МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

28.08.1998  № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Першого заступника

Головного державного

санітарного лікаря

України

28.08.1998  № 2

8. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів

8.1. Пестициди і агрохімікати

ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

Ця класифікація розроблена фахівцями Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя у творчій співпраці із фахівцями Інституту медицини праці АМН України та Національного медичного університету ім. акад. О.О.Богомольця.

Класифікація є певним підсумком розвитку науки в галузі екогігієни і токсикології пестицидів. До її розробки залучалася велика кількість науковців. Оцінити конкретний вклад і авторство кожного з них є непосильним завданням. Всі фахівці, хто брав участь в обгрунтуванні критеріїв, написанні окремих підрозділів, їх науковому редагуванні, експертній оцінці, сприяв удосконаленню окремих положень з обговореннях та дискусіях, чиї наукові праці лягли в основу класифікації повніші бути згаданими як її розробники:

Л.І.Медведь, Є.О.Антонович, Є.А.Баглій, В.І.Великий, В.Ф.Вітер, В.М.Вороніна, О.Г.Гончарук, О.Н.Горбань, П.Г.Жмінько, Л.О.Добровольський, Ю.С.Каган, Н.О.Карякіна, О.П.Кравчук, Ю.І.Кундієв, В.В.Кірсенко, А.Й.Курінний, Л.В.Марцонь, О.Г.Моложанова, М.Ф.Мотузинський, А.Є.Подрушняк, М.Г.Проданчук. В.М.Ракітський, Л.М.Сасінович, Р.Ю.Сова, Є.І.Спину, А.М.Строй, І.М.Трахтенберг, Н.Р.Шепельська

Документ розроблений і затверджений у відповідності до Законів України "Про пестициди і агрохімікати", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Класифікація пестицидів призначена для фахівців міністерств, відомств, підприємств та організацій, які виробляють і використовують пестициди, здійснюють гігієнічне регламентування, державний нагляд та контроль за їх застосуванням в Україні, а також експертів, що проводять їх санітарно-гігієнічну експертизу.

Документ поширюється на діючі речовини і препаративні форми пестицидів (концентрати емульсії, гранули, мікрокапсули, розчини, суміші та ін.) і встановлює загальні критерії та вимоги безпеки для людини при їх виробництві, використанні і збереженні.

Класифікація не поширюється на мікробіологічні пестициди (складні біологічні комплекси, бактерії, мікроорганізми).

1. КЛАСИФІКАЦІЯ

1.1. Пестициди підрозділяються на чотири класи небезпечності:

I - надзвичайно небезпечні;

II - небезпечні;

III - помірно небезпечні;

IV - малонебезпечні.

1.2. Клас небезпечності пестицидів встановлюється в залежності від показників, наведених у таблиці.

1.3. Віднесення пестициду до конкретного класу небезпечності грунтується на принципі комплексної оцінки властивостей з урахуванням лімітуючого критерію шкідливості, тобто оцінка здійснюється за критерієм, який визначає найбільшу небезпеку пестициду для здоров'я людини.

1.4. Клас небезпечності пестициду визначається фахівцями-експертами медико-біологічного профілю.

1.5. Класифікації підлягають діюча речовина та її препаративні форми.

Якщо препаративна форма відрізняється за ступенем небезпечності від діючої речовини, вона може бути віднесена до іншого класу небезпечності. Враховують особливості препаративної форми (летючість, можливість виділення пилу, та ін.). Якщо пестицид утворює в процесі трансформації та розпаду більш небезпечні хімічні сполуки, клас небезпечності пестициду визначається властивостями таких сполук.

Таблиця 1

Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності

Критеріїнебезпечності*

Класи небезпечності

I

II

III

IV

Середня смертельнадоза при введеннів шлунок, мг/кг:

- тверді формипрепарату

менше 15

15-50

51-500

більше 500

- рідкі формипрепарату

менше 50

50-200

201-2000

більше 2000

Середня смертельнадоза при нанесенніна шкіру, мг/кг:

