9.2.3 Критерії відповідності для одиночного результату

У доповнення до статистичних критеріїв відповідності відповідність результатів випробувань вимогам цього стандарту вимагає підтвердження того, що кожний результат залишається в межах граничних значень одиночного результату, наведених у таблиці 8.

Таблиця 8 - Граничні значення для одиничних результатів

Властивість

Граничні значення для oдиничних результатів

Клас міцності

32,5 N

32,5 R

42,5 N

42,5 R

52,5 N

52,5 R

Рання міцність, МПа, нижнє граничне значення

2 доби

-

8,0

8,0

18,0

18,0

28,0

7 Діб

14,0

-

-

-

-

-

Стандартна міцність, МПа, нижнє граничне значення

28 діб

30,0

30,0

40,0

40,0

50,0

50,0

Початок тужавлення, хв, нижнє

граничне значення

60

50

40

Рівномірність зміни об'єму (розширення, мм), верхнє граничне значення

10

Вміст сульфату, % SO3, верхнє граничне значення

СЕМ І

СЕМ II a)

СЕМ IV СЕМ

4,0

4,5

СЕМ Ill/A СЕМ III/B

4,5

СЕМ III/C

5,0

Вміст хлориду, % b) верхнє граничне

значення

0,10 c)

Пуцоланові властивості

Позитивні через 15 днів

а) Цемент типу СЕМ ІІ/В-Т може містити до 5,0 % SO3 для всіх класів міцності.

b) Цемент типу СЕМ III може містити понад 0,10 % хлориду, але за наявності максимального вмісту хлориду це повинно бути декларовано,

с) Для застосування з попереднім напруженням цементи можуть бути вироблені згідно з меншим граничним значенням. У цьому випадку значення 0,10 % має бути замінене меншим значенням, яке має бути вказано в повідомленні про поставку.

9.3 Критерії відповідності для складу цементу

Не менше одного разу на місяць виробник повинен перевіряти склад цементу, використовуючи, як правило, точкову пробу, відібрану в місці відвантаження цементу. Склад цементу має відповідати вимогам, визначеним у таблиці 1. Граничні кількості основних складників, визначені в таблиці 1, це стандартні значення, яким має відповідати середній склад, обчислений на підставі точкових проб, відібраних у контрольний період. Для одиночних результатів допускаються максимальні допустимі відхилення, що становлять -2 для нижнього і +2 для верхнього стандартного значення. Для підтвердження відповідності цій вимозі мають бути застосовані та документовані відповідні процедури під час виробництва і належні методи перевірки.

9.4 Критерії відповідності для оцінювання властивостей складників цементу

Складники цементу повинні відповідати вимогам, наведеним в розділі 5. Під час виробництва для підтвердження відповідності цій вимозі мають бути застосовані та документовані відповідні процедури.

ДОДАТОК А

(довідковий)

А-ВІДХИЛЕННЯ

А-відхилення: національне відхилення в зв'язку з правилами, зміна яких виходить за межі компетенції членів CEN/CENELEC. У країнах-членах CEN ці А-відхилення діють у доповнення до відповідних вимог EN 197-1 до того часу, як вони будуть вилучені.

Для EN 197-1 національні А-відхилення були застосовані згідно з Директивою ЄС 90/531 Данією, Ісландією, Німеччиною, Норвегією, Фінляндією та Швецією. Посилання зроблено на наступні національні правила.

Данія

Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr 661 af 28. November 1983 om vandoploseligt chromat і cement.

Ісландія

Reglur nr. 330/1989 um krom і sementi, Order No. 330 of 19 June 1989.

Німеччина

Gefahrstoffverrordnung (GefStoffV) together with TRGS 613 "Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen für chromathaltige Zemente und chromathaltige zementhaltige Zubereitungen", April 1993 (BArbBI Nr. 4.1993).

Норвегія

Directorate of Labour Inspection: Regulations relating to the Working Environment, laid down on 23 October 1987.

Фінляндія

Decision of the Council of State concerning the content of chromate in cement for concrete and masonry cement, No. 593, July 24, 1986.

