1. Допустимі відхилення

4.2.1 Загальна ширина й висота

При вимірюванні відповідно до А.3.1 допустимі відхилення від загальної ширини і висоти в кладці, заявлені постачальником, повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

4 Requirements

4.1General

Unless otherwise stated, kerbs shall be supplied in free running lengths. For curved kerbs the length is the greater diameter. The manufacturer shall state the maximum working length of a kerb unit.

The ends of curved kerbs shall be radial.

Curved kerbs shall be identified by the radius of the vertical face. The overall length of a number of curved kerbs shall be measured without the joints on the edge common to the visible faces.

The minimum length of curved kerbs shall be 500mm. Nominally square arrises may have a chamfer with vertical and horizontal dimensions not exceeding 2 mm.

The dimensions of larger chamfers, radiused corners and splays, when used, shall be declared by the supplier. Examples of typical kerb cross-sections are shown in Figure 3.

  1. Permissible deviations

4.2.1 Overall width and height

When measured in accordance with A.3.1, the permissible deviations from the overall width and height as laid, declared by the supplier, shall be as given in Table 1.

Таблиця 1 - Відхилення від номінальної загальної ширини й висоти

Table 1 - Deviations on nominal overall width and height

Розташування Location

Ширина Width

Висота Height

Клас 1 Class 1

Клас 2 Class 2

Маркувальна позначка Marking designation

H1

H2

Між двома тесаними поверхнями Between two hewn faces

± 10 мм

± 10 mm

± 30 мм ± 30 mm

± 20 мм ± 20 mm

Між однією текстурною поверхнею та однією тесаною поверхнею Between one textured face and one hewn face

± 5 мм

± 5 mm

± 30 мм

± 30 mm

± 20 мм ± 20 mm

Між двома текстурними поверхнями Between two textured faces

± 3 мм

± 3 mm

± 10 мм

± 10 mm

± 10 мм

± 10 mm

Позначення

1 На цьому куті може бути номінальний скіс або заокруглення (див 4.1)

2 Скіс

3 Радіус

4 Прямокутник

5 З нахилом відносно вертикалі

6 З фаскою або скошеною кромкою

7 З виїмкою

8 З фаскою або скошеною кромкою

9 Скруглення

10 Поверхня

Key

1 There may be a nominal chamfer or radius on this corner (see 4.1)

2 Chamfer

3 Radius

4 Rectangular

5 Battered

6 Chamfered or splayed

7 Undercut

8 Chamfered or splayed

9 Radiused

10 Face

Рисунок 3 - Приклади типових поперечних перерізів бордюру

Figure 3 - Examples of typical kerb cross-sections

4.2.2 Нахил відносно вертикалі

При вимірюванні відповідно до А.3.2 допустимі відхилення відносно вертикалі для бордюрів із нахилом повинні відповідати наведеним у таблиці 2.

4.2.2 Batter

When measured in accordance with A.3.2, the permissible deviations on batter for battered kerbs shall be as given in Table 2.

Таблиця 2 - Приклади типових поперечних перерізів бордюру

Table 2 — Examples of typical kerb cross-sections

Клас 1

Class 1

Клас 2

Class 2

Маркувальна позначка

Marking designation

D 1

D2

Пиляний

Sawn

± 5 мм

± 5 mm

± 2 мм

± 2 mm

Тесаний

Hewn

± 15 мм

± 15 mm

± 15 мм

± 15 mm

Текстурний

Textured

± 5 мм

± 5 mm

± 5 мм

± 5 mm

4.2.3 Відхилення поверхонь (лише для

прямих бордюрів)

При вимірюванні відповідно до А.3.3 допустимі відхилення поверхонь номінальне прямих бордюрів повинні відповідати наведеним у таблиці 3.

4.2.3 Deviations of faces (straight kerbs only)

When measured in accordance with A.3.3, the permissible deviations on the faces of nominally straight kerbs shall be as given in Table 3

Таблиця 3 - Відхилення поверхонь прямих бордюрів

Table 3 - Deviation on faces of straight kerbs

Тесана поверхня

Hewn

Текстурна поверхня

Textured

Прямолінійність кромки, паралельної площині верхньої поверхні

Edge straightness parallel to the plane of the top face

± 6 мм

± 6 mm

± 3 мм

± 3 mm

Прямолінійність кромки, перпендикулярної до верхньої поверхні (верхні 3 mm)

Edge straightness perpendicular to the top face of the top 3 mm

± 6 мм

± 6 mm

± 3 мм

± 3 mm

Перпендикулярність між верхньою й передньою поверхнями номінального прямокутника

Perpendicularity between the top and front faces, when nominally square

± 10 мм

± 10 mm

± 7 мм

± 7 mm

Викривлення верхньої поверхні

Distortion of the top face

± 10 мм

± 10 mm

± 5 мм

± 5 mm

Перпендикулярність між верхньою поверхнею і торцевою поверхнею Perpendicularity between the top face and the end surface

Усі бордюри ± 5 мм

All kerbs ± 5 mm

4.2.4 Радіус заокруглення (лише для вигнутих бордюрів)

При вимірюванні відповідно до А.3.4 радіус заокруглення тесаних або текстурних бордюрів до поверхні, обробленої механічним інструментом, повинен бути в межах 2 % від заявленої величини.

4.2.5 Нерівність поверхні

На поверхні бордюрів не повинно бути висвердлених отворів. При вимірюванні згідно з А.3.5 граничні заглиблення й виступи поверхні повинні відповідати наведеним у таблиці 4.

4.2.4 Radius (curved kerbs only)

When measured in accordance with A.3.4, the radius of hewn or textured kerbs to the tooled face shall be within 2 % of the declared value.

4.2.5 Face irregularities

The face of kerbs shall be free from drill holes. When measured in accordance with A.3.5, the limits on surface protrusions and cavities shall conform to Table 4.

Таблиця 4 - Відхилення нерівностей поверхні

Table 4 - Deviation on face irregularities

Тесана поверхня

Hewn

+ 10 мм, - 15 мм

+ 10 mm, - 15 mm

Груботекстурна поверхня

Coarse textured

+ 5 мм, - 10 мм

+ 5 mm, - 10 mm

Дрібнотекстурна поверхня

Fine textured

+ 3 мм, - 3 мм

+ 3 mm, - 3 mm

4.3 Морозостійкість

Виробник повинен указати морозостійкість каменю відповідно до таблиці 5 при випробовуванні відповідно до ДСТУ Б EN12371. Кількість циклів становить 48. Випробовування проводиться для визначення впливу циклів заморожування (розморожування) на експлуатаційні властивості (EN 12372 Границя міцності при згині). Зразки повинні відповідати вимогам цього стандарту.

При певних типах цільового використання доцільним може бути застосування інших циклів випробування, наприклад, заморожування у воді, заморожування до більш низької температури або випробування зразків, занурених у непористі кремнієві гранули, або іншої кількості циклів. У таких випадках можна дотримуватися національних стандартів зі специфікації, але ці відмінності необхідно чітко зазначити у звіті про випробовування.

4.3 Freeze/thaw resistance

The producer shall declare the freeze/thaw resistance of the stone in accordance with Table 5 when tested in accordance with EN 12371. The number of cycles shall be 48. The test shall be carried out to determine the effect of freeze/thaw cycles on performance characteristics (EN 12372 - flexural strength). The specimens shall be in accordance with the appropriate standard.

For some specific uses it may be appropriate to use different test cycles, for example freezing in water, freezing to a lower temperature, or testing specimens embedded in non-porous siliceous granules or a different number of cycles. In these cases national specification standards may be followed but these variations shall be clearly stated in the test report.У разі відсутності вимог до морозостійкості або коли експлуатаційні характеристики визначено не було, це необхідно вказати.

If there is no requirement for freeze/thaw resistance or no performance has been determined, then this shall be stated.

Таблиця 5 - Морозостійкість

Table 5 - Freeze/thaw resistance

Клас

Class

Клас 0

Class 0

Клас 1

Class 1

Маркувальна позначка

Marking designation

F0

F1

Вимога

Requirement

Вимоги щодо морозостійкості відсутні

No requirements for freeze/thaw resistance

Стояк

(зміна границі міцності при згині 20%)

Resistant

( 20 % change in flexural strength)

4.4 Границя міцності при згині

Виробник зобов'язаний указати границю міцності при згині в мегапаскалях (МПа) як мінімальну величину, очікувану для окремих дослідних зразків при випробуванні відповідно до стандарту EN 12372. Якщо експлуатаційні властивості визначено не було, це необхідно вказати.

ПРИМІТКА. Настанови щодо доцільного граничного навантаження для різних класів наведено в додатку В.

4.5 Зовнішні параметри

4.5.1 Вигляд

Камінь є природним матеріалом, з характерними відмінностями у кольорі, прожилках і текстурі, і тому загальні характеристики вигляду можуть наводитися за одним або більшою кількістю зразків (див. 4.5.2).

4.5.2Контрольний зразок

Контрольний зразок - це декілька одиниць бордюру з природного каменю, розмір яких достатній для того, щоб бути показовим щодо вигляду готового виробу і приблизного вигляду стосовно забарвлення, малюнка прожилок, фізичної структури й типу поверхні.

4.4Flexural strength

The producer shall declare a flexural strength in megapascals (MPa) as the minimum value expected for individual test specimens when tested in accordance with EN 12372. If no performance has been determined this shall be stated.

NOTE Guidance on the appropriate breaking load for different classes of use is given in annex B.

4.5 Aspects

4.5.1 Appearance

Stone is a naturally occurring material giving rise to variations in colour, veining and texture, therefore general characteristics of the appearance may be given by one or more specimens (see 4.5.2).

4.5.2 Reference sample

A reference sample shall be a number of pieces of kerb of natural stone of sufficient size to indicate the appearance of the finished work and the approximate appearance regarding the colouring, the vein pattern, the physical structure and face finish.

Зразок повинен демонструвати загальний відтінок і тип поверхні природного каменю, але він не передбачає повної однорідності забарвлення і прожилок зразка порівняно з готовою продукцією.

Контрольний зразок надається й поставляється замовнику як орієнтовний матеріал для демонстрації конкретних властивостей, таких як скляні прошарки, плями, отвори в травертині, червоточини в мармурі, кришталеві прожилки та іржаві плями запропонованих матеріалів.

ПРИМІТКА. Ці характеристики не повинні вважатися дефектами й не можуть бути причиною для визнання матеріалу браком.

На зразку вказується назва й адреса виробника або постачальника, а також ідентифікаційні відомості про матеріал, у тому числі торговельна назва, петрографічна назва, країна походження й зона видобування.

Контрольні зразки також показують пропонований тип обробки зовнішньої поверхні.

Для порівняння дослідного та контрольного зразків контрольний зразок прикладають до дослідного і розглядають їх на відстані двох метрів при нормальному освітленні. Будь-які візуально помітні відхилення у вигляді, текстурі або кольорі записуються.

4.6 Водопоглинання

За потреби виробник повинен вказати поглинання води (% від маси) як максимальну величину, очікувану при випробовуванні окремих зразків згідно з ДСТУ EN 13755.

4.7 Петрографічний аналіз

Виробник повинен надати петрографічний аналіз типу каменю, в тому числі петрографічну назву згідно зі стандартом EN 12407.

4.8 Хімічна обробка поверхні

Виробник або постачальник повинні вказати, чи піддавалася поверхня продукції хімічній обробці та який метод обробки використовувався.

It shall show the general tonality and finish of the natural stone, but does not imply any total uniformity in colour and veins between the sample and finished product.

The reference sample shall be provided and delivered to the customer as an indication to show specific characteristic such as glass seams, spots, holes for travertine, worm holes for marble, crystalline veins and rusty spots of the offered materials.

NOTE These characteristics should not be considered as flaws and should not be used as a reason for rejection.

The name and address of the producer or the supplier shall be indicated on the sample as well as identification of the material including trade name, petrographic name, country of origin and extraction area.

Reference samples shall also show the surface finish proposed.

Any comparison between test and reference samples shall be carried out by placing the reference sample against the test specimens and viewing them at a distance of two metres under normal lighting conditions and recording any visible differences in appearance, texture or colour.

4.6Water absorption

When required the producer shall declare the water absorption (% by mass) as the maximum value expected for individual specimens when tested in accordance with EN 13755.

4.7Petrographical description

The producer shall provide a petrographical description, including a petrographic name of the stone type, in accordance with EN 12407.

4.8Chemical surface treatment

The producer/supplier shall declare if the product has been subjected to a chemical surface treatment and what the treatment was.

5 Оцінка відповідності вимогам

5.1Загальні положення

Виробник або постачальник повинні підтвердити відповідність своєї продукції (нової або наявної) вимогам цього стандарту й заявленим величинам або класам властивостей продукції шляхом проведення початкового типового випробування й контролю виробництва на підприємстві. Для початкового типового випробування до уваги можуть бути взяті результати попереднього випробування, якщо воно вже проводилося раніше відповідно до вимог цього стандарту (та сама продукція, та сама характеристика, той самий метод випробування і відбору зразків).

Заявлена виробником або постачальником величина повинна бути показовою для поточної виробничої партії, наприклад, стосовно найнижчої очікуваної величини або мінімальної дослідної величини за нормальних умов виробництва.

5.2Початкові типові випробування

Якщо спочатку вимагається підтвердити відповідність продукції вимогам цього стандарту, наприклад, при розробці нового типу продукції і перед тим, як вона надійде в продаж, необхідно виконати відповідні випробовування, щоб підтвердити, що властивості продукції відповідають вимогам цього стандарту й величинам, які виробник заявив для цієї продукції. У разі, якщо відбулися значні зміни в сировині або виробничому процесі, які можуть змінити властивості готової продукції, вважається, що створено було новий вид продукції.

Типові випробування - це контрольні випробовування, вказані в цьому стандарті для властивостей, обраних із наведеного нижче переліку відповідно до призначення типу продукції: