НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІКНА, ДВЕРІ ТА ЖАЛЮЗІ

Стійкість до вибуху

Класифікація та технічні вимоги

Частина 2. Діапазон випробування

(EN 13123-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 13123-2:2006

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи тривожної сигналізації» (ТК 143), Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Макельський (науковий керівник); Г. Музичук; О. Бовсуновський; О. Чистяков

3 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 вересня 2006 р. № 272 з 2007-10-01

3Національний стандарт ДСТУ EN 13123-2:2006 ідентичний EN 13123-2:2004 Windows, doors, and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 2: Range test (Вікна, двері та жалюзі. Тривкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробовування) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступIV

1Сфера застосування1

2Нормативні посилання1

3Терміни та визначення понять2

4Вимоги2

5Класифікація тривкості до вибуху. Діапазон випробування (EXR)2

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13123:2004 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 2: Range test (Вікна, двері та жалюзі. Тривкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробовування).

Технічний комітет, який несе відповідальність за цей стандарт, - ТК 143 «Системи тривожної сигналізації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

- слова: «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- замінено познаки фізичних величин: «m» - «м», «kg» - «кг»;

- термін «жалюзі», використаний у цьому стандарті, відноситься до захисних конструкцій, які встановлюють у віконних та дверних прорізах;

- до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Копію нормативного документа, на який є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІКНА, ДВЕРІ ТА ЖАЛЮЗІ

Стійкість до вибуху

Класифікація та технічні вимоги

Частина 2. Діапазон випробування

ОКНА, ДВЕРИ И ЖАЛЮЗИ

Устойчивость к взрыву

Классификация и технические требования

Часть 2. Диапазон испытания

WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS

Explosion resistance

Requirements and classification

Part 2. Range test

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Чинний від 2007-10-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вікна, двері та жалюзі, які класифікують за тривкістю до вибуху відповідно до методики випробовування, визначеної в EN 13124-2.

Цей стандарт встановлює методику випробовування вікон, дверей та жалюзі на тривкість до дії вибухових хвиль, що утворюються внаслідок детонації вибухових речовин, виготовлених певним способом власноруч і розміщених на відкритих майданчиках на відстані декількох метрів від випробовуваного зразка.

На таких коротких відстанях напрямок розповсюджування вибухової хвилі та зміна її амплітуди перпендикулярні до лицьового боку атаки.

Контрольне вимірювання даного вибуху з лицьового боку випробовуваного зразка важке, дороге та має похибки, тому дію сил вибуху в цьому стандарті оцінюють відповідно до характеристик вибухового заряду і місця його розташовання.

У цьому стандарті оцінюють стан зразка в цілому, зокрема заповнювачі, тримальні конструкції і елементи з'єднання, які піддають випробовуванню.

Цей стандарт не розповсюджується на здатність відгороджувальних конструкцій стін, структурних елементів будинку чинити опір дії іншим прямим чи непрямим силам.

Якщо вікна, двері чи жалюзі призначені для застосовування у певних кліматичних умовах, то необхідно визначити відповідні умови випробовування (див. розділ 4).

Цей стандарт не розповсюджується на здатність стін або інших конструкцій чинити опір вибуху.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатова-них посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 13124-2:2004 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method - Part 2: Range test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 13124-2:2004 Вікна, двері та жалюзі. Тривкість до вибуху. Метод випробовування. Частина 2. Діапазон випробовування (чинний в Україні як ДСТУ EN 13124-2:2006).

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни і визначення, наведені в EN 13124-2.

4ВИМОГИ

Щоб отримати клас тривкості до вибуху, зразок для випробовування потрібно:

а) піддати тиску повітряної ударної хвилі, яка виникає внаслідок вибуху заряду визначеної величини на визначеній відстані відповідно до розділу 5, таблиці 1 і відповідно до складу вибухового заряду, визначеного у додатку A EN 13124-2.

b) залишитись неушкодженим і мати параметри, наведені в 9.1 EN 13124-2.

Після випробовування вибухом механізми замикання повинні бути у закритому стані, незалежно від того, чи є вони працездатними чи ні. Доступу крізь зразок для випробовування не повинно бути з лицьового боку атаки. Такі параметри як повітропроникність, водонепроникність, опір вітру тощо не є обов'язковими умовами випробовування.

Якщо вікна, двері чи жалюзі призначені для застосовування у певних кліматичних умовах, то зразок для випробовування повинен бути перевірений на відповідність умовам, що будуть погоджені між замовником і випробовувальною лабораторією.

Примітка. Під час випробовування на відповідність до певних умов необхідно дотримуватись вимоги, що всі з'єднання у виробі (вікно, двері або жалюзі) будуть мати мінімальний захист.

5КЛАСИФІКАЦІЯ ТРИВКОСТІ ДО ВИБУХУ

ДІАПАЗОН ВИПРОБОВУВАННЯ (EXR)

Класи тривкості EXR1 - EXR5 подані в таблиці 1 у вихідній послідовності їх опору до тиску повітряної ударної хвилі. Якщо вікна, двері або жалюзі відповідають певному визначеному класу тривкості, це означає, що вони також відповідають і нижчим класам.

Таблиця 1 - Класи тривкості, маса вибухового заряду і відстань

Клас тривкості

Маса вибухового заряду, кг

Відстань, м

EXR1

3

5,0

EXR2

3

3,0

EXR3

12

5,5

EXR4

12

4,0

EXR5

20

4,0

Примітка. Результати випробовувань далі наведено з доповненням індекса S або NS відповідно до наявності/відсутності осколків, що вилітають зі зворотного боку випробовуваного зразка.

Приклад 1. EXR1 (S) - наявність осколків, що вилетіли зі зворотного боку захисного скла або матеріалу-наповнювача.

Приклад 2. EXR1 (NS) - відсутність осколків, що вилетіли зі зворотного боку захисного скла або матеріалу-наповнювача.

Код УКНД 13.230; 91.060.50