Швеція

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 1998:8, 4 avdelning, 8 kap §§ 10-13, Kemikalieinspektionens allmänna rad till föreskrifterna om krom і cement, 1989:1.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Данія

Розпорядження служби контролю за умовами праці № 661 від 28 листопада 1983 року стосовно водорозчинного хромату в цементі

Ісландія

Постанова № 330/1989 р. стосовно вмісту хрому в цементі, наказ № 330 від 19 червня 1989 р.

Німеччина

Положення про небезпечні речовини (GefStoffV) разом з TRGS 613 "Замінні матеріали, замінні методи та обмеження застосування цементу та цементних матеріалів, які містять хромат", квітень 1993 p. (BArbBI Nr. 4.1993).

Норвегія

Директорат робочої інспекції: нормативи щодо робочого середовища, видання від 23 жовтня 1987 року.

Фінляндія

Рішення Державної ради щодо вмісту хромату в цементі для бетону та цементного облицювання, № 593, 24 липня 1986 року.

Швеція

Розпорядження інспекції щодо хімічних речовин, хімічних продуктів та біо-технічних організмів, KIFS 1998:8, глава 8 §§ 10-13, загальна рада хімічної інспекції стосовно розпоряджень щодо вмісту хрому у цементі, 1989:1.

ДОДАТОК ZA

(довідковий)

ПОЛОЖЕННЯ З СЕ МАРКУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ЦЕМЕНТІВ

ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ ЄС ЩОДО БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ZA.1 Пункти EN 197-1, які стосуються положень Директиви ЄС щодо будівельної продукції

EN 197-1 та цей додаток ZA були підготовлені на підставі мандату*, наданого CEN Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі.

Розділи EN 197-1, наведені в таблиці ZA.1, відповідають вимогам цього мандату, виданого згідно з Директивою ЄС щодо будівельної продукції (89/106/ЄЕС).

Відповідність цим розділам підтверджує припущення щодо придатності звичайних цементів, охоплених EN 197-1, для передбаченого застосування з урахуванням таблиці ZA.2.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До будівельного матеріалу, що входить у сферу дії EN 197-1, можуть бути застосовані інші вимоги та інші Директиви ЄС, які не порушують придатності для передбаченого застосування.

Можуть існувати вимоги до небезпечних речовин, застосовні до матеріалів, охоплених EN 197-1 (наприклад, перенесені європейські та національні закони, правила та адміністративні положення). Щоб задовольнити положення Директиви ЄС щодо будівельної продукції, ці вимоги також мають бути задоволені, якщо вони є застосовними.

Примітка. На сайті Будівництво, Європа (CREATE, http//europa.eu.int) наведена інформативна база даних європейських та національних положень стосовно небезпечних речовин.

Таблиця ZA.1 - Гармонізовані розділи

Будівельні матеріали:27 різних видів звичайних цементів (див. таблицю 1)

Передбачене застосування: приготування бетону, будівельного розчину, ін'єкційного розчину та

інших сумішей для будівництва та виготовлення будівельної продукції (див. примітки до цієї таблиці)

Вимоги/робочі

характеристики

Гармонізовані розділи а) в EN 197-1

Стаття в CPD 3.2 рівень(-ні) та/або клас(-и)

Примітки

Розділи а)

Опис вимог

Звичайні цементи (підгрупи)

Складники та склад продукції

3 4 5 6 8 9

Склад 27 різних видів продукції (таблиця 1) в групі "Звичайні цементи", визначений на основі складників, що входять до складу продукції

Відсутні

Можливий вибір цементів державами-членами ЄС в технічних нормативах для конкретного передбаченого застосування на підставі різних типів і видів цементів та класів міцності

Міцність при стиску (рання та стандартна)

7.1 8 9

Вимоги до міцності на стиск, визначені як класи міцності та граничні значення b)

Те саме

Строки тужавлення

7.2 9

Вимоги, визначені як нижні граничні значення b)

»

Нерозчинний залишок

7.3 9

Вимоги, визначені як верхні граничні значення b)

»

Лише для СЕМ І та СЕМ III

Втрати при прожарюванні

7.3 9

Те саме

»

Те саме

Рівномірність зміни об'єму:

- розширення;

- вміст сульфату (як SO3)

7.2 9 7.3 9

»

»

Вміст хлориду

7.3 9

»

»

Пуцоланові властивості (лише для пуцоланових цементів)

7.3 9

»

»

Лише для СЕМ IV

Довговічність

4

5 7.4

Довговічність стосується бетону, будівельного розчину, ін'єкційного розчину та інших сумішей, виготовлених з цементу, відповідно до будівельних норм, чинних в місці використання

а) Вимоги в цих розділах, включаючи загальний зміст і таблиці, наведені в розділах, становлять невід'ємні частини цього гармонізованого європейського стандарту на цемент.

b) Ці граничні значення становлять частину вимог до визначання продукції, охопленої цим гармонізованим європейським стандартом на цемент.

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності продукції

Система підтвердження відповідності 27 видів звичайних цементів, наведених у таблиці ZA.1, показана в таблиці ZA.2 для передбаченого застосування відповідно до рішення комісії від 14 липня 1997 р. (97/555/ЄС), опублікованого в офіційному журналі Європейського Союзу та наведеного в додатку 3 мандата для групи продукції "Цементи".

Таблиця ZA.2 - Система підтвердження відповідності

Продукція

Передбачене застосування

Рівень(-ні) або клас(-и)

Система(-ми) підтвердження відповідності

Звичайні цементи, в тому числі:

- портландцементи;

- композиційні

портландцементи:

зі шлаком;

з силікатним пилом;

з пуцоланом;

із золою-винесення; з випаленим сланцем;

з вапняком;

композиційні

- шлакові цементи;

- пуцоланові цементи;

- композиційні цементи

Приготування бетону, будівельного розчину, ін'єкційного розчину та інших сумішей для будівництва та для випробництва будівельної продукції

1+

……….

Система 1+: див. додаток III, Розділ 2, пункт (і) Директиви 89/106/ЕЕС з аудитним випробуванням проб, відібраних на підприємстві.

Підтвердження відповідності технічним умовам EN 197-1 має базуватись на розділі 9 EN 197-1 та на оцінюванні відповідності *, яка має відповідати EN 197-2. Розділ 8 EN 197-2 не застосовується, оскільки для цілей СЕ маркування його замінено правилами, наведеними в пунктах ZA.3 та ZA.4. Розділ 9 EN 197-2, який містить правила, що стосуються відвантажувальних центрів, не є частиною процедури підтвердження відповідності для нанесення маркування СЕ згідно з CPD.

Однак держави-члени в межах їх обов'язків з нагляду за ринком повинні забезпечити правильність використання маркування СЕ (стаття 15.1 CPD). Розділ 9 EN 197-2 слід застосовувати для відповідних національних положень, що стосуються відвантажувальних центрів.

ZA.3 ЄС сертифікат відповідності та ЄС декларація про відповідність

Якщо узгодженість із системою підтвердження відповідності досягнута відповідно до розділу 7 EN 197-2, орган з сертифікації повинен оформити сертифікат відповідності (ЄС сертифікат відповідності) з наведеною нижче інформацією. Цей ЄС сертифікат відповідності дає виробнику право нанести маркування СЕ, як описано в ZA.4.

ЄС сертифікат відповідності має містити наступну інформацію:

  • назва та адреса органу з сертифікації;
  • назва та адреса виробника або його повноважного представника, встановлені в ЕЕА, та місце виробництва;
  • опис продукції (стандартне позначання цементу згідно з EN 197-1 та будь-яка додаткова потрібна інформація);

- положення, яким відповідає продукція (додаток ZA до EN 197-1 з відповідністю, встановленою згідно з EN 197-2, як вказано в додатку ZA до EN 197-1);

-особливі умови, застосовні до використання продукції (які не стосуються відповідності);

  • номер сертифіката;
  • умови та період чинності сертифіката, який застосовується;
  • ім'я та посада особи, уповноваженої підписати сертифікат.

Крім того, для кожної продукції, що має ЄС сертифікат відповідності, виробник має скласти декларацію про відповідність (ЄС декларація про відповідність) із включенням наступної інформації: