ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) С.3

Закінчення таблиці 1 Окончание таблицы

Найменування показників

Наименование показателей


Значення для вати виду ТМ типу

Значение для ваты вида ТМ типа

для вати ви; іля ваты ви^


іу ТМ типу а,а ТМ типа
А


Б


В


Теплопровідність, Вт/(м-К), не більше, при температурі: Теплопроводность, Вт/(м-К), не более, при температуре:
(298±5)К


0,045


0,045


0,050


(398±5)К


0,064


0,065


0,066


(573±5)К


0,110


0,112


0,116


Вологість, % за масою, не більше

Влажность, % по массе, не более


1


1


1


Вміст органічних речовин, % за масою, не більше

Содержание органических веществ, % по массе, не более


2


2


2
4.2.2 Концентрація шкідливих речовин (парів вуглеводнів), що виділяються із вати при температурі 40°С, не повинна перевищувати при насиченості 0,4 м^м3 - 1,5 мг/м3.

4.2.2 Концентрация вредных веществ (паров углеводородов), выделяющихся из ваты при температуре 40°С, не должна превышать при насыщенности 0,4 м^м3 - 1,5 мг/м3.Таблиця

2

Таблица

Найменування показників


Значення для вати виду

Значение для ваты вида

Наименование показателей


ВМСТ

ВМТ

Водостійкість, рН, не більше

Водостойкость, рН, не более

4


4


Середній діаметр волокна, мкм

Средний диаметр волокна, мкм

Від

0,5 до 3 включ.

От

Понад

3 до 6 включ.

Св.

Вміст неволокнистих включень розміром понад 0,25 мм, % за масою, не більше

Содержание неволокнистых включений размером св. 0,25 мм, % по массе, не более


58


Густина під питомим навантаженням (98±1,5) Па, кг/м3, не більше

Плотность под удельной нагрузкой (98±1,5) Па, кг/м3, не более


3550


Теплопровідність при температурі (25±5)°С, Вт/(м-К), не більше

Теплопроводность при температуре (25±5)°С, Вт/(м-К), не более


0,0410,041


Вологість, % за масою, не більше

Влажность, % по массе, не более


1


1

Вміст органічних речовин, % за масою, не більше Содержание органических веществ, % по массе, не более


224.3 Вимоги до сировини, матеріалів

4.3.1 Для виробництва вати застосовують гірські породи габро-базальтового типу і їх аналоги, осадові породи, вулканічні шлаки, промислові відходи, у т.ч. щебінь із доменного шлаку згідно з ГОСТ 18866, а також суміші перерахованих компонентів та інші сировинні матеріали, що забезпечують одержання

міне-

4.3 Требования к сырью, материалам

4.3.1 Для производства ваты применяют горные породы габбро-базальтового типа и их аналоги, осадочные породы, вулканические шлаки, промышленные отходы, в т.ч. щебень из доменного шлака по ГОСТ 18866, а также смеси перечисленных компонентов и другие сырьевые материалы, обеспечивающие

ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) С.4ральної вати у відповідності з вимогами даного стандарту і пройшли радіологічний контроль.


4.3.2 Як знепилюючу добавку застосовують органічні речовини, перелік яких наведений у додатку Б.


Допускається застосування інших знепилюючих добавок, які погоджені з Держкомсанеггідемнаглядом або територіальними органами санітарного нагляду і з розробником продукції - головною організацією з наукових досліджень.

4.4 Пакування і маркування товарної вати

4.4.1 Пакування і маркування вати повинні провадитись у відповідності з вимогами ГОСТ 25880.


4.4.2 Вату поставляють, як правило, у вигляді

транспортних пакетів.

Габарити транспортних пакетів, що придатні для перевезення всіма видами транспорту, повинні відповідати вимогам ГОСТ 24597. Застосування транспортних пакетів інших розмірів допускається за погодженням з транспортними міністерствами (відомствами).

4.4.3 Для формування транспортних пакетів рекомендується застосовувати багатооборотні засоби пакетування: піддони плоскі згідно "з ГОСТ 9078 і ГОСТ 22831 з обв'язкою, піддони стоячкові типу ПС-0,5 Г, піддони ящикові згідно з ГОСТ 9570, а також одноразові засоби пакетування: піддони плоскі згідно з ГОСТ 26381 з обв'язкою, підкладні листи з обв'язкою.


4.4.4 Як обв'язки (засоби скріплення транспортних

пакетів) можуть застосовуватись такі матеріали: дріт

сталевий згідно з ГОСТ 3282, стрічка сталева згідно з

ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 і ГОСТ 503, катанка алюмінієва

марок АКЛП-5Т, АКЛП-5ПТ згідно з ГОСТ 13843,

стрічка поліетиленова з липким шаром згідно з ГОСТ

20477, плівка поліетиленова термоусадочна згідно з

ГОСТ 25951, металеві і полімерні стрічки, сталевий і

алюмінієвий дріт, синтетична плівка, що випускаються

за іншими нормативними документами і забезпечують

збереженість пакетів протягом всього терміну

транспортування і зберігання вантажу.


получение минеральной ваты в соответствии с требованиями настоящего стандарта и прошедшие радиологический контроль.


4.3.2 В качестве обеспыливающей добавки применяют органические вещества, перечень которых приведен в приложении Б.


Допускается применение других обеспы-ливающих добавок, согласованных с Госком-санэпидемнадзором или территориальными органами санитарного надзора и с разработчиком продукции - головной организацией по научным исследованиям.


4.4 Упаковка и маркировка товарной ваты

4.4.1 Упаковка и маркировка ваты должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880.

4.4.2 Вату поставляют, как правило, в виде транспортных пакетов.

Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки всеми видами транспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597. Применение транспортных пакетов других размеров допускается при согласовании с транспортными министерствами (ведомствами).

4.4.3 Для формирования транспортных пакетов рекомендуется применять многооборотные средства пакетирования: поддоны плоские по ГОСТ 9078 и ГОСТ 22831 с обвязкой, поддоны стоечные типа ПС-0.5Г, поддоны ящичные по ГОСТ 9570, а также одноразовые средства пакетирования: поддоны плоские по ГОСТ 26381 с обвязкой, подкладные листы с обвязкой.

4.4.4 В качестве обвязки (средств скрепления транспортных пакетов) могут применяться следующие материалы: проволока стальная по ГОСТ 3282, лента стальная по ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 и ГОСТ 503, катанка алюминиевая марок АКЛП-5Т, АКЛП-5ПТ по ГОСТ 13843, лента полиэтиленовая с липким слоем по ГОСТ 20477, пленка полиэтиленовая термоусадочная по ГОСТ 25951, металлические и полимерные ленты, стальная и алюминиевая проволока, синтетическая пленка, выпускаемые по другим нормативным документам и обеспечивающие сохранность пакетов в течение всего срока транспортирования и хранения груза.


ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93)С.5
5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1 При застосуванні (укладанні) мінеральної вати шкідливими виробничими факторами є пил мінерального волокна і летючі компоненти знепилюючих органічних добавок, що спричиняють подразнення слизистої оболонки верхніх дихальних шляхів і свербіж шкіри.

5.2 Для захисту органів дихання застосовують респіратори "Лепесток" згідно з ГОСТ 12.4.028, для захисту шкірного покриву - спеціальний одяг і рукавиці у відповідності з типовими нормами.

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Приймання товарної вати

6.1.1 Вату приймають у відповідності з вимогами ГОСТ 26281 і даного стандарту.

6.1.2 Об'єм партії вати одного виду чи типу не повинен перевищувати змінної виробки.

6.1.3 Від кожної пакувальної одиниці, яка попала у вибірку, довільним способом відбирають проби для випробування масою не менше 1,5 кг кожна.

6.1.4 До початку випробувань кожну пробу вміщують в окрему ємкість, яка виключає її забруднення і зволоження.

6.1.5 При приймально-здавальних випробуваннях перевіряють вміст неволокнистих включень, густину, вологість і вміст органічних речовин.


6.1.6 При періодичних випробуваннях перевіряють: водостійкість і середній діаметр волокна - не рідше одного разу на місяць;


модуль кислотності - не рідше одного разу на квартал; теплопровідність і концентрацію хімічних речовин, що виділяються із мінеральної вати (парів вуглеводнів) - не рідше одного разу на півріччя і при кожній зміні сировини або технології виробництва.


