10.3. Територіальне управління (інспекція) видає підприємству дозвіл на реконструкцію, ремонт об'єкта котлонагляду із вказанням типу, моделі (конструктивного виконання). Якщо підприємство (організація) при виконанні цих робіт виготовляє об'єкти або їх деталі та складальні одиниці, то воно повинне одержати в територіальному управлінні (інспекції) дозвіл на виготовлення згідно з порядком, передбаченим даною Інструкцією.

10.4. Дозвіл може бути виданий на разову реконструкцію, ремонт об'єкта котлонагляду або на реконструкцію, ремонт групи об'єктів котлонагляду. Дозвіл на реконструкцію, ремонт може бути

виданий на певний строк, який не повинен перевищувати 3 років.


10.5. Дозвіл на реконструкцію, ремонт об'єктів котлонагляду

видається територіальним управлінням (інспекцією) на підставі

заяви, в якій повинні бути вказані тип, модель (конструктивне виконання) об'єктів котлонагляду, а також зміст робіт, які плануються до виконання.

До заяви додаються:

10.5.1. Проект реконструкції об'єкта.

10.5.2. Технічні умови на реконструкцію, ремонт.

10.5.3. Зразок змісту запису в паспорті об'єкта, який підлягає реконструкції або ремонту.

10.5.4. Довідка про наявність розроблених технологічних процесів реконструкції або ремонту.

10.5.5. При реконструкції, ремонті об'єктів - копія наказу про призначення комісії по атестації зварників, погодженої територіальним управлінням, та відомості про атестацію технології зварювання та наявність атестованих зварників (за формою додатка N 2).

10.5.6. Довідка про наявність працівників, навчання та атестацію працівників ВТК, забезпечення їх необхідною документацією та засобами контролю. При відсутності на підприємстві ВТК необхідно представити довідку про наявність на підприємстві працівників, на яких покладено контроль якості виконання робіт по реконструкції, ремонту об'єктів, забезпечення їх необхідною документацією та засобами контролю.

10.5.7. Відомості про перевірку знань НД на реконструкцію, ремонт інженерно-технічних працівників, які зв'язані з виконанням цих робіт та контролем їх якості (за формою додатка N 3).


10.6. Подана документація повинна бути розглянута територіальним управлінням (інспекцією) в строк не більше 10 днів.

10.7. При відсутності зауважень до поданої документації територіальне управління (інспекція) проводить обстеження підприємства. При обстеженні слід керуватися вимогами п.3.7. цієї Інструкції з урахуванням характеру та обсягу виконаних робіт.

При позитивних результатах обстеження територіальне управління (інспекція) видає дозвіл на реконструкцію або ремонт об'єкта котлонагляду (за формою додатка N 1).

10.8. Відмова у видачі дозволу та її оскарження здійснюються згідно з вимогами пунктів 4.10., 4.11. цієї Інструкції.

10.9. Підприємству, яке виконує реконструкцію, ремонт об'єктів котлонагляду різних типів, моделей, дозвіл може бути виданий окремо на кожний тип, модель або на всі об'єкти, які реконструюються, ремонтуються. У цьому випадку в дозволі повинні бути перераховані моделі об'єктів на реконструкцію, ремонт яких видано дозвіл.


10.10. Дозвіл на проведення реконструкції, ремонту об'єктів у зв'язку з закінченням строку дії раніше виданого дозволу видається територіальним управлінням (інспекцією) на підставі заяви, до якої повинні бути додані:

10.10.1. Коротка характеристика отриманих рекламацій та вжиті по них заходи.

10.10.2. Довідка про збільшення кількості об'єктів котлонагляду, які реконструювались, ремонтувались під час дії раніше виданого дозволу та вжитих заходів по забезпеченню якісного виконання робіт в нових умовах.


10.11. Після розгляду поданої документації територіальне управління (інспекція) проводить обстеження підприємства. При позитивних результатах обстеження та відсутності зауважень по документації видається дозвіл на реконструкцію або ремонт об'єкта котлонагляду на черговий строк.

