Середнє значення на об'єкті_ ВИСНОВКИ; На об'єкті не слід (слід) рекомендувати проведення  протирадіаційних

(непотрібне закреслити)

заходів,   тому  що   при   обстеженні   не  виявлені   (виявлені)   рівні   зовнішнього гамма-випромінювання, вищі за нормативні показники.

Зав, лабораторією_

радіаційного контролю                      (підпис)                                                     (п.і.б..)

Інженер - дозиметрист_

(підпис)                                                      (П.І.Б..)

 

Додаток 7  Обов'язковий ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

(організац. що провод, вимір.)

(підпис)                           (П.І.Б.)

"      "   ____ 19     р.

М.П.

АКТ №                  

за результатами вимірювань еквівалентної рівноважної об'ємної активності (ЕРОА) радону в

повітрі приміщень на об'єкті будівництва

(найменування організації, що проводила вимірювання)

Ліцензія №                                   _________          від  "     "                                    19     р,

видана

(найменування організації, що видала ліцензію)

Вимірювання проведені приладом                                                      . Зав. №

Дата проведення Держповірки  "     "                19     р.

Метод

Об'єкт

(найменування об'єкту обстеження)

Адреса____________________________________________________

Дати проведення вимірювань:

 

№ п/п

Місце вимірювання

ЕРОА радону-222, Бк х м -3

 

 

 

Кількість вимірювань:

ВИСНОВКИ:

Під час обстеження  не виявлено (виявлено)   рівень ЕРОА радону,

(непотрібне закреслити)

що перевищує норматив для побудованих та реконструйованих будівель

(50 Бк  х м-3).

Не рекомендується (рекомендується) провести повторне обстеження.

(непотрібне закреслити)

Зав. лабораторією

радіаційного контролю       (підпис)                                                                           (п.і.б.)

Інженер - дозиметрист

(Підпис)                                                                 (П.І.Б.)

 

Додаток 8 Рекомендований ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лікар                                                                      Директор_____________________

_________________ СЕС                                                    (організація, що проводить контроль)

(підпис, П.І.Б.)                                                                                             (підпис, П.І.Б)

"     "                              р.                                                                 "___ "                             р.

М.П.                                                                                     М.П.

АКТ

за результатами проведення позавідомчого вибіркового контролю (ПВК)

(згідно з п. 6,4.6 ДБН В.1.4-2.01)

Ми, що нижче підписалися, представники ПВК___

(найменування територіальної СЕС) 1. П.І.Б._________________________________________________________________

2. П.І.Б.______________________________________________________________

та представник __________________________________________________________________

(найменування організації виробника, посередника, споживача продукції)

П.І.Б.__________________________________________________________________

склали цей акт про те, що перевіркою встановлено наступне.

В Системі радіаційного контролю (СРК) в будівельній галузі України

1 .Підприємство є та має (не мае) в наявності нижченаведені документи.

__________________ (непотрібне закреслити)___________________________________________

Тим, що добуває (виробляє) сировину та/або/ будматеріали

Постачальником (посередником) сировини та/або/ будматеріалів

Споживачем сировини та/або/ будматеріалів

1

2

3

1. Радіаційний сертифікат служби радіаційного контролю

1. Дозвіл на постачання сировини та/або/ будматеріалів

1 .Реєстрацію номенклатури сировини та/або будматеріалів

2. Реєстрацію номенклатури сировини та/або/ будматеріалів

2. Реєстрацію номенклатури сировини та/або/ будматеріалів

3.Паспорти радіаційної якості сировини та/або/ будматеріалів, що отримані від виробника або власної ЛРК (ПРК).

3. Паспорти радіаційної якості сировини та/або/ будматеріалів ЛРК або ПРК

3. Па спорти радіаційної якості сировини та/або/ будматеріалів, що отримані від виробника або власної ЛРК (ПРК).

