method.


8.2 Types of factors or coefficients


8.2.1 General

The aggregation needs factors and coefficients determined at a national level according to the rules given below. Values for factors, with confidence intervals, needed to calculate the primary energy and/or CO2 emissions should be defined in a national annex.


NOTE Annex E (Informative) provides factors and coefficients which can be used if no national values are given.In a multi-plant generation system (e.g. electricity, district heating) the weighting factor at any time depends on which generation plants operate continuously and which plants are affected by a change in energy demand. A distinction between average, marginal and end-use factors or coefficients may therefore be appropriate for the aggregation.8.2.2 Average factor or coefficient


The average factor or coefficient reflects the annual average impact of all plants delivering energy (directly or indirectly) to the building. It is calculated by estimating the total impact (primary energy use, CO2 production) during a year and divided by the total energy delivered.

8.2.3 Граничний коефіцієнт або показник

Якщо використання енергії чи виробництво скорочується (або збільшується), не всі електростанції отримують однаковий вплив: робота станцій «базового навантаження» залишається незмінною. Зниження попиту забезпечується за рахунок скорочення роботи інших станцій. Енергія, експортована будівлею, зменшує потребу в новій станції.

Граничний фактор або коефіцієнт враховує лише джерела, на які впливають такі зміни в попиті на енергію або виробництві. Наприклад, граничний фактор або коефіцієнт нової станції стосується нової станції, яка повинна бути збудована, якщо попит на енергію збільшується, або яка буде збережена завдяки експортованій електроенергії, виробленій на території будівлі.

8.2.4 Коефіцієнт або показник кінцевого використання

Різні послуги створюють попит в різний час -освітлення, опалення, кондиціонування повітря, - наприклад, кожна може мати дуже різні структури (графіки) попиту і це могло б виправдати застосування конкретних зважених за попитом факторів для різних видів кінцевого використання.

8.3 Первинна енергетична оцінка

8.3.1 Загальні положення

Підхід на основі первинної енергії робить можливим просте складання різних видів енергії (наприклад, теплова та електрична), тому що первинна енергія включає в себе втрати на всьому енергетичному ланцюгу, у тому числі ті, які знаходяться за межами системи будівлі. Ці втрати (і можливі надходження) включені в фактор первинної енергії.

8.2.3 Marginal factor or coefficient


If energy use or production is reduced (or increased), not all power stations are affected equally: the operation of «base load» stations is unchanged. A decrease in demand is met by reduced operation of other plants. Exported energy by a building reduces the need of a new plant.The marginal factor or coefficient takes into account only production units that are affected by such changes in energy demand or production. For example, the marginal new plant factor or coefficient relate to a new plant that should be built if the energy demand increases, or that is saved due to exported electricity produced on the building sites.8.2.4 End use factor or coefficient


Different services produce demands at different times - lighting, heating, air-conditioning, for example, each having very different demand patterns - and this might justify the use of specific demand-weighted factors for different end-uses.8.3 Primary energy rating

8.3.1 General

The primary energy approach makes possible the simple addition from different types of energies (e.g. thermal and electrical) because primary energy includes the losses of the whole energy chain, including those located outside the building system boundary. These losses (and possible gains) are included in a primary energy factor.

Приклад. Якщо будівля А експортувала теплоту до будівлі В, яка знаходиться поза межами оцінювання, це тепло враховується так само, як централізоване опалення. Фактор первинної енергії, використаний для будівлі В, включає в себе втрати системи (виробництво, втрати тепла між будівлею А і В тощо).

8.3.2 Первинна енергія

Первинна енергія обчислюється з поставленої і експортованої енергії для кожного енергоносія:

EXAMPLE If building A exports heat to building B, which is located outside the assessment boundaries, this heat is taken into account in the same way as district heating. The primary energy factor used for building В includes the system losses (generation, heat losses between building A and B, etc).


8.3.2 Primary energy

Primary energy is calculated from the delivered and exported energy for each energy carrier:

Таблиця 8 призначена для розрахунків первинної енергії. Енергія, яка використана для різних цілей і різних видів палива, записується окремо.

