Міністерства охорони здоров'я України відносно виконання

гігієнічних регламентів, передбачених НРБУ-97, та Міністерство

охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

України, відносно проведення технічних та організаційних заходів

для забезпечення радіаційної безпеки об'єкту (джерела), на які

поширюються НРБУ-97.

2.3 Відповідальність за виконання НРБУ-97 покладається на:

- фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності та

підпорядкованості які виробляють, переробляють, застосовують,

зберігають, транспортують, здійснюють поховання, знищення чи

утилізацію джерел іонізуючого випромінювання, а також проектують

роботи з ними;

- керівників та посадових осіб органів Державної виконавчої

влади і організацій, які планують та реалізують контрзаходи в

частині Норм, що стосується обмеження опромінення при радіаційних

аваріях та опромінення від техногенно-підсилених джерел природного

походження.

2.4. Особи, які допустили протиправні дії з джерелами

іонізуючих випромінювань, чи не планують або не реалізують

контрзаходи по зменшенню рівнів опромінення до регламентованих

НРБУ-97 величин, притягуються до відповідальності відповідно до

чинного законодавства України.

2.5. З моменту офіційного опублікування Норм радіаційної безпеки України, дія НРБ-76/87 відміняється*.

________________

* За виключенням випадків, окремо розглянутих і узгоджених з

державними регулюючими органами.

2.6. Будь-які діючі відомчі та галузеві норми, правила,

інструкції та інші нормативно-правові акти, які прямо або

опосередковано пов'язані з протирадіаційним захистом людини

повинні бути приведені у відповідність до вимог НРБУ-97 у строки,

узгоджені з органами Державного санітарно-епідеміологічного

нагляду, а ті, що створюються - не повинні їм суперечити.

3. Умовні позначення, величини, одиниці,

основні терміни та поняття

3.1. Умовні позначення

А- активність

AMAD- медіанний за активністю аеродинамічний діаметр

AMTD- медіанний за активністю термодинамічний діаметр

Cingest- середньорічна об'ємна концентрація радіонукліду в питній воді

Cinhal- середньорічна об'ємна концентрація радіонукліду в повітрі

dae- аеродинамічний діаметр

D- поглинена доза

Dт- доза в органі

dth- термодинамічний діаметр

De minimus- дозовий рівень виключення

eτ- доза на одиницю перорального/інгаляційного надходження

gτ- доза на одиницю об'ємної концентрації в повітрі чи питной воді

H lens - річна еквівалентна доза зовнішнього опромінення в кришталику ока

Hskin- річна еквівалентна доза зовнішнього опромінення шкіри

H extrim- річнр еквівалентна доза зовнішнього опромінення кистей та стіп

Hт- доза еквівалентна в органі Т

Е- доза ефективна

Eext- ефективна доза зовнішнього опромінення;

hм- питома максимальна еквівалентна доза

l ingest- річне пероральне надходження радіонукліду

l inhal- річне інгаляційне надходження радіонукліду

S- колективна ефективна доза

Sт- колективна еквівалентна доза

Wr - радіаційний зважуючий фактор

Wт- тканинний зважуючий фактор

τ - референтний вік

АЕС- атомна електрична станція

АС- атомна станція

АСТ- атомна станція теплопостачання

АТЕЦ- атомна теплоелектроцентраль

ДЗ- допустиме радіоактивне забруднення поверхонь .

ДКinhal- допустима концентрація в повітрі

ДКingest- допустима концентрація в питній вод

ДНingest- допустиме надходження через органи травлення 

ДНinhal- допустиме надходження через органи дихання

ДПД- допустима потужність дози

ДВ- допустимий викид

ДР- допустимий рівень

ДС- допустимий скид

ДЩП-допустима щільність потоку часток (фотонів)

ЕРОА- еквівалентна рівноважна об'ємна активність

ЛД- ліміт дози (ефективної чи еквівалентної)

ЛДЕ- ліміт ефективної дози

ЛДextrim- Ліміт еквівалентної дози зовнішнього гпромінення кистей та стіп

ЛД max- максимальний ліміт дози за календарний рік (50 мЗв)

ЛД lens- ліміт еквівалентної дози дози зовнішнього опромінення кришталика ока

ЛД skin- ліміт еквівалентної дози дози зовнішнього опромінення шкіри

КР- контрольний рівень

ОСПУ- Основні санітарні правила роботи з джерелами іонізуючого) випромінювання

ПЗРВ- пункт захоронення радіоактивних відходів

РЕД- річна ефективна доза

РТ- радіохімічні технологи

СЗЗ- санітарно-захисна зона

ТПДПП- техногенно-підсилені джерела природного походження

___________________

В НРБУ-97 використана Міжнародна система спеціальних

позначень величин та Публікація МКРЗ N 60 (на українській мові) в

перекладі фахівців НКРЗ при Верховній Раді України та виданою в

Бюлетені НКРЗУ "Радіаційна безпека в Україні", під редакцією

Академіка Д.М. Гродзинського, 1994 р.

3.2. Величини та одиниці, що використовуються

3.2 Величини та одиниці, що використовуються

Бекерель - одиниця активності в системі СІ (Бк) Один бекерель дорівнює одному

ядерному перетворенню в секунду або 0,027 нКі

Грей (Гр) - одиниця поглиненої дози іонізуючого випромінювання (у системі СІ)

Позасистемна одиниця –

рад · 1 Гр = 100 рад = 1 Дж / кг -1

Зіверт (Зв) - одиниця еквівалентної та ефективної дози в системі СІ

Позасистемна одиниця –

бер · 1 Зв = 1 Дж · кг -1 =100 бер

Електрон-вольт (еВ) – позасистемна одиниця енергії іонізуючого

випромінювання 1 еВ = 1,6 · 10-19 Дж.

3.3 Основні терміни

Основні терміни і поняття, що використовуються в НРБУ-97, наведено в додатку Д.11.

4 ОСНОВНІ РЕГЛАМЕНТОВАНІ ВЕЛИЧИНИ НРБУ-97

4.1. НРБУ-97 поширюються на ситуації опромінення людини

джерелами іонізуючого випромінювання в умовах:

- нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого

випромінювання;

- медичної практики;

- радіаційних аварій;

- опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного

походження.

4.2. НРБУ-97 включають чотири групи радіаційно-гігієнічних

регламентованих величин:

Перша група - регламенти* для контролю за практичною

діяльністю, метою яких є додержання опромінення персоналу та

населення на прийнятному для індивідууму та суспільства рівні, а

також підтримання радіаційно-прийнятного стану навколишнього

середовища та технологій радіаційно-ядерних об'єктів як з позицій

обмеження опромінення персоналу та населення, так і з позицій

зниження імовірності виникнення аварій на них.

До цієї групи входять:

- ліміти доз;

- похідні рівні:

- допустимі рівні;

- контрольні рівні.

_____________________

* тут і далі замість радіаційно-гігієнічні регламентовані величини

використовуються скорочено - регламенти.

Друга група - регламенти, що мають за мету обмеження

опромінення людини від медичних джерел.

До цієї групи входять:

- рекомендовані рівні.

Третя група - регламенти щодо відвернутої внаслідок втручання

дози опромінення населення в умовах радіаційної аварії.

До цієї групи входять:

- рівні втручання;

- рівні дії.

Четверта група - регламенти щодо відвернутої внаслідок

втручання дози опромінення населення від техногенно-підсилених

джерел природного походження.

До цієї групи входять:

- рівні втручання;

- рівні дії.

4.3 Нормами радіаційної безпеки встановлюються такі категорії

осіб які зазнають опромінювання:

Категорія А (персонал) - особи, які постійно чи тимчасово

працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань.

Категорія Б (персонал) - особи, які безпосередньо не зайняті

роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з

розташуванням робочих місць в приміщеннях та на промислових

майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть

отримувати додаткове опромінення.

Категорія В - все населення.

5. Радіаційно-гігієнічні регламенти першої групи

5.1. Ліміти доз та допустимі рівні

5.1.1. Числові значення лімітів доз встановлюються на рівнях,

що виключають можливість виникнення детерміністичних ефектів

опромінення і, одночасно, гарантують настільки низьку імовірність

виникнення стохастичних ефектів опромінення, що вона є прийнятною

як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому.

5.1.2. Для осіб категорій А і Б ліміти доз встановлюються в

термінах індивідуальної річної ефективної та еквівалентних доз

зовнішнього опромінення (ліміти річної ефективної та еквівалентної

доз). Обмеження опромінення осіб категорії В (населення)

здійснюється введенням лімітів річної ефективної та еквівалентної

доз для критичних груп осіб категорії В. Останнє означає, що

значення річної дози опромінення осіб, які входять в критичну

групу, не повинно перевищувати ліміту дози, встановленого для

категорії В.

5.1.3. З лімітом дози порівнюється сума ефективних доз

опромінення від усіх індустріальних джерел випромінювання. До цієї

суми не включають:

- дозу, яку одержують при медичному обстеженні або лікуванні;

- дозу опромінення від природних джерел випромінювання;

- дозу, що пов'язана з аварійним опроміненням населення;

- дозу опромінення від техногенно-підсилених джерел

природного походження.

5.1.4. Додатково до ліміту річної ефективної дози

встановлюються ліміти річної еквівалентної дози зовнішнього

опромінення окремих органів і тканин:

- кришталика ока;

- шкіри;

- кистей та стіп.

Таблиця 5.1 - Ліміти дози опромінення (мЗв · рік-1)

 

Категорія осіб, які зазнають опромінювання 

 

Аа)б)

Ба)

Ва)

ЛДе (ліміт ефективної дози)

20в)

2

1

Ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення:

 

 

 

- ЛДlІепs (для кришталика ока)

150

15

15

- ЛДskin (для шкіри)

500

50

50

- ЛДextrim (для кистей та стіп)

500

50

-

Примітки:

а) - розподіл дози опромінення протягом календарного року не регламентується;

б) - для жінок дітородного віку (до 45 років), та для вагітних жінок діють обмеження пункту 5.6; 

в)- в середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік (ЛДmaх )

5.1.5 Встановлюється такий перелік допустимих рівнів (ДР),

які відносяться до радіаційно-гігієнічних регламентів першої

групи.

Для категорії А:

- допустиме надходження (ДНіnhаl А) радіонукліду через органи

дихання;

- допустима концентрація (ДКіnhаl А) радіонукліду в повітрі

робочої зони;

- допустима щільність потоку частинок (ДЩП А);

- допустима потужність дози зовнішнього опромінення (ДПД А);

- допустиме радіоактивне забруднення (ДЗ А) шкіри, спецодягу

та робочих поверхонь.

Для категорії Б:

- допустиме надходження (ДНіnhаl Б) радіонукліда через органи

дихання:

- допустима концентрація (ДКіnhаl Б) радіонукліда в повітрі

робочої зони;

Для категорії В:

- допустиме надходження радіонукліда через органи дихання

(ДНіnhаl В) і травлення (ДНіngеst);

- допустимі концентрації радіонукліда в повітрі (ДНіnhаl В)

та питній воді (ДНіngеst);

- допустимий скид та викид у довкілля.

5.1.6. Числові значення допустимих рівнів (ДН, ДК)

розраховані для умов впливу одного радіонукліду та одного шляху

надходження при референтних умовах опромінення подані у Додатку 2.

Ці числові значення є радіаційно-гігієнічними регламентами.

5.1.7. Величини допустимих рівнів розраховані з умов

надходження одного батьківського радіонукліду і відсутності в

момент надходження дочірніх продуктів розпаду. Акумуляція в

організмі дочірніх продуктів розпаду, що виникли після надходження

в організм, врахована у величинах ДР. Дочірні радіонукліди, що

надходять в організм разом з батьківськими, розглядаються в умовах

(5.1), (5.2) як самостійні радіонукліди.

5.1.8. Якщо є дані про фактичні умови опромінення, що суттєво

відрізняються від референтних, допускається перегляд ДР для

окремого підприємства, технології, робочого місця тощо. Розробка і

затвердження таких ДР проводиться у порядку, встановленому

Міністерством охорони здоров'я України.

5.1.9. При контролі річного надходження радіонуклідів і дози

зовнішнього опромінення ЛД не буде перевищено, якщо одночасно

виконуються наступні нерівності:

(Еext/ЛДE) + ∑ (Іi inhal / ДН i inhal) + ∑ (Іi ingest / ДН i ingest) <= 1 (а)                        i                                     i

     Нlens/ЛДlens <= 1 (b)

      Нskin/ЛДskin <= 1 (c)

     Нextrim/ЛДextrim <=1 (d)

(5.1)

Ііngеst і - річне пероральне надходження і-го радіонукліду;

ДНіngеst і- допустиме надходження через органи травлення для і-го

радіонукліду та категорії що розглядається:

де:  Еext - ефективна доза завнішнього опромінення;

ЛДE- ліміт ефективної дози для категорії, що розглядається.