Примітка 1. Окремі показники можуть бути однаковими у декількох видів заповнювачів; в цьому випадку виробники, грунтуючись на власному досвіді, можуть прийняти рішення про застосування результатів одного випробування більш ніж до одного виду заповнювача. Це, зокрема, має місце, коли заповнювач складається з двох і більше фракцій. Показники можуть не змінюватись, проте необхідність перевірки гранулометричного складу або чистоти зберігається.

Якщо випробовуваний або інспектований матеріал не відповідає вказаним значенням або на те є підстави, роблять запис відносно вживаних заходів в цій ситуації (наприклад, проведення нового випробування і/або коригувальних заходів у виробничому процесі).

Запис повинен містити всі необхідні реєстрації, викладені в різних розділах цього додатка.

Записи зберігають впродовж законодавчо встановленого періоду.

a) highly automated production equipment;

b) long-term experience with consistency of special properties;

c) sources of high conformity;

d) running a Quality Management System with exceptional measures for surveillance and monitoring of the production process.

The producer shall prepare a schedule of test frequencies taking into account the minimum requirements of Tables H.1, H.2 and H.3.

Reasons for decreasing the test frequencies shall be stated in the factory production control document.

H.6 Records

The results of factory production control shall be recorded including sampling locations, dates and times and product tested with any other relevant information, e.g. weather conditions.

NOTE 1 Some characteristics can be shared by several products, in which case the producer, based on his experience, can find it possible to apply the results of one test to more than one product. This is particularly the case when a product is the combination of two or more different sizes. The particle size distribution or the cleanliness should be checked in case the intrinsic characteristics may have changed.

Where the product inspected or tested does not satisfy the requirement laid down in the specification, or if there is an indication that it shall not do so, a note shall be made in the records of the steps taken to deal with the situation (e.g. carrying out of a new test and/or measures to correct the production process).

The records required by all the clauses of this annex shall be included.


The records shall be kept for at least the statutory period.

Примітка 2. Законодавчо встановлений період - це період часу, впродовж якого записи зберігаються відповідно до правил, що діють на конкретному виробництві.

Н.7 Управління невідповідною продукцією

Якщо в результаті контролю або випробувань встановлено, що продукція не відповідає вимогам, що пред'являються, то вона:

 1. піддається повторній переробці;

 2. переводиться в іншу сферу застосування, для якої вона підходить;

 3. бракується з маркуванням невідповідності.

Усі випадки невідповідності продукції виробник реєструє, досліджує і, за необхідності, здійснює коригувальні дії.

Примітка. Коригувальні дії можуть включати:

 1. розслідування причин невідповідності, включаючи перевірку процедури випробування і внесення необхідних поправок;

 2. аналіз процесів, операцій, реєстрації показників якості, виробничих звітів і скарг клієнтів з метою виявлення і усунення причин невідповідності;

 3. розробку першочергових заходів з попередження причин невідповідності на рівні, що відповідає несподіваному ризику;

 1. контроль застосованих коригувальних дій і їх ефективності;

 2. внесення і реєстрацію змін в процедури, які виникли в результаті дій коригувальних.

Н.8 Складування, зберігання і забезпечення збереження продукції у виробничій зоні

Виробник вживає необхідних заходів для збереження якості продукції під час зберігання і вантажних операцій.

NOTE 2 Statutory period" is the period of time records are required to be kept in accordance with Regulations applying at the place of production.


H.7 Control of non-conforming product

Following an inspection or test that indicates that a product does not conform the affected material shall be:


 1. reprocessed; or

 2. diverted to another application for which it is suitable; or

 3. rejected and marked as non-conforming.

All cases of non-conformity shall be recorded by the producer, investigated and if necessary corrective action shall be taken.

NOTE Corrective actions can include:


a) investigation of the cause of non-conformity including an examination of the testing procedure and making any necessary adjustments;

 1. analysis of processes, operations, quality records, service reports and customer complaints to detect and eliminate potential causes of non-conformity;

 2. initiating preventive actions to deal with problems to a level corresponding to the risks encountered;


 1. applying controls to ensure that effective corrective actions are taken;

 2. implementing and recording changes in procedures resulting from corrective action.

H.8 Handling, storage and conditioning in production areas


The producer shall make the necessary arrangements to maintain the quality of the product during handling and storage.

Примітка. Ці заходи враховують такі обставини:

 1. забруднення продукції;

 2. розшарування;

 3. чистоту складського устаткування і складських приміщень.

H.9 Транспортування і пакування

Н.9.1 Транспортування

Система заводського виробничого контролю визначає відповідальність виробника при складуванні і поставці.

Примітка. При транспортуванні заповнювачів навалом може виникнути необхідність їх укриття або транспортування їх в контейнерах з метою зменшення можливості забруднення.

Н.9.2 Пакування

За необхідності пакування заповнювачів методи і пакувальні матеріали, які використовуються, не мають бути причиною забруднення або істотної втрати якості заповнювача до моменту усунення упаковки. Запобіжні заходи для досягнення цих цілей при зберіганні і обробці упакованих заповнювачів вказують на самій упаковці або ж в супровідній документації.

Н.3.3 Підготовка персоналу

Виробник встановлює і забезпечує підготовку всього персоналу, зайнятого в системі заводського виробничого контролю. Ведеться відповідна реєстрація даних про підготовку персоналу.

NOTE These arrangements should take account of the following:

 1. contamination of product;

 2. segregation;

 3. cleanliness of handling equipment and stocking areas.

H.9 Transport and packaging

Н.9.1 Transport

The producer's factory production control system shall identify the extent of his responsibility in relation to storage and delivery.

NOTE When aggregates are transported in bulk it can be necessary to cover or contain aggregates to reduce contamination.

Н.9.2 Packaging

If aggregates are packaged the methods and materials used shall not contaminate or degrade the aggregate to the extent that the properties are significantly changed before the aggregate is removed from the packaging. Any precautions necessary to achieve this during handling and storage of the packaged aggregate shall be marked on the packaging or accompanying documents.


H.9.3 Training of personnel

The producer shall establish and maintain procedures for the training of all personnel involved in the factory production system. Appropriate records of training shall be maintained.

Таблиця Н.1 - Мінімальна періодичність випробувань заповнювачів за загальними показниками

Table H.1 - Minimum test frequencies for general properties

Показник

Property

Розділ

Clause

Примітки

Notes/references

Метод випробувань

Test method

Мінімальна періодичність випробувань

Minimum test frequency

1 Гранулометричний склад

Grading

4.3.1

4.3.6


EN 933-1

EN 933-10

1 раз на тиждень

1 per week

2 Форма зерен крупних заповнювачів

Shape of coarse aggregate

4.4

Періодичність випробувань поширюється на подрібнені заповнювачі.

Періодичність випробувань неподрібненого гравію залежить від джерела поставки та може бути зменшена

Test frequency applies to crushed aggregates.

Test frequency for uncrushed gravel depends on the source and may be reduced

EN 933-3

EN 933-4

1 раз у місяць

1 per month

3 Вміст дрібних фракцій

Fines content

4.6


EN 933-1

1 раз на тиждень

1 per week

4 Якість дрібних фракцій

Fines quality

4.6

Тільки якщо потрібно відповідно умовам у додатку D

Only when required in accordance with the conditions specified in annex D

EN 933-8

EN 933-9

1 раз на тиждень

1 per week

5 Середня щільність та водопоглинання

Particle density and water absorption

5.5


EN 1097-6

1 раз на рік

1 per year

6 Лужно-кремнекисла реакція

Alkali-silica reactivity

5.7.3


a)

За необхідності та у випадках розбіжностей

When required and in case of doubt

Кінець таблиці Н.1

Показник

Property

Розділ

Clause

Примітки

Notes/references

Метод випробувань

Test method

Мінімальна періодичність випробувань

Minimum test frequency

7 Петрографічний опис

Petrographic description

8.1


EN 932-3

Кожних 3 роки

1 per 3 years

8 Небезпечні речовини b), особливо:

радіаційне випромінювання

виділення важких металів

виділення ароматичних вуглеводнів

Dangerous substances b) In particular:

Emission of radioactivity

Release of heavy metals

Release of polyaromatic carbons

H.3.3

H.4

b)

b)

За необхідності та у випадках розбіжностей

When required and in case of doubt

a) У відповідності з нормами, що діють у сфері застосування.