 

2.Підприємство проводить радіаційний контроль об'єктів (непотрібне закреслити):

 

І- категорія Об'єкти обов'язкового радіаційного контролю (ООРК)

II- категорія Об'єкти рекомендованого радіаційного контролю (ОРРК)

1. Типові проекти споруд 1 та 3 груп

1. Проекти виробництва робіт на спорудах 1 та 3 груп

2. Робочі проекти споруд 1 та 3 груп

 

3. Кар'єри сировини та/або/ будматеріалів

2. Лісоповали

4. 'Території під будівництво споруд 1 групи 5. Закінчені об'єкти споруд 1 та 3 груп 6. Сировина та будматеріали згідно з п. 6.1.1 ДБН В. 1.4-2.01

3. Будівельні вироби та конструкції 4. Оздоблювальні матеріали і вироби 5. Інженерне обладнання об'єктів

3. Підприємство , що працює за типом І-категорії (ООРК) має службу радіаційного контролю (або використовує за договором службу організації)

(вказати найменування організації) та має (не має) в наявності такі документи:

 

Регіональний        центр радіаційного контролю (РЦРК):

ЛРК       І-рангу,        що проводять систематичні радіаційні   обстеження (СРО) об'єктів ОРК

ЛРК       ІІ-раигу.       що проводять             разові радіаційні   обстеження (РРО) об'єктів РРК

ПРК, що проводять РК будматеріалів

1. Протокол зіставлення результатів вимірювань від       НЦРМ        АМН України

1. Протокол зіставлення результатів вимірювань від РЦРК

1. Протокол зіставлення результатів вимірювань від ЛРК I-рангу

1. Протокол зіставлення результатів вимірювань від ЛРК II-рангу

 

2. Паспорти радіаційної якості сировини та/або/ будівельних матеріалів ОРК

2. Паспорти радіаційної якості              сировини та/або/       будівельних матеріалів ОРК

2. Паспорти радіаційної якості              сировини та/або/       будівельних матеріалів ОРК

 

З.Акти         обстеження закінчених       об'єктів, споруд   (ППД  і   ЕРОА радону)

 

 

4. Служба радіаційного контролю використовувала в своїй роботі методи радіаційного контролю радіаційних параметрів, що регламентуються (непотрібне закреслити):

 

Вибірковий контроль продукції (ВКП)

Суцільний контроль продукції (СКП)

Остаточний радіаційний контроль об'єкту (ОРКО)

1. Ефективна сумарна питома активність (Аеф) ПРН будівельного матеріалу

1. Ефективна сумарна питома активність (Аеф) ПРН будівельного матеріалу

1 .Потужність поглинутої дози (ППД)

 

 

2.Еквівалентна рівноважна об'ємна активність (ЕРОА) радону- 222 в повітрі приміщень

5. Звіти   служби радіаційного контролю за рік за формою   Додатку 5 до ДБН В. 1.4-0.02 маються (не маються) в наявності.

ВИСНОВКИ:

І.На підприємстві встановлено (не встановлено) наявність вищевказаних обов'язкових документів радіаційного контролю.

2.    Підприємство   має   (не   має)   права   на   продовження   радіаційного сертифікату в територіальній СЕС.

3,  Підприємство може (не може) отримати дозвіл в територіальній СЕС на постачання (продаж) сировини та/або/ будматеріалів іншим організаціям.

Представники органу Держнагляду                           Представник підприємства

(посада, підпис, П.І.Б.)                                                      (посада, підпис, П.І.Б.)

(посада, підпис, П.І.Б.)

 

Додаток 9 Обов'язковий

   Штамп

(иавменуванш територіальної СЕС)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний  лікар

___________________ СЕС

(підпис)                           (П.І.Б.)

"____ "                    199   р.

МП ДОЗВІЛ

на поставку споживачам сировини та/або/ будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)

згідно з ДБН В. 1.4-2.01-97 Виданий

(найменування організації-постачальника (посередника)

Дата видачі

 

№ п/п

Найменування сировини та/або/ будматеріалу*

Найменування підприємства, що видобуває (виробляє) сировину та/або/ будматеріал

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список асортименту наводиться постачальником (посередником)

Керівник підприємства

(підпис)                                             (П.І.Б.)

М.П.