немірної довжини; : немерной длины;

мірної довжини; : мерной длины;

кратної мірної довжини. : краткой мерной длины.

:

3.7 Граничні відхилення : 3.7 Предельные отклонения

по довжині профілів мірної і : по длине профилей мерной и

кратної мірної довжини повинні : кратной мерной длины должны

бути не більше +60 мм. : быть не более 60 мм.

3.8 Приклад умовного поз- : 3.8 Пример условного обо-

начення гнутого зварного : значения гнутого сварного про-

профілю заввишки 180, завшир- : филя высотой 180, шириной 100,

шки 100, завтовшки стінки 5 мм : толщиной стенки 5 мм из стали

із сталі С245 за ГОСТ 27772: : С245 по ГОСТ 27772:

180 x 100 x 5 ГОСТ 3.02.4.5 - 94

Профіль (Профиль) -- ------ -- ------ -- ------ --

С 245 ГОСТ 27772

4 ТЕХНІЧНі ВИМОГИ : 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

:

4.1 Профілі виготовляють : 4.1 Профили изготовляют в

згідно з вимогами цього стан- : соответствии с требованиями

дарту за технологічним регла- : настоящего стандарта по техно-

ментом, затвердженим у встано- : логическому регламенту, ут-

вленому порядку. : вержденному в установленном

: порядке.

:

4.2 Профілі слід виготов- : 4.2 Профили следует изго-

ляти із листової сталі, що : товлять из листовой стали, по-

поставляється в рулонах за : ставляемой в рулонах по ГОСТ

ГОСТ 19903 із сталі : 19903, из стали углеродистой

вуглецевої загального призна- : общего назначения и низколеги-

чення і низьколегованої завто- : рованной толщиной 3 мм и более

вшки 3 мм і більше за ГОСТ : по ГОСТ 27772; низколегирован-

27772; низьколегованої завтов- : ной толщиной 3 мм и более по

шки 3 мм і більше за ТУ : ТУ 14 105-509.

14-105-509. :

Марку сталі і категорію : Марку стали и категорию

поставки указують в замовленні :поставки указывают в заказе на

на профілі. :профили.

:

4.3 Місцева кривина : 4.3 Местная кривизна про-

профілів у горизонтальній і : филей в горизонтальной и вер-

вертикальній площинах не пови- : тикальной плоскостях не должна

нна перевищувати 1 мм на 1 м : превышать 1 мм на 1 м длины

довжини профілю. : профиля.

- 11 -

ДСТУ Б В.2.6-8 95 (ГОСТ 30245-94

Загальна кривина не пови- : Общая кривизна не должна

нна перевищувати добутку : превышать произведения допус-

допустимої місцевої кривини : каемой местной кривизны (на 1

(на 1 м довжини на довжину : м длины) на длину профиля в

профілю в метрах. : метрах.

:

4.4 Скручування профілів : 4.4 Скручивание профилей

навколо поздовжної осі не по- : вокруг продольной оси не дол-

винне перевищувати добутку : жно превышать произведения

30 гр. на довжину профілю в : 30гр. на длину профиля в мет-

метрах і не повинне бути : рах и не должно быть более

більше 5 гр. : 5 гр.

:

4.5 Опуклість і угнутість : 4.5 Выпуклость и вогну-

стінок профілів не повинні пе- : тость стенок профилей не дол-

ревищувати 0 01 розміру про- : жны превышать 0,01 размера

філю. : профиля.

:

4.6 Профілі повинні бути : 4.6 Профили должны быть

обрізані під прямим кутом. : обрезаны под прямым углом. От-

Відхилення від перпендикуляр : клонение от перпендикулярности

ності площини зрізу до осі : плоскости реза к оси профиля

профілю не повинно виводити : не должно выводить профиль за

профіль поза номінальні роз : номинальные размеры по длине.

міри по довжині. :

:

Допускається вогневе : Допускается огневая обре-

обрізування торців окремих : зка торцов отдельных профилей

профілів у кількості не більше : в количестве не более 7 % от

7% від маси партії. : массы партии.

:

:

4.7 Тріщини, загортання, : 4.7 Трещины, закаты, глу-

глибокі риски та інші пошкод- : бокие риски и другие поврежде-

ження на поверхні профілів не : ния на поверхности профилей не

допускаються. Незначна : допускаются. Незначительная

шорсткість, вибоїни, ум'ятини, : шероховатость, забоины, вмяти-

дрібні риски, тонкий шар ока- : ны, мелкие риски, тонкий слой

лини і окремі волосовини не : окалины и отдельные волосовины

повинні перешкоджати виявленню : не должны препятствовать выяв-

поверхневих дефектів і виводи- : лению поверхностных дефектов и

ти товщину стінки поперечного : выводить толщину стенки попе-

перерізу профілю за межі допу- : речного сечения профиля за

стимих відхилень. : пределы допускаемых отклоне-

: ний.

:

4.8 Задирки на торцях : 4.8 Заусеницы на торцах

профілів повинні видалятися : профилей должны удаляться ме-

механічним способом за вимогою : ханическим способом по требо-

замовника. : ванию заказчика.

4.9 Поздовжній зварний : 4.9 Продольный сварной

шов виконують автоматичним ви- : шов выполняют автоматической

сокочастотним зварюванням і : высокочастотной сваркой и он

він повинен розташовуватись на : должен располагаться на рас-

відстані від грані профілю не : стоянии от грани профиля не

ближче 4t. : ближе 4t.

- 12 -

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94)

4.10 Задирки з поздов- : 4.10 Грат с продольного

жнього шва знімають з : шва снимают с наружной стороны

зовнішнього боку профілю, при : профиля, при этом высота гра-

цьому висота задирки, що вис- : та, выступающего над поверхно-

тупає над поверхнею профілю, : стью профиля, не должна превы-

не повинна перевищувати: : шать:

при товщині стінки про- : при толщине стенки про-

філю до 4 мм - 0 5 мм; : филя до 4 мм - 0,5 мм;

при товщині стінки про- : при толщине стенки про-

філю більше 4 мм-1,0мм. : филя более 4 мм 1,0 мм.

:

4.11 Непровари поздов- : 4.11 Непровары (несплав-

жного шва (несплавлення) не : ления) продольного шва не дол-

повинні перевищувати 50 мм на : жны превышать 50 мм на 1 м

1 м довжини профілю. Довжина : длины профиля. Длина отдельно-

окремого місцевого непровару : го местного непровара должна

повинна бути не більше 20 мм. : быть не более 20 мм.

:

Дефектні ділянки повинні : Дефектные участки должны

бути виправлені за допомогою : быть исправлены при помощи ру-

ручного або напівавтоматичного : чной или полуавтоматической

зварювання за ГОСТ 5264 і : сварки по ГОСТ 5264 и ГОСТ

ГОСТ 8713 із застосуванням : 8713 с применением сварочных и

зварювальних і присадних : присадочных материалов, соот-

матеріалів, що відповідають : ветствующих механическим свой-

механічним властивостям сталі : ствам стали профиля. После ис-

профілю. Після виправлення шви : правления швы должны быть за-

повинні бути зачищені. : чищены.

:

4.12 Тимчасовий опір роз- : 4.12 Временное сопротив-

риву поздовжнього зварного шва : ление разрыву продольного сва-

повинен бути не менше 0 95 від : рного шва должно быть не менее

норм основного металу. : 0,95 от норм основного метал-

: ла.

:

4.13 Для профілів, що ви- : 4.13 Для профилей, изгото

готовляються із низьколегова- : вляемых из низколегированных

них сталей, повинна виконува- : сталей, должна производиться

тись нормалізація зварного : нормализация сварного соедине-

з'єднання. : ния.

:

4.14 Комплектність : 4.14 Комплектность

:

4.14.1 До комплекту пос- : 4.14.1 В комплект постав-

тавки входять: профілі, упако- : ки входят: профили, упакован-

вані у пакети за типорозмірами : ные в пакеты по типоразмерам и

і партіями; документ про : партиям; документ о качестве.

якість. :

:

4.14.2 Документ про : 4.14.2 Документ о качес-

якість повинен мати такі : тве должен содержать следующие

дані: : данные:

найменування підприєм : наименование предприя-

ства-виготовлювача або : тия-изготовителя или

його товарний знак; : его товарный знак;

позначення профілю; : обозначение профиля;

номер плавки, хімічний : номер плавки, химичес-

склад і механічні влас- : кий состав и механичес-

- 13 -

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94)

тивості сталі за дани- : кие свойства стали (по

ми документа про якість : данным документа о ка-

із штампом ВТК заводу- : честве со штампом ОТК

постачальника рулонної : завода-поставщика ру-

заготовки ; : лонной заготовки ;

довжину профілю; : длину профиля;

кількість пакетів; : количество пакетов;

кількість профілів; : количество профилей;

номер замовлення і : номер заказа и штамп

штамп ВТК. : ОТК.

:

4.15 Упакування : 4.15 Упаковка

:

4.15.1 Профілі повинні : 4.15.1 Профили должны по-

поставлятися пакетами з ураху- : ставляться пакетами с учетом

ванням вимог ГОСТ 7566. : требований ГОСТ 7566.

Профілі в пакеті повинні : Профили в пакете должны

бути щільно укладені й міцно : быть плотно уложены и прочно

обв'язані в поперечному напря- : обвязаны в поперечном направ-

мку через кожні 2-3 м довжини. : лении через каждые 2-3м длины.

Профілі в пакеті завдов- : Профили в пакете длиной

жки до 6 м включно повинні бу- : до 6 м включительно должны

ти обв'язані не менше ніж у : быть обвязаны не менее чем в

двох місцях. : двух местах.

Профілі поставляють за : Профили поставляют по те-

теоретичною масою. : оретической массе.

Маса пакету не біль : Масса пакета - не более

ше 10 т. : 10 т.

:

4.15.2 Упакування профі- : 4.15.2 Упаковка профилей в

лів у пакети повинно забезпе- : пакеты должна обеспечивать

чувати можливість виконання : возможность производить погру-

вантажно розвантажувальних ро- : зочно разгрузочные работы гру-

біт вантажопідйомними механі : зоподъемными механизмами без

змами без пошкодження профілів : повреждения профилей и с

і з дотриманням заходів безпе- : соблюдением мер безопаснос-

ки. : ти.

:

4.16 Маркування : 4.16 Маркировка

:

4.16.1 До кожного пакету : 4.16.1 К каждому пакету

повинен бути прикріплений яр- : должен быть прикреплен ярлык

лик з фанери за ГОСТ 3916.1, : из фанеры по ГОСТ 3916.1, ГОСТ

ГОСТ 3916.2 або жерсті ГГЖР за : 3916.2 или жести ГГЖР по ТУ

ТУ 14 1-347 завтовшки 0 32 - : 14 1-347 толщиной 0,32 -

0,50 мм, виконаний за ГОСТ : 0,50 мм, выполненный по ГОСТ

14192. : 14192

:

4.16.2 Маркування повинно : 4.16.2 Маркировка должна

містити: : содержать:

найменування або то : наименование или товар-

варний знак підприєм- : ный знак предприятия-

ства-виготовлювача; : изготовителя;

позначення профілю; : обозначение профиля;

номер плавки; : номер плавки;

довжину профілю; : длину профиля;

кількість профілів; : количество профилей;

масу і номер пакета; : массу и номер пакета;

тавро ВТК. : клеймо ОТК.

- 14 -

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94)

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ : 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ : И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

:

5.1 Профілі приймають : 5.1 Профили принимают па-

партіями. Партією вважають : ртиями. Партией считают профи-

профілі одного профілерозміру : ли одного профилеразмера и од-

і однієї марки сталі, що супро-: ной марки стали, сопровождае-

воджуються одним документом : мые одним документом о качес-

про якість. Кількість профілів : тве. Количество профилей в па-

в партії повинна бути не : ртии должно быть не более 200

більше 200 шт. : шт.

:

5.2 При наявності автома- : 5.2 При наличии автомати

тичного контролю зварювання : ческого контроля сварки продо-

поздовжнього шва перевірці : льного шва проверке внешнего

зовнішнього вигляду підлягають : вида подлежат 3 % профилей от

3% профілів від партії. При : партии. При отсутствии автома-

відсутності автоматичного кон- : тического контроля профили по-

тролю профілі піддають суціль- : двергают сплошному контролю по

ному контролю за ГОСТ 3242 : ГОСТ 3242.

:

5.3 При перевірці якості : 5.3 При проверке качества

поверхні профілів партію вва- : поверхностей профилей партию

жають такою, що відповідає ви- : считают соответствующей требо-

могам цього стандарту якщо : ваниям настоящего стандарта,

маса профілів з незадовільною : если масса профилей с неудов-

поверхнею не перевищує 3 % від : летворительной поверхностью не

маси партії. : превышает 3 % от массы партии.

:

5.4 Ділянки профілів з : 5.4 Участки профилей с

поперечними швами повинні бути : поперечными швами должны быть

вирізані й відбраковані. : вырезаны и отбракованы. Допус-

Допускається зварювання попе- : кается заварка поперечных

речних швів профілю : швов профиля полуавтоматичес-

напівавтоматичним зварюванням : кой сваркой при условии обес-

за умови забезпечення : печения равнопрочности шва

рівноміцності шва основ- : основному металлу. Стык дол-

ному металу. Стик повинен бути : жен быть отмечен несмываемой

відмічений фарбою, яка не зми- : краской.

вається. :

:

5.5 Розміри, що мають : 5.5 Размеры, имеющие пре-

граничні відхилення, повинні : дельные отклонения должны

бути перевірені на профілях, : быть проверены на профилях,

які відібрано через кожні : отобранных через каждые 1000 м

1000 м профілювання. : профилирования.

:

5.6 Якщо під час : 5.6 Если при проверке

перевірки відібраних профілів : отобранных профилей окажется

буде виявлено хоча б один, : хотя бы один не соответствую-

який не відповідає вимогам : щий требованиям настоящего

цього стандарту, слід : стандарта, следует отобрать

відібрати подвійну кількість : удвоенное количество профилей

профілів від тієї самої партії : от той же партии и произвести

і провести їх повторну : их повторную проверку.

перевірку. :

При незадовільних резуль- : При неудовлетворительных

татах повторної перевірки ви- : результатах повторной проверки

конують поштучний контроль. : производят поштучный контроль.