Для огляду і очищення трубопроводу слід призначати не менше трьох пра­цівників, двоє з яких повинні перебувати біля обох виходів з трубопроводу та наглядати за тими, хто працює.

Працювати у трубопроводі слід у брезентовому костюмі та рукавицях, у чоботях, наколінниках, окулярах та касці. Кінець рятувальної вірьовки запобі­жного пояса повинен бути в руках наглядача з боку входу в трубопровід. На­глядач з боку виходу з трубопроводу повинен мати ліхтар для освітлення виходу.

13.23. Приміщення теплових пунктів, в яких немає постійних оперативно-виробничих працівників, необхідно замикати на замок; а ключі зберігати у точ­но встановлених місцях і видавати працівникам, які зазначені в списку, затвер­дженому начальником району теплової мережі (цеху електростанції).

13.24. Між тепловою мережею (електростанцією) і абонентом повинна бу­ти визначена межа обслуговування обладнання, з якою працівники повинні бу­ти ознайомлені під розпис.

13.25. Під час проведення поточних ремонтних робіт на тепловому пункті за температури теплоносія менше плюс 75 °С обладнання слід перекрити голо­вними засувками, установленими на тепловому пункті.

За температури теплоносія теплової мережі більше плюс 75 °С ремонт і заміну обладнання на тепловому пункті слід проводити тільки після виведення з дії системи головними засувками на тепловому пункті та засувками на відга­луженні до абонента (у найближчій камері).

Засувки на відгалуженні до абонента (у найближчій камері) та систему опалення повинні виводити з дії працівники, у віданні яких перебуває це обла­днання.

Не дозволяється проводити ремонт арматури без нумерації, а також за на­рядами, в яких не зазначені номери вимикальних, спускових, а також тих засу­вок і вентилів, що підлягають виведенню у ремонт.

Не дозволяється проводити роботи на арматурі трубопроводів, що не ма­ють дренажів і повітряних клапанів, а також у разі крапання з дренажів води, нагрітої до температури більше плюс 45 °С.

13.26. Для заміни корпуса елеватора слід зняти болти з двох найближчих фланців вставки перед елеватором.

Не дозволяється виймати конус елеватора відтягуванням ділянок труби пе­ред елеватором.

13.27. У разі введення в дію теплового пункту та системи, що живляться парою, слід попередньо відкрити дренажі та прогріти трубопроводи і обладнання зі швидкістю, що не допускає виникнення гідравлічних ударів.

13.28. Роботи з шурфування підземних прокладок слід проводити відпові­дно до вимог підрозділу 4.15 цих Правил.

13.29. У випадку розривання трубопроводу і розтікання гарячої води не­безпечну зону необхідно обгородити, виставити наглядачів, на огородженні установити застережні знаки безпеки, а вночі - сигнальне освітлення.

13.30. Під час проведення демонтажу окремих ділянок трубопроводів не­обхідно стежити, щоб решта трубопроводів перебувала у сталому положенні. Консольні кінці трубопроводів, що висять, повинні спиратись на тимчасові стояки.

Не дозволяється під час укладання великогабаритних вузлів трубопроводів залишати без закріплення відгалуження, що нависають.

14.31. Перед початком проведення монтажу трубопроводів необхідно пе­ревірити стійкість укосів і міцність кріплення траншей, в які будуть укладені трубопроводи, міцність кріплень стінок, а також необхідну за умовами безпе­ки крутість схилів та траншей, вздовж яких очікується переміщування машин.

13.32. Перебувати працівникам у траншеї, камері, каналі (тунелі) під час опускання в них труб або інших елементів обладнання та арматури, а також стояти під обладнанням і вузлами трубопроводів, що установлюються, до оста­точного закріплення їх заборонено.

13.33. У тунелях повинна бути припливно-витяжна вентиляція.

Під час проведення робіт у тунелях за температури повітря понад плюс 45 °С працівники повинні бути одягнені у теплу (ватяну) одежу.

Не дозволяється перебувати у тунелях за температури повітря понад плюс 50 °С.

13.34. Після закінчення будівельно-монтажних робіт перед прийманням трубопроводів необхідно провести випробування їх на міцність і герметичність.

Крім того, конденсатопроводи і трубопроводи водяних теплових мереж необхідно промити, паропроводи продути парою, а трубопроводи водяних теп­лових мереж у. разі відкритої системи теплопостачання та мережі гарячого во­допостачання - промити та продезинфікувати.

13.35. Перед початком проведення випробувань керівник робіт повинен:

- перевірити виконання усіх підготовчих заходів;

- організувати перевірку стану засобів вимірювань, необхідних для прове­дення випробувань;

- проінструктувати всіх членів бригади про їхні обов'язки під час прове­дення кожного окремого етапу випробувань і про заходи безпеки;

- перевірити від'єднання передбачених програмою відгалужень і теплових пунктів.

13.36. Від'єднувати теплопроводи для ремонту слід відповідно до вимог виробничих інструкцій. За наявності складних схем теплопроводів слід викори­стовувати бланки перемикань.

13.37. Знижувати тиск і дренувати воду із трубопроводів слід через спус­кову арматуру - дренажі і повітряні клапани.

Знижувати тиск у трубах і дренувати їх послабленням частини болтів фла­нцевих з'єднань дозволяється лише в окремих випадках, - коли неможливо ви­порожнити трубопровід через спускову арматуру. Температура води, що дренується, у цьому випадку повинна бути менше плюс 45 °С.

Послаблювати болтові з'єднання необхідно з боку, протилежного перебу­ванню працівника, який виконує ці роботи.

13.38. Не дозволяється під час проведення ремонту теплових мереж використовувати демонтовані збірні залізобетонні і бетонні елементи тримальних конструкцій з наявними слідами пошкоджень.

13.39. У разі виконання робіт, пов'язаних з прокладанням, ремонтом і переобладнанням підземних споруд теплових мереж в місцях можливого перебування людей, керівники теплових мереж повинні узгоджувати порядок прове­дення таких робіт з відповідальними службами місцевих органів виконавчої влади.


14. Вимоги безпечного обслуговування пристроїв теплової автомати­ки, тепломеханічних вимірювань та захистів


14.1. Вмикати і вимикати первинні (запірні) вентилі датчиків автоматики, контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП) і захистів повинні працівни­ки, які обслуговують ТМО. Обслуговувати інші вентилі, установлені перед дат­чиками автоматики, КВП і захистів, а також оглядати пристрої цеху ТАВ на ТМО та здійснювати внутрішній огляд теплових щитів, панелей тощо повинні працівники цеху ТАВ з відома працівників, які обслуговують ТМО.

14.2. Огляд, налагоджування, ремонт пристроїв контролю і авторегулято-рів, установлених на посудинах, трубопроводах і арматурі, слід проводити з до­триманням вимог пунктів 4.11.5 - 4.11.8, 4.11.12, 4.11.13, 4.11.17, 4.11.21 цих Правил.

14.3. Комплексне випробування технологічних захистів після капітального ремонту або монтажу, налагоджування схем автоматики із зніманням характе­ристик основного і допоміжного обладнання і випробування комплектів авто­матики слід проводити за спеціальними програмами із зазначенням в них захо­дів, що створюють безпечні умови праці під час проведення цих робіт.

14.4. Від'єднувати датчики від трубопроводів (посудин) слід перекриван­ням первинних (відбиральних) вентилів, установлених на імпульсних лініях,-без використання важеля. Якщо імпульсні лінії датчика під'єднані до різних відбиральних пристроїв, необхідно перекрити первинні (відбиральні) вентилі на всіх цих пристроях.

Від'єднувати датчики від трубопроводів (посудин) з тиском понад 6 МПа (60 кгс/см2) слід перекриванням двох послідовно установлених запірних венти­лів, один з яких (відбиральний) розташований безпосередньо біля трубопроводу (посудини), а другий - на імпульсній лінії перед датчиком.

14.5. Від'єднувати імпульсні лінії, що виводяться в ремонт, від діючого об­ладнання слід двома послідовно установленими вентилями. Між ними повинен бути дренажний пристрій, сполучений безпосередньо з атмосферою.

У разі неможливості здійснити від'єднання імпульсної лінії з тиском понад 6 МПа (60 кгс/см2) двома вентилями трубопровід (посудину) слід вивести з дії.

Допускається від'єднувати одним вентилем імпульсні лінії з тиском до 6,0 МПа (60 кгс/см2). У цьому разі пара не повинна виходити в атмосферу через відкритий дренаж на ділянці, що від'єднується.

14.6. Якщо трубопровід або посудина, до яких приєднані імпульсні лінії, залишаються під тиском, то запірні вентилі імпульсних лінійповинні бути пе­рекриті і на них слід вивісити заборонні знаки безпеки "Не відкривати! Працю­ють люди".

14.7. Відсутність тиску у від'єднаній імпульсній лінії слід перевіряти спо­лученням її з атмосферою.

Якщо на імпульсній лінії немає продувальних пристроїв, відсутність тиску слід перевіряти від'єднанням цієї лінії від датчика: накидну гайку, що приєднує лінію до датчика, слід обережно відгвинчувати гайковим ключем доти, доки з-під гайки не з'явиться вода, не знизиться тиск у лінії і не зменшиться виті­кання. Через 3.0 - 40 с треба відгвинтити гайку ще на півоберта-оберт і зняти тиск. У міру зниження тиску гайку слід відгвинтити далі з таким розрахун­ком, щоб до моменту повної відсутності тиску вона була загвинчена на шту­цер в 3 — 4 оберти.

Якщо в міру відгвинчування гайки із штуцера тиск в лінії не знижується, слід загвинтити гайку і вжити заходів щодо більш повного від'єднання імпульс­ної лінії. Ці операції необхідно проводити в рукавицях.

Від'єднувати імпульсні лінії води за температури більше плюс 45 °С і з ти­ском понад 1,2 МПа (12 кгс/см2) заборонено. За температури води менше плюс 45 °С тиск не повинен перевищувати 6,0 МПа (60 кгс/см2).

14.8. Врізування імпульсних ліній на трубопроводах і посудинах, розби­рання фланців вимірювальних діафрагм, арматури, врізування гільз термопар, установлення чутливих елементів манометричних термометрів повинні прово­дити працівники основних цехів, за якими закріплено обладнання, у присутнос­ті представника цеху ТАВ. Зазначені роботи слід проводити тільки після того, як у трубопроводах і посудинах знято тиск, а також у разі відкритих дренажів.

14.9. Замінювати, налагоджувати термопари і термометри опору, розміще­ні у важкодоступних місцях і в місцях, де температура перевищує зазначену в пункті 4.4.18 цих Правил, повинні не менше ніж два працівники з дотриманням вимог пункту 4.10.13 цих Правил.

Проводити роботи у місцях за температури повітря більше плюс 60 °С за­боронено.

14.10. За відсутності спеціальних продувальних пристроїв або у разі заби­тих продувальних ліній продування імпульсних ліній води за температури бі­льше плюс 45 °С дозволяється проводити за умови, що тиск не перевищує 1,2МПа(12кгс/см2).

Продування імпульсних ліній води за температури до плюс 45 °С допуска­ється проводити за умови, що тиск не перевищує 6,0 МПа (60 кгс/см2).

Продування слід виконувати за нарядом у такій технологічній послідовності:

- від'єднати датчик, - для чого спочатку слід прикрити плюсовий і мінусо­вий вентилі, а потім повністю відкрити зрівняльний вентиль; після цього повні­стю закрити плюсовий і мінусовий вентилі;

- один працівник повинен залишатись на місці продування, другий пови­нен перекривати запірні вентилі у місці приєднання лінії до трубопроводу або апарата, і подати першому працівникові знак про те, що лінія від'єднана;

- перший працівник повинен відгвинтити гайки, що з'єднують лініюз дат­чиком, стравити через них тиск, а потім відгвинтити їх повністю. Переконав­шись у тому, що тиск стравлено, лінію відводять від датчика і закріплюють;

- другий працівник повинен поступово повністю відкрити запірний вен­тиль на початку лінії продування. Продування повним струменем слід проводи­ти протягом 1,2 — 2 хв, після чого за сигналом першого працівника перекрити запірний вентиль. Після закінчення продування однієї із з'єднувальних ліній слід починати продування другої лінії;

- після припинення виходу пари з ліній перший працівник повинен приєд­нати їх до датчика. Накидні гайки у цьому разі повністю не затягують. Запірний вентиль на початку лінії відкривають на півоберта;

- після появи води через накидну гайку і видалення повітря з лінії накидні гайки слід щільно затягнути;

- через 5 - 10 хв після приєднання датчика і заповнення імпульсних ліній конденсатом запірні вентилі необхідно повністю відкрити;

- продування плюсової і мінусової з'єднувальних ліній слід вести окремо.

На час від'єднування датчика від імпульсної лінії на всіх запірних вентилях лінії необхідно вивішувати заборонні знаки безпеки "Не відкривати! Працюють люди".

Якщо продувальні лінії об'єднані на стенді датчиків у дренажний колектор, а зливання з нього через відкриту лійку здійснюють у зливний колектор, то під

час продування імпульсних ліній необхідно дотримуватись застережних заходів.

Слід враховувати, що у разі забивання колектора зливу іржею, накипом з відкритої лійки може утворюватись відбитий струмінь гарячої води і пари, який може травмувати працівників.

Режим продування імпульсних ліній повинен бути поступовим, і вони по­винні продуватись тільки до того стану, коли зливання води відбувається без утворення зворотного потоку із зливальної лійки.

Під час проведення вищезазначених робіт слід користуватись захисними щитками і рукавицями.

14.11. У випадку виникнення аварійних ситуацій продування імпульсних ліній слід припинити, а арматуру — перекрити.

14.12. Під час проведення робіт на мастильних імпульсних лініях з них не­обхідно повністю злити мастило.

Зливання мастила повинно здійснюватись від'єднуванням лінії біля пер­винного вентиля і приладу через нижню точку.

Якщо імпульсна лінія біля первинного вентиля приварена і злити з неї мас­тило неможливо, то з боку манометра в лінію слід ввести хлорвінілову трубку, через яку мастило слід відсмоктувати грушею. Довжину трубки слід вибирати з розрахунку звільнення від мастила ділянки імпульсної трубки до 1,5 м від місця зварювання.

Мастило з трубок слід зливати у посудину, - щоб уникнути попадання йо­го на підлогу.

14.13. Замінювати манометри, датчики слід тільки після перекривання пер­винних (відбиральних) вентилів.