МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


Н А К А З № 527

від 21.12.98

м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 р. за № 157/3450


Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України


Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та на виконання наказу Мінтрансу України від 20 вересня 1996 № 300 "Про галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996-2000 роки" Н А К А З У Ю:


 1. Затвердити Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (надалі - Правила), що додаються.

 2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л.П.) - забезпечити разом з Головним управлінням правового забезпечення Мінтрансу України (Логінова Л.М.) подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України".

 3. Після введення в дію цих Правил визнати такими, що втратили чинність, "Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Министерства транспорта УССР", введені в дію наказом Мінтрансу УРСР 29.12.90 № 120.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л.М.Костюченка.


Міністр І.П.Данькевич


Затверджено

Наказ Міністерства транспорту

України 21.12.98 № 527


Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій

автомобільного транспорту України


 1. Галузь використання


Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (далі - Правила) розроблені відповідно до статей 4, 5 Закону України "Про пожежну безпеку" і обов'язкові для виконання всіма підприємствами, службовими та фізичними особами, що мають дорожні транспортні засоби, незалежно від форм власності та виду діяльності.

Підприємства та організації всіх форм власності та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність з надання автотранспортних послуг, зобов'язані забезпечити виконання вимог пожежної безпеки, які встановлені цими Правилами.


 1. Нормативні посилання


 1. Закон України "Про пожежну безпеку", затверджений Постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747-12.

 2. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.94 № 840).

 3. Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.94 № 316.

 4. Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 № 1128.

 5. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 22.06.95 № 400, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за № 219/755.

 6. Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи, затверджене наказом МВС України від 26.10.94 № 580, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.10.94 за № 257/467.

 7. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27.09.94 № 521, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за № 249/459.

 8. Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27.09.94 № 521, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за № 248/458.

 9. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за № 308/518.

 10. Правила обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення, затверджені наказом Держстандарту України від 27.06.97 № 374, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.09.97 за № 407/2211.

 11. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації, затверджений наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за № 307/517.

 12. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104.

 13. Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758.

 14. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533.

 15. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86), затверджені МВС СРСР 27.02.86.

 16. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР від 21.12.84 року.

 17. Правила устройства электроустановок (шосте видання), затверджені Міністерством енергетики та електрифікації СРСР від 06.07.84 № Е-8/84.

 18. Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных зон по правилам устройства электроустановок, затверджений наказом Міністерства автомобільного транспорту РРФСР від 20.02.89 № ВЕ-14/356.


 1. Вимоги пожежної безпеки для підприємств


 1. Загальні положення

  1. Пожежна безпека на підприємствах забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі виникнення пожеж, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

  2. Відповідно до статті 2 Закону України "Про пожежну безпеку" відповідальність за стан пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб.

  3. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна слід визначити в договорі оренди.

  4. Завдання та функції з забезпечення пожежної безпеки підприємств слід визначити в їхніх статутах.

  5. Працівники підприємства повинні:

1) виконувати вимоги цих Правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, які діють на підприємстві;

2) в разі виявлення виниклої пожежі - діяти відповідно до вимог розділу 12 цих Правил.

  1. Роботи з будівництва, реконструкції підприємств, технічного переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій можуть фінансуватись тільки після одержання від органів державного пожежного нагляду позитивних результатів експертизи або перевірки проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

  2. Введення в експлуатацію нових та реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняються.

  3. Власник новоствореного підприємства повинен одержати дозвіл від органів державного пожежного нагляду на початок його роботи відповідно до вимог "Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи".

  4. Усі види пожежної техніки та протипожежного обладнання, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати державний сертифікат якості згідно з Правилами обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення.

  5. Послуги з виконання робіт протипожежного призначення можуть надавати тільки ті підприємства та фізичні особи, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення таких робіт, згідно з Положенням про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності.

  6. Посадові та фізичні особи, винні у порушенні цих Правил, несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

  7. За порушення вимог Правил, невиконання приписів посадових осіб державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляду) керівники органів держпожнагляду притягають підприємства до сплати штрафів згідно з вимогами Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

 1. Організаційні заходи з забезпечення пожежної безпеки

  1. На кожному підприємстві з урахуванням ступеня його пожежної небезпеки наказом (інструкцією за додатком 1) має бути встановлений відповідний протипожежний режим, яким визначається:

1) місце паління (якщо можливе), застосування відкритого вогню, використання побутових нагрівальних приладів;

2) порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

3) правила проїзду і стоянки транспортних засобів;

4) пожежобезпечність місць зберігання і припустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть водночас перебувати у виробничих приміщеннях і на території;

5) порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання промасленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладів;

6) порядок відключення електрообладнання від мережі в разі пожежі;

7) порядок оглядання й зачинення приміщень після закінчення роботи;

8) порядок проходження посадовими особами спеціального навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів і занять з пожежно-технічного мінімуму та призначення відповідальних за це осіб;

9) порядок організації експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, видалення диму, вогнегасників тощо);

10) порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів і оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

11) черговість дій працівників у разі виявлення пожежі;

12) порядок збору членів добровільної пожежної дружини (далі - ДПД) та посадових осіб адміністрації в разі виникнення пожежі, а також виклику їх вночі, у вихідні та святкові дні.

Працівників підприємства слід ознайомити з цими вимогами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму. Витяги з наказу (інструкції) з основними положеннями слід вивішувати на встановлених місцях.

 1. На кожному підприємстві має бути розроблена загальнооб'єктна інструкція про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних та вибухонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій).

Ці інструкції слід вивчати під час проведення протипожежних інструктажів, проходження пожежно-технічного мінімуму та виробничого навчання і вивішувати для ознайомлення в установлених місцях.

 1. В будинках і спорудах (крім житлових будинків), що мають два і більше поверхи, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі.

Потреба в планах (схемах) евакуації одноповерхових будинків і споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з вимог пожежної небезпеки людей, кількості та площі приміщень.

 1. В разі зміни планування або функціонального призначення будівель (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного розкладу персоналу, адміністрація зобов'язана забезпечити своєчасну переробку планів евакуації та інструкцій, які регламентують перебіг евакуації.

 2. На підприємстві має бути встановлений порядок або система оповіщення про пожежу, з яким слід ознайомити всіх працівників.

У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону "01" для виклику пожежної охорони.

 1. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення слід обладнати відповідними знаками безпеки, згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

 2. Якщо одержано речовини й матеріали з невідомими щодо пожежної безпеки властивостями, то керівник підприємства зобов'язаний заборонити їх використання до з'ясування у відповідних установах та організаціях відомостей (показників) про їх пожежонебезпечність.

Застосування в будівництві та на виробництві речовин і матеріалів, дані про пожежну небезпеку яких відсутні, забороняється.

 1. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, чергових, вартових) адміністрація повинна розробити інструкцію, в якій визначити: їх обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень; порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацьовування засобів пожежної сигналізації та автоматичного гасіння пожеж, зазначити, кого з посадових осіб адміністрації потрібно сповіщати у нічний період доби в разі пожежі.