а) In accordance with the provisions valid in the place of use.

b) Якщо не встановлено інше, тільки за необхідністю, для цілей СЄ-маркування.

b) Unless otherwise specified, only when necessary for CE marking purposes.

Таблиця Н.2 - Мінімальна періодичність випробувань за показниками заповнювачів для визначеної галузі застосування

Table H.2 - Minimum test frequencies for properties specific to end use

Показник

Property

Розділ

Clause

Примітки

Notes/references

Метод випробувань

Test method

Мінімальна періодичність випробувань

Minimum test frequency

1 Стійкість крупних заповнювачів до подрібнення

Resistance to fragmentation

5.2

Для високоміцного бетону

For high strength concrete

EN 1097-2

2 рази на рік

2 per year

2 Стійкість до стираності

Resistance to wear

5.3

Тільки заповнювачі для покриттів автомобільних доріг

Aggregates for surface courses only

EN 1097-1

Кожних 2 роки

1 per 2 years

3 Стійкість до полірування

Polishing resistance

5.4

Тільки заповнювачі для покриттів автомобільних доріг

Aggregates for surface courses only

EN 1097-8

Кожних 2 роки

1 per 2 years

4 Стійкість до поверхневої стираності

Resistance to surface abrasion

5.4.2

Тільки заповнювачі для покриттів автомобільних доріг

Aggregates for surface courses only

Додаток А Annex A

EN 1097-8

Кожних 2 роки

1 per 2 years

5 Стійкість до стираності шипованими шинами

Resistance to abrasion from studded tyres

5.4.3

Тільки в областях із застосуванням шипованих шин

Only in regions were studded tyres are used

EN 1097-9

Кожних 2 роки

1 per 2 years

6 Стійкість до поперемінного заморожування та відтавання

Freezing and thawing

5.7.1


EN 1367-1 або or EN 1367-2

Кожних 2 роки

1 per 2 years

7 Вміст хлоридів

Chloride content

6.2

Морські заповнювачі, див. таблицю Н.3

For marine aggregates see Table H.3

Розділ 7 Clause 7

EN

1744-1:1998

Кожних 2 роки

1 per 2 years

8 Вміст карбонату кальцію

Calcium carbonate content

6.5

Дрібні заповнювачі для покриттів автомобільних доріг

Fine aggregate for concrete surface courses

EN

1744-1:1998;

12.3

EN 196-2:2005

розділ 5

Clause 5

Кожних 2 роки

1 per 2 years

Таблиця Н.3 - Мінімальна періодичність випробувань за показниками заповнювачів спеціального походження а

Table Н.3 - Minimum test frequencies for properties appropriate to aggregates from particular sources a

Показник

Property

Розділ

Clause

Примітки

Notes/references

Метод випробувань

Test method

Мінімальна періодичність випробувань

Minimum test frequency

1 Вміст перепашника

Shell content

4.5

Крупні морські заповнювачі

Coarse aggregates of marine origin

EN 933-7

1 раз на рік

1 per year

2 Рівномірність зміни об'єму. Усадка при висиханні

Volume stability - Drying shrinkage

5.7.2


EN 1367-4

Кожних 5 років

1 per 5 years

3 Вміст хлоридів

Chloride content

6.2

Морські заповнювачі

Aggregates of marine origin

Заповнювачі, що використовують повторно

Recycled aggregates

EN

1744-1:1998,

Розділ 7

Clause 7

EN 1744-5

1 раз на тиждень

1 per week

4 Компоненти, що містять сірку

Sulfur containing compounds

6.3

Доменні шлаки та заповнювачі, що використовують повторно

Blastfurnace slag and recycled aggregates

EN

1744-1:1998

Розділ 12

Clause 12

2 рази на рік

2 per yearЗаповнювачі крім доменних шлаків, охолоджених повітрям, та тих, що використовують повторно

Aggregates other than air-cooled blastfurnace slag and recycled aggregates1 раз на рік

1 per year

5 Органічні речовини: вміст гумусу

Organic substances: humus content

6.4.1


15.1

EN

1744-1:1998

1 раз на рік

1 per year

фульвокислоти (при ознаках високого вмісту гумусу)

fulvo acid (when indicated humus content is high)

15.2

EN

1744-1:1998

1 раз на рік

1 per year