Відповідна модель будівлі (вхідні дані і метод розрахунку, наприклад, EN ISO13790 для опалення та охолодження) може бути використана для екстраполяції вимірювань, оцінених у дуже короткий термін. У цьому випадку модель будівлі, перевірена відповідно до розділу 9, використовується для отримання розрахункової енергетичної оцінки.

Можливі більш прості методи екстраполяції, що можуть застосовуватися тільки в обмежених умовах, наведених у 7.2.2.2-7.2.2.4.

7.2.2.2 Енергоносії, що використовуються при постійній середній потужності

Для енергоносіїв, що використовуються при постійній середній потужності, екстраполяція є лінійною:

7.2.2 Extrapolation to an integral number of years

7.2.2.1 General

The appropriate method depends on the use of the energy carrier. Energy carriers used for several services, or for services for which none of the extrapolation methods listed below can be applied, shall be assessed for an integer number of years.

An appropriate building model (input data and calculation method, e.g. EN ISO 13790 for heating and cooling) can be used to extrapolate measurements assessed during too short a period. In this case, the building model, validated according to Clause 9, is used to obtain a calculated energy rating.Possible simpler extrapolation methods, applicable under limited conditions only, are given in 7.2.2.2 to 7.2.2.4.


7.2.2.2 Energy carriers used at constant average power


For energy carriers used at constant average power, the extrapolation is linear:

Наприклад, якщо середньодобова потужність приблизно постійна, t може складати кілька днів. Якщо середньотижнева є постійною, час періоду оцінювання має бути кілька тижнів.

For example, if the daily average power is approximately constant, t shall be several days. If the weekly average is constant, the assessment time period shall be several weeks.

7.2.2.3 Енергоносії, що використовуються тільки для опалення або охолодження

Для енергоносів, що використовуються для опалення або охолодження, екстраполяція може бути виконана або за допомогою «підпису» енергії (див. додаток В) або за допомогою спрощеного розрахунку відповідно до EN ISO 13790, описаного нижче.

Ці методи екстраполяції можуть застосовуватися для опалення в умовах холодного клімату, де опалення є важливою частиною енергетичної оцінки, а також для охолодження в теплому кліматі, де клімат є основною причиною для охолодження.

Якщо оцінювання проводиться на основі методу «підпису» енергії, період оцінювання повинен охоплювати широкий діапазон значень середньої температури навколишнього середовища.

Спрощений розрахунок для екстраполяції полягає у наступному. Об'єм енергоносія, що використовується для опалення або охолодження на весь рік дорівнює:

7.2.2.3 Energy carriers used for heating or cooling only


For energy carriers used for heating or cooling, the extrapolation can be performed either by using the energy signature (see informative Annex B) or using the simplified calculation according to EN ISO 13790 described below.


These extrapolation methods are valid for heating in cold climates, where heating is an important part of the energy rating, and for cooling in warm climates, where the climate is the main reason for cooling.


If the assessment is done by energy signature, the assessment period shall encompass a wide range of values of the average external temperature.


The simplified calculation for extrapolation is as follows. The amount of energy carrier used either for heating or for cooling for a whole year is:

7.2.2.5 Обмеження застосування

Має бути оцінений довірчий інтервал результату.

Якщо довірчий інтервал є занадто великим через занадто короткий період оцінювання або тому, що період оцінки не підходить (наприклад, перехідні сезони), період оцінювання повинен бути розширений.

7.3 Оцінка використаної кількості всіх енергоносіїв

7.3.1 Загальні положення

Кількість всіх енергоносіїв має бути встановлена настільки точно, наскільки це реально можливо із записаних даних, енергетичних рахунків або вимірювань.

Енергоносії, які не вимірюються, повинні бути визначені розрахунковим шляхом відповідно до розділу 6.

Якщо передбачається порівняти виміряну оцінку з нестандартною розрахунковою оцінкою, то енергія, яка використана для інших комунальних послуг, окрім опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання або освітлення (наприклад, використання енергії для приготування їжі, прання, виробничих підрозділів тощо) повинна бути оцінена окремо настільки точно, наскільки це реально можливо шляхом окремих вимірювань або оцінки потужності та робочого часу.

7.3.2 Лічильники енергоресурсів (електрична енергія, газ, централізоване опалення та охолодження)

Використання енергії - це різниця двох показань лічильника, знятих на початку та в кінці періоду оцінювання.

Рахунки за електроенергію, газ, централізоване опалення та охолодження можуть бути використані для оцінювання використання цих енергоносіїв. У цьому випадку завжди слід використовувати повні роки, як період

7.2.2.5 Limits of application

The confidence interval of the result shall be estimated.

If the confidence interval is too large because of a too short assessment period or because the assessment period is not appropriate (e.g. swing seasons), the assessment period shal be extended.