8.3.3 Фактори первинної енергії

Існують два правила для визначення факторів первинної енергії:

а) загальний фактор первинної енергії. Коефіцієнти перерахунку представляють всі накладні витрати енергії при доставці до місця використання (виробництво за межами системи будівлі, транспортування, введення). У цьому випадку фактор перетворення первинної енергії завжди перевищує одиницю;

б) фактор невідновлюваної первинної енергії: фактори перетворення енергії представляють собою накладні витрати енергії при поставці до місця її використання, але не включають

Table 8 is used for the primary energy calculations. The energy used for different purposes and by different fuels is recorded separately.

8.3.3 Primary energy factors

There are two conventions for defining primary energy factors:

  1. Total primary energy factor. The conversion factors represent all the energy overheads of delivery to the point of use (production outside the building system boundary, transport, extraction). In this case the primary energy conversion factor always exceeds unity.b) Non-renewable primary energy factor: The conversion factors represent the energy overheads of delivery to the point of use but exclude the renewable energy component of primary energy,

компонент поновлюваної енергії в первинній енергії, що може призвести до значення фактора перетворення первинної енергії менше одиниці для поновлюваних джерел енергії.

Фактори первинної енергії повинні включати принаймні:

- енергію, вилучену з первинних енергоносіїв;

  • енергію для транспортування енергоносіїв з місця виробництва до місця використання; ИСС «З о д ч и й»

  • енергію, використану для переробки, зберігання, виробництва, передачі, розподілення і будь-яких інших операцій, необхідних для доставки в будівлю, де використовується поставлена енергія.

Фактори первинної енергії також можуть включати:

  • енергію для будівництва енергоперетворюючих установок;

  • енергію для будівництва системи транспортування;

  • енергію для очищення або видалення відходів.

Національні додатки можуть бути додані до цього стандарту, надаючи таблиці значень, що представляють місцеві умови для виробництва електроенергії і постачання палива. Такі таблиці повинні надавати значення факторів первинної енергії або факторів невідновлюваної первинної енергії, залежно від того, який з них буде використано на національному рівні. Приклади таких факторів наведені в додатку Е.

Будь-який національний додаток, який визначає фактори первинної енергії та фактори невідновлюваної первинної енергії, повинен вказувати, які з перерахованих вище додаткові/ накладні/ невиробничі витрати - були включені (наприклад, енергія для бу-

which may lead to a primary energy conversion factor less than unity for renewable energy sources.The primary energy factors shall include at least:

- Energy to extract the primary energy carrier;

  • Energy to transport the energy carrier from the production site to the utilization site;

- Energy used for processing, storage, generation, transmission, distribution and any other operations necessary for delivery to the building in which the delivered energy is used.


The primary energy factors may also include:

  • Energy to build the transformation units;

  • Energy to build the transportation system;

  • Energy to clean up or dispose the wastes.

National annexes may be added to this standard, giving tables of values representing local conditions for electricity generation and fuel supply. Such tables shall give values for primary energy factors or non-renewable primary energy factors, depending on which are to be used at national level. Examples of such factors are given in Annex E.
Any national annex that define primary energy factors and non-renewable primary energy factors shall state which of the above overheads that have been included (e.g. energy to build the transformation and transportation system). If the coefficients for fuels are given by

дівництва системи перетворення та транспортування). Якщо коефіцієнти для палива надаються в одиницях енергії, вони повинні базуватися на вищій теплотворній здатності. У національному додатку повинно бути також чітко вказано, який тип фактора або коефіцієнта, що визначається в 8.2, він використовує.

8.4 Оцінка викидів двоокису вуглецю

8.4.1 Викиди двоокису вуглецю

Маса викидів СО2 розраховується з поставленої та експортованої енергії для кожного енергоносія:

energy unit they shall be based on gross calorific values. In the national annex it shall also be clearly stated which type of factor or coefficient defined in 8.2 that is used.

8.4 Carbon dioxide rating


8.4.1 Carbon dioxide emissions

The emitted mass of CO2 is calculated from the defivered and exported energy for each energy carrier:


Таблиця 8 - Розрахунок оцінок (наприклад: оцінка СО2)

Table 8 - Calculation of ratings (example: CO2 rating)

Рядок

Row


C1

C2

C3


Поставлена енергія

Delivered energy


Енергоносій 1

Energy carrier 1

Енергоносій i

Energy carrier i


1

Поставлена енергія (незважена)

Energy delivered (unweighted)

Edel,1

Edel,i


2

Ваговий фактор або коефіцієнт

Weighting factor or coefficient

Kdel,1

Kdel,i


3

Зважена поставлена енергія або СО2

Weighted delivered energy or CO2

mCO2,del,1

mCO2,del,i

ΣmCO2,del,i

4

Експортована енергія (незважена)

Energy exported (unweighted)

Qexp,T

Eexp,el


5

Зважувальний фактор

Weighting factor

Kехр,T

Kexp,el


6

Зважена експортована енергія або СО2

Weighted exported energy or CO2

mСO2,ехр1,T

mCO2,exp1,el

ΣmCO2,exp,i

7

Оцінка

RatingmCO2


8.4.2 Коефіцієнти викидів СО2

Коефіцієнти викидів CO2 повинні включати всі викиди СО2, пов'язані з первинною енергією, яка використовується в будівлі, як визначено в 8.3. На національному рівні повинно бути визначено, чи коефіцієнти викидів СО2 включають також еквівалентні викиди інших парникових газів, наприклад, метану.

Будь-який національний додаток, що визначає коефіцієнти викидів СО2, повинен встановити, які з додаткових накладні витрати, згадані в 8.2, повинні бути включені. Якщо коефіцієнти для палива даються в одиницях енергії, вони повинні базуватися на вищій теплотворній здатності. Цей додаток повинен також вказувати, який тип коефіцієнта, що визначається в 8.2, використовується.


8.4.2 СО2emission coefficients

The CO2 emission coefficients shall include all CO2-emissions associated with the primary energy used by the building, as defined in 8.3. It shall be defined at national level whether the CO2-emissions coefficients include also the equivalent emissions of other greenhouse gas emissions e.g. methane.


Any national annex that defines CO2 emission coefficients shall state which of the additional overheads mentioned in 8.2 that have been included. If the coefficients for fuels are given by energy unit they shall be based on gross calorific values. This annex shall also state which type of coefficient defined in 8.2 is used.

8.5 Політична енергетична оцінка

Для того, щоб впливати на енергетичну поведінку громадян, можуть бути використані політичні фактори для підтримки або обмеження деяких енергетичних носіїв. Політична енергетична оцінка розраховується з поставленої і експортованої енергії для кожного енергоносія:

8.5 Policy energy rating

In order to influence the energy behaviour of citizens, policy factors can be used to favour or penalise some energy carriers. The policy energy rating is calculated from the delivered and exported energy for each energy carrier:

9 ПЕРЕВІРЕНА РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ БУДІВЛІ

9.1 Вступ

Метод, наведений в цьому розділі, дозволяє досягти більш високого рівня достовірності розрахункової моделі будівлі і вхідних даних, що використовуються для розрахунків, шляхом порівняння розрахованих результатів з фактичним енергоспоживанням. Цей метод слід використовувати для існуючих будівель, зокрема, для оцінки енергетичної ефективності можливих заходів покращення.

Це є загальним методом для проведення корекції або екстраполяції до виміряного енергоспоживання.

9.2 Процедура - перевірка розрахункової моделі будівлі

Отримується виміряна енергетична оцінка відповідно до розділу 7.

Збирається інформація, така як фактичні кліматичні дані, повітропроникність оболонки, кратність вентиляції,

9 VALIDATED BUILDING CALCULATION MODEL

9.1 Introduction

The method given in this clause enables the attainment of a higher confidence level in the building calculation model and input data used for calculations, by comparing the calculated result with the actual energy use. This method should be used for an existing building, in particular for assessing the energy effectiveness of possible improvement measures.


It is the general method to make corrections or extrapolations to the measured energy use.

9.2 Procedure - validation of the building calculation model

Obtain the measured energy rating according to clause 7.

Collect information such as actual climatic data, air permeability of the envelope, ventilation rate, heating system

ефективність системи опалення, фактичні внутрішні умови (зайнятість, переривчасте опалення, температури, вентиляція тощо) з технічної документації на будівлю або при проведенні обстежень, вимірів і контролю, наскільки вони доступні за розумної вартості. Див. 9.3 для визначення шляхів збору кліматичних даних, 9.4 - для визначення даних щодо зайнятості і додаток С -для енергії для інших послуг. Довірчі інтервали для всіх даних повинні бути оцінені. Вхідні дані, які не можуть бути оцінені, приймаються за загальними правилами, національними довідниками або стандартами.