1. EN ISO 5164:2005 Petroleum products — Determination of knock characteristics of motor fuels — Research method (ISO 5164:2005) (Нафтопродукти. Визначання детонаційних характеристик моторного палива. Дослідний метод)
 2. ASTM D 2699-07 Standard test method for research octane number of spark-lgnition engine fuel (Стандартний метод визначання оісганового числа за дослідним методом для двигунів внутрішнього згорання)
 3. EN ISO 5163:2005 Petroleum products — Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels — Motor method (ISO 5163:2005) (Нафтопродукти. Визначання детонаційних характеристик моторного авіаційного палива. Моторний метод)
 4. ASTM D 2700~07а Standard test method for motor octane number of spark-ignition engine fuel (Стандартний метод визначання октанового числа за моторним методом для двигунів внутрішнього згорання)
 5. EN 237:2004 Liquid petroleum products — Petrol — Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry (Нафтопродукти рідинні. Бензин. Визначання нижніх концентрацій свинцю за методом атомно-абсорбційної спектрометри)
 6. ASTM D 1298-99е2 (2005) Standard test method for density, relative density (specific gravity), or API gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method (Стандартний метод визначання густини, відносної густини (питомої ваги) або густини в градусах АРІ сирої нафти та рідких нафтопродуктів ареометричним методом)
 7. EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products— Laboratory determination of density — Hydrometer method (ISO 3675:1998) (Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Лабораторне визначання густини. Ареометричний метод)
 8. EN ISO 121 85:1996/01:2001 Crude petroleum and petroleum products — Determination of density— Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996, з урахуванням Cor. 1:2001) (Нафта сира та нафтопродукти. Визначання густини. Метод затухання крутильних коливань U-подібної трубки)
 9. ASTM D 4052-96 Standard test method for density and relative density of liquids by digital density meter (Стандартний метод визначання густини та відносної густини рідин цифровим густиноміром)
 10. EN ISO 20846:2004 Petroleum products ~ Determination of sulfur content of automotive fuels — Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту сірки в автомобільному паливі. Метод ультрафіолетової флуоресценції)
 11. EN ISO 20884:2004 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels — Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту сірки в автомобільному паливі для двигунів. Метод рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за довжиною хвилі)
 12. EN ISO 20847:2004 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels — Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20847:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту сірки в автомобільному паливі. Метод рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями)
 13. ASTM D 525-01 Standard test method for oxidation stability of gasoline (induction period method) (Стандартний метод визначання окиснювальної стабільності газоліну (метод індукційного періоду))
 14. ASTM D 873~99a Standard test method for oxidation stability of aviation fuels {potential residue method) (Стандартний метод визначання окиснювальної стабільності авіаційного палива (метод потенційного залишку))
 15. EN ISO 7536:1996 Gasoline — Determination of oxidation stability of gasoline Induction period method (ISO 7536:1994) (Газолін. Визначання окиснювальної стабільності газоліну. Метод індукційного періоду)
 16. ASTM D 381-01 Standard test method for gum content in fuels by jet evaporation (Стандартний метод визначання вмісту смол в паливі випаровуванням)
 17. EN ISO 6246:1997 Petroleum products — Gum content of light and middle distillate fuels ~ Jet evaporation method (ISO 6246:1995) (Нафтопродукти. Визначання вмісту смол у легких та середніх дистилятах палива. Метод випаровування)
 18. EN ISO 2160:1998 Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test (ISO 2160:1998) (Нафтопродукти. Корозійна агресивність щодо міді. Проба мідної пластинки)
 19. ASTM D 130-04°'* Standard test method for detection of copper corrosion from petroleum products by the copper strip tarnish test (Стандартний метод визначання корозії міді під впливом нафтопродуктів мідною пластинкою на потускніння)
 20. ASTM D 1319-ОЗеі Test method for hydrocarbon types in liquid petroleum products by fluorescent indicator adsorption (Визначання типів вуглеводнів у рідких нафтопродуктах методом флуоресцентно- го адсорбційного індикатора)
 21. ASTM D 5134-98 (2003) Standard test method for detailed analysis of petroleum naphthas through n- nonane by capillary gas chromatography (Стандартний метод аналізування складу бензинів методом капілярної газової хроматографії)
 22. ASTM D 5580-02 Stan'dard test method for determination of benzene, toluene, ethyibenzene, p/m- xylene, o-xylene, Cg and heavier aromatics, and total aromatics in finished gasoline by gas chromatography (Стандартний метод визначання бензолу, толуолу, етилбензолу, п/м-ксилолу, о-ксилолу, Cg і більш високо киплячих ароматичних вуглеводнів та загального їх вмісту в товарному газоліні методом газової хроматографії)
 23. ASTM D 6729-04 Standard test method for determination of individual components in spark ignition engine fuels by 100 meter capillary high resolution gas chromatography (Стандартний метод визначання індивідуальних складників палива для двигунів внутрішнього згорання методом ефективної газової хроматографії на 100-метровій капілярній колонці)
 24. EN 14517:2004 Liquid petroleum products — Determination of hydrocarbon types and oxygenates in petrol — Multidimensional gas chromatography method (Нафтопродукти рідкі. Визначання типів вуглеводнів і кисневмісних сполук у бензині. Метод багатовимірної газової хроматографії)
 25. СОУ МПЕ 23.2.004:2006 Визначення бензолу, толуолу, етилбензолу, л/м-ксилолу, о-ксилолу, Cg

і більш високо киплячих ароматичних вуглеводнів та їх загального вмісту в бензині методом газової V хроматографії

 1. EN 238:1996 Liquid petroleum products — Petrol — Determination of the benzene content by infrared spectrometry (Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначання вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії)
 2. EN 12177:1998 Liquid petroleum products — Unleaded petrol — Determination of benzene content by gas chromatography (Нафтопродукти рідкі. Неетилований бензин. Визначання вмісту бензолу методом газової хроматографії)
 3. EN 1601:1897 Liquid petroleum products — Unleaded petrol — Determination of organic oxygenate compounds and total oxygen content by gas chromatography (0-FlD) (Нафтопродукти рідкі. Неетилований бензин. Визначання органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії)
 4. EN 13132:2000 Liquid petroleum products — Unleaded petrol — Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching (Нафтопродукти рідкі. Неетилований бензин. Визначання органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії з перемиканням колонок)
 5. ASTM D 5845-01 (2006) Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, methanol, ethanol and fe/t-ButanoI in gasoline by infrared spectroscopy (Стандартний метод визначання МТБЕ, ЕТБЕ, TAME, ДІПЕ, метанолу, етанолу і третинного бутилового ефіру в газолінах методом інфрачервоної спектроскопії)
 6. ASTM D 4815-04 Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, fe/f/a/y-amyf alcohol and Ci to C4 alcohols in gasoline by gas chromatography (Стандартний метод визначання вмісту МТБЕ, ЕТБЕ, TAME, ДІПЕ, трет-амілового спирту та спиртів від С-і до С4 у газоліні методом газової хро~ матографГО
 7. EN ISO 4259:2006 Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test (Нафтопродуїаи. Визначання та застосування відтворюваності даних залежно від методів випробовування)
 8. Директива 98/70/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 13 жовтня 1998 року щодо якості бензину і дизельного палива, яка уточнює Директиву 93/12/ЕЕС
 9. Директива 2003/17/ЕС Європейського Парламенту і Ради від З березня 2003 року щодо якості бензину і дизельного палива, яка уточнює Директиву 93/12/ЕЕС
 10. ОСТ 51-65-80 Конденсат газовый стабильный (Конденсат газовий стабільний)
 11. ASTM D 1613-06 Test method for acidity in volatile solvents and chemical intermediates used in paint, varnish, lacquer, and related products (Метод визначання кислотності в летких розчинниках і хімічних інгредієнтах, які застосовують у фарбах, лаках, поливах і споріднених продуктах)
 12. ASTM D 323-99а Standard test method for vapor pressure of petroleum products (Reid method) (Стандартний метод визначання тиску насиченої пари нафтопродуктів (метод Рейда))
 13. EN 13016-1:2000 Liquid petroleum products — Vapour pressure — Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) (Нафтопродукти рідкі. Тиск пари. Частина 1. Визначання тиску насиченої повітрям пари)
 14. ASTM D 5482-01 Standard test for vapor pressure of petroleum products (mini method-atmospheric) (Стандартний метод визначання тиску пари нафтопродуктів (мініметод за атмосферного тиску))
 15. EN ISO 3405:2000 Petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2000) (Нафтопродукти. Метод визначання фракційного складу за атмосферного тиску)
 16. ASTM D 86-05 Standard test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure (Стандартний метод дистилювання нафтопродуктів за атмосферного тиску)
 17. ASTM D 6733-01 Standard test method for determination of individual components in spark ignition engine fuels by 50-meter capillary high resolution gas chromatography (Стандартний метод визначання індивідуальних складників палива для двигунів з іскровим запалюванням методом газової хроматографії високого ступеня розділеності на 50-метровій капілярній колонці)
 18. ASTM D 3710-95 (2004) Standard test method for boiling range distribution of gasoline and gasoline fractions by gas chromatography (Стандартний метод визначання меж кипіння газолінів і газолінових фракцій методом газової хроматографії)
 19. ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення
 20. Порядок проведення медичних оглядів працівникам певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 p., N° 246
 21. СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042, Мінохорони здоров’я СРСР, 1973 р.
 22. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалювання, вентиляція і кондиціювання повітря)
 23. СНиП 2.04,01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)
 24. ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення
 25. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
 26. ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
 27. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
 28. НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
 29. НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначання категорій приміщень і будівель з вибухопожежної та пожежної небезпеки)
 30. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
 31. НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

ДСТУ 4839:2007

 1. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)
 2. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)
 3. МУ 2328-81 Методические указания на газохроматографическое определение суммарного содержания парафиновых углеводородов С^—С^ и ароматических углеводородов в воздухе (Методичні вказівки щодо газохроматофафічного визначання сумарного вмісту парафінових вуглеводнів Сі—Сю і ароматичних вуглеводнів у повітрі)
 4. МУ 5095-89 Методические указания на газохроматографическое измерение концентраций бензина, зтилацетата в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо газохроматографічного вимірювання концентрацій бензину, етилацетату в повітрі робочої зони)
 5. МУ 4862-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентрации окиси углерода в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо фотометричного вимірювання концентрації оксиду вуглецю в повітрі робочої зони)
 6. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Настанова стосовно контролювання забруднення атмосфери).

Код УКНД 75.160.20

Кльючові слова: бензин, вимоги щодо безпеки, технічні вимоги, транспортування, правила приймання.

Редактор Г. Мякши на Технічний редактор О. Касіч Коректор О. Ніколаєнко Верстальник С. Павленко

Підписано до друку 15.11.2007. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1.86. Зам.Цінадоговірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 p., серія ДК, № 1647

Видання офіційне

''^Методи контролювання, на які є посилання в цьому стандарті, містять вимоги щодо точності. У суперечливих випадках використовують методики згідно з EN ISO 4259 [32].

Під час розраховування кінцевого результату необхідно відняти поправковий коефіцієнт 0,2 перед реєструванням даних відповідно до вимог Директиви Європейського Союзу 98/70/ЕС [33], враховуючи поправку 2003/17/ЕС [34].

^Арбітражний метод (у суперечливих випадках) за показником З — EN ISO 3675 [7].

'^Арбітражний метод (у суперечливих випадках) за показником 9 —ASTM D 1319 [20].

Арбітражний метод (у суперечливих випадках) за показником 10 — EN 12177 [27].

Арбітражний метод (у суперечливих випадках) за показниками 11, 12 — EN 1601 [28].

^Аодають стабілізувальну добавку.

У разі потреби додають стабілізувальну добавку.