1. Надавач інформації несе передбачену законодавством відповідальність за її достовірність,повноту та своєчасність надання (до ЗО днів). Умови надання інформації регулюються законодав-ством України.
 2. Районна державна адміністрація забезпечує участь у розробленні СПТС своїх структурнихпідрозділів і відповідних органів державного нагляду.
 3. Крім повноважень, зазначених у пункті 3.3, замовником здійснюється:

 • фінансування виконання робіт;
 • контроль за виконанням робіт;
 • встановлення переліку погоджувальних організацій (у завданні на проектування) відповідно довимог чинного законодавства та конкретних умов використання даної території;
 • організація експертизи, погодження та затвердження завершеного проекту.

3.7Розробником СПТС здійснюється:

 • складання договору на розроблення схеми;
 • участь у складанні завдання на розроблення;
 • затвердження головного архітектора або головного інженера СПТС, складу авторського ко-лективу;
 • розроблення СПТС, її погодження із замовником, а в разі потреби - також із погоджуваль-ними організаціями за участю замовника.

3.8Розробник СПТС може виступати замовником на проведення іншими науково-досліднимита проектними організаціями необхідних досліджень і розроблення окремих розділів схеми.

3.9Юридичні відносини між замовником і розробником СПТС регулюються договором нарозроблення документації та завданням на проектування.

 1. При внесенні замовником змін до раніше виданого завдання або вихідних даних, внаслідокчого виникає необхідність здійснення додаткового обсягу проектних чи науково-дослідних робіт, вжевиконаних на час внесення змін, їх фінансування проводиться за окремим договором або додатковоюугодою до чинного договору.
 2. Замовник та розробник СПТС мають право зупинити виконання робіт з обов'язковимоформленням двосторонніх актів та проведенням відповідних взаєморозрахунків, які здійснюютьсязгідно з Цивільним кодексом України. Розміри неустойки та порядок її виплати при односторонньомуприпиненні робіт встановлюється договором.
 3. При здійсненні погодження та затвердження містобудівної документації розробник і за-мовник СПТС вживають заходів щодо нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводомвідомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством інормативними вимогами щодо картографічних і топогеодезичних матеріалів та інформації, яка маєкомерційну цінність для замовника, інших інвесторів.

3.13. У період розроблення СПТС всі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо відведення земельних ділянок погоджуються з розробником СПТС для врахування їх у проектних пропозиціях.

3.14 У процесі розроблення СПТС замовник організує погодження її рішень із зацікавленими районними та обласними (республіканськими в АРК) організаціями, перелік яких встановлений у завданні на розроблення СПТС відповідно до вимог чинного законодавства. Погодження з обласними (республіканськими в АРК) організаціями проводиться у випадках, якщо:

ДБН Б.1.1-7:2007 C.9

 • завданням на проектування передбачено реалізацію на території сільради державних та ре-гіональних пріоритетів;
 • розроблені рішення СПТС впливають на державні та регіональні інтереси.

3.15 Замовник у строк до ЗО днів після завершення розроблення СПТС:

 • передає СПТС відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації дляподання її на експертизу;
 • надсилає проектні матеріали виконавчим органам місцевого самоврядування суміжних ад-міністративно-територіальних одиниць у частині, що зачіпає їх інтереси (розширення межнаселених пунктів, розвиток спільних систем інженерно-транспортної інфраструктури, ко-мунального господарства, соціально-культурного обслуговування населення тощо);
 • письмово повідомляє про дату і місце громадського обговорення СПТС виконавчі органимісцевого самоврядування сусідніх адміністративно-територіальних одиниць, інтереси якихбезпосередньо зачіпаються СПТС;
 • сповіщає через засоби масової інформації про дату та місце громадського обговорення СПТС,а також про порядок ознайомлення з нею, подання пропозицій і зауважень;
 • приймає рішення щодо врахування у СПТС висновків громадського обговорення, погодженьта експертиз;
 • доручає розробнику СПТС у разі потреби скоригувати протягом ЗО днів проект. Авторампропозицій (органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичним і юридичнимособам), які було відхилено, розробником СПТС надається обгрунтована відповідь у письмовій формі. В разі незгоди автори цих пропозицій можуть оскаржити це рішення в суді вмісячний термін;
 • подає скоригований проект СПТС на погодження райдержадміністрацією та затвердженнясесією сільради;

 • сповіщає за два тижні через засоби масової інформації про час і місце проведення вказаноїсесії сільради;
 • оприлюднює через засоби масової інформації рішення про затвердження СПТС, дає роз'яс-нення про її зміст.

