ДНАОП 5.2.30-1.03-98 ПРАВИЛА безопасности во время работ на станциях проводного вещания


Комітет по нагляду за охороною праці України

(Держнаглядохоронпраці)

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 5.2.30-1.03-98

ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

_____________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держнаглядохоронпраці

від 11.05.98 № 82

ДНАОП 5.2.30-1.03-98

ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення

Київ

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом зв’язку

2 ВНЕСЕНО Управлінням Держнаглядохоронпраці по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті та зв’язку

3 ВВЕДЕНО З введенням в дію цих Правил вважати таким, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.03-85 "Правила техники безопасности при работах на станциях проводного вещания", затверджений Мінзв'язку СРСР 06.12.85 .

Редакційна комісія: Сазонов А.П. — голова, Полянський С.А., Цибульник О.В., Мельничук Л.О., Шамугія О.М., Борзаковський Ю.Є., Киняк В.М., Сергієнко В.Г., Шур А.П., Севастьянов В.О., Нечай О.Л.

ЗМІСТ

Стор.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1. Порядок застосування Правил та відповідальність за їх виконання

4.2. Вимоги до працівників

4.3. Перелік небезпечних виробничих факторів

4.4. Вимоги до виробничих приміщень

4.5. Вимоги до устаткування

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПМ

5.1. Загальні вимоги.

5.2. Вимоги безпеки під час обслуговування радіоустановок, які обладнані блокуванням.

5.3. Правила безпеки під час виконання робіт в електроустановках працівниками у відрядженні та під час обслуговування автоматизованих радіовузлів

5.4. Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт

5.5. Вимоги безпеки під час роботи на висоті

5.6. Вимоги безпеки під час роботи з електрифікованим інструментом, переносними ручними електричними машинами та ручними електричними світильниками.

5.7. Вимоги безпеки під час роботи з ручним інструментом.

5.8. Вимоги безпеки під час роботи на електростанціях

5.9. Вимоги безпеки щодо пересувних підсилювальних станцій

ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

ДОДАТОК 2. ЗВІЛЬНЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

ДОДАТОК 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ СТОСОВНО НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

ДОДАТОК 4. РОЗМІРИ МІНІМАЛЬНИХ ДОПУСТИМИХ ВІДСТАНІВВ АПАРАТНИХ СТАНЦІЙ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

ДОДАТОК 5. ЛІТЕРНО-ЦИФРОВЕ ТА КОЛЬОРОВЕ ПОЗНАЧЕННЯ ШИН

ДОДАТОК 6. ПЕРЕЛІК МІНІМУМУ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ, НЕОБХІДНИХ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ

ДОДАТОК 7. КНИГА ЗАПИСУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ІНСТРУМЕНТА ТА ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ

ДОДАТОК 8. НОРМИ І СТРОКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

ДОДАТОК 9. ФОРМА АКТА ПЕРЕВІРКИ ТА ВИПРОБУВАННЯ БЛОКУВАННЯ

ДОДАТОК 10. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РОБОТАХ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ДОДАТОК 11. НОРМИ І СТРОКИ ВИПРОБУВАНЬ ПІДІЙМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ І ПРИСТОСУВАНЬ

ДНАОП 5.2.30-1.03-98

ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення

Дата введення 01.10.98

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Державний нормативний акт про охорону праці ДНАОП " Правила безпеки при роботах на станціях проводового мовлення" (далі - Правила) поширюється на всіх працівників, які виконують роботи на діючих, або тих, що реконструюються, розширюються і технічно переобладнуються, станціях проводового мовлення (далі - СПМ). Правила включають вимоги безпеки під час експлуатації електроспоживачів СПМ (підсилювачів, передавачів багатопрограмного мовлення, приймачів, обладнання контролю та вимірювання), а також основні вимоги безпеки під час улаштування СПМ. Улаштування та експлуатація електроустановок станцій проводового мовлення (електростанцій, акумуляторних і ін.) здійснюється відповідно до вимог “Правил устройства электроустановок“ , затверджено Головдерженергонаглядом СРСР 1984 р. (ПВЕ) [34] , “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, затверджено Головдерженергонаглядом СРСР 21.12.84 (ПТЭ) [35] та “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ”, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 09.01.98 №4, зареєстровано в Мін’юсті 10.02.98 № 93/2533 (ПБЕ) [4].

Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для всіх проектувальних, будівельних, експлуатаційних підприємств, організацій і установ (далі - підприємства), причетних до улаштування та експлуатації СПМ, незалежно від відомчої належності, форм власності та видів діяльності.

