Приказ 226. Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 27.01.2009 N 47<br> <br> Зареєстовано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 11 березня 2009 р.<br> за N 226/16242<br> <br> <br> Про затвердження Ліцензійних<br> умов провадження господарської<br> діяльності у будівництві, пов'язаної<br> із створенням об'єктів архітектури<br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>05.12.2007 N 1396 ( <A HREF="323003">1396-2007-п</A> ) "Про ліцензування певних видів<br>господарської діяльності у будівництві" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської<br>діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів<br>архітектури, що додаються.<br> <br> 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції<br>(Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання<br>цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції<br>України.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Міністр В.Куйбіда<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> 27.01.2009 N 47<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 11 березня 2009 р.<br> за N 226/16242<br> <br> <br> ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ<br> провадження господарської діяльності у будівництві,<br> пов'язаної із створенням об'єктів архітектури<br> <br> <br> I. Загальні положення<br> <br> 1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені на виконання постанови<br>Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 ( <A HREF="323003">1396-2007-п</A> )<br>"Про ліцензування певних видів господарської діяльності у<br>будівництві".<br> <br> 1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,<br>організаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження<br>господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням<br>об'єктів архітектури.<br> <br> 1.3. Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із<br>створенням об'єктів архітектури (вишукувальні, проектні,<br>будівельно-монтажні, інжинірингові роботи), здійснюється<br>відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і<br>правил.<br> <br> 1.4. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів<br>господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової<br>форми та форми власності (далі - суб'єкти господарської<br>діяльності), які виконують роботи, пов'язані із створенням<br>об'єктів архітектури, відповідно до Переліку робіт провадження<br>господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням<br>об'єктів архітектури (далі - Перелік робіт), наведено у додатку.<br> <br> II. Загальні вимоги<br> <br> 2.1. Господарську діяльність у будівництві, пов'язану із<br>створенням об'єктів архітектури, здійснюють суб`єкти господарської<br>діяльності за таких умов:<br> 2.1.1. Організаційних:<br> наявність затвердженої організаційно-функціональної структури<br>підприємства відповідно до Переліку робіт, що замовляються;<br> у складі організаційно-функціональної структури підприємства<br>повинні бути передбачені підрозділи та/або спеціалісти, які<br>забезпечать виконання адміністративно-керівних,<br>виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і<br>допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової<br>безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та<br>виконавчої документації;<br> наявність затверджених положень про відповідні структурні<br>підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом<br>обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатний розпис;<br> укомплектованість підприємства інженерно-технічними<br>працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації<br>відповідно до організаційно-функціональної структури підприємства,<br>положень Класифікатора професій (ДК 003:2005) (далі - КП),<br>затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня<br>2005 року N 375 ( <A HREF="234679">v0375609-05</A>, <A HREF="245317">vb375609-05</A>, <A HREF="245318">vc375609-05</A> ), та<br>вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників<br>(Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету<br>будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99<br>N 249 ( <A HREF="153663">v0249241-99</A> );<br> за наявності у підприємства відокремлених структурних<br>підрозділів дані надаються з урахуванням їх можливості виконувати<br>роботи, що замовляються, пов'язані із створенням об'єктів<br>архітектури;<br> наявність державних стандартів, інших нормативних документів<br>та нормативно-правових актів;<br> наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та<br>інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених<br>у Переліку робіт;<br> виробничі приміщення, засоби виробництва повинні бути власні<br>або орендовані, що підтверджується відповідними документами;<br> документ, що підтверджує впровадження системи управління<br>якістю продукції суб'єкта господарської діяльності, відповідно до<br>ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000, IDT) Системи управління якістю.<br>Вимоги.