ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві


9.12. В умовах зрошуваного землеробства при застосуванні пестицидів повинні бути передбачені водоохоронні заходи, які відповідають вимогам нормативно-технічної документації, погодженої з природоохоронною і санітарно-епідеміологічною службами.

9.13. Категорично забороняється спуск у водойми незнезаражених колекторно-дренажних і стічних вод, що утворяться при митті тари, машин, устаткування, транспортних засобів і спецодягу, які використовувались при роботі з пестицидами.

9.14. Не допускається забруднення пестицидами водойм, які є приймачами термальних вод, а також комбіноване забруднення водойм тепловим скиданням і біопрепаратами, створеними на основі потенційно патогенних мікроорганізмів.

9.15. Відбір та аналіз зразків води на вміст пестицидів в джерелах господарсько-питного і комунально-побутового водокористування здійснюється установами санітарно-епідеміологічної служби відповідно до: "Унифицированных правил отбора проб сельскохозяйственной продукции, продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов". М., 1979, N 2051-79; ГОСТ 4979-79. Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб; офіційних методик, затверджених в установленому порядку Міністерством охорони здоров'я.

10. ОХОРОНА ҐРУНТУ

10.1. При використанні пестицидів у народному господарстві необхідно вживати заходи, щодо попередження накопичення в ґрунті стійких і активно мігруючих пестицидів, відповідно до вимог законодавчих і нормативних документів: ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения; ГОСТ 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения; ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния; ГОСТ 17.4.2.03-86 (СТ СЭВ 5299-85). Охрана природы. Почвы. Паспорт почв; ГОСТ 17.4.3.06-86 (СТ СЭВ 5301-85). Охрана природы. Почвы. Общие требования и классификация почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ; ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения; ОСТ "Обработка пестицидами почвы и посевов полевых культур. Требования безопасности" та інші.

10.2. Внесення пестицидів у ґрунт, у тому числі, з протруєним насінням, а також наземна обробка рослин та інш. повинні проводитись з урахуванням існуючого (фонового) вмісту пестицидів в ґрунті таким чином, щоб сумарна кількість препарату не перевищувала гігієнічні нормативи (ГДК, ОДК).

10.3. Забороняється фумігація орного шару ґрунту пестицидами I та II класів небезпечності, забрудненая ґрунтів незнешкодженими залишками робочих розчинів, промивними водами після миття тари, спецодягу, апаратури і приміщень складів.

10.4. Якщо вміст пестицидів в ґрунті перевищує гігієнічні нормативи, забороняється вихід працюючих для проведення сільськогосподарських робіт, в першу чергу, пов'язаних з розпушуванням ґрунтів; забороняється вирощування рослин харчового та фуражного призначення; на цих ґрунтах дозволяється вирощувати лише технічні культури, які піддаються технологічній переробці.

10.5. Забороняється багаторазове застосування на протязі одного сезону того ж самого пестициду. Препарати з персистентністю до 4-х місяців застосовуються не більш 2-х разів за вегетаційний період, а більш стійкі пестициди можна використовувати тільки при відсутності їх залишків після попередніх обробок.

На територіях великих господарств рекомендується обмежувати багаторазове і тривале внесення в ґрунт пестицидів, які за критеріями токсичності та віддаленої дії віднесені до II та III класів небезпечності, а за критеріями стабільності у воді, ґрунті, коефіцієнтами міграції з ґрунту - до I та II класів небезпечності (у відповідності з "Гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності", ДСанПін 8.8.1.002-98).

10.6. Слід впроваджувати перспективні методи обробок, при яких забруднення ґрунтів найменше: малооб'ємне та ультрамалооб'ємне обприскування, внесення гранульованих форм пестицидів і т.ін.

10.7. Державний нагляд і державний контроль за вмістом пестицидів в ґрунтах, згідно постанови Кабінету Міністрів України N 226 від 19.02.96 здійснюють:

- Міністерство сільського господарства і продовольства - в ґрунтах на землях сільськогосподарського призначення;

- Міністерство охорони здоров'я - в ґрунтах на землях населених пунктах, оздоровчого та рекреаційного призначення;

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки - в ґрунтах на землях природоохоронного призначення в межах територій природно-заповідного фонду;

- Міністерство лісового господарства - в ґрунтах земель лісового фонду;

- Державний комітет по гідрометеорології - за фоновим забрудненням ґрунтів залишковими кількостями пестицидів;

- Державний комітет по житлово-комунальному господарству - в ґрунтах підприємств квітникарства, зелених насаджень, міст і селищ міського типу.

Санітарний контроль за вмістом пестицидів у ґрунті проводиться до застосування пестицидів (фон), після запланованих обробок (літньо-осінній сезони); після зняття врожаю (в кінці вегетаційного періоду).

При необхідності (перевищення гігієнічного нормативу, аварійні ситуації та ін.) проводяться додаткові дослідження ґрунту.

10.8. Об'єктами, що підлягають вибірковому контролю санітарно-епідеміологічною службою, повинні бути землі сільськогосподарських угідь, садів і виноградників, які розташовані на відстані до 500 м від поверхневих водних джерел, водозабірних споруд; зон санітарної охорони джерел господарсько-питного водопостачання та лікувальних вод; ґрунти місць масового відпочинку населення, територій дитячих, оздоровчих і лікувально-профілактичних закладів; ґрунти територій складів зберігання пестицидів, аеродромів, заправних майданчиків хімізації, агрохімкомплексів (пунктів хімізації), що знаходяться в ландшафтах з високим заляганням (до 1 м) ґрунтових вод та високою фільтраційною здатністю ґрунтів.

10.9. Методи відбору та аналізу зразків ґрунтів здійснюється у відповідності з Державними стандартами: ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82). Охрана природы. Почвы. Общие требования к отобору проб; ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82), ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа та "Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов среды". М., 1979, N 2051-79.

