робiт.

Технологiчною схемою визначаються послiдовнiсть i способи ви-

конання геодезичних робiт на будiвельному майданчику. Вона

мiстить вiдомостi про склад геодезичної групи i характер робочої

виконавчої документацiї з кожного виду робiт. В технологiчнiй

схемi доцiльно вказувати вид вихiдної i завершальної iнформацiї,

для кого вона призначена i кому здається (табл. 12).

Таблиця 12


Технологiчна схема геодезичного забезпечення


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Склад | Документацiя | Кому передається |

| Геодезичнi роботи | геодезичної|-----------------------------------| виконавча |

| | групи | вихiдна | виконавча | документацiя |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Планове i висотне забезпечення будiвництва |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Розбивка i закрiплення осей | Iнженер- |Заявка замовника |Акт про виконання| Замовнику (1 екз.) |

|Винесення будiвельних репе- |геодезист -1,|Генеральний план |геодезичної | Виконавцю будiвельно- |

|рiв та їх закрiплення |робiтнiк IVр.|будiвельного |розбивки (3 екз.)| монтажних робiт (1 екз.)|

|Приймання розбивки i закрi- |- 2 |майданчика |Виконавча схема | Виробничо-технiчному |

|плення основних осей будi- | |Розбивочне |(3 екз.) | вiддiлу будiвельно- |

|вельно-монтажною органiза- | |креслення | | монтажної органiзацiї |

|цiєю | | | | (1 екз.) |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Геодезичне забезпечення при зведеннi пiдземної частини будiвлi |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Розбивка контура котловану | Iнженер- |Виконавча схема |Акт готовностi | Виконавцю будiвельно- |

|Перенесення основних осей |геодезист -1,|розбивки та за- |котлована (3 екз)| монтажних робiт (1 екз.)|

|та проектних вiдмiток на дно|робiтнiк IV -|крiплення ос- |Виконавча схема | Виробничо-технiчному |

|Виконавча планово-висотна |2 |новних осей |планово-висотної | вiддiлу будiвельно- |

|зйомка | |Розбивочне кре- |зйомки вiдритого | монтажної органiзацiї |

|Улаштування обноски | |слення |котловану (3 екз)| (2 екз.) |

|Розбивка i закрiплення про- | |Виконавча схема |Акт про виконання| Виконавцю будiвельно- |

|мiжних осей | |розбивки ти за- |геодезичної роз- | монтажних робiт (1 екз.)|

| | |крiплення осей |бивки промiжних | |

| | | |осей (3 екз.) | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------При розробцi геодезичної частини проекту виконання робiт реко-

мендується передбачати наступну послiдовнiсть робiт:

1 .Для пiдготовчого перiоду:

- винесення в натуру основних осей споруди;

- розбивка i закрiплення промiжних осей;

- закрiплення осей створними знаками;

- установка i визначення робочих реперiв.

2. Для пiдземної частини будiвлi:

- розбивка контуру котловану i перенесення осей i висот на

його дно;

- передача осей i висот на обноски;

- розбивочнi роботи при улаштуваннi фундаментiв.

3. Для надземної частини будiвлi:

- передача осей i вiдмiток на цоколь i монтажнi горизонти;

- створення розбивочної основи на вихiдному горизонтi;

- створення i закрiплення рисок пiд монтаж елементiв;

- нiвелювання монтажного горизонту i установка маякiв;

- вивiрення в процесi установки будiвельних конструкцiй;

- проведення виконавчої зйомки.

4. Для iнженерних пiдземних мереж:

- планова розбивка мереж;

- контроль за глибиною вiдривання траншей, плановою i висот-

ною установкою конструкцiй, трубопроводiв;

- виконавча зйомка прокладених мереж.

5. Для монтажу технологiчного устаткування:

- розбивка i закрiплення проектних осей устаткування;

- контроль при установцi i закрiпленнi;

- виконавча зйомка.

6. Для вертикального планування:

- визначення i закрiплення лiнiй нульових робiт;

- трасування лiнiй заданого ухилу, закрiплення точок;

- розбивка i закрiплення в натурi проектних площин;

- виконавча зйомка спланованих територiй.

В технологiчних картах даються вказiвки щодо технологiї вико-

нання перерахованих робiт, засоби вимiрiв та креслення.

При складаннi вказiвок щодо технологiї виконання геодезичних

робiт враховується, що контролю точностi пiдлягають геометричнi

параметри елементiв, конструкцiй та параметри, що визначають по-

ложення розбивочних осей i орiєнтирiв для установки конструкцiй

всiх будiвель i споруд:

- в планi - габарити котлованiв i траншей,окремi стрiчковi i

суцiльнi фундаменти, об'ємнi елементи, закладнi деталi,

отвори, штраби;

- по висотi - дно котловану, опорнi майданчики конструктив-

них елементiв, всi яруси фундаментiв.