<br> 2.1.2. Кваліфікаційних:<br> керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних<br>робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні<br>рівні;<br> кваліфікаційний склад повинен відповідати<br>організаційно-функціональній структурі підприємства та мати одного<br>з керівників (коди КП - 121, 1313) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ), професіоналів<br>(коди КП - 122, 123), фахівців (коди КП - 122, 123, 214, 2114.2)<br>згідно з вимогами розділу 4 КП;<br> керівник підприємства або його заступник, фізична особа -<br>підприємець (коди КП - 121, 1313) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ) повинні мати<br>повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки<br>(магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого<br>рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше<br>2 років, бакалавра - не менше 3 років;<br> головний інженер (код КП - 122) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ) повинен мати<br>повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр,<br>спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен<br>становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше<br>3 років;<br> начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу<br>(код КП - 122) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ) повинен мати повну вищу освіту<br>відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи<br>за професією - не менше 2 років;<br> керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> )<br>і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП -<br>122, 123) повинні працювати у суб`єкта господарської діяльності за<br>основним місцем роботи;<br> керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно<br>проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною<br>сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з<br>періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання.<br> 2.1.3. Технологічних:<br> виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-технічними<br>документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);<br> дотримуватися вимог із забезпечення промислової безпеки та<br>охорони праці.<br> <br> 2.2. Фізична особа - підприємець в межах її професії та<br>кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням<br>найманих працівників.<br> <br> III. Вимоги до провадження вишукувальних робіт<br> <br> 3.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють<br>вишукувальні роботи для будівництва за таких умов:<br> 3.1.1. Організаційних:<br> наявність адміністративних приміщень з площею згідно з<br>вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби),<br>власної лабораторії при виконанні лабораторних досліджень;<br> наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів<br>згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку<br>робіт;<br> при виконанні робіт, які потребують матеріалів, що містять<br>державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно<br>до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( <A HREF="12831">3855-12</A> ).<br> 3.1.2. Кваліфікаційних:<br> до головного геодезиста (топографа) (код КП - 123)<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки<br>(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого<br>рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше<br>3 років;<br> до головного геолога (гідрогеолога) (код КП - 123)<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки<br>(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня: для<br>магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років;<br> до начальника партії (код КП - 122) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна<br>або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,<br>спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за<br>професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста -<br>не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше<br>3 років;<br> до бурового майстра: повна або базова середня спеціальна або<br>професійно-технічна освіта;<br> до інших професіоналів, фахівців - відповідно до<br>організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської<br>діяльності відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> );<br> до кваліфікованих робітників - відповідно до<br>організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської<br>діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ).<br> 3.1.3. Технологічних:<br> пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну<br>метрологічну повірку відповідними органами;<br> техніка, устаткування, прилади та інструменти повинні<br>проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних<br>органах та триматися у належному технічному стані.<br> <br> IV. Вимоги до провадження проектних робіт<br> <br> 4.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють проектні<br>роботи для будівництва за таких умов:<br> 4.1.1. Організаційних:<br> наявність адміністративних приміщень з площею згідно з<br>вимогами державних будівельних норм;<br> укомплектованість суб'єкта господарської діяльності<br>інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН<br>А.2.2-3-2004 ( <A HREF="156322">va119509-03</A> ) "Склад, порядок розроблення,<br>погодження та затвердження проектної документації для будівництва"<br>(далі - ДБН А.2.2-3-2004);<br> укомплектованість суб'єкта господарської діяльності<br>обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою,<br>відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження<br>проектного процесу;<br> наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення<br>проектної документації, можливості оперативного внесення змін та<br>доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та<br>збереження проектної документації, ефективного контролю, який<br>забезпечує повноту та комплектність проектної документації;<br> наявність державних стандартів, інших нормативних документів<br>та нормативно-правових актів;<br> виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять<br>державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно<br>до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( <A HREF="12831">3855-12</A> ).<br> 4.1.2. Кваліфікаційних:<br> до головного архітектора (код КП - 122) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ):<br>повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,<br>спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня:<br>для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;<br> до головного архітектора проекту, головного інженера проекту<br>(код КП - 123) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна вища освіта відповідного<br>напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією<br>керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років,<br>спеціаліста - не менше 3 років;<br> до головного конструктора, головного спеціаліста розділу<br>проекту (код КП - 123) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна вища освіта<br>відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи<br>за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2<br>років, спеціаліста - не менше 3 років;<br> до інших професіоналів, фахівців відповідно до<br>організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської<br>діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів<br>архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2)<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ), та вимог ДБН А.2.2-3-2004 ( <A HREF="156322">va119509-03</A> ).<br> <br> V. Вимоги до провадження<br> будівельних та монтажних робіт<br> <br> 5.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють будівельні<br>та монтажні роботи за таких умов:<br> 5.1.1. Організаційних:<br> наявність адміністративних приміщень з площею згідно з<br>вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби),<br>інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що<br>замовляються;<br> наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та<br>інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених<br>у Переліку робіт;<br> наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій,<br>необхідних для перевірки встановлених параметрів продукції і<br>технологічних операцій;<br> забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та<br>виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5-96<br>( <A HREF="210847">vr048667-05</A> ) "Організація будівельного виробництва", іншими<br>нормативними документами;<br> наявність метрологічного забезпечення робіт.<br> 5.1.2. Кваліфікаційних:<br> до начальника будівельної дільниці (код КП - 122)<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна або базова вища освіта відповідного напряму<br>підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший<br>спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня:<br>для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра або<br>молодшого спеціаліста - не менше 3 років;<br> до виконавця робіт (код КП - 122) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна або<br>базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст,<br>бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у<br>будівництві - не менше 2 років;<br> до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122)<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна або базова вища освіта відповідного напряму<br>підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Для<br>спеціаліста, бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого<br>спеціаліста - стаж роботи за професією не менше 2 років;<br> до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта<br>відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Для<br>бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста -<br>стаж роботи за професією не менше 2 років;<br> до геодезиста: повна або базова вища освіта відповідного<br>напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст).<br>Без вимог до стажу роботи;<br> до інших професіоналів, фахівців - відповідно до<br>організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської<br>діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123,<br>214, 2114.2) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> );<br> до кваліфікованих робітників відповідно до<br>організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської<br>діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ).<br> 5.1.3. Технологічних:<br> якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними<br>випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках,<br>передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та<br>державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження<br>відповідності та якості;<br> пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити<br>своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах;<br> техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти<br>повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та<br>триматися у належному технічному стані.<br> <br> VI. Вимоги до провадження інжинірингових робіт<br> <br> 6.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють<br>інжинірингові роботи за таких умов:<br> 6.1.1. Організаційних:<br> наявність адміністративних приміщень з площею згідно з<br>вимогами державних будівельних норм;<br> наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які<br>необхідні для виконання технічного огляду та оцінки стану<br>будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;<br> наявність власної акредитованої лабораторії або засобів для<br>неруйнівних методів обстеження і оцінка технічного стану<br>будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;<br> для виконання функцій генерального розробника у<br>проектуванні - наявність відповідних працівників, які забезпечать<br>виконання проектних робіт за окремими розділами.<br> 6.1.2. Кваліфікаційних:<br> до інженера з якості (код КП - 214) ( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна<br>вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).<br>Стаж роботи за професією інженера і професією нижчого рівня - не<br>менше 2 років;<br> до інженера з нагляду за будівництвом (код КП - 214)<br>( <A HREF="245317">vb375609-05</A> ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки<br>(магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за<br>професією інженера і професією нижчого рівня - не менше 2 років;<br> до виконавця обстеження та оцінки технічного стану<br>будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж<br>неруйнівними методами - сертифікат фахівця з неруйнівного<br>контролю.<br> 6.1.3. Технологічних:<br> пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну<br>метрологічну повірку.<br> <br> Начальник Державної<br> архітектурно-будівельної<br> інспекції О.М.Бондаренко<br> <br> <br> Додаток<br> до Ліцензійних умов<br> провадження господарської<br> діяльності у будівництві,<br> пов'язаної із створенням<br> об'єктів архітектури<br> <br> <br> ПЕРЕЛIК<br> робіт провадження господарської<br> діяльності у будівництві, пов'язаної<br> із створенням об'єктів архітектури<br> <br> <br> 1.00.00 ВИШУКУВАННЯ<br> 1.01.00 IНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГIЧНI<br> 1.01.01 Бурові роботи<br> 1.01.02 Гірничі роботи<br> 1.01.03 Геофізичні роботи<br> 1.01.04 Польові дослідження властивостей ґрунтів<br> 1.02.00 IНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНIЧНI<br> 1.02.01 Оцінка стійкості схилів<br> 1.02.02 Оцінка характеристик штучно створених геотехнічних<br> масивів<br> 1.02.03 Випробування натурних, еталонних паль<br> 1.03.00 IНЖЕНЕРНО-ГIДРОГЕОЛОГIЧНI<br> 1.03.01 Польові дослідно-фільтраційні роботи<br> 1.03.02 Стаціонарні гідрогеологічні спостереження<br> 1.03.03 Прогноз розвитку змін природно-техногенних умов<br> 1.03.04 Проектування та буріння<br> розвідувально-експлуатаційних свердловин для<br> водозаборів з підземних джерел<br> 1.04.00 IНЖЕНЕРНО-ГIДРОМЕТЕОРОЛОГIЧНI<br> 1.04.01 Метеорологічні спостереження<br> 1.04.02 Спостереження за режимом рік, морів та водосховищ<br> 1.04.03 Дослідження селе- та лавинонебезпечних ділянок<br> 1.05.00 ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГIЧНI<br> 1.05.01 Дослідження літосфери<br> 1.05.01.01 оцінка стану забруднення ґрунтів і ґрунтових вод<br> 1.05.01.02 прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів<br> 1.05.02 Дослідження гідросфери<br> 1.05.02.01 математичне моделювання із застосуванням<br> електронно-обчислювальної машини<br> 1.05.02.02 організація і ведення гідромоніторингу<br> 1.05.03 Дослідження атмосфери<br> 1.05.03.01 оцінка складу атмосфери<br> 1.05.03.02 оцінка шумового забруднення<br> 1.06.00 ЛАБОРАТОРНI ДОСЛIДЖЕННЯ<br> 1.06.01 Властивостей ґрунтів<br> 1.06.02 Властивостей води<br> 1.06.02.01 скорочений хімічний аналіз<br> 1.06.02.02 повний хімічний аналіз<br> 1.07.00 СКЛАДАННЯ ЗВIТУ<br> 2.00.00 ПРОЕКТНI РОБОТИ<br> 2.01.00 РОЗРОБЛЕННЯ МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ<br> 2.01.01 Схема планування<br> 2.01.01.01 території України<br> 2.01.01.02 територій Автономної Республіки Крим, територій<br> областей та їх груп<br> 2.01.01.03 територій районів та їх груп<br> 2.01.01.04 територій сільських рад<br> 2.01.02 Планування і забудова населених пунктів<br> 2.01.02.01 міст з населенням понад 1 млн жителів<br> 2.01.02.02 міст з населенням до 1 млн жителів<br> 2.01.02.03 міст з населенням до 500 тис. жителів<br> 2.01.02.04 міст з населенням до 250 тис. жителів<br> 2.01.02.05 сільських поселень<br> 2.01.02.06 житлових, рекреаційних, курортних районів,<br> громадських центрів міст<br> 2.01.02.07 виробничих територій: промислових,<br> комунально-складських тощо<br> 2.01.02.08 мікрорайонів, кварталів<br> 2.01.02.09 благоустрій та озеленення територій<br> 2.01.02.10 енергетичних<br> 2.01.02.11 культурно - побутових та адміністративних<br> 2.01.02.12 міського господарства<br> 2.01.02.13 спеціального призначення<br> 2.01.03 Iнженерної інфраструктура населених пунктів<br> 2.01.03.01 мереж водопостачання<br> 2.01.03.02 мереж господарсько - побутової та зливової<br> каналізації, попередньої очистки промислових<br> стоків<br> 2.01.03.03 мереж теплових<br> 2.01.03.04 мереж газопостачання<br> 2.01.03.05 мереж енергопостачання<br> 2.01.03.06 мереж телевізійних<br> 2.01.03.07 мереж зв'язку, радіофікації, телевізійної<br> 2.01.03.08 інженерної підготовки територій<br> 2.01.04 Iнженерний захист територій, цивільна оборона<br> 2.01.04.01 інженерного захисту територій від небезпечних<br> геологічних процесів<br> 2.01.04.02 інженерно - технічних заходів забезпечення<br> цивільної оборони<br> 2.01.05 Транспортної інфраструктури населених пунктів<br> 2.01.06 Охорони навколишнього середовища<br> 2.02.00 МIСТОБУДIВНЕ ОБхРУНТУВАННЯ<br> 2.02.01 Розміщення окремих об'єктів<br> 2.02.01.01 транспортних<br> 2.02.01.02 виробничих, складських<br> 2.02.01.03 енергетичних<br> 2.02.01.04 культурно - побутових та адміністративних<br> 2.02.01.05 міського господарства<br> 2.02.01.06 спеціального призначення<br> 2.02.02 Розвитку транспортних вузлів та комунікацій<br> 2.02.02.01 залізничних<br> 2.02.02.02 автомобільних<br> 2.02.02.03 змішаних<br> 2.02.02.04 метрополітену та інших видів швидкісного<br> транспорту<br> 2.02.02.05 міського транспорту<br> 2.02.02.06 авіаційного<br> 2.02.02.07 водного<br> 2.02.02.08 трубопровідного<br> 2.02.03 Розміщення та формування житлового району<br> (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу)<br> 2.03.00 АРХIТЕКТУРНЕ ТА БУДIВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ<br> 2.03.01 Житлових будівель<br> 2.03.01.01 котеджного типу<br> 2.03.01.02 до 4 поверхів включно<br> 2.03.01.03 до 9 поверхів включно<br> 2.03.01.04 до 16 поверхів включно<br> 2.03.01.05 до 24 поверхів включно<br> 2.03.02 Громадських будівель та споруд<br> 2.03.02.01 до 4 поверхів включно<br> 2.03.02.02 5 поверхів і більше<br> 2.03.02.03 освіти, виховання і підготовки кадрів<br> 2.03.02.04 науково-дослідних установ, проектних і громадських<br> організацій<br> 2.03.02.05 закладів охорони здоров'я і відпочинку<br> 2.03.02.06 соцзабезпечення<br> 2.03.02.07 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення<br> відкритих<br> 2.03.02.08 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення<br> закритих<br> 2.03.02.09 культурно-освітніх і видовищних закладів<br> 2.03.02.10 торгівлі, громадського харчування, побутового<br> обслуговування<br> 2.03.02.11 комунального господарства (крім виробничих,<br> складських)<br> 2.03.02.12 транспорту (обслуговування населення) і зв'язку<br> 2.03.02.13 культових, храмових, меморіалів<br> 2.03.02.14 фінансово-банкових установ<br> 2.03.02.15 органів державного управління, оборони, державної<br> безпеки, іноземних представництв<br> 2.03.02.16 підземних (крім споруд транспорту)<br> 2.03.02.17 критих літнього типу прогоном до 12 м включно<br> 2.03.02.18 критих літнього типу прогоном понад 12 м<br> 2.03.03 Багатофункціональних будівель і комплексів<br> 2.03.03.01 до 4 поверхів включно<br> 2.03.03.02 5 поверхів і більше<br> 2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств<br> 2.03.04.01 безкранових або обладнаних кран-балками<br> 2.03.04.02 обладнаних мостовими кранами<br> 2.03.04.03 адміністративно-побутових<br> 2.03.05 Iнженерних споруд<br> 2.03.05.01 градирень, водоохолоджувачів<br> 2.03.05.02 стволів промислових труб<br> 2.03.05.03 щоглових<br> 2.03.05.04 баштових<br> 2.03.05.05 ємнісних<br> 2.03.05.06 фундаментів під обладнання<br> 2.03.05.07 фундаментів, які виконуються спеціальними способами<br> (опускний колодязь, кесон, стіна у ґрунті тощо)<br> 2.03.05.08 підпірних стін<br> 2.03.05.09 галерей захисних<br> 2.03.05.10 копрів<br> 2.03.05.11 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових<br> стоків<br> 2.03.05.12 галерей, естакад, етажерок технологічних<br> 2.03.05.13 каналів, тунелів, колекторів технологічних<br> 2.03.05.14 опор зв'язку, енергопостачання, повітряно-канатного<br> транспорту<br> 2.03.05.15 естакад розвантажувальних і залізничних<br> 2.03.05.16 естакад відкритих кранових<br> 2.03.05.17 складів вибухових речовин<br> 2.03.05.18 підземних складів, сховищ, ємностей<br> 2.03.05.19 сховищ небезпечних речовин<br> 2.03.06 Будівель та споруд сільськогосподарського<br> призначення<br> 2.03.07 Спеціальних будівель і споруд військового,<br> оборонного призначення та правоохоронних органів<br> 2.03.08 Об'єктів експериментального будівництва<br> 2.03.08.01 будівельних і конструктивних систем<br> 2.03.08.02 інженерних систем та мереж<br> 2.03.08.03 енергозберігаючих технологій<br> 2.03.09 Гірничих споруд<br> 2.03.09.01 виробок підземних<br> 2.03.09.02 виробок відкритих<br> 2.03.10 Транспортних мереж, споруд та комплексів<br> 2.03.10.01 залізниць державного значення<br> 2.03.10.02 залізниць загального призначення<br> 2.03.10.03 залізниць промислового призначення<br> 2.03.10.04 автомобільних доріг державного значення<br> 2.03.10.05 автомобільних доріг місцевого значення<br> 2.03.10.06 вулиць, доріг, майданів населених пунктів<br> 2.03.10.07 мостів, шляхопроводів, переходів великих<br> 2.03.10.08 мостів, шляхопроводів, переходів середніх<br> 2.03.10.09 мостів, шляхопроводів, переходів малих<br> 2.03.10.10 тунелів та метрополітенів<br> 2.03.10.11 міського транспорту<br> 2.03.10.12 аеродромів та вертодромів<br> 2.03.10.13 вертикальних (ліфти, ескалатори тощо)<br> 2.03.10.14 конвеєрних, канатних<br> 2.03.10.15 пневматичних<br> 2.03.10.16 збереження, обслуговування та заправки<br> 2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів<br> 2.03.11.01 гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором до 5 м<br> 2.03.11.02 гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м<br> 2.03.11.03 гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з<br> напором до 10 м<br> 2.03.11.04 гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з<br> напором понад 10 м<br> 2.03.11.05 морського транспорту<br> 2.03.11.06 річкового (озерного) транспорту<br> 2.03.11.07 суднобудівних та судноремонтних<br> 2.03.11.08 берегозахисних та берегоукріплювальних<br> 2.03.11.09 водоймищ і водосховищ<br> 2.03.11.10 рибозахисних та рибопропускних<br> 2.03.11.11 каналів та тунелів<br> 2.03.11.12 інженерного захисту територій від затоплення та<br> підтоплення<br> 2.03.11.13 протифільтраційних і дренажних<br> 2.03.11.14 які виконуються гідронамивом<br> 2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів<br> 2.03.12.01 локальних електростанцій (дизельні та ін.)<br> 2.03.12.02 електростанцій атомних<br> 2.03.12.03 електростанцій теплових<br> 2.03.12.04 електростанцій гідравлічних<br> 2.03.12.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами<br> електроенергії<br> 2.03.12.06 електричних підстанцій та розподільних пристроїв<br> 2.03.12.07 спеціальних<br> 2.03.13 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання<br> 2.03.13.01 нафтопроводів та нафтопродуктів<br> 2.03.13.02 газопроводів<br> 2.03.13.03 нафтосховищ<br> 2.03.13.04 газосховищ<br> 2.03.14 Об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд<br> 2.03.15 Реставрація, консервація, ремонтні роботи,<br> реабілітація на пам'ятках культурної спадщини<br> 2.03.15.01 національного значення<br> 2.03.15.02 місцевого значення<br> 2.04.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ<br> КОНСТРУКЦIЙ<br> 2.04.01 Кам'яних та армокам'яних<br> 2.04.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних<br> 2.04.03 Металевих<br> 2.04.04 Дерев'яних та комбінованих<br> 2.04.05 Iнших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас,<br> азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу,<br> композитних матеріалів тощо)<br> 2.04.06 Розрахунки конструкцій із застосуванням<br> електронно-обчислювальної машини<br> 2.05.00 ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ I СИСТЕМ<br> 2.05.01 Водопроводу та каналізації<br> 2.05.02 Опалення<br> 2.05.03 Вентиляції та кондиціювання повітря<br> 2.05.04 Газопостачання та газоустаткування<br> 2.05.05 Холодопостачання промислового<br> 2.05.06 Електропостачання, електрообладнання і<br> електроосвітлення<br> 2.05.07 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів<br> 2.05.08 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,<br> інформаційних<br> 2.05.09 Технологічних<br> 2.06.