Продовження таблиці А.1

Класифіковані ознаки

Види і групи пісків


Рекомендовані напрями застосування пісківБетони на цементному і

Лужному в'яжучому


Розчини


Силікатні вироби


Дорожнє будівництво

Благоус-трій, культи-вація, плану

Укруп-нюваль-на доміш-

ка для дрібних

пісків

Для виробів з декора-тивними власти-востями

Для баллас-тового шару залізничних колій

Важкі

бетониСпеціальні бетониБуді-вельні


Штука-турні

Щільний силікатний бетон

Ніздрю-ваті бетони

Цегла і камені

Основи


Покрит-тя


Транс-портні


Для гідро-техніч-них споруд

Для труб

Компонент в'яжучого

заповнювач

Якісні показники

Зерновий склад (модуль крупнгості)

Дуже крупний


±

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


+-


Підвижченої крупності

+


-


+


-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Крупний

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Середній

+

+

+

+

+

±

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Дрібний

+

+

±

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Дуже дрібний

±

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

Тонкий

-

-

-

-

-

±

+

-

+

+

+

-

±

-

-

-

Дуже тонкий

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

±

-

-

-

Вміст половинних і глинистих часток

З дуже низьким вмістом

+

+

+

+

-

-

±

+

+

-

±

±

+

+

+

+

З низьким вмістом

+

-

±

±

±

±

±

+

+

±

+

+

+

+

+

+

Із середнім вмістом

-

-

±

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

Продовження таблиці А.1

Класифіковані ознаки

Види і групи пісків


Рекомендовані напрями застосування пісків


Бетони на цементному і

Лужному в'яжучому

Розчини будів

Силікатні вироби

Дорожнє будівництво

Благо-устрій, культи-вація, плану

Укруп-нюва-льна доміш- ка для дрібних пісків

Для виробів з декора-тивними власти-востями

Для баллас-тового шару заліз-ничних колій

Важкі бетони

Спеціальні бетони

Буді-вельні

Штука-турні

Щільний силікатний бетон

Нізд-рюваті бетони

Цегла і ка мені

Осно-ви

Покрит-тя

Транс-портні

Для гідро-техніч-них споруд

Для труб

Компо-нент в'яжу-чого

Запов-нювачЗ високим вмістом

-

-

-

-

±

±

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

З дуже високим вмістом

-

-

-

-

-

-

±

-

+

+

-

-

+

-

-

-

З надвисоким вмістом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Вміст органічних домішок

З дуже низьким вмістом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З низьким вмістом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Із середнім вмістом

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З високим вмістом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+
Таблиця А.2

Галузі застосування пористих пісків

Клаcифіковані ознаки

Види і групи пісків

Рекомендовані напрями застосування пісків

Легкі бетони

Тепло-ізоля-ційні засипки

Силікатні вироби

Штука-турні розчи-ни

Міне-ральний порошок

Дорожнє будівництво

Домішка для жаро-тривких бетонів

Тепло-ізоля-ційні

Тепло-ізоля-ційно-конст-рукційні

Конст-рукційні

Щільний силікатний

Ніздрю-ваті бетони

Камені та цегла

Компо-нент в'яжучого

Запов нювач
Насипна

густинаДуже легкі

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

Легкі


±

+

+

±

+

+

+

-

+

-

-

+

Середні


-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+
Про

ход

ження

та

вид


При

роднийРядовий


-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

Подрібне

ний


-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-


Із

відходів

промис

ловості
Із

пористих

шлаків

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-


Із грубо

диспер

сної золи

виносу

-

+

+

-

+

-

+

±

+

-

+

+


Із золо

шлакової

суміші

-

+

+

-

+

-

+

±

+

-

+

+


Закінчення таблиці А.2

Клаcифіковані ознаки

Види і групи пісків

Рекомендовані напрями застосування пісків


Легкі бетони


Теплоізоляційні засипки


Силікатні вироби


Штукатурні розчини

Міне-раль-ний поро-шок

Дорожнє буді-вни-цтво

Доміш-ка для жаро-трив-ких бето-нів

Тепло-ізоля-ційні

Теплоізоля-ційно-конс-трук-ційні

Конст-рук-ційні

Щільний силікатний бетон

Ніздрю-ваті бетони

Камені та цегла

Компонент в'яжучого

заповнювач

Походження та вид

Штучні (такі, що спеціально виготовля-ють)

Керамзитовий і шунгезитовий

±

+

+

±

-

-

-

-

-

-

-

-

Аглопоритовий


-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шлакопемзовий


-

-

+

-

-

-

-

±

-

-

+

-

Перлитовий


+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

Вермикулітовий


+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+
Примітка: В таблицях А.1 і А.2 знак "+" означає застосовність,

знак "±" - обмежену застосовність,

знак "-" - незастосовність
УДК 691.22 Ж17Ключові слова:


дрібні заповнювачі, класифікація, піски природні,

піски збагачені, піски із відходів промисловості,

піски штучні, густина, походження, галузі

застосування щільних пісків, галузі застосування порис-

тих пісків.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРИНЫ

----------------------------------------------


Строительные материалы


Мелкие заполнители природные,

из отходов промышленности,

искусственные для строительных

материалов, изделий,

конструкций и работ


КлассификацияБудівельні матеріали


Дрiбні заповнювачі природні,

із відходів промисловості, штучні для

будівельних матеріалів, виробів,

конструкцій та робіт


КласифікаціяBuilding materials


Natural fine aggregates, from industrial

by-product, artificial aggregates for

building materials, products,

structures and construction works


Classification


----------------------------------------------------------------

Дата введения 1996-01-01


----------

1 Область применения


1.1 Настоящий стандарт распространяется на мелкие заполнили

(пески) природные, из отходов промышленности и искусственные,

применяемые для производства строительных материалов,

изделий, конструкций и работ и устанавливает их классификацию

по основным признакам.


1.2 К пескам относят неорганические зернистые сыпучие строи-

тельные материалы с размерами зерен от 0,05 мм до 5,0 мм.


1.3 Пески по плотности подразделяют на два класса и относят

к плотным, если плотность зерен составляет свыше 2,0 г/см3, и к