|по батькові|розряд | того |--------------------------| рювання |

| | |клейма |Номер|Термін|Допущений до | пробних |

| | | | | дії | зварювання | та конт-|

| | | | | |швів у прос- | рольних |

| | | | | | торовому | зразків |

| | | | | | положенні | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 3.3

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

| Дата |Найменування|Місце або |Відмітка |Марка за-|Атмосферні|

|виконання|з'днуваних |номер (за |про здачу |стосову- | умови |

| робіт, |елементів, |кресленням|і прийман-|ваних зва|(темпера- |

| зміна |марка сталі |чи схемою)|ня вузла |рювальних|тура, по- |

| | |зварювано-|під зварю-|матеріа- |вітря, |

| | | го |вання (по-|лів (дріт|опади, |

| | | елемента |сада,пріз-|флюс,еле-|швидкість |

| | | |вище,іні- |ктроди), |вітру) |

| | | |ціали, |номер | |

| | | |підпис) |партії | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 33 -

ДБН А.3.1-5-96

Продовження таблиці 3.3

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

|Прізвище,| |Підписи|Прізвище, |Відмітка |Підпис |Зауважен-|

|ініціали | |зварни-|ініціали |про |керівника|ня по ко-|

|зварників|Клеймо|ків, що|відповіда-|приймання|зварюва- |нтрольній|

| номер | |зварю- |льного за |зварного |льних |перевірці|

|посвідче-| |вали |виконання |з'єднання|робіт |(виконав-|

| ння | |з'єдна-|робіт | | |ця робіт |

| | | ння |(майстра, | | |та інших)|

| | | |виконавця | | | |

| | | |робіт) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 34 -

ДБН А.3.1-5-96

4. ЖУРНАЛ

ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ З

КОНТРОЛЬОВАНИМ НАТЯГОМ

N

----------

Найменування організації, що виконує роботи

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будiвництва

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Посада, прізвище, ініціали і підпис особи, що відповідає за

виконання робіт і ведення журналу

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Організація, що розробила проектну документацію, креслення КМ

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

-------------------------------------------------------

Організація, що розробила проект виконання робіт

------------------

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

------------------------------------------------------

Підприємство-розробник креслень КМД і виготовлювач конструкцій

----

-------------------------------------------------------------------

Шифр замовлення

---------------------------------------------------

Замовник (організація), посада, прізвище, ініціали та підпис

керівника (представника) технічного нагляду

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Журнал почато " " 19 р.

---- ------------ --

Журнал закінчено " " 19 р.

---- ------------ --

- 35 -

ДБН А.3.1-5-96

Таблиця 4.1

Список ланкових (монтажників), зайнятих установленням

болтів

-------------------------------------------------------------------

|Прізвище, ім'я,|Кваліфіка-|Присвоєний| Кваліфікаційне |Примітка|

| по батькові | ційний | номер чи | посвідчення | |

| | розряд | знак |------------------| |

| | | | Дата | Ким | |

| | | | видачі | видано | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 4.2

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

|Дата|Номер креслення| Ставлення болтів |

| |КМД та наймену-|--------------------------------------------|

| |вання вузла |Число |Номер се-|Спосіб |Розрахунко- |

| |(стика) в з'єд-|поставле- |ртіфіката|обробки |вий момент |

| | нанні |них болтів|на болти |контактних|закручення |

| | |в з'єднан-| |поверхонь |або кут по- |

| | |ні | | |вороту гайки|

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 4.2

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

| Результати контролю |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обробка |Число |Результати |Номер клейма,|Підпис |Підпис |

|контактних|переві-|перевірки |підпис |особи, що |предста-|

|поверхонь |рених |моменту |бригадира |відповідає|вника |

| |болтів |закручування| |за поста- |замовни-|

| | |чи кута по- | |чання |ка |

| | |вороту гайки| |болтів | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 36 -

ДБН А.3.1-5-96

5. ЖУРНАЛ

ВИКОНАННЯ АНТИКОРО3ІЙНИХ РОБІТ

N

----------

Найменування організації, що виконує роботи

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будівництва

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Підстава для виконання робіт (договір, наряд)

---------------------

-------------------------------------------------------------------

Виконавець робіт

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Журнал почато " " 19 р.

---- ------------ --

Журнал закінчено " " 19 р.