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ I<br> СПОРУД<br> 2.06.01 Водопостачання<br> 2.06.02 Каналізації<br> 2.06.03 Теплових<br> 2.06.04 Газопостачання<br> 2.06.04.01 тиском до 0,3 Мпа<br> 2.06.04.02 тиском до 0,6 Мпа<br> 2.06.04.03 тиском понад 0,6 Мпа<br> 2.06.04.04 газонаповнювальних станцій і пунктів, компресорних<br> станцій<br> 2.06.05 Електропостачання та електрообладнання<br> 2.06.05.01 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій<br> напругою до 10 кВ<br> 2.06.05.02 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій<br> напругою до 35 кВ<br> 2.06.05.03 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій<br> напругою понад 35 кВ<br> 2.06.05.04 залізничного транспорту<br> 2.06.05.05 міського електротранспорту наземного<br> 2.06.05.06 метрополітену та підземних споруд<br> 2.06.05.07 навігаційного та сигнального<br> 2.06.05.08 автономного<br> 2.06.05.09 електроосвітлення<br> 2.06.06 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,<br> інформаційного<br> 2.07.00 РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦIАЛЬНИХ РОЗДIЛIВ ПРОЕКТIВ<br> 2.07.01 Оцінки впливу на навколишнє середовище<br> 2.07.02 Охорони праці<br> 2.07.03 Захисту антикорозійного<br> 2.07.04 Захисту електричного та електрохімічного<br> 2.07.05 Організації будівництва<br> 2.08.00 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ (мікрорайону, кварталу, житлового<br> комплексу, поселення, об'єкта)<br> 2.09.00 ТЕХНОЛОГIЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ<br> 2.10.00 РIВНI ВIДПОВIДАЛЬНОСТI НАДIЙНОСТI БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД<br> ВИДИ ТА УМОВИ БУДIВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ<br> 2.10.01 Рівні відповідальності<br> 2.10.01.1 I - підвищений<br> 2.10.01.02 II - нормальний, III - знижений<br> 2.10.02 Види проектування<br> 2.10.02.01 нове<br> 2.10.02.02 реконструкція<br> 2.10.02.03 капітальний ремонт<br> 2.10.02.04 переоснащення, модернізація<br> 2.10.03 Умови проектування<br> 2.10.03.01 звичайні умови<br> 2.10.03.02 території з підвищеною сейсмічністю<br> 2.10.03.03 території зі складними інженерно-геологічними<br> умовами<br> 3.00.00 БУДIВЕЛЬНI ТА МОНТАЖНI РОБОТИ<br> 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ<br> БУДIВЕЛЬ I СПОРУД<br> 3.01.01 Iнженерна підготовка будівництва<br> 3.01.01.01 розчищення, осушування територій<br> 3.01.01.02 розбирання будівель, споруд, мереж<br> 3.01.01.03 улаштування тимчасових доріг<br> 3.01.01.04 улаштування тимчасових підкранових колій<br> 3.01.01.05 улаштування тимчасових інженерних мереж<br> 3.01.02 хрунтових<br> 3.01.02.01 насипів<br> 3.01.02.02 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових<br> стоків<br> 3.01.02.03 буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та<br> похиле<br> 3.01.02.04 розробка котлованів і траншей глибиною понад 2 м<br> 3.01.02.05 рекультивація ґрунтів та протиерозійні роботи<br> 3.01.02.06 які виконуються гідронамивом<br> 3.01.03 Основ<br> 3.01.03.01 ущільнення та заміна ґрунтів<br> 3.01.03.02 улаштування майданчикових дренажів<br> 3.01.03.03 улаштування дренажів глибокого закладання<br> 3.01.03.04 закріплення слабких ґрунтів<br> 3.01.04 Фундаментів<br> 3.01.04.01 заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів та<br> інших заглиблюючих<br> 3.01.04.02 паль, які улаштовуються на місці<br> 3.01.04.03 збірних та монолітних<br> 3.01.04.04 підсилення<br> 3.01.04.05 під обладнання<br> 3.01.05 Фундаментів, що виконуються спеціальними способами<br> 3.01.05.01 кесонів<br> 3.01.05.02 опускних колодязів<br> 3.01.05.03 ґрунтових паль<br> 3.01.05.04 стін у ґрунті<br> 3.01.06 Металевих<br> 3.01.06.01 окремих конструктивних елементів<br> 3.01.06.02 каркасів висотою до 15 м<br> 3.01.06.03 каркасів висотою до 40 м<br> 3.01.06.04 каркасів висотою понад 40 м<br> 3.01.06.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами<br> 3.01.06.06 прогоном до 48 м<br> 3.01.06.07 прогоном понад 48 м<br> 3.01.06.08 листових<br> 3.01.06.09 структурних<br> 3.01.06.10 вантових<br> 3.01.06.11 алюмінієвих<br> 3.01.06.12 гідротехнічних та підводних<br> 3.01.06.13 інженерних споруд<br> 3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних<br> 3.01.07.01 окремих конструктивних елементів<br> 3.01.07.02 каркасів висотою до 15 м<br> 3.01.07.03 каркасів висотою до 40 м<br> 3.01.07.04 каркасів висотою понад 40 м<br> 3.01.07.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами<br> 3.01.07.06 прогоном до 24 м<br> 3.01.07.07 прогоном понад 24 м<br> 3.01.07.08 не каркасного типу складних форм<br> 3.01.07.09 гідротехнічних та підводних<br> 3.01.07.10 інженерних споруд<br> 3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних<br> 3.01.08.01 окремих конструктивних елементів<br> 3.01.08.02 каркасів висотою до 15 м<br> 3.01.08.03 каркасів висотою до 40 м<br> 3.01.08.04 каркасів висотою понад 40 м<br> 3.01.08.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами<br> 3.01.08.06 панельних та об'ємно-блокових висотою до 15 м<br> 3.01.08.07 панельних та об'ємно-блокових висотою до 40 м<br> 3.01.08.08 панельних та об'ємно-блокових висотою понад 40 м<br> 3.01.08.09 прогоном до 24 м<br> 3.01.08.10 прогоном понад 24 м<br> 3.01.08.11 не каркасного типу<br> 3.01.08.12 гідротехнічних та підводних<br> 3.01.08.13 інженерних споруд<br> 3.01.09 Кам'яних та армокам'яних<br> 3.01.09.01 з цегли, каменів, блоків висотою до 15 м<br> 3.01.09. 02 з цегли, каменів, блоків висотою до 40 м<br> 3.01.09.03 з цегли, каменів, блоків висотою понад 40 м<br> 3.01.09.04 складних форм (склепіння, арки тощо)<br> 3.01.09.05 з цегли вогнетривкої<br> 3.01.09.06 з цегли кислотостійкої<br> 3.01.09.07 природного каменю<br> 3.01.09.08 інженерних споруд<br> 3.01.10 Дерев'яних<br> 3.01.10.01 зі звичайної деревини<br> 3.01.10.02 клеєних та комплексних конструкцій<br> 3.01.11 Армоцементних та гіпсобетонних<br> 3.01.12 Полімерних, пластикових, комбінованих (двошарових,<br> тришарових тощо)<br> 3.01.13 Iнженерних споруд<br> 3.01.13.01 водоохолоджувачів<br> 3.01.13.02 градирень<br> 3.01.13.03 стволів промислових труб висотою до 100 м<br> 3.01.13.04 стволів промислових труб висотою понад 100 м<br> 3.01.13.05 щоглових висотою до 100 м<br> 3.01.13.06 щоглових висотою понад 100 м<br> 3.01.13.07 баштових висотою до 100 м<br> 3.01.13.08 баштових висотою понад 100 м<br> 3.01.13.09 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом<br> до 1000 куб.м<br> 3.01.13.10 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом<br> до 5000 куб.м<br> 3.01.13.11 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом до<br> 10000 куб.м<br> 3.01.13.12 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом<br> до 50000 куб.м<br> 3.01.13.13 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом понад<br> 50000 куб.м<br> 3.01.13.14 підземних складів, сховищ, ємностей<br> 3.01.13.15 підпірних стін<br> 3.01.13.16 галерей захисних<br> 3.01.13.17 копрів<br> 3.01.13.18 галерей, естакад, етажерок технологічних<br> 3.01.13.19 каналів, тунелів, колекторів технологічних<br> 3.01.13.20 опор зв'язку, енергопостачання, повітряного та<br> канатного транспорту<br> 3.01.13.21 естакад розвантажувальних<br> 3.01.13.22 естакад відкритих кранових<br> 3.01.13.23 підкранових колій<br> 3.01.13.24 банківських сховищ<br> 3.01.13.25 сховищ небезпечних речовин<br> 3.01.13.26 промислових печей та агрегатів<br> 3.01.14 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання<br> 3.01.14.01 нафтопроводів та нафтопродуктів<br> 3.01.14.02 газопроводів<br> 3.01.14.03 нафто- та газосховищ<br> 3.01.15 Гідротехнічних споруд і систем<br> 3.01.15.01 гребель, дамб ґрунтових з напором до 5 м<br> 3.01.15.02 гребель, дамб ґрунтових з напором понад 5 м<br> 3.01.15.03 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором до<br> 10 м<br> 3.01.15.04 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором<br> понад 10 м<br> 3.01.15.05 берегозахисних та берегоукріплювальних<br> 3.01.15.06 водоймищ і водосховищ<br> 3.01.15.07 рибозахисних та рибопропускних<br> 3.01.15.08 каналів, тунелів, шлюзів<br> 3.01.15.09 підводно-технічних<br> 3.01.15.10 інженерного захисту територій від затоплення та<br> підтоплення<br> 3.01.15.11 протифільтраційних і дренажних<br> 3.01.15.12 гідронамивних<br> 3.01.16 Гірничих споруд<br> 3.01.16.01 відкритих виробок<br> 3.01.16.02 підземних виробок<br> 3.01.16.03 свердловин<br> 3.02.00 РОБОТИ З ОПОРЯДЖЕННЯ КОНСТРУКЦIЙ ТА<br> УСТАТКУВАННЯ<br> 3.02.01 Опорядження фасадів<br> 3.02.01.01 штукатуренням<br> 3.02.01.02 напилюванням полімерцементних покриттів<br> 3.02.01.03 торкретуванням<br> 3.02.01.04 дрібноштучними виробами<br> 3.02.01.05 фасадними системами<br> 3.02.02 Встановлення вікон, вітрин, вітражів, зенітних<br> ліхтарів, дверей, воріт тощо<br> 3.02.03 Скління<br> 3.02.04 Опорядження приміщень<br> 3.02.04.01 звичайним штукатуренням<br> 3.02.04.02 декоративним штукатуренням<br> 3.02.04.03 спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної,<br> акустичної, теплоізоляційної, гідроізоляційної,<br> торкретуванням)<br> 3.02.05 Облицювання приміщень<br> 3.02.05.01 штучними виробами<br> 3.02.05.02 природним каменем<br> 3.02.05.03 дерев'яними виробами<br> 3.02.06 Стель<br> 3.02.06.01 штукатуренням<br> 3.02.06.02 підвісних<br> 3.02.06.03 натяжних<br> 3.02.07 Підлог<br> 3.02.07.01 звичайних у приміщеннях житлового, громадського та<br> виробничого призначення<br> 3.02.07.02 спеціальних (хімічно- та водостійких, безпилових,<br> жаростійких)<br> 3.02.08 Улаштування покрівель<br> 3.02.08.01 Рулонні покрівлі<br> 3.02.08.02 Мастикові покрівлі<br> 3.02.08.03 Покрівлі із штучних матеріалів<br> 3.02.09 Ліпні роботи<br> 3.02.10 Малярні роботи<br> 3.02.11 Шпалерні роботи<br> 3.03.00 РЕСТАВРАЦIЯ, КОНСЕРВАЦIЯ, РЕМОНТНI РОБОТИ,<br> РЕАБIЛIТАЦIЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ<br> 3.03.01 національного значення<br> 3.03.02 місцевого значення<br> 3.03.03 основ та фундаментів<br> 3.03.04 система захисту від зволоження<br> 3.03.05 дерев'яних виробів та конструкцій<br> 3.03.06 мурувань та виробів з каменю<br> 3.03.07 стародавніх мурувань, археологічних розкопок<br> 3.03.08 металевих<br> 3.03.09 дахів і покрівель<br> 3.03.10 підлог<br> 3.03.11 інтер'єрів<br> 3.03.12 фасадів<br> 3.03.13 позолоти<br> 3.03.14 садово-паркових<br> 3.03.15 монументальних<br> 3.04.00 МОНТАЖ ВНУТРIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, ПРИЛАДIВ<br> I ЗАСОБIВ ВИМIРЮВАННЯ<br> 3.04.01 Водопроводу та каналізації<br> 3.04.02 Опалення<br> 3.04.03 Вентиляції і кондиціювання повітря<br> 3.04.04 Газопостачання та газообладнання<br> 3.04.05 Технологічних трубопроводів<br> 3.04.06 Холодопостачання<br> 3.04.06.01 окремих установок<br> 3.04.06.02 технологічних систем<br> 3.04.07 Електропостачання, електрообладнання і<br> електроосвітлення<br> 3.04.07.01 об'єктів виробничого призначення<br> 3.04.07.02 об'єктів житлового та громадського призначення<br> 3.04.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів<br> 3.04.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,<br> інформаційних<br> 3.05.00 МОНТАЖ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, СПОРУД,<br> ПРИЛАДIВ I ЗАСОБIВ ВИМIРЮВАННЯ<br> 3.05.01 Водопостачання<br> 3.05.01.01 водозабірних та водоочисних<br> 3.05.01.02 магістральних водогонів<br> 3.05.01.03 квартальних, площадкових, групових і локальних<br> 3.05.02 Каналізації<br> 3.05.02.01 магістральних колекторів самопливних і напірних<br> 3.05.02.02 дощової, побутової і виробничої<br> 3.05.02.03 очисних споруд<br> 3.05.03 Теплових і гарячого водопостачання<br> 3.05.03.01 магістральних<br> 3.05.03.02 котелень, бойлерних установок<br> 3.05.03.03 квартальних, площадкових<br> 3.05.04 Газопостачання<br> 3.05.04.01 трубопроводів тиском до 0,3 МПа<br> 3.05.04.02 трубопроводів тиском до 0,6 МПа<br> 3.05.04.03 трубопроводів тиском понад 0,6 МПа<br> 3.05.04.04 газорегулювальних пунктів та установок<br> 3.05.04.05 газонаповнювальних станцій і пунктів, компресорних<br> станцій<br> 3.05.05 Магістральних продуктопроводів<br> 3.05.06 Електропостачання<br> 3.05.06.01 лінійної арматури та проводів ліній електропередач<br> напругою до 10 кВ<br> 3.05.06.02 лінійної арматури та проводів ліній електропередач<br> напругою до 35 кВ<br> 3.05.06.03 лінійної арматури та проводів ліній електропередач<br> напругою понад 35 кВ<br> 3.05.06.04 кабельних ліній напругою до 10 кВ<br> 3.05.06.05 кабельних ліній напругою до 35 кВ<br> 3.05.06.06 кабельних ліній напругою понад 35 кВ<br> 3.05.06.07 трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ<br> 3.05.06.08 трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ<br> 3.05.06.09 контактних мереж міського наземного електротранспорту<br> 3.05.06.10 контактних мереж метрополітену<br> 3.05.06.11 контактних мереж тягового залізничного транспорту<br> 3.05.06.12 контактних мереж тягового промислового транспорту<br> 3.05.06.13 навігаційного та сигнального<br> 3.05.06.14 автономного<br> 3.05.07 Електроосвітлення<br> 3.05.08 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,<br> інформаційних<br> 3.06.00 УЛАШТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД<br> 3.06.01 Залізничних колій<br> 3.06.01.01 державного призначення<br> 3.06.01.02 загального призначення<br> 3.06.01.03 промислового призначення<br> 3.06.02 Покриттів доріг автомобільних<br> 3.06.02.01 державного призначення<br> 3.06.02.02 місцевого призначення<br> 3.06.02.03 вулиць, доріг, майданів населених пунктів<br> 3.06.02.04 внутрішньогосподарських, сільськогосподарських<br> 3.06.03 Полотна земляного, водовідвідних та захисних<br> 3.06.03.01 залізничного<br> 3.06.03.02 автомобільного<br> 3.06.04 Мостів, шляхопроводів, переходів<br> 3.06.04.01 великих<br> 3.06.04.02 середніх<br> 3.06.04.03 малих<br> 3.06.05 Посадочних смуг аеродромів та вертодромів<br> 3.06.05.01 полотна земляного<br> 3.06.05.02 покриттів<br> 3.06.06 Тунелів та метрополітенів<br> 3.06.07 Місцевого транспорту<br> 3.06.08 Конвеєрного, канатного<br> 3.06.09 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори,<br> підйомники тощо)<br> 3.06.10 Пневматичних<br> 3.06.11 Збереження, обслуговування та заправки<br> 3.07.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦIЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ<br> 3.07.01 Гідроізоляційний<br> 3.07.02 Теплоізоляційний<br> 3.07.03 Антикорозійний<br> 3.07.04 Електричний та електрохімічний<br> 3.08.00 ТЕХНОЛОГIЧНОГО УСТАТКУВАННЯ<br> 3.09.00 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНI РОБОТИ<br> 3.10.00 ВИДИ ТА УМОВИ БУДIВНИЦТВА<br> 3.10.01 Види будівництва<br> 3.10.01.01 нове<br> 3.10.01.02 реконструкція<br> 3.10.01.03 капітальний ремонт<br> 3.10.01.04 переоснащення, модернізація<br> 3.10.01.05 демонтаж<br> 3.10.02 Умови будівництва<br> 3.10.02.01 звичайні умови<br> 3.10.02.02 територій підвищеної сейсмічності<br> 3.10.02.03 територій зі складними інженерно-геологічними умовами<br> 4.00.00 інжинірингові роботи<br> 4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні<br> 4.01.01 житлових і громадських будівель та споруд по<br> об'єктах<br> 4.01.02 виробничих будівель та споруд<br> 4.01.02.01 безкранових або обладнаних кран-балками,<br> адміністративно-побутових<br> 4.01.02.02 обладнаних мостовими кранами<br> 4.01.03 магістральних трубопроводів та споруд<br> 4.01. 04 інженерних систем та споруд<br> 4.01.05 транспортних споруд<br> 4.02.00 Технічний огляд і оцінка стану будівельних<br> конструкцій будівель та споруд та інженерних мереж<br> 4.03.00 Обстеження і оцінка технічного стану будівельних<br> конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж<br> (визначення параметрів і характеристик матеріалів і<br> конструкцій із застосуванням спеціального<br> устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в<br> лабораторіях)<br> 4.03.01 несучих та огороджувальних конструкцій будівель та<br> споруд<br> 4.03.02 мостів, шляхопроводів, переходів, тунелів<br> 4.03.03 інженерних мереж та систем<br> 4.03.04 підводної частини будівель і споруд<br> 4.03.05 висотних споруд<br> 4.03.06 магістральних трубопроводів<br> 4.03.07 конструкцій будівель та споруд АЕС та ін. об'єктів,<br> пов'язаних із використанням радіоактивних матеріалів<br> 4.03.08 пам'яток культурної спадщини<br> 4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві<br> 4.04.01 будов та споруд житлового і громадського призначення<br> 4.04.01.01 до 9 поверхів включно<br> 4.04.01.02 понад 9 поверхів<br> 4.04.02 будов та споруд виробничого призначення<br> 4.04.02.01 безкранових або обладнаних кран-балками,<br> адміністративно-побутових<br> 4.04.02.02 обладнаних мостовими кранами<br> 4.04.03 інженерних систем та споруд<br> 4.04.04 транспортних споруд<br> 4.04.05 магістральних трубопроводів та споруд<br> 4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом<br> 4.05.01 будов житлового і громадського призначення<br> 4.05.02 будов виробничого призначення<br> 4.05.03 інженерних систем<br> 4.05.04 транспортних споруд<br> 4.05.05 магістральних трубопроводів<br> 4.06.00 Геодезичний контроль за будівництвом<br> 4.07.00 Проект виконання будівельних робіт</FONT></PRE><br>