогам, поданим у таблиці 3.

Таблиця З

Опір вдиху, мбар

Опір видиху, мбар

Синусоїдний потік 100 дм3/хв (40 циклів/хв, 2,5дм3/хід)

Постійний потік 10 дм3/хв

Синусоїдний потік 50 дм3/хв (25 циклів/хв, 2,0дм3/хід)

Синусоїдний потік 100дм3/хв (40 циклів/хв, 2,5дм3/хід)

£3,5

£4,2

£7,0

£10,0