---- ------------ --

В журналі пронумеровано і прошнуровано сторінок

------------

Місце печатки Підпис адміністрації організації,

що видала журнал

- 37 -

ДБН А.3.1-5-96

Таблиця 5.1

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

| | | | Температура під час |

| | | | виконання робіт, оС |

| Дата | Найменування | |-----------------------|

|виконання| робіт | | |навколишнь-|

| робіт, |і застосовуваних | Обсяг робіт | на |ого повітря|

| зміна | матеріалів | | поверхні |на відстані|

| | (поопераційно) | | матеріалу | не більше |

| | | | | 1м від |

| | | | | поверхні |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 5.1

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

| Застосовувані |Кількість|Темпрату-|Прізвище та|Дата | |

| матеріали |нанесених| ра, оС,|ініціали |та | |

|--------------------|шарів та |та трива-|бригадира |номер | |

|ГОСТ| номер |їх товщи-|лість су-|(фахівця), |акта |При- |

|ДСТ |---------------|на, мм |шіння ок-|що виконав |огляду|мітки|

|ДБН |паспор-|аналізу| |ремих ша-|захисне |вико- | |

|ТУ | та | | |рів пок- |покриття |наних | |

| | | | |риття, | |робіт | |

| | | | |год. | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 38 -

ДБН А.3.1-5-96

6. ЖУРНАЛ

АНТИКОРО3ІЙНОГО ЗАХИСТУ ЗВАРНИХ 3'ЄДНАНЬ

N

--------

Найменування організації, що виконує роботи

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будiвництва

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Посада, прізвище, ініціали і підпис особи, що відповідає за

виконання робіт по антикорозійному захисту зварних з'єднань

і ведення журналу

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Організація, що розробила проектну документацію, креслення КЗ

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

-------------------------------------------------------

Організація, що розробила проект виконання робіт по антикорозійному

захисту зварних з'єднань

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

------------------------------------------------------

Підприємство, що виготовило конструкції

---------------------------

-------------------------------------------------------------------

Шифр замовлення

---------------------------------------------------

Замовник (організація), посада, прізвище, ініціали та підпис

керівника (представника) технічного нагляду

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Журнал почато " " 19 р.

---- ------------ --

Журнал закінчено " " 19 р.

---- ------------ --

- 39 -

ДБН А.3.1-5-96

Таблиця 6.1

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

| |Найменування |Місце |Відмітка|Матеріал|Атмосферні | |

|Дата |елементів, що|або |про зда-|покриття|умови при | |

|вико-|з'єднуються і|номер |чу і |зварних |виконанні |Прізви-|

|нання|матеріал |(за |прийман-|з,єднань|антикорозі-|ще і |

|робіт|антикорозій- |кресле-|ня вузла|і спосіб|йного |ініці- |

| |ного покриття|нням чи|під ан- |їх |захисту |али |

| |закладних |схемою)|тикорозі|нанесен-|зварних |викона-|

| |деталей, |елемен-|йний за-|ня |з'єднань |вця |

| |нанесеного |та, що |хист | | | |

| |на заводі |стикує-|(посада,| | | |

| | |ться |підпис) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 6.1

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

|Прізвище і |Результати огляду|Підпис| Підписи | Зауваження |

|ініціали від-|якості покриття. |вико- | про | з контрольної |

|повідального |Товщина покриття |навця |приймання| перевірки |

|за роботи по| | |антикоро-|(виконавця робіт|

|антикарозій- | | |зійного |авторського наг-|

|ному захисту | | |захисту |ляду, технічного|

|(майстер, | | |(майстра,|нагляду замовни-|

|виконроб) | | |виконроба| ка) |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 40 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 3

СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНИАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

1 Проект органiзації будівництва об'єкта повинен розроблятися

на повний обсяг будівництва, передбачений проектом.

При будiвництві об'єкта по чергах проект організації

будівництва на окрему чергу повинен розроблятися з урахуванням

здійснення будівництва на повний розвиток.

2 До складу проекта органiзації будівництва включаються:

а) календарний план будівництва, в якому визначаються терміни

і черговість будівництва основних і допоміжних будiвель і споруд,

технологічних вузлів і етапів, пускових або містобудівних комплексів

з розподілом капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних

робіт на будівлях і спорудах та періодах будівництва (додаток 4,

форма 1).

Календарний план на підготовчий період складається окремо (з

розподілом обсягів по місяцях);

б) будівельні генеральні плани на об'єкт або комплекс об'єктів

для підготовчого і основного періодів будівництва, з урахуванням

зведення підземних і надземних частин, з розташуванням: постійних

будівель і споруд; місць розміщення тимчасових будівель і споруд,

конструкцій, матеріалів і виробів; інженерних мереж, місць

підключення тимчасових інженерних мереж до діючих мереж із зазначе-

нням джерел забезпечення будмайданчика електроенергією, водою, па-

рою, теплом; складських майданчиків; основних монтажних кранів та

інших будівельних машин; існуючих та тих, що підлягають знесенню,

будівель, місць розміщення знаків закріплення розбивочних осей

будівель та споруд; доріг, проїздів та під'їздів, місць розташування

джерел протипожежного водопостачання, протипожежних засобів та пер-

винних засобiв пожежогасiння;

в) організаційно-технологічні схеми, що визначають оптимальну

послідовність зведення будівель і споруд із зазначенням

технологічної поспiдовностi робiт;

г) відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціа-

льних будівельних робіт, визначених проектно-кошторисною до-

кументацією, з виділенням робіт по основних будівлях і спо-

рудах, пускових. або містобудівних комплексах і періодах

будівництва (додаток 4, форма 2);

д) відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, ма-

теріалах і устаткуванні з розподілом, по календарних періо-

дах будівництва, яка складається на об'єкт в цілому і на