NOTE. For components conforming to this European Standard, the standard dimension ratio, SDR, and the values of the pipe series S specified in Table 3 are calculated from the equation SDR = 2S + 1.


6.3 Dimensions of fittings

6.3.1 Outside diameter

The mean outside diameter, dem, of the spigot shall conform to Table 2.


6.3.2 Outside diameter for spigots with close tolerances (Type CT)

For the purposes of this European Standard in addition to the dimensions and tolerances given in Table 2 for spigot ends of fittings, tolerances that are in accordance with EN 1401-1 may be used.

If these tolerances, classified as close tolerances (CT), are required the mean outside diameter, dem, of the spigot and the tolerances shall conform to Table 4.Таблиця 4 - Середні зовнішні діаметри втулкових кінців з близькими допусками типу СТ

Table 4 - Mean outside diameters for spigots with close tolerances type CT

У міліметрах Dimensions in millimetres

Номінальний розмір DN/OD

Nominal size DN/OD

Номінальний зовнішній

діаметр dn

Nominal outside diameter dn

Середній зовнішній діаметр

Mean outside diameter

dem, min

dem, max

110

110

110,0

110,3

125

125

125,0

125,3

160

160

160,0

160,4

200

200

200,0

200,5

250

250

250,0

250,5

315

315

315,0

315,6

355

355

355,0

355,7

400

400

400,0

400,7

450

450

450,0

450,8

500

500

500,0

500,9

630

630

630,0

631,1

Втулкові кінці фітингів з середніми зовнішніми діаметрами, що відповідають таблиці 4, можуть бути використані з трубами і фітингами, що відповідають EN 1401-1 за умови, що розтруб(и) для цих труб та фітингів призначені для використання з еластомерним ущільнювальним кільцем.

Примітка. Втулкові кінці фітингів з середніми зовнішніми діаметрами згідно з таблицею 4, як правило, виготовляють литтям під тиском або механічною обробкою.

6.3.3 Конструкційні довжини (розміри)

Робочи довжини Zd повинні бути задекларовані виробником.

Примітка. Конструкційні довжини (див. розміри Zdна рисунках 8-12 і 15-20) призначені для надання допомоги в розробці литтєвих прес-форм і не призначені для використання в процедурах контролю якості. В якості настанови може бути використано ISO 265-1:1988 [6].

6.3.4 Товщина стінки тіла фітинга

6.3.4.1 Мінімальна товщина стінок (еmіn) тіла або втулкового кінця фітинга повинні відповідати таблиці 3, за винятком допустимого можливого зменшення на 5 %, у результаті несоос-ності при виробництві. У такому випадку середнє з двох протилежних значень товщини стінок повинне дорівнювати або перевищувати значення, наведені у цій таблиці.

6.3.4.2 У випадку, якщо фітинг або перехідник забезпечує перехід між двома номінальними розмірами, товщина стінки кожної сполучної частини повинна відповідати вимогам для відповідного номінального розміру. У такому випадку товщину стінки корпуса фітинга дозволяється поступово змінювати від однієї товщини стінки до іншої.

Spigot ends of fittings with mean outside diameters conforming to Table 4 may be used with pipes and fittings conforming to EN 1401-1 provided that the socket(s) for these pipes and fittings are intended to be used with elastomeric ring seal joints.NOTE. Spigots ends of fittings with mean outside diameters conforming to Table 4 are normally injection-moulded or machined.


6.3.3 Design lengths


The design lengths, Zd, shall be declared by the manufacturer.

NOTE. The design lengths (see the dimensions Zd in Figures 8 to 12 and Figures 15 to 20) are intended to assist in the design of moulds and are not intended to be used for quality control purposes. ISO 265-1:1988 [6] may be used as a guideline.


6.3.4 Wall thicknesses of the body of a fitting

6.3.4.1 The minimum wall thickness, emin, of the body or the spigot of a fitting shall conform to Table 3, except that a reduction of 5 % resulting from core shift is permitted. In such a case, the mean of two opposite wall thicknesses shall be equal to or exceed the values given in this table.  1. Where a fitting or adaptor provides for a transition between two nominal sizes, the wall thickness of each connecting part shall conform to the requirements for the applicable nominal size. In such a case the wall thickness of the fitting body is permitted to change gradually from one wall thickness to the other.