 1. Проведення експертизи СПТС організується управлінням містобудування та архітектуриобласної державної адміністрації (спеціально уповноваженим органом з питань містобудування таархітектури АРК) з додержанням вимог відповідних нормативних актів за поданням відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації. Вказані органи містобудування та архі-тектури надсилають комплексний експертний висновок замовнику СПТС.
 2. Погодження СПТС райдержадміністрацією оформлюється розпорядженням.
 3. Затвердження СПТС здійснюється на сесії сільської (селищної) ради. СПТС кількох сільрадзатверджується на спільній сесії їх рад. У рішенні про затвердження СПТС визначається строк її діїта перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідновнести відповідні зміни.
 4. Час для погодження та затвердження СПТС після закінчення її розроблення не повиненперевищувати двох місяців.
 5. Закінченням розроблення СПТС є дата подання її сільській (селищній) раді, а уведеннямв дію - дата затвердження.

 1. Розробник СПТС і залучені організації, які розробили окремі її розділи, відповідають завідповідність документації законодавству та державним нормам, її комплектність, термін виконання.За якість проектних матеріалів автори розробок і посадові особи проектних організацій несутьособисту відповідальність згідно з чинним законодавством.
 2. СПТС, у разі необхідності, може визначати доцільність розроблення генеральних планівокремих населених пунктів.

С. 10 ДБН Б. 1.1-7:2007

3.23Внесення змін до затвердженої СПТС здійснюється за необхідності коригування:

а)трас проходження магістральних транспортних та інженерних мереж у зв'язку з появоюдержавних або регіональних інтересів;

б)меж функціональних зон;

в)меж зон обмежень (санітарно-захисних, охоронних тощо), пов'язаних із змінами технологійвиробництва, здійсненням відповідних інженерно-технічних заходів, закриттям кладовищ тощо;

г)перспективних меж населених пунктів;

д)інших проектних рішень СПТС, якщо внаслідок цього коригування не відбуваються зміни уперспективному навантаженні на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру.

При цьому концепція соціально-економічного розвитку сільради, запропонована в затвердженій СПТС, залишається незмінною.

В інших випадках необхідності коригування затверджених проектних рішень розробляється нова СПТС.

Обґрунтування необхідності внесення змін до затвердженої СПТС або розроблення нової СПТС готується відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації разом з організа-цією-розробником СПТС і оформлюється висновком. На підставі цього висновку сільська (селищна) рада приймає відповідне рішення.

3.24Завдання на внесення змін до СПТС і сама СПТС із внесеними змінами погоджуються лише зтими органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями, до сфери інтересів такомпетенції яких входять змінені проектні рішення. Перелік цих організацій визначається в завданніна внесення змін до СПТС.

 1. Рішення про необхідність проведення експертизи внесення змін до СПТС приймаєтьсяуправлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (спеціально упов-новаженим органом з питань містобудування та архітектури АРК) з урахуванням характеру цих змін.
 2. Зміни до СПТС вносяться рішенням ради, яка затвердила цю документацію, після погод-ження з районною державною адміністрацією.
 3. СПТС виконується в п'яти примірниках. Контрольний примірник СПТС зберігається в архівірозробника. Примірники текстових і графічних матеріалів СПТС згідно з переліком, наведеним узавданні на розроблення, в кількості чотирьох одиниць передаються замовнику, відділу містобу-дування та архітектури і відділу земельних ресурсів райдержадміністрації, управлінню містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації. Необхідність виконання додаткових примірників вста-новлюється у договорі. Документація зберігається у порядку, встановленому спеціальними вимогамищодо оформлення і доступу до зазначених матеріалів.

ДБН Б. 1.1-7:2007 С. 11

ДОДАТОК А (обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

А.1 Громадський підцентр сільського населеного пункту - територія, на якій при ексцентричному розташуванні громадського центру або при витягнутій формі села формуються установи та підприємства соціально-культурного повсякденного обслуговування для забезпечення нормативних радіусів їх доступності.

А.2 Економічно активне населення - населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. До нього відносяться особи, зайняті економічною діяльністю, та безробітні.

А.З Територія сільради - територія одного або кількох сільських поселень, жителі яких добровільно об'єднались у територіальну громаду для самостійного вирішення питань місцевого самоврядування, а також прилеглі території, що адміністративно підпорядковані даній громаді.

C.12 ДБН 5.1.1-7:2007

ДОДАТОК Б

(довідковий)

СТРУКТУРА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДВН Б. 1.1-7:2007 С. 13

ДОДАТОК В

(довідковий)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Сільський (селищний) голова

ЗАВДАННЯ на розроблення схеми планування території сільради

Завдання на розроблення СПТС має містити:

а)назву об'єкта;

б)назву замовника та розробника СПТС;

в)підстави для розроблення СПТС - рішення сільської (селищної) ради;

г)рік закінчення розрахункового терміну;

д)характеристику місця сільради в районному АПК, в районній системі розселення, в мережізагальнодержавних і регіональних інженерно-транспортних магістралей;

е) перелік і характеристику спільних з суміжними територіальними громадами проблем соціально-економічного розвитку та використання території, об'єктів загальнодержавного і регіонального значення, розміщення яких має бути враховане при розробленні СПТС, та передбачувану у зв'язку з цим участь держави та регіону у фінансуванні відповідних програм соціально-економічного розвитку сільради;

ж)характеристику намірів та потреб використання території різного функціонального призначення, які визначені в існуючих програмах соціально-економічного розвитку, в інвестиційнихпроектах;

з)характеристику інтересів суміжних територіальних громад (включаючи міста обласного (рес-публіканського в АРК) значення) щодо забудови та іншого використання територій, соціально-культурного обслуговування населення, водо- і енергозабезпечення, водовідведення, санітарногоочищення, транспортного обслуговування, охорони довкілля, розвитку рекреаційних зон, забезпе-чення природної та техногенної безпеки та передбачених в СПТС шляхів їх вирішення;

и) характеристику особливих умов розвитку сільради та використання її території (екологічних, демографічних, етнічних, соціальних, економічних, географічних, містобудівних тощо), що обумовлює необхідність розроблення у складі СПТС додаткових (у порівнянні з ДБН) розділів і графічних матеріалів, а також перелік таких розділів і графічних матеріалів;

к) попередній перелік суміжних адміністративно-територіальних одиниць, з виконавчими органами рад яких мають погоджуватись пропозиції СПТС щодо спільного вирішення проблем територіального розвитку населених пунктів, економічного розвитку, соціального обслуговування населення, інфраструктурного облаштування та іншого використання території;

л) перелік науково-дослідних та проектних організацій, які мають бути залучені до розроблення відповідних розділів СПТС;

м) перелік вихідних даних для розроблення СПТС, що подаються замовником, зміст яких наведено у додатку. Вихідні дані подаються, як правило, в електронному вигляді;

н) порядок проведення експертизи, громадського обговорення, погодження та затвердження СПТС.

Начальник відділу містобудування та

архітектури райдержадміністрації

Начальник відділу земельних ресурсів

райдержадміністрації

Директор проектної організації-розробника СПТС

С. 14 ДБН Б.1.1-7:2007

Додаток

до завдання

на розроблення СПТС

Склад вихідних даних*

 1. Коротка історична довідка з характеристикою послідовних змін формування сільради, адмі-ністративного статусу населених пунктів, що входять до її складу.
 2. Матеріали земельного кадастру.
 3. Динаміка(з 1990 року— на 01.01.91, 01.01.96, 01.01.2001 і т.д. і по кожному з останніх п'яти років)функціонального використання земель, демографічного та територіального розвитку населенихпунктів, розвитку господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури.
 4. Характеристика об'єктів виробничої сфери, комунального господарства та зовнішнього тран-спорту.
 5. Матеріали інженерних, геологічних і гідрогеологічних вишукувань та відомості про наявністькорисних копалин і підземних вод.
 6. Перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт, які слідвраховувати при проектуванні.
 7. Матеріали оцінки сучасного і прогнозного екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, вод-ного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення.
 8. Матеріали спостережень за режимом і несприятливими гідрометеорологічними явищами: ла-винами, селями, рівнем поверхневих вод.
 9. Характеристика небезпечних зон відвалів породи гірничовидобувних підприємств, вугільнихшахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, районів, де очікуєтьсяутворення провалів і зсувів.