Додатково для:

а) каркасних будiвель

- в планi - колони, ригелi, балки, дiафрагми жорсткостi;

- по висотi - вiдмiтки опорних площин (оголовкiв) колон,

навiсних панелей зовнiшних стiн;

б) цегляних i монолiтних будiвель

- в планi - мiсця перетину капiтальних стiн;

- по висотi - майданчики, опирання перекриттiв (покриттiв)

на стiни;

в) виробничих i промислових будiвель i споруд додатково

- в планi - вiдстань вiд колон до осi пiдкранових балок,

змiщення осi рейок вiд осi балок, прямолiнiйнiсть пiдкра-

нових колiй i вiдстанi мiж ними, змiщення анкерних болтiв

вiд проектного положення;

- по висотi - проектнi вiдмiтки балок, головок рейок, ан-


керних болтiв, закладних деталей та iнших опорних повер-

хонь.


9.6. Вiдомiсть потреби в матерiальних i трудових ресурсах i

графiк виконання робiт складаються у вiдповiдностi з обсягами

робiт за дiючими нормами.

Приклад схеми операцiйного контролю наведений в табл. 13.


Таблиця I3


Схема операцiйного контролю

Монтаж збiрних залiзобетонних фундаментiв пiд колони


-----------------------------------------------------------------

|Основнi про-| |Установка конт-|Установ-|

|цеси i опе- | Пiдготовчi роботi |рольнiх вiзирiв|ка i ви-|

|рацiї, що | | по осях | вiрка |

|пiдлягають | | фундаментiв | блокiв |

|контролю | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Склад конт- |Перевiрка |Вiдмiт-|Товщи-|Вiдповiднiсть |Точнiсть|

|ролю (що |основних |ка дна |на по-|проекту перене-|установ-|

|контролю- |геометрич-|котло- |душки |сених на дно |ки |

|вати) |них розмi-|вану |з гра-|котловану осей.|Вiдпо- |

| |рiв фунда-| |вiю |Точнiсть поло- |вiднiсть|

| |ментних | |або |ження осей i |проект- |

| |блокiв i | |пiску |вiдмiток верху |ним вiд-|

| |спiвстав- | | |контрольних |мiткам |

| |лення пас-| | |вiзирок |в осях |

| |портних | | | | |

| |даних з | | | | |

| |проектними| | | | |

|------------|--------------------------------------------------|

|Спосiб i те-|Сталевий |Нiвелiр|Стале-|Теодолiт, нiве-|Нiвелiр,|

|хнiчне осна-|метр, ру- | | вий |лiр, рулетка |висок, |

|щення конт- |летка | | метр | |рулетка |

|ролю (чим) | | | | | |

|контролюва- | | | | | |

|ти) | | | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Коли контро-| До початку монтажу |Пiд час |

|лювати | |монтажу |

-----------------------------------------------------------------В роздiлi з технiки безпеки звертається увага на дотримання

правил при виконаннi геодезичних робiт.


9.7. Технологiчнi карти повиннi складатися з короткого тексто-

вого i наочного iлюстративного матерiалу.

При вертикальному плануваннi будiвельного майданчика передба-

чається забезпечення безпеки руху транспорту i пiшоходiв, забез-

печення водовiдведення, збереження режиму грунтових вод i за-

побiгання зсувам, дотримання балансу земляних робiт.

Спочатку на планi наносяться проектнi вiдмiтки залiзничних

колiй, рiвнiв будiвель i деяких точок майданчика, що визначають

систему водовiдводу, потiм складають профiлi шляхiв, наносяться

проектнi лiнiї. Потiм задаються вiдмiтки точок на майданчику нав-

круги будiвель так, щоб вони були нижче рiвня пiдлоги, проек-

туються вимощення з водовiдводом, профiлi автомобiльних дорiг,

водовiдвiдних лоткiв i решти точок рельєфу. На останньому етапi

пiдраховується обсяг земляних робiт.


9.8. У пояснювальнiй записцi наводяться необхiднi розрахунки,

обгрунтування i пояснення до вибраних рiшень.


9.9. При спорудженнi котловану геодезичнi роботи виконуються

при його розбивцi i контролi за установкою обносок i вiдриванням

котловану, при зачищеннi дна i укосiв, передачi осей i висот в

котлован, виконавчих зйомках вiдритого котловану.

Проектування котловану виконується на топографiчному планi ве-

ликого масштабу. В процесi проектування визначається розташуван-

ня котловану на мiсцевостi по вiдношенню до мiсцевих предметiв,

планове положення внутрiшньої i зовнiшньої кромки котловану, спо-

соби розбивочних робiт.

Передача осей в котлован виконується за допомогою теодолiта iз

створних точок або висками вiд точок перетину осей, фiксованих

дротами, натягнутими на обноску. Висоти в котлован передаються

нiвелiром безпосередньо на дно або складним нiвелюванням по

вiдкосах. В глибокi котловани з крутими стiнками вiдмiтки пере-

даються за допомогою вертикально пiдвiшеної рулетки i двох

нiвелiрiв.


9.10. Розбивка осей фундаментiв виконується вiд осей будiвлi,

закрiплених на обносцi або переданих у котлован.