6.3.4.3 Товщина стінки фітингів, виготовлених механічною обробкою, окрім розтруба та втулкового кінця, може бути змінена локально у процесі виготовлення, за умови, що мінімальна товщина стінки тіла фітинга буде не менше величини е3,min, зазначеної в таблиці 6, для відповідного розміру і серії труби.

6.4 Розміри розтрубів і втулкових кінців

6.4.1 Розтруби та втулкові кінці з еластомерними ущільнювальними кільцями

6.4.1.1 Діаметри та довжини

Діаметри та довжини еластомерного ущільнювального кільця розтруба і довжина втулкового кінця повинні відповідати таблиці 5 (рисунки 2, 3, 4 або 5, в залежності від того, який застосовують).

Якщо ущільнювальні кільця міцно утримуються, мінімальне значення для розміру А і максимальне значення для С відміряють до ефективної точки ущільнення (див. рисунок 4), як зазначено виробником. Ця точка повинна дати повне ущільнення. Різні конструкції розтрубів для еластомерних кілець дозволяється, якщо вони відповідають вимогам наведеним у таблиці 12.

6.3.4.3 The wall thickness of fabricated fittings, except for spigot and socket, may be changed locally by the fabrication process, provided that the minimum wall thickness of the body conforms to e3,min as given in Table 6 for the size and pipe series concerned.


6.4 Dimensions of sockets and spigots

6.4.1 Elastomeric ring seal sockets and spigots


6.4.1.1 Diameters and lengths

The diameters and lengths of elastomeric ring seal sockets and lengths of spigots shall conform to Table 5 (see Figures 2, 3, 4 or 5, as applicable).


Where sealing rings are firmly retained, the dimensions for the minimum value for A and the maximum value for C shall be measured to the effective sealing point (see Figure 4) as specified by the manufacturer. This point shall give a full sealing action. Different designs of elastomeric ring seal sockets are permitted, provided they conform to the requirements given in Table 12.


Таблиця 5 - Розміри розтруба та довжини розтрубів та втулкових кінців

Table 5 - Socket diameters and lengths of sockets and spigots

У міліметрах Dimensions in millimetres

Номінальний розмір DN/OD

Nominal size DN/OD

Номінальний зовнішній діаметр dn

Nominal outside

diameter dn

Розтруб

Socket

Втулковий кінець

Spigot

dsm, min

Amina

Сmах

L1, min

110

110

111,1

40

40

62

125

125

126,3

43

43

68

160

160

161,6

50

50

82

200

200

201,9

58

58

98

250

250

252,4

68

68

118

315

315

318,0

81

81

144

355

355

358,3

89

89

160

400

400

403,7

98

98

178

Кінець таблиці 5

Номінальний розмір DN/OD

Nominal size DN/OD

Номінальний зовнішній діаметр dn

Nominal outside diameter dn

Розтруб

Socket

Втулковий кінець

Spigot

dsm, min

Amina

Сmах

L1, min

450

450

454,2

108

108

198

500

500

504,6

118

118

218

560

560

565,1

130

130

242

630

630

635,8

144

144

270

а Розтруб призначений для ефективної довжини труби 6 м.

а The socket is designed for an effective length of pipe of 6 m


Для розтрубів і втулкових кінців, які мають номінальний зовнішній діаметр більше 630 мм, значення dsm,min, Аmin, Сmах та L1,mіn має розраховуватись з використанням наступних рівнянь:

Аmin= (0,2dn + 18) мм;

Сmах = (0,2dn + 18) мм;

dsm,min = 1,0092dn мм;

L1,min = (0,4dn + 18) мм.

Для труб довжиною понад 6 м довжина з'єднання (А) в розтрубі, повинна бути розрахована за допомогою рівняння: А = (0,2dn + 3l) мм, де l - довжина труби в метрах.


For sockets and spigots that have a nominal outside diameter greater than 630 mm, the values of dsm, min. A™- Cmax and min shall be calculated using the following equations:

Аmin= (0,2dn + 18) mm;

Cmax = (0,2dn+ 18) mm;

dsm, min = 1,0092dn mm;

L1,min = (0,4dn+ 18) mm.

For pipe lengths longer than 6 m the length of engagement, A, in the socket shall be calculated from the equation: A=(0,2dn+3l) mm, where l is the pipe length, in metres.6.4.1.2 Товщини стінок розтрубів

Товщини стінок розтрубів е2 та е3 (див. рисунок 2), за винятком входу в розтруб, повинні відповідати таблиці 6.