- тверді формипрепарату

менше 10

10-100

101-1000

більше 1000

- рідкі формипрепарату

менше 40

40-400

401-4000

більше 4000

Середнясмертельнаконцентрація вповітрі, мг/куб. м

менше 500

500-5000

5001-50000

більше50 000

Коефіцієнтможливостіінгаляційногоотруєння

більше 10

10-2,1

2-0,5

менше 0,5

Коефіцієнткумуляції

менше 1

1-3

3,1-5

більше 5

Подразнюючадія

Сильнийподразник

Помірнимподразник

Слабкийподразник

Подразню-ючої дії невиявлено

Алергенність

Сильнийалерген

Помірнийалерген

Слабкийалерген

Алергенноїдії невиявлено

Мутагенність

Індукуєгенні іхромосомнімутації увсіх тест-об'єктів,тому числіссавців invivo

Індукуєгенні іхромосомнімутації уокремихтест-об'єктів,завиняткомссавців invivo

Індукуєабо генні,абохромосомнімутації уобмеженогокола тест-об'єктів -нессавців

Порушенняу структуріта функціїгенетичногоапаратуне можнакваліфіку-вати якмутації

Канцерогенність

Канцерогендля людини

Ймовірнийканцерогендля людини

Малоймо-вірнийканцерогендля людини

Канцероген-ність невстановлена

Тератогенність

Доведенотератоген-ність длялюдини

Сильнийтератогендлятварин

Слабкийтератогендлятварин

Ефект неспостері-гається

Ембріотоксичність

Ефект налюдяхоблікунепіддається

Сильнийефект придіїдоз, не-токсичнийдля самок

Слабкийефект. Спо-стерігаєть-сяпоряд зіншимитоксичнимиефектами

Ефект неспостері-гається

Репродуктивнатоксичність

Виражена

Помірна

Слабка

Репродук-тивнатоксичністьвідсутня

Стабільність уводі,Т-33, діб**

Більше ЗО

30-11

10-5

Менше 5

Стабільність угрунті,Т-30, діб

Більше 60

60-31

30-11

Менше 11

Глибина міграціїпогрунтовомупрофілю, см

Більше 50

50-21

20-10

Менше 10

Коефіцієнтиміграції:грунт-рослинигрунт-водагрунт-повітря

Більше 0,5Більше 0,1Більше 0,1

0,5-0.110,1-0,050,1-0,02

0,1-0,020,04-0,010,01-0,005

Менше 0,02Менше 0,01Менше 0,005

Стійкість увегетуючихсільсько-господарськихкультурах тасільськогоспо-дарській сировині,Т-30, діб

Більше ЗО

30-13

14-5

Менше 3

---------------

* тлумачення термінів та кретеріїв, що згадуються в таблиці, викладено в додатках 1 та 2.

** відповідно діючого ГОСТ 17.1.3.04-82 "Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами 7"

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНИХ КЛАСІВ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

2.1 Пестицидні препарати 1 класу небезпечності, як правило, не рекомендуються до широкого використання у сільському господарстві. Обмежене застосування препаратів 1 класу небезпечності можливе тільки якщо препаративна форма, умови і технічні засоби застосування виключають шкідливу дію цих сполук на організм працюючих, населення і довкілля.

Як виняток, обмежене застосування препаратів і класу небезпечності можливе в окремих випадках виникнення надзвичайної потреби у знищенні особливо небезпечних шкідників сільськогосподарських культур або перенощиків хвороб людей і тварин. Цей виняток не поширюється на речовини, які мають канцерогенні і/або мутагені властивості і застосування яких забороняється.

2.2. Практичне застосування препаратів I та II класів небезпечності здійснюється за умови постійного контролю СЕС.

2.3. Пестицидні препарати III і IV класів небезпечності можуть використовуватись без обмежень за умови дотримання встановлених гігієнічних регламентів.

2.4. Всі пестицидні препарати мають застосовуватись за умови обов'язкового дотримання Державних санітарних правил 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 1 від 03.08.1998 р.

Додаток 1

(обов'язковий)

Основні терміни та їх визначення

Термін

Визначення

Небезпечність пестициду

Ймовірність виникнення шкідливих для здоров'я і навколишнього середовища ефектів в реальних умовах виробництва або використання пестициду

Токсичність

Властивість пестициду при дії на організм в певній кількості порушувати нормальну його життєдіяльність

Середня смертельна доза при введенні в шлунок

Доза пестициду, що спричинює загибель 50% тварин при одноразовому введенні в шлунок (при спостереженні протягом двох тижнів)

Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру

Доза пестициду, що спричинює загибель 50% тварин при одноразовому нанесенні на шкіру (при спостереженні протягом двох тижнів)

Середня смертельна концентрація в повітрі

Концентрація пестициду, що спричинює загибель 50% тварин при інгаляційній дії в стандартних умовах*** при спостереженні протягом двох тижнів

Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння

Відношення концентрації пестициду, якої максимально вдається досягти в повітрі при 20С град. до середньої смертельної концентрації пестициду

Коефіцієнт кумуляції

Відношення середньої смертельної дози, що встановлена при багаторазовому введенні тваринам (5 разів на тиждень протягом двох місяців на рівні 0,1 від середньої смертельної дози) до середньої смертельної при одноразовому введенні у шлунок

Поріг хронічної дії

Мінімальна доза пестициду, при дії якої в організмі (за конкретних умов введення сполуки та стандартної статистичної групи тварин) виникають зміни, що виходять за межі фізіологічно пристосовувальних реакцій, або прихована (тимчасово компенсована) патологія

Алергенність

Здатність викликати алергію - специфічну імунну відповідь сенсибілізованого організму на повторну дію алергену

Сенсибілізація

Імунологічний процес, який виникає в організмі після контакту з алергеном

Поріг сенсибілізуючої дії

Мінімальна доза пестициду, що спричинює розвиток слабко виражених ознак сенсибілізації у поодиноких тварин

Мутагенність

Здатність спричиняти мутації

Мутація

Спадкова зміна у кількості або послідовності основ дочірної ДНК, що приводить до порушення в передачі генетичної інформації

Канцерогенність

Властивість пестициду при дії на організм ссавців індукувати розвиток пухлин

Доведена канцерогенність для людини

В епідеміологічних дослідженнях доведено причинний зв'язок між дією фактору та виникненням раку у людини

Обмежені докази канцерогенності для людини

В епідеміологічних дослідженнях виявлено збільшення онкологічних захворювань людей, що контактують з даним пестицидом, але не досить доказів для доведення причинного зв'язку (мала кількість спостережень, важко виключити вплив інших факторів і т.ін.)

Неадекватні докази канцерогенності для людини

Результати досліджень не можна інтерпретувати через методичні недоліки при їх виконанні (неадекватні математичні методи, малі вибірки, нестандартна морфологічна обробка)

Достатні докази канцерогенності для тварин

В експериментальних дослідженнях доведено причинний зв'язок між дією пестициду та збільшенням частоти розвитку злоякісних пухлин у тварин. Результати одержані на кількох видах, лініях тварин чи в кількох експериментах, особливо при використанні різних шляхів введення або кількох доз. При цьому встановлено незвично велику для цього виду тварин частоту індукованих пухлин або їх нетипову локалізацію, тип, термін появи

Обмежені докази канцерогенності для тварин

Результати в експериментальних дослідженнях отримані на одному виді, одній лінії тварин, в одному експерименті; або індуковані пухлини часто зустрічаються спонтанно, їх важко класифікувати як злоякісні тільки за одними гістологічними критеріями (аденоми та аденокарциноми легенів, пухлини печінки у мишей деяких ліній): або низька частота виявлених пухлин

Канцерогенні властивості встановлені у коротко- та середньострокових тестах

Встановлено генотоксичний ефект у тварин in vivo, а також на клітинах людини in vitro. Підвищення частоти випадків передпухлиних станів встановлених в моделях по дослідженню промоторної активності хімічних речовин. Дослідження потребують продовження у хронічних експериментах

Тератогенність

Здатність пестициду спричиняти структурні вади розвитку у людини або лабораторних тварин

Ембріотоксичність

Здатність пестициду чинити токсичну дію на розвиток зародку або плоду (внутрішньочеревне затримання росту та розвитку, загибель плоду на різних стадіях ембріогенезу, тощо)

Репродуктивна токсичність

Здатність пестициду індукувати порушення функції розмноження

Стабільність у воді

Показник, що характеризує швидкість деградації пестициду у воді в стандартизованих умовах***.

Стабільність в грунті

Показник, що характеризує швидкість деградації пестициду в грунті в стандартизованих умовах***.

Глибина міграції по ґрунтовому профілю

Показник, що характеризує рухомість препарату в грунті, його здатність перемішуватися вертикально на різні глибини

Стійкість у вегетуючих сільськогосподарських культурах і сировині

Показник, що характеризує швидкість деградації пестициду у вегетуючнх сільськогосподарських культурах та сільськогосподарській сировині.