і

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

МОСТИ І ТРУБИ СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ Правила проектування

ДБН 6.2.3-26:2010

( Частина 2)

Київ

Мінрегіонбуд України 2011

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять1
 4. Загальні положення1
 5. Матеріали та напівфабрикати сталевих конструкційЗ
 6. Розрахунки. Загальні положення4
 7. Розрахунки міцності7
  1. Елементи центрально-розтягнуті і центрально-стиснуті7
  2. Елементи,що знаходяться під дією згину8
  3. Елементи,що знаходяться під дією осьової сили і згину8
  4. Елементи,що знаходяться під дією зрізу9
  5. Елементи,що знаходяться під дією дотичних та нормальних напружень10
 8. Розрахунки сталевих канатів11
 9. Розрахунки стійкості стержнів і балок11
 10. Розрахунки стійкості полиць і стінок елементів, не підкріплених ребрами жорсткості. . . 15
 11. Розрахунки стійкості стінок балок, підкріплених ребрамижорсткості, іпластинок

ортотропних плит17

 1. Розрахункові довжини17
 2. Гранична гнучкість стержневих елементів 20
 3. Розрахунки витривалості елементів сталевих конструкцій21
 4. Особливості розрахунку елементів і з’єднань22
  1. Елементи головних ферм22
  2. Елементи проїзної частини залізничних мостів24
  3. Елементи проїзної частини автодорожніх, міських та пішохідних мостів26
  4. Елементи поздовжніх в’язей26
  5. Розрахунок з’єднань27
  6. Розрахунок опорних частин29
 5. Конструювання30
  1. Загальні принципи конструювання30
  2. Перерізи елементів31
  3. Ребра жорсткості суцільних згинаних балок33
  4. Попередньо напружені прогонові будови34
  5. Зварні, фрикційні і болтові з’єднання34
  6. Деталі конструкції37
  7. Конструкція планок і перфорованих листів38
  8. Особливості конструкції болтозварних прогонових будов39
  9. Конструкція ортотропної плити проїзної частини40
  10. Конструкція опорних частин і деформаційних швів40

Додаток А

Нормативні посилання41

Додаток Б

Терміни та визначення понять 43

Додаток В

Характеристика класів перерізів 44

Додаток Г

Матеріали та напівфабрикати46

Додаток Д

Розрахунки ефективної ширини плит55

Додаток Е

Коефіцієнти поздовжнього згину у розрахунках стійкості стержнів та балок 58

Додаток Ж

Допоміжна інформація для розрахунків плоскої форми втрати стійкості стержнів 61

Додаток И

Згинально-крутна форма втрати стійкості балок65

Додаток К

Розрахунок місцевої стійкості стінок балок, підкріплених ребрами жорсткості68

Додаток JT

Стійкість пластинок ортотропних плит83

Додаток М

Розрахунки витривалості елементів автомобільних і міських мостів85

Додаток Н

Коефіцієнти для розрахунків витривалості105

Додаток П

Ортотропні плити 110

Додаток Р

З’єднання129

Додаток С

Сталеві канатні елементи153

Додаток Т

Опорні частини163

Додаток У

Деформаційні шви175

Додаток Ф

Основні познаки величин літерами177

Таблиця НЛ - Ефективні коефіцієнти концентрації напружень (3 для розрахунку сталевих конструкцій мостів на витривалість

Розташування розрахункового перерізу та характеристика конструкцій

Коефіцієнт р для марок сталі з характеристичним значенням границі текучості

до 300 МПа

більше 300 МПа

1. По основному металу після дробометального очищення або з неопрацьованої прокатної поверхні в деталях із прокатними або обробленими фрезеруванням, обструговуванням крайками в перерізах поза зварними швами і болтами

1,0

1,0

2. Те саме з крайками, обрізаними газовим машинним різанням: а) нормальної якості;

1,1

1,2

б) чистовим (змив-процес, різання з кисневою завісою, киснево-плазмове);

1,0

1,0

3. По основному металу деталей у перерізах (таблиця Н.З): а) нетто за сполучними болтами складених елементів, а також біля вільних отворів;

1,3

1,5

б) нетто в отворі з поставленим у нього високоміцним болтом, затягнутим на нормативне зусилля;

1,1

1,3

в) брутто по першому ряду високоміцних болтів у прикріпленні фасонки до поясів, що не стикуються у даному вузлі суцільних балок і елементів решітчастих ферм;

1,3 nij

1,5 my

г) те саме у прикріпленні до вузла в стику двостінчастих елементів, у яких:

- безпосередньо перекрита частина перерізу (2AV) становить, %, не менше ніж: 80 загальної площі перерізу, в тому числі при двосторонніх накладках - 60;

lAnij

1,6 Шу

- безпосередньо перекрита частина перерізу (2AV) становить, %, не менше ніж: 60 загальної площі перерізу, у тому числі при двосторонніх накладках - 40;

1,5 m j

1,7шу

д) те саме у прикріпленні до вузла або в стику з однобічними накладками двостінчатих елементів, у яких безпосередньо перекрита частина перерізу (2AV) становить, % загальної площі перерізу:

- 60 і більше;

1,6 m f

1,8 rrif

- менше 60.

1,7mf

1,9mf

е) те саме у прикріпленні до вузла або в стику з однобічними накладками одностінчастих елементів

2,2 mj

2,5 my

4. По основному металу деталей у перерізі по краю неопрацьованого стикового шва з підсиленням, що має плавний перехід (при стикуванні листів однакової товщини і ширини)

1,5

1,8

5. По основному металу деталей у перерізі по зоні переходу до стикового шва, обробленого в цьому місці абразивним кругом або фрезою при стикуванні листів: а) однакової товщини і ширини;

1,0

1,0

б) різної ширини в перерізі за більш вузьким листом;

1,2

1,4

в) різної товщини в перерізі за більш тонким листом;

1,3

1,5

г) різної товщини і ширини в перерізі за листом з меншою площею

1,6

1,9

Продовження таблиці Н.1

Розташування розрахункового перерізу та характеристика конструкцій

Коефіцієнт р для марок сталі з характеристичним значенням границі текучості

до 300 МПа

більше 300 МПа

6. По основному металу елемента, що закріплюється внапуск, у перерізі по краю лобового кутового шва: а) без механічної обробки цього шва при відношенні його катетів b : а > 2 (при напрямку більшого катета b уздовж зусилля);

2,3

3,2

б) те саме при відношенні катетів Ь : а =1,5;

2,7

3,7

в) при механічній обробці цього шва і відношенні катетів b : а > 2;

1,2

1,4

г) те саме при відношенні катетів b : а -1,5

1,6

1,9

7. По основному металу елемента, що прикріплюється в перепуск фланговими кутовими швами, у перерізах по кінцях цих швів незалежно від 'їх обробки

3,4

4,4

8. По основному металу розтягнутих поясів балок і елементів ферм у перерізі по краю поперечного кутового шва, що прикріплює діафрагму або ребро жорсткості: а) без механічної обробки шва, але за наявності плавного переходу від шва до основного металу при зварюванні:

- ручному;

1,6

1,8

- напівавтоматичному під флюсом;

1,3

1,5

б) при механічній обробці шва фрезою

1,0

1,1

9. Переріз складених елементів з листів, з’єднаних безперервними поздовжніми швами , звареними автоматом, при дії зусилля вздовж осі шва

1,0

1,0

10. По основному металу елементів у місцях, де обриваються деталі: а) фасонки, що приварюються в стик до крайок поясів балок ферм або в тавр до стінок і поясів балок, а також до елементів ферм при плавній криволінійній формі і механічній обробці переходу фасонки до пояса, при повному проплавленні товщини фасонки;

1,2

1,4

б) обидва пояси на стінці двотаврового перерізу за умови поступового зменшення до місця обриву ширини і товщини пояса, приєднання стінки до поясів на кінцевій ділянці з повним проплавленням і механічною обробкою переходу поясів до стінки;

1,3

1,6

в) один лист пакета пояса зварної балки при зменшенні до місця обриву товщини з ухилом не крутіше 1:8 і ширини листа зі зведенням її нанівець з ухилом не крутіше 1:4 і з механічною обробкою кінців швів;

1,2

1,4

г) накладна деталь для посилення послабленого отворами