6.2 Приймання вати, що застосовується для виготовлення виробів

6.2.1 Вату приймають шляхом контролю на технологічній лінії. При цьому із десяти довільно вибраних місць мінераловатного килима безпосередньо на конвеєрі відбирають точкові проби. Із відібраних проб складають об'єднану пробу для випробування масою не менше 1,5 кг.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При применении (укладке) минеральной ваты вредными производственными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты обеспыливающих органических добавок, вызывающих раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и зуд кожи.

5.2 Для защиты органов дыхания применяют респираторы "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, для защиты кожного покрова - специальную одежду и перчатки в соответствии с типовыми нормами.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Приемка товарной ваты

6.1.1 Вату принимают в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.


6.1.2 Объем партии ваты одного вида или типа не должен превышать сменной выработки.

6.1.3 От каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, произвольным образом отбирают пробы для испытания массой не менее 1,5 кг каждая.

6.1.4 До начала испытаний каждую пробу помещают в отдельную емкость, исключающую ее загрязнение и увлажнение.

6.1.5 При приемо-сдаточных испытаниях проверяют содержание неволокнистых включений, плотность, влажность и содержание органических веществ.

6.1.6 При периодических испытаниях проверяют: водостойкость и средний диаметр волокна - не реже одного раза в месяц;

модуль кислотности - не реже одного раза в квартал;

теплопроводность и концентрацию выделяемых из минеральной ваты химических веществ (паров углеводородов) - не реже одного раза в полугодие и при каждом изменении сырья или технологии производства.

6.2 Приемка ваты, применяемой для изготовления изделий

6.2.1 Вату принимают путем контроля на технологической линии. При этом из десяти произвольно выбранных мест минераловат-ного ковра непосредственно на конвейере отбирают точечные пробы. Из отобранных проб составляют объединенную пробу для испытания массой не менее 1,5 кг.ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) С.6


6.2.2 Вміст неволокнистих включень визначають щозмінно. Модуль кислотності, водостійкість і середній діаметр волокна визначають не рідше одного разу на місяць.

Теплопровідність, густину, вологість, вміст органічних речовин і концентрацію хімічних речовин, що виділяються із мінеральної вати, не визначають.


7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Визначення модуля кислотності

7.1.1 Модуль кислотності вати (Мк) розраховують на основі результатів хімічного аналізу за формулою


6.2.2 Содержание неволокнистых включений определяют ежесменно. Модуль кислотности, водостойкость и средний диаметр волокна определяют не реже одного раза в-месяц.


Теплопроводность, плотность, влажность, содержание органических веществ и концентрацию выделяемых из минеральной ваты химических веществ не определяют.

7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Определение модуля кислотности

7.1.1 Модуль кислотности ваты (Мк) рассчитывают на основании результатов химического анализа по формуле


SiO2 +Al2O3

Mч= ------------------------------------,

CaO + MgOде в чисельнику - сумарний вміст оксидів кремнію і алюмінію у відсотках за масою;

у знаменнику - сумарний вміст оксидів кальцію і

магнію у відсотках за масою.

Хімічний аналіз проводять згідно з ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8.


7.1.2 Модуль кислотності товарної вати визначають і записують для кожної проби, що відібрана згідно з 6.1.3.

7.1.3 Модуль кислотності вати, що застосовується для виготовлення виробів, визначають для проби, що сформована згідно з 6.2.1, і розраховують як середнє арифметичне значення результатів двох паралельних визначень.

7.2 Визначення водостійкості (рН)

7.2.1 Апаратура, обладнання, реактиви

Електропіч камерна, що забезпечує температуру нагрівання до 600°С і автоматичне регулювання температури з границею допустимої похибки ±10°С.


Ваги, що мають границю допустимої похибки ±0,001 г.Електромеханічна або електромагнітна мішалка.


Годинник пісковий (10-хвилинний) згідно з ОСТ 25-11-38, ТУ 25-7139.003 або годинник іншого типу.