Додаткові виробничі довжини канатів для будь-якої групи розмірів має бути визнано задо­вільними вимогам щодо розривного зусилля, якщо виробник має задовільно завершені:

 1. відповідне типове випробування, наведене в додатку А;

 2. періодичне випробування (див. таблицю 1) згідно з методом 1 чи, як інший варіант, метод З, як описано в 6.4, на зразку від кожної двадцятої виробничої довжини або після перезапуску вироб­ництва, якщо це трапилося раніше.

Якщо будь-який канат, підданий періодичному випробуванню, не спроможний забезпечити чи перевищити мінімальне значення, випробування зразка з кожної виробничої довжини буде про­довжено, доки виробник не задовольнить вимоги типового випробування.

Будь-яке збільшення коефіцієнта розривного зусилля для конкретної конструкції буде також потребувати, щоб типові випробування продовжили на модифікованому канаті для кожної групи розмірів. Не потрібно повторювати випробування, якщо використовують однаковий коефіцієнт розривного зусилля для канатів із дротів нижчої маркувальної групи.

Таблиця 1 — Вимоги до випробування на розривне зусилля

Діаметр каната

Коефіцієнт мінімального розривного зусилля

Виробник застосовує систему управління якістю продукції згідно з EN ISO 9001, підтверджену акредитованою третьою стороною — органом сертифікації

Виробник не застосовує системи управління якістю продукції згідно з EN ISO 9001, підтвердженої акредитованою третьою стороною — органом сертифікації

60 мм і менше

Однаковий коефіцієнт для підгрупи діаметрів каната

Випробування на розривне зусилля згідно з методом 1 на зразку з кожної виробничої довжини; чи, якщо виро­блено партіями, типове випробування згідно з А.1.1 плюс періодичне випро­бування на розривне зусилля згідно з методом 1 чи методом 3 на зразку з кожної двадцятої виробничої довжи­ни, що належать до підгрупи діаме­трів каната

Випробування щодо розривного зусилля згідно з методом 1 на зразку з кожної виробничої довжини

Відмінний коефіцієнт для підгрупи діаметрів каната

Випробування на розривне зусилля згідно з методом 1 на зразку з кожної виробничої довжини; чи, якщо виро­блено партіями, типове випробування згідно з А.2.2 плюс періодичне випро­бування на розривне зусилля згідно з методом 1 чи методом 3 на зразку з кожної двадцятої виробничої до­вжини даного діаметра та конструкції каната

Випробування щодо розривного зусилля згідно з методом 1 чи методом 2 на зразку з кожної виробничої довжини

Кінець таблиці 1

Діаметр каната

Коефіцієнт мінімального розривного зусилля

Виробник застосовує систему управління якістю продукції згідно з EN ISO 9001, підтверджену акредитованою третьою стороною — органом сертифікації

Виробник не застосовує системи управління якістю продукції згідно з EN ISO 9001, підтвердженої акредито­ваною третьою стороною — органом сертифікації

Більше ніж 60 мм


Випробування на розривне зусилля згідно з методом 1, методом 2 чи ме­тодом 3 на зразку з кожної виробни­чої довжини; чи

а) якщо вироблено партіями, типове випробування згідно з А.2 плюс пе­ріодичне випробування на розривне зусилля згідно з методом 1, методом 2 чи методом 3 на зразку з кожної двадцятої виробничої довжини;чи Ь) якщо вироблено для постачання партії канатів однакової конструкції, інше випробування розривного зусил­ля для спеціальних установок та від­бирання зразків також надано в А.2

Випробування розривного зусилля згідно з методом 1 чи методом 2 на зразку з кожної виробничої довжини

Примітка. Типове випробування розривного зусилля показує, що сталеві дротяні канати вироблено партіями та серти- фіковано виробником як такі, що відповідають одній з інших частин цього стандарту, має встановлене виробником мінімальне розривне зусилля в цілому. Метою цих випробувань є перевіряння конструкції, матеріалу та технології виробництва.5.5 Довжина

Для тих канатів, із яких виробник не передбачає сформувати частини серії, виміряна довжина постачуваного каната без навантаження має бути номінальною довжиною з такими допустимими відхилами:

 1. до 400 м включно: від 0 % до + 5 %;

 2. більше ніж 400 м до 1000 м включно від 0 м до + 20 м;

 3. більше ніж 1000 м від 0 % до + 2 %.

