Виміряна твердість на приладі для вимірювання твердості Н HRC

Розширена невизначеність вимірювання

1/нтм HRC

Відхил приладу для вимірювання твердості під час калібрування за допомогою еталонної міри й HRC

Максимальний відхил приладу для вимірювання твердості, охоплюючи невизначеність вимірювання

ДНнтмлих HRC

45,1

0,66

0,5

1,12

HRC: твердість за Роквеллом.

Таблиця В.9— Максимальний відхил приладу для вимірювання твердості, охоплюючи невизначеність


вимірювання


У таблиці В.9:Д

(В.12)

Ннтмтах = <4™ + |b| = 0,7 + 0,5 = 1,2 HRC.

Результат прикладу означає, що допустима границя відхилу приладу для вимірювання твер­дості, охоплюючи невизначеність вимірювання, нормованої в розділі 5, досягає ±1,5 HRC та за­довольняє вимоги.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. A. SAWLA: Uncertainty of measurement in the verification and calibration of the force measuring systems of testing machines. Proceedings of the Asia-Pacific symposium on measurement of force, mass and torque (APMF), Tsukuba, Japan, November 2000.

  2. A. WEHRSTEDT, I. PATKOVSZKY: News in the field of standardization about verification and calibration of materials testing machines, May 2001, EMPA Academy 2001.

  3. W. GABAUER: Manual codes of practice for the determination of uncertainties in mechanical tests on metallic materials, The estimation of uncertainties in hardness measurements, Project No. SMT4-CT97-2165, UNCERT COP 14:2000.

  4. T. POLZIN, D. SCHWENK: Method for Uncertainty Determination of Hardness Testing; PC File for Determination, Materialpriifung 44 (2002) 3, 64-71.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

  1. A. Sawla. Невизначеність вимірювання під час перевірки та калібрування силовимірюваль- них систем приладів для вимірювання твердості.

  2. A. Wehrstedt, I. Patkovszky. Новини у галузі стандартизації перевірки та калібрування ма­теріалів приладів для вимірювання твердості.

  3. W. Gabauer. Практика з визначення невизначеностей під час механічних випробувань на металевих матеріалах, оцінення невизначеностей у вимірюванні твердості.

Т. Polzin, D. Schwenk. Метод визначання невизначеностей у вимірюваннях твердості.ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
ЗГАРМОНІЗОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

  1. ДСТУ ISO 6507-1:2007 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування (ISO 6507-1:2005, IDT)

  2. ДСТУ ISO 6508-3:2010 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за Роквеллом. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості (шкали А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т) (ISO 6508-3:2005, IDT).

Код УКНД 77.040.10

Ключові слова: вимірювання, еталонна міра твердості, невизначеність, прилад для вимі­рювання твердості, Роквелл, твердість.

Редактор М. Клименко
Технічний редактор О. Касіч
Коректор Т. Калита
Верстальник Т. Олексюк

Підписано до друку 04.04.2013. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,86. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647