10.12. Якщо під час обстеження підприємства не було виявлено

порушень, які призводять до погіршення якості робіт, то за

рішенням керівника територіального управління (інспекції)

обстеження підприємства може не проводитися.

10.13. Контроль за додержанням підприємствами НД на

реконструкцію, ремонт здійснює територіальне управління

(інспекція) шляхом періодичного обстеження цих підприємств.

10.14. Періодичні обстеження вказаних діючих підприємств

проводяться за планом територіального управління (інспекції) в

строки, встановлені залежно від рівня технологічної дисципліни на

підприємстві, але не рідше одного разу в календарний рік. Для

перевірки виданих приписів та окремих конкретних питань можуть

проводитись непланові обстеження.

Ремонтні підприємства об'єктів котлонагляду, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, обстежуються не рідше одного разу в 2 роки. Обстеження проводяться в присутності головного інженера та начальника ВТК підприємства або їх заступників.


10.15. При періодичному обстеженні підприємства необхідно

перевірити:

10.15.1. Відповідність об'єктів, які реконструюються, ремонтуються, поданій в територіальне управління (інспекцію) документації при одержанні дозволу на виконання таких робіт.

10.15.2. Наявність рекламацій та претензій, вживання підприємством заходів щодо усунення недоліків при виконанні робіт по реконструкції, ремонту об'єктів.

10.15.3. Виконання приписів територіальних управлінь, інспекцій.

10.15.4. Здійснення вхідного контролю металу, зварних матеріалів, а також виробів, які одержуються від суміжних підприємств, та відповідність цього контролю НД.

Ведення документації по вхідному контролю.

10.15.5. Відповідність застосовуваного основного металу та зварних матеріалів технічним умовам на реконструкцію, ремонт та креслення. Ведення документації.

10.15.6. Додержання установлених НД умов зберігання металу та

зварних матеріалів, комплектуючих виробів, а також ведення

документації по зберіганню та видачі у виробництво матеріалів та

виробів.

10.15.7. Додержання вимог НД по контролю якості зварних з'єднань (зовнішній огляд, механічні випробування, неруйнівний контроль, гідравлічні випробування) та наявність передбаченого НД маркування зварних з'єднань, ведення документації на зварювальні роботи.

10.15.8. Організацію та здійснення контролю за дотриманням установлених конструкторською документацією розмірів (з

урахуванням допусків).

10.15.9. Виконання ВТК або відповідними працівниками

підприємства покладених на них функцій по оперативному контролю в

процесі реконструкції, ремонту об'єктів, ведення ними документації

по технічному контролю.

10.15.10. Правильність внесення змін в технічну документацію

та заповнення відповідних розділів паспорта реконструйованого або

відремонтованого об'єкта.

10.15.11. Відповідність Правилам технічного огляду, що проводиться, реконструйованого або відремонтованого об'єкта.

10.15.12. Додержання вимог Правил по організації навчання,

перевірки знань інженерно-технічних працівників та атестація

(перевірка знань) робітників, які мають відношення до реконструкції та ремонту об'єктів котлонагляду.

10.15.13. Наявність у інженерно-технічних працівників та

робітників посвідчень про проходження ними перевірок знань. Шляхом

вибіркового опитування необхідно впевнитись у знанні

інженерно-технічними працівниками та робітниками технологічних

процесів, НД та інструкцій по ремонту об'єктів.

10.15.14. За результатами обстеження підприємства складається

припис, в якому вказуються виявлені порушення, а також строки їх

усунення, а також строк, до якого підприємство повинне письмово

повідомити територіальне управління (інспекцію) про усунення

виявлених недоліків.


10.16. На підставі припису на підприємстві повинен бути виданий наказ щодо усунення виявлених недоліків та розроблені заходи по їх недопущенню. Копії цих документів підприємство зобов'язане надіслати територіальному управлінню (інспекції).

10.17. При виявленні в процесі обстеження підприємства порушень, які були відзначені при попередньому обстеженні, або нових порушень, які знижують якість реконструкції, ремонту об'єктів, виконання цих робіт повинно бути заборонено, і, залежно від характеру порушень, вилучено дозвіл на реконструкцію, ремонт об'єктів котлонагляду. На підприємстві повинні бути розроблені заходи щодо усунення виявлених порушень та призначені відповідальні особи за їх виконання. Після виконання цих заходів територіальним управлінням (інспекцією) може бути відновлена дія

дозволу на реконструкцію, ремонт об'єктів. Якщо при наступному

обстеженні знову будуть виявлені аналогічні порушення,

територіальне управління (інспекція) зобов'язане анулювати дозвіл

на реконструкцію, ремонт об'єктів. У цьому випадку дозвіл може

бути відновлено тільки за рішенням Комітету.

10.18. Відступи від Правил при реконструкції, ремонті об'єкту

можуть бути допущені тільки у виняткових випадках з дозволу

Комітету. Для цього міністерство, відомство, у підпорядкуванні

якого знаходиться підприємство, а при їх відсутності, підприємство

повинно подати в Комітет відповідне технічне обгрунтування, а у

разі необхідності - також висновок головної спеціалізованої

організації.

10.19. Відступи від НД можуть бути допущені за узгодженням з

організацією, яка затвердила відповідний документ. Якщо вказаний

документ був погоджений з Комітетом, то відступи погоджуються з

ним.

10.20. Копія дозволу на відступ від НД повинна бути додана до паспорта об'єкта.


Додаток N 1

до п.п. 3.3., 10.7. Інструкції про порядок

видачі дозволу на виготовлення, ремонт і

реконструкцію об'єктів котлонагляду і

здійснення нагляду за виконанням цих робіт


Державний комітет України по нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці)

__________________________________________________________________

(найменування територіального управління, інспекції)


Дозвіл N ____________ "____"________ 19__ року

Виданий __________________________________________________________

(найменування підприємства)

на виготовлення (ремонт, реконструкцію)___________________________

(серійне, разове)

__________________________________________________________________

(найменування об'єкта, тип, модель)

__________________________________________________________________

(робочі параметри)

Дозвіл дійсний до "___"_______________ 19___ р.

виданий на виготовлення (ремонт, реконструкцію) __________________

(кількість об'єктів)

Дозвіл виданий на підставі заяви підприємства N ____________

від "___"_______________ 19___ р., акта випробування дослідного

зразка від "___"______________ 19___ р., ТУ N ___________________,

затверджених "___"____________ 19___ р.М.П.

_________________ ______________________________

(підпис керівника) (прізвище, ім'я, по батькові)Додаток N 2

до п.п. 4.2.9., 10.5.5. Інструкції про порядок

видачі дозволу на виготовлення, ремонт і

реконструкцію об'єктів котлонагляду і

здійснення нагляду за виконанням цих робітСписок атестованих зварників

-- -------------------- -------- ---------- --------------

|NN | Прізвище, | Розряд | Дата |Висновки |

| |ім'я та по батькові | |перевірки |комісії |

|-- |------------------- -|-------- |---------- |------------- -|

|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

-- -------------------- -------- ---------- --------------Головний інженер підпис


Головний зварник

(керівник зварних робіт) підписДодаток N 3

до п.п. 4.4., 10.5.7. Інструкції про порядок

видачі дозволу на виготовлення, ремонт і

реконструкцію об'єктів котлонагляду і

здійснення нагляду за виконанням цих робіт


Відомості

про проведення комісією підприємства перевірки знань

НД інженерно-технічними працівниками, які зв'язані з

проектуванням, виготовленням, ремонтом, реконструкцією

об'єктів котлонагляду та контролем якості виконання

цих робіт


__________________________________________________________________

(найменування об'єкта котлонагляду)


-- -------------------- -------- ---------- -------- --------

|NN | Прізвище, | Посада |Номер по- |Дата пе- |Примітка |

| |ім'я та по батькові | |свідчення |ревірки | |

| | | | |знань | |

|- |------------------- -|-------- |--------- -|------- -|-------- |

|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Інших інженерно-технічних працівників, які мають відношення

до проектування, виготовлення, ремонту, реконструкції об'єктів

котлонагляду та підлягають перевірці знань НД, на підприємстві

немає.
Головний інженер підпис

34