 1. ПЕРЕВІРЯННЯ ВИМОГ TA/ЧИ ЗАХОДІВ ЩОДО БЕЗПЕКИ

  1. Матеріали

   1. Дріт

Відповідність вимогам щодо дротів має бути виконано візуальним перевірянням контролівних документів, постачуваних із дротами.

 1. Осердя

Відповідність матеріалу й типу осердя має бути виконано візуальним перевірянням контро­лівних документів, постачуваних з осердям.

 1. Виготовлення канатів

  1. З'єднання дротів

Відповідність вимогам щодо з’єднання дротів має бути виконано візуальним перевірянням.

 1. Преформація

Відповідність вимогам щодо преформації має бути виконано візуальним перевірянням.

 1. Вид покриву поверхні дротів

Відповідність вимогам щодо виду покриву поверхні дротів має бути виконано візуальним перевірянням.

 1. Кінці канатів

Відповідність вимогам щодо кінців канатів має бути виконано візуальним перевірянням.

 1. Розміри

  1. Круглі канати

Виміряти діаметр потрібно на прямій частині каната чи без натягу, чи під натягом, що не перевищує 5 % від його мінімального розривного зусилля в цілому, у двох місцях, розташова­них щонайменше на відстані одного метра один від іншого. У кожному місці має бути отримано під прямим кутом по два виміри діаметра описаного кола.

Середньоарифметичне цих чотирьох вимірів має бути в межах граничних відхилів, наведених у відповідних частинах цього стандарту.

Найбільша похибка вимірювального приладу має бути не більше ніж ± 0,02 мм для канатів до 25 мм включно, ± 0,05 мм для канатів від 25 мм до 100 мм включно та ± 0,1 мм для канатів більше ніж 100 мм.

 1. Пласкі канати

Виміряти ширину та товщину потрібно на прямій частині каната чи без натягу, чи під натягом, що не перевищує 5 % від його мінімального розривного зусилля в цілому, у двох місцях, розташо­ваних щонайменше на відстані одного метра один від іншого, та в кожному місці має бути виміряно ширину й товщину.

Середньоарифметичне двох вимірів ширини та середньоарифметичне двох вимірів товщини має бути в межах граничних відхилів, наведених у відповідних частинах цього стандарту.

Вимірювальний прилад має бути спроможним зчитувати покази до 0,1 мм та має бути калі­брованим до 0,01 мм.

 1. Розривне зусилля

  1. Метод 1. Виміряне розривне зусилля в цілому Fm

   1. Загальні положення

Цей метод має бути відповідно до 6.4.1.2. Канати мають задовольняти вимоги щодо розрив­ного зусилля, якщо виміряне розривне зусилля в цілому Fm досягне чи перевищить найменше значення.

Випробувальна машина має відповідати вимогам ISO 7500-1.

Найменша вільна випробувальна довжина, крім кінцевих закріплень, має бути згідно з таблицею 2.

Таблиця 2 — Випробувальні довжини

Номінальний діаметр каната d, ММ

Мінімальна випробувальна довжина, мм

Канат подвійного звивання

Канат одинарного звивання

До 6 включно

300

500

Від 6 » 20 »

600

1000

» 20 » 60 »

ЗО х d

50 х d

» 60

3 мВідібраний випробувальний відрізок повинен мати закріплені кінці для забезпечення того, щоб канат візуально не розплітався.

 1. Метод випробування

Установлюють та закріплюють випробувальний відрізок на машині для забезпечення того, щоб усі дроти в канаті під час випробовування піддавалися впливу зусилля.

Після прикладання 80 % від мінімального розривного зусилля в цілому Fmin, зусилля має збільшуватися зі швидкістю не більше ніж 0,5 % від мінімального розривного зусилля в цілому за секунду.

Примітка. За циклічного навантаження може бути прикладено до 40 % від мінімального розривного зусилля каната.

Випробування може бути перервано без розриву каната в разі, якщо мінімального розривного зусилля в цілому було досягнуто або перевищено.

Випробування може бути не враховано в разі, якщо руйнування каната виникло в межах відстані, що дорівнює шести його діаметрам від основи затискача чи кінцевого закріплення, та мінімального розривного зусилля в цілому не було досягнуто.

 1. Метод 2. Виміряне сумарне розривне зусилля Fe m

Якщо іншого не зазначено у відповідних частинах цього стандарту, виміряне сумарне розривне зусилля Fem має бути визначено підсумовуванням розривних зусиль усіх окремих дротів із каната після того, як їх випробувано згідно з випробуванням на розрив, зазначеним в EN 10264-1.

 1. Метод 3. Розрахункове виміряне (після звивання) розривне зусилля в цілому Fm c

Підсумовують розривні зусилля окремих дротів після того, як їх витягнуто з каната, тобто ви­значають виміряне сумарне розривне зусилля Fem згідно з методом 2 та множать це значення або на коефіцієнт утрат від звивання, як наведено в інших частинах цього стандарту, або на коефіцієнт часткових утрат від звивання, отриманих із результатів типового випробування.

Якщо розрахункове виміряне (після звивання) розривне зусилля в цілому Fmc не спроможно відповідати значенню мінімального розривного зусилля в цілому Fmin, має бути виконано інше ви­пробування, використовуючи метод 1.

У разі неспроможності відповідати встановленому значенню мінімального розривного зусилля в цілому під час випробовування згідно з методом 1 треба повторити типове випробування згідно з додатком А.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Інструкції

Канат мають супроводжувати інструкції щодо догляду, зберігання та різання, див. також prEN 12385-3.

 1. Сертифікат

  1. Загальні положення

Сертифікат має підтвердити відповідність цьому стандарту.

Примітка. Це рівнозначно документу 2.1 або 2.2, як описано в EN 10204.

Сертифікат має надавати щонайменше таку інформацію:

 1. номер сертифіката;

 2. назву та адресу виробника чи вповноваженого представника;

 3. кількість та номінальну довжину каната;

 4. стандарт, якому канат відповідає, наприклад EN 12385-2;

 5. познаку каната згідно з EN 12385-2;

 6. мінімальне розривне зусилля в цілому (частини 4—10) чи мінімальне сумарне розривне зусилля (частина 6);

д) дату видачі сертифіката та підтвердження.

Номер сертифіката має надавати можливість простежуваності каната.

7.2.2 Результати випробування

Якщо результати випробування встановлено, сертифікат має додатково надавати чи одне з двох, чи обидва з таких:

 1. виміряний розмір каната:

виміряний діаметр каната, мм;

виміряну ширину та товщину, мм х мм.

 1. виміряне розривне зусилля каната, кН:

виміряне розривне зусилля каната в цілому Fm;

виміряне сумарне розривне зусилля каната Fe m;

розрахункове виміряне (після звивання) розривне зусилля каната в цілому Fmc.

Примітка. Разом з інформацією, наведеною в 7.2.1, це рівнозначно інспекційним документам 2.3 чи 3.1В, як описано в EN 10204.

7.3 Пакування та маркування

 1. Пакування

Канати потрібно постачати на барабанах.

 1. Маркування

На бирці, прикріпленій до барабана, має бути розбірливо та стійко помарковано назву вироб­ника, його адресу та номер сертифіката.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙМАННЯ
ДЛЯ ТИПОВОГО ВИПРОБУВАННЯ КАНАТІВ,
ВИГОТОВЛЕНИХ ПАРТІЯМИ

А.1 Діаметр 60 мм і менше

А1.1 Канати, що мають однаковий коефіцієнт мінімального розривного зусилля в цілому по всій підгрупі діаметрів каната

Виробник повинен розділити встановлений асортимент на такі підгрупи:

 • номінальний діаметр до 6 мм включно;

 • більше ніж 6 мм до 12 мм включно;

 • більше ніж 12 мм до 24 мм включно;

 • більше ніж 24 мм до 48 мм включно;

— більше ніж 48 мм до 60 мм включно.

Для кожної з підгруп, що являють собою встановлений асортимент та мають однакову конструкцію, маркувальну групу й коефіцієнт мінімального розривного зусилля в цілому, вироб­ник повинен виконати випробування розривного зусилля відповідно до 6.4.1 на зразку від кожної з трьох окремих довжин каната різного номінального діаметра.

Якщо всі три зразки пройшли випробування, усі розміри каната в межах підгрупи тої окремої конструкції, маркувальної групи й коефіцієнта мінімального розривного зусилля в цілому каната потрібно зараховувати, що відповідає вимогам методу випробування. Інакше, випробування роз­ривного зусилля потрібно продовжувати на зразку з кожної наступної виробничої довжини каната в межах тої підгрупи, доки наведені вище вимоги не буде виконано.