7.3 Assessing the used amounts of all energy carriers

7.3.1 General

The amount of all energy carriers shall be assessed as accurately as reasonably practicable, from recorded data, energy bills, or measurements.


Energy carriers that are not metered shall be assessed by calculation according to clause 6.

If it is intended to compare the measured rating with a tailored calculated rating, the energy used for other services than heating, cooling, ventilation, hot water or lighting (i.e. energy use for cooking, washing, production units, etc.) should be assessed separately as accurately as reasonably practicable, by separate metering or by estimation of power and operating time.
7.3.2 Metered fuels (electricity, gas, district heating and cooling)

The energy use is the difference of two readings of the meter taken at the beginning and the end of the assessment period.

Electricity, gas, district heating and cooling bills can be used for assessing the use of these energy carriers. In this case, always use full years as the assessment period. Care should be taken in cases where such bills take account of the

оцінювання. Слід бути уважними у тих випадках, коли такі рахунки враховують електроенергію чи тепло, що вироблене на території.

Якщо електроенергія, що використана орендованими приміщеннями, вимірюється та оплачується окремо, енергоспоживання не може бути доступне через захист даних. У цьому випадку оціночні чи традиційні значення можуть бути використані за умови, що ця електроенергія є невеликою частиною енергоспоживання цієї будівлі.

7.3.3 Рідке пальне в резервуарах

Збираються рахунки за пальне або записи про куплене пальне.

Рівень пального в баку вимірюється на початку і в кінці періоду оцінювання з використанням градуйованої шкали. Використання пального протягом періоду оцінювання визначається так:

E = вміст бака на початку періоду оцінювання -вміст бака в кінці періоду оцінювання + кількість пального, яке було придбане протягом періоду оцінювання.

Якщо газ доставляється в невеликих контейнерах, то його використання оцінюється шляхом підрахунку кількості використаних контейнерів. Якщо їх кількість є малою, контейнери, використані першим і останнім в період оцінювання, повинні бути зважені для оцінки залишених запасів.

Якщо пальник працює на встановленій потужності (незмінній) і оснащений лічильником часу (таймером) горіння, використання палива є різницею двох показань, знятих на початку і в кінці періоду оцінювання, помноженою на витрату палива в пальнику. Ця витрата палива повинна бути виміряна до першого зчитування і після кожного регулювання чи очищення пальника.

electricity or heat produced on site.
If electricity used by rented premises is metered and billed separately, the energy use may not be accessible because of data protection. In this case estimated or conventional values can be used, provided that this electricity is a small part of the energy use of this building.


7.3.3 Liquid fuels in tanks

Fuel bills or records of bought fuel are collected.

The fuel level in the tank is measured at the beginning and the end of the assessment period, using a calibrated scale. The fuel use during the assessment period is then:


E = content of the tank at the beginning of the assessment period - content of the tank at the end of the assessment period + quantity of fuel bought during the assessment period.

If delivered in small containers, the gas use is assessed by counting the number of used containers. If this number is smal, the containers used first and last in the assessment period should be weighed to assess the remaining stock.If the burner operates at fixed power (not modulating) and is equipped with a burning time counter, the fuel use is the difference of two readings taken at the beginning and the end of the assessment period, multipfied by the fuel flow rate of the burner. This flow rate shall be measured before the first reading and after each adjustment or cleaning of the burner.

Енергоспоживання, що відповідає кількості використаного палива, повинно визначатися шляхом множення цього об'єму на його вищу теплотворну здатність.

7.3.4 Тверде паливо

Вміст енергії в твердому паливі (вугілля, дрова тощо) залежить від його якості й густини. Найточніший спосіб його оцінки є зваження палива. Використання твердого палива визначається так:

Е = маса палива на складі на початку періоду оцінювання - маса палива на складі в кінці періоду оцінювання + маса палива, купленого протягом періоду оцінювання.

Енергоспоживання, що відповідає об'єму використаного палива, визначається шляхом множення цього об'єму на його вищу теплотворну здатність.

Якщо вимірюється об'єм, він множиться на густину палива, щоб отримати масу твердого палива. При розрахунку довірчого інтервалу для маси має бути врахована невизначеність її густини.

7.3.5 Енергетичний моніторинг

Періодичні вимірювання споживання енергії дозволяють кількісно оцінити властивості, що стосуються будівлі, такі як: ефективний ККД котла, уявний коефіцієнт тепловтрат або еквівалентна світлосприймаюча площа. Річне енергоспоживання на опалення можна розрахувати за цими даними.

Примітка. Додаток В надає більш детальну інформацію.

7.4 Поправка на погодні умови

Якщо виміряна енергетична оцінка не заснована на використанні енергії принаймні за три останні повні роки, то необхідно забезпечити коригування виміряного енергоспоживання по погоді, щоб спожита енергія протя-

The energy use corresponding to the amount of fuel used is obtained by multiplying this amount by its gross calorific value.


7.3.4 Solid fuels

The energy content of solid fuels (coal, wood, etc.) depends on their quality and density. The most accurate way of assessing it is to weigh the fuel. The solid fuel use is then:


E = fuel weight in stock at the beginning of the assessment period-fuel weight in stock at end of the assessment period + fuel weight bought during the assessment period

The energy use corresponding to the amount of fuel used is obtained by multiplying this amount by its gross calorific value.

If volume is measured, it is multiplied by the fuel density to get the mass of solid fuel. When calculating the confidence interval of the mass, the uncertainty of its density shal be taken into account.

7.3.5 Energy monitoring

Periodic measurement of energy use allows quantifying building-related properties such as effective boiler efficiency, apparent heat loss coefficient or equivalent solar collecting area. Annual energy use for heating can be calculated from these data.


NOTE Annex В provides more information.

7.4 Correction for weather

If the measured energy rating is not based on energy use over at least three full years, a correction of the measured energy use for weather is necessary to ensure that the energy consumed during the period of measurement is represen-

гом періоду вимірювання була представницькою для середньої погоди для місця розміщення будівлі або регіону.

Для досягнення цієї мети виміряне енергоспоживання для опалення та охолодження повинне бути скориговане на середню погоду для місця розміщення будівлі, тобто регіонального клімату.

Загальним методом для виконання цієї корекції є використання розрахункової моделі, описаної в розділі 6, для розрахунку і перевірки пристосованої енергетичної оцінки відповідно до розділу 9, а також використання перевірочної розрахункової моделі для перерахунку використання енергії з середніми місцевими або регіональними даними по погоді.

Простіші методи коригування такі, як метод, описаний в 7.2.2.2, і його обмеження для застосування, можуть бути визначені на національній основі, беручи до уваги мету оцінювання, клімат і тип та експлуатацію будівлі.

8 ЗВАЖЕНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА

8.1 Типи оцінок

Будівля зазвичай використовує більше ніж один енергоносій. Таким чином, загальне вираження всіх енергоносіїв повинно використовуватися для узагальнення використаних об'ємів, іноді виражених в різних одиницях, і завжди з різними впливами.

Згідно з цим стандартом методи узагальнення базуються на таких впливах використання енергії:

  • первинна енергія;

  • викиди двоокису вуглецю;

  • параметр, визначений на національному рівні.

Примітка. Вартість є параметром, який може бути використаний в

tative of the average weather for the building's location or region.


To achieve this, the measured energy use for heating and cooling shall be adjusted to the average weather for the building's location i.e. the regional climate.


The general method to perform this correction is to use the calculation model described in clause 6 to calculate and validate a tailored energy rating according to clause 9, and to use the validated calculation model to re-calculate the energy use with average local or regional weather data.Simpler correction methods, such as the method given in 7.2.2.2 and their limits of application can be defined on a national basis, taking account of the purpose of the assessment, the climate and the building type and usages.

8 WEIGHTED ENERGY RATINGS

8.1 Types of ratings

A building generally uses more than one energy carrier. Therefore, a common expression of all energy carriers shall be used to aggregate the used amounts, sometimes expressed in various units, and always having various impacts.


According to this standard, the aggregation methods are based on the following impacts the use of energy have:

  • Primary energy;

  • Carbon dioxide emission;

  • Parameter defined at national level.

NOTE Cost is a parameter that may be used in the energy policy aggregation

узагальненому методі енергетичної політики.

8.2 Типи коефіцієнтів та показників

8.2.1 Загальні положення

Узагальнення потребує факторів і коефіцієнтів, що визначаються на національному рівні відповідно до правил, наведених нижче. Значення факторів з довірчими інтервалами, необхідні для розрахунку первинної енергії та/або викидів СО2, повинні бути визначені в національному додатку.

Примітка. Додаток Е (довідковий) забезпечує фактори та коефіцієнти, які можуть використовуватися у випадку, якщо не наводяться національні значення.

У системі генерації з декількома джерелами (наприклад, електрична енергія, централізоване теплопостачання) ваговий коефіцієнт у будь-який момент часу залежить від того, які станції генерації працюють безперервно і на які станції впливає зміна попиту на енергію. Для узагальнення може бути властивою відмінність між середнім, граничним і факторами або коефіцієнтами кінцевого використання.

8.2.2 Середній коефіцієнт або показник

Середній фактор або коефіцієнт відображає середній річний вплив усіх джерел поставки енергоресурсів (прямо чи опосередковано) до будівлі. Він розраховується на підставі оцінки загального впливу (використання первинної енергії, виробництва СО2) протягом року і ділиться на загальну поставлену енергію.