Допускається зменшення на 5 % показників е2 і е3, що виникли в результаті технологічного зсуву. У такому випадку середнє арифметичне з двох протилежних товщин стінок повинне дорівнювати або перевищувати відповідні значення, наведені в таблиці 6.

6.4.1.2 Wall thicknesses of sockets

The wall thicknesses of sockets, e2 and e3 (see Figure 2), except the socket mouth, shall conform to Table 6.

A reduction of 5 % of e2 and e3, resulting from core shift is permitted. In such a case the mean of two opposite wall thicknesses shall be equal to or exceed the applicable values given in Table 6.

Таблиця 6 - Товщина стінок розтрубів

Table 6 - Wall thicnesses of sockets

У міліметрах Dimensions in millimetres

Номінальний розмір DN/OD

Nominal size DN/OD

Номінальний зовнішній діаметр dn

Nominal outside diameter dn

Товщина стінок

Wall thickness

SN 2a

S 16

SDR 3

SN 4

S 12,5

SDR 26

SN 8

S 10

SDR 21

SN 16

S 8

SDR 17

e2,min

e3,min

e2,min

e3,min

e2,min

e3,min

e2,min

e3,min

110

110

3,8

3,2

4,8

4,0

6,0

5,0

125

125

4,4

3,6

5,4

4,5

6,7

5,6

160

160

5,6

4,7

7,0

5,8

8,6

7,2

200

200

7,0

5,8

8,7

7,2

10,8

9,0

250

250

7,0

5,8

8,7

7,2

10,8

9,0

13,4

11,1

315

315

8,8

7,3

10,9

9,1

13,5

11,3

16,9

14,1

355

355

9,9

8,2

12,3

10,2

15,3

12,7

17,8

18,4

≥400

≥400

11,1

9,3

13,8

11,5

17,2

14,4

21,4

17,8

a SN 2 - застосовується тільки для сфери застосування «U».

а SN 2 - is applicable for application area "U" only.


Якщо ущільнювальне кільце утримується за допомогою стопорного ковпачка або кільця (див. рисунок 6) товщина стінки в цьому місці розраховується шляхом додавання товщини стінки розтруба і товщини стінки стопорного кільця або ковпачка у відповідному місці в тому ж перерізі.


Where a sealing ring is located by means of a retaining cap or ring (see Figure 6) the wall thickness in this area shall be calculated by the addition of the wall thickness of the socket and the wall thickness of the retaining ring or cap at corresponding places in the same cross section.
6.4.2 Стикове зварювання втулкових кінців

Величини середнього зовнішнього діаметра (dеm) і товщини стінок (е) втулкових кінців, призначених для стикового зварювання, повинні відповідати діаметрам та відповідним розмірам і серіям труб, як зазначено в таблицях 2 і 3 відповідно.

6.4.3 Терморезисторний розтруб

Розміри терморезисторного розтруба повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 7 (див. рисунок 7).

6.4.2 Butt fusion spigot ends


The mean outside diameters, dem, and wall thicknesses, e, of spigots intended for butt fusion shall conform to the diameters and corresponding pipe size and series as given in Tables 2 and 3 respectively.6.4.3 Electrofusion sockets

The dimensions of electrofusion sockets shall conform to the values given in Table 7 (see Figure 7).

Таблиця 7 - Розміри терморезисторних розтрубів

Table 7 - Dimensions of electrofusion sockets

У міліметрах Dimensions in millimetres

Номінальний розмір DN/OD

Nominal size DN/OD

Номінальний зовнішній діаметр dn

Nominal outside diameter dn

Середній внутрішній діаметр dsm

Mean inside diameter dsm

Мінімальна

глибина проникнення

l1,min

Minimum depth of penetration

l1,min

Мінімальна довжина зони зварювання

l2,min

Minimum length of fusion zone l2,min

Мінімальна

довжина непрогрітого входу в розтруб l3,min

Minimum unheated entrance length l3,min

Товщина стінки E

Wall thickness, E

110

110

a

28

15

5

b

125

125

28

15

5

160

160

28

15

5

200

200

50

25

5

250

250

60

25

5

315

315

70

25

5

355

355

100

25

8

400

400

100

25

8

450

450

100

25

8

500

500

100

25

8

560

560

100

25

8

630

630

120

30

8

710

710

120

30

12

800

800

120

30

12

1000

1000

120

35

12