Контроль за висотою фундаментiв ведеться геометричним нiвелю-

ванням.


9.11. При визначеннi видiв геодезичних знакiв i складаннi

схеми закрiплення осей i реперiв необхiдно виходити з конкретних

умов i вимог нормативiв.


Для закрiплення пунктiв геометричної розбивочної основи засто-

совуються типи знакiв, передбаченi Iнструкцiєю ГУГК "Центры гео-

дезических пунктов для территорий городов, поселков и промышлен-

ных площадок" з урахуванням мiсцевих геологiчних i гiдрологiчних

умов.

Конструкцiя i глибина закладання знакiв повинна забезпечувати

їх стiйкiсть, щоб можливi їх змiни в планi i по висотi були мен-

шими допускiв на розбивочнi i монтажнi роботи.

Мiсце розташування знакiв повинно забезпечувати їх зберiгання

i бути зручним для виконання вимiрювань. Розмiщення, конструкцiю

i глибину закладання їх необхiдно проектувати з урахуванням роз-

ташування споруд i iнженерних комунiкацiй, органiзацiї виробниц-

тва, технологiї будiвельно-монтажних робiт, топографiчних, iнже-

нерно-геологiчних i гiдрологiчних умов дiлянки будiвництва.

Постiйнi знаки планової i висотної основи повиннi бути розта-

шованi в мiсцях, що не пiдлягають деформацiї земної поверхнi, за

межею земляних робiт (траншей, котлованiв). Ближнi (тимчасовi)

знаки розташовуються не менше 5 м вiд контуру будiвлi, споруди.

Для тривалого зберiгання грунтовi знаки огороджують дерев'яною

або металевою обноскою.

Основнi знаки закрiплюються знаками - не менше чотирьох на

кожну вiсь. (Схема закрiплення i прив'язки основних осей будiвлi

показана на рис.9). Основнi знаки розмiщуються за межами розроб-

ки котловану i закрiплюються в мiсцях, вiльних вiд тимчасових i

постiйних споруд, складiв будiвельних матерiалiв, установки ме-

ханiзмiв i устаткування. Мiсця закладки осьових знакiв визна-

чаються на основi будiвельного генерального плану i узгоджуються

з головним iнженером будiвництва.

Осi транспортних i iнженерних внутрiшньомайданчикових ко-

мунiкацiй закрiплюються знаками на кутах повороту i прямих дiлян-

ках не менше нiж через 100 м.Рис.9. Схема закрiплення i прив'язки

основних осей споруди.

Висотна основа на територiї будiвництва закладається з таким

розрахунком, щоб передачу висот можна було зробити не бiльш нiж з

трьох станцiй нiвелiрного ходу.

При побудовi планової розбивочної основи на вихiдному i мон-

тажному горизонтi можуть застосовуватись знаки в виглядi насiчок

на металевих закладних деталях, приварених до арматури пластин (

або пристрiляних до бетону), i позначок олiйними фарбами на мета-

левих, бетонних, дерев'яних або iнших частинах постiйних i тимча-

сових споруд. В деяких випадках осi споруд можуть закрiплюватись

знаками у виглядi марок, рiзноманiтної форми скоб, металевих за-

йоршених стержнiв, мiцно закрiплених у бетон, цегляну кладку або

в дерев'янi частини.

За обмежених умов роботи в якостi планової розбивочної основи

необхiдно максимально використовувати знаки настiнної полiгоно-

метрiї i настiнної розбивочної основи. Подiбнi знаки, що зак-

рiплюються на колонах, значно полегшують проведення робiт всере-

динi цехiв промислових споруд.

Знаки планової i висотної основи закладенi на територiї

будiвництва, пiдлягають здачi за актом пiд нагляд на зберiгання

замовнику.10. РIШЕННЯ З ТЕХНIКИ БЕЗПЕКИ


10.1. Склад i змiст рiшень з технiки безпеки в проектах вико-

нання робiт повиннi вiдповiдати вимогам роздiлу СНиП 111-4-80*

"Техника безопасности в строительстве".


10.2. Рiшення з технiки безпеки повиннi враховуватись i знахо-

дити вiдображення в календарному планi виконання робiт,

будiвельному генеральному планi об'єкта i розроблятись в техно-

логiчних картах або органiзацiйно-технологiчних схемах на вико-

нання робiт, пояснювальнiй записцi.


10.3. При розробцi календарного плану виконання робiт необ-

хiдно передбачати таку послiдовнiсть виконання робiт, щоб кожна

iз виконуваних робiт не була джерелом виробничої небезпеки для

одночасно виконуваних або наступних робiт.

Строки виконання робiт i потребу в трудових ресурсах необ-

хiдно встановлювати з урахуванням забезпечення безпечного веден-

ня робiт i часу на дотримання заходiв для безпечного виконання

робiт (тимчасове крiплення елементiв будiвельних конструкцiй в

проектному положеннi, улаштування укосiв або крiплення стiн

виїмок в грунтi, установка тимчасових захисних огорож при вико-

наннi робiт на висотi тощо).