10.10. Державний комітет по стандартизації, метрології та сертифікації здійснює державний метрологічній нагляд за хіміко-аналітичними лабораторіями, які визначають вміст залишкових кількостей пестицидів у ґрунті (згідно постанови Кабінету Міністрів України N 226 від 19.02.96).

11. ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

11.1. Забороняється застосовувати в якості інсектицидів і фунгіцидів такі мікроорганізми, які можуть бути патогенними для людини і теплокровних тварин.

Штами мікроорганізмів, призначених для використання в якості родентицидів, повинні бути вибірково патогенними для знищення гризунів і непатогенними або умовно патогенними для людини та інших видів теплокровних.

11.2. Забороняється виготовлення товарних форм пестицидів, що містять хімічні і біологічні засоби захисту рослин. Допускається їх одночасне застосування у вигляді бакових сумішей.

11.3. При оцінці небезпеки мікробних препаратів користуються класифікацією, включеною в методичний покажчик "Постановка исследований для обоснования ПДК производственных микроорганизмов и готовых препаратов на их основе в воздухе рабочей зоны".

Таблиця 11.1. Класифікація штамів мікроорганізмів за ступенем небезпечності

Найменування показників

Одиниця виміру

Норми для класу небезпечності

1

2

3

4

Середня вірулентна доза: при введенні в шлунок При введенні внутрішньо- брюшино

клітина на одну тварину

до 10(7) до 10(3)

10(7) - 10(9) 10(3) - 10(7)

10(9) - 10(11) 10(7) -10(9)

більше 10(11) більше 10(9)

Середня алергенна доза за сенсибілізу- ючим ефектом

клітина на одну тварину

до 10(2)

10(2) - 10(3)

10(3) - 10(4)

більше 10(4)

Поріг алергенної інгаляційної дії

клітин/ куб.м

до 10(3)

10(3) - 10(4)

10(4) - 10(3)

більше 10(3)

Поріг хронічної інгаляційної дії

клітин/ куб.м

до 3х10(3)

3х10(3) - 3х10(4)

3х10(4) - 3х10(3)

більше 3х10(4)

1-й клас - надзвичайно небезпечні, мають виражену загальнотоксичну або алергенну дію;

2-й клас - високо небезпечні, можуть чинити сильну загальнотоксичну або алергенну дію;

3-й клас - помірно небезпечні, мають слабку загальнотоксичну або алергенну дію;

4-й клас - малонебезпечні, практично не мають загальнотоксичну або алергенну дію.

11.4. Для оцінки небезпечності біологічних препаратів на основі антибіотиків, токсинів і інших продуктів життєдіяльності використовують класифікацію хімічних речовин п. 1.10 та 1.11.

11.5. На застосування біологічних засобів захисту рослин розповсюджуються всі положення даних правил з урахуванням таких особливостей:

- біологічні засоби захисту рослин зберігають на складах для пестицидів в ізольованому приміщенні;

- допускається застосування тими самими особами хімічних і біологічних засобів захисту рослин;

- при роботі з препаратами на основі живих мікроорганізмів необхідно особливу увагу приділяти попередженню їх потрапляння у харчові продукти;

- при проведенні періодичних медичних оглядів робітників, крім загальноприйнятих досліджень необхідно здійснювати діагностику можливого дисбактеріозу кишечнику відповідно до методичних рекомендацій "Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника" (затв. МОЗ РРФСР 14 квітня 1977 р.).

ДОДАТКИ

Додаток 1

ДОПУСК (ПОСВІДЧЕННЯ)

на право здійснення робіт з пестицидами і агрохімікатами

Виданий _________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Адреса __________________________________________________________

Місце роботи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

на право здійснення робіт з пестицидами та агрохімікатами

до _____________ 19___ року.

Допуск (посвідчення) видано на підставі:

1. Висновку медичної комісії від __________ 19___ року.

2. Посвідчення про проведення спеціальної підготовки

від __________ 19___ р.,

реєстраційний N _____.

Керівник підприємства, установи,

організації (станції захисту

рослин) ____________________________

підпис, прізвище, ініціали

МП

Дата видачі ______________ 19___ р.,

реєстраційний N _____

ПРОДОВЖЕНО до _________ 19___ року

Допуск (посвідчення) продовжено на підставі:

1. Висновку медичної комісії від ______________ 19___ року.

2. Посвідчення про проведення спеціальної підготовки

від ________ 19___ року, реєстраційний N _____.

Керівник підприємства, установи,

організації (станції захисту

рослин) ____________________________

підпис, прізвище, ініціали

МП

Дата видачі _____________ 19___ р., реєстраційний N _____

ПОСВІДЧЕННЯ

про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами

Видане __________________________________________________________

Адреса __________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з

пестицидами і агрохімікатами пройшов(ла) 19___ року.

Назва установи, організації, закладу, на базі яких здійснена

спеціальна підготовка ___________________________________________

Посвідчення дійсне до ____________ 19___ року.

Керівник установи, організації,

закладу ____________________________

(підпис)

Дата видачі ________ 19___ року

Реєстраційний N __________

ЗАТВЕРДЖУЮ

посада, підпис керівника

"___"__________ 19___ р.

НАРЯД

на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами

_________________________________________________________________

(адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо)

Початок роботи _________ г. ________ хв. ________ число _________

___________ місяць 19______ р.

Відповідальний керівник робіт ___________________________________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

з бригадою у складі _______________ чол. ________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(професія, прізвище, ініціали всіх працівників)

Доручається виконати ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(конкретний зміст, місце, умови роботи)

Заходи безпеки __________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Інструктаж з техніки безпеки провів _____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд видав _____________________________________________________

_________________________________________________________________