З введенням в дію цих Правил вважати таким, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.03-85 "Правила техники безопасности при работах на станциях проводного вещания", затверджений Мінзв'язку СРСР 06.12.85.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

№№

пп

Позначення

норматив-

ного акта

Назва

Ким, коли

затверджено

реєстрація в Мін??юсті

1

2

3

4

1

Закон України про охорону праці

Введено в дію Поста-новою Верховної Ради України від 14.10.92 №2695-ХІІ

2

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442

3

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної

експлуатації вантажопідій-мальних кранів

Затверджено нака-зом Держнаглядохо-ронпраці від 16.12.93 № 128

4

ДНАОП 0.00- 1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустано-

вок споживачів

Затверджено нака-

зом Держнаглядохо-

ронпраці 09.01.98 №4

Зареєстровано в Мін??

юсті 10.02.98 за

№ 93/2533

5

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на

автомобільному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 13.01.97 № 5

6

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслі-дування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено поста-новою Кабінету Міністрів України

від 10.08.93 № 623.

Зміни 23.02.94

Постанова № 97

7

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджено нака-зом Держнаглядохо-ронпраці від 04.04.94 № 30 Зареєстровано в Міністерстві юстиції 12.05.94 за № 95/304

Зміни наказ Держна-глядохоронпраці від 23.04.97 № 109

Зареєстровано в

Мін??юсті 27.05.97 за № 193/1997

8

ДНАОП 0.00-4.24-94

Положення про порядок навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці

Затверджено нака-зом Держнаглядохо-ронпраці від 30.12.94 № 130

Зареєстровано в

Мін??юсті 20.01.95 за № 14/550

9

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено нака-зом Держнаглядохо-ронпраці від 30.11.93 № 123 Зареєстрова-но в Мін??юсті 23.12.93 за № 196

10

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-95

Затверджено Управ-лінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95.

Зареєстровано в Мін’юсті 14.07.95 за № 219/755

11

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санитарные нормы допус-тимых уровней шума на рабочих местах № 3223-85

Затверджено

Мінздравом СРСР

1985

12

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і

переміщення важких речей жінками

Затверджено Мін-здравом України

10.12.93 № 241

Зареєстровано в

Мін??юсті 22.12.93 за

№ 194

13

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і

переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено Мін-здравом України

22.03.96 № 59

Зареєстровано в

Мін??юсті 16.04.96

за № 163/1208

14

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено Мін-здравом України

31.03.94 № 45

Зареєстровано в

Мін??юсті 21.06.94

за № 136/345

15

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небез-печними умовами праці, на яких забороняється засто-сування праці неповнолітніх

Затверджено нака-зом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №46. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.94 № 176/385.

16

НАОП

1.1.10-1.04-85

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

Затверджено Міненерго СРСР

30.04.85

17

НАОП

1.1.10-1.07-82

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электро-установках

Затверджено Міненерго СРСР 26.07.82

18

НАПБ

В.01.001-98/5.2.00

Правила пожежної безпеки в

галузі зв’язку

Затверджено нака-зом Державного ко-мітету зв’язку України

від 04.02.98 № 28

19

ДСТУ

3429-96

Електрична частина електростанції та електромережі

Терміни та визначення

20

ДСТУ

3465-96

Системи електропостачальні загального призначення

Терміни та визначення

21

ГОСТ 464-79

Заземления для стацио-нарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема теле-видения. Нормы сопроти-вления

22

ГОСТ 12.04.026-76

Цвета сигнальные и знаки безопасности

23

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопас-ность. Общие требования безопасности

24

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиени-ческие требования".

25

ОСТ

45.19 -80

ССБТ. Аппаратура провод-ного вещания. Блокировка.

Технические требования.

Методы испытания

26

ВСН 601-84

Нормы допустимого шума на

предприятиях связи

27

ВСН

45.172-77

Инструкция по проекти-рованию искусственного освещения предприятий связи

28

ВСН-4559-88

Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров

29

СНиП ІІ-4-79

Естественное и искусствен-ное освещение. Нормы проектирования

30

СНиП 2.04.05-86

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

31

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания

32

СНиПІІІ-4-80*

Техника безопасности в строительстве

33

ВНТП114 - 86

Станции проводного вещания

34

Правила устройства элект-роустановок потребителей, издание 6-е, перерабо-танное и дополненное (ПВЕ)

Затверджено Голов-держенергонаглядом СРСР 1984

35

Правила технической эксп-луатации электроустановок потребителей, 4-е изд., пе-реработанное и дополнен-ное, с изменениями

Затверджено Голов-держенергонаглядом СРСР 21.12.84

36

Правила пожежної безпеки на об'єктах зв??язку України

Надано чинності Мі-

ністерством зв??язку

України 18.09.93

37

Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи № 21531

Затверджено Мін-

зв??язку СРСР

23.12.77

38

Инструкция по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях связи

Затверджено Мін-

зв??язку СРСР

22.12.77

39

Гигиеническая классифика-ция труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

Затверджено Голов-

ним санітарним ліка-

рем Мінздрава СРСР

від 12.08 86 № 4137-86

40

Санитарные нормы допу-стимого шума на рабочих местах

Введено в дію лис-том Міністерства

зв??язку СРСР від

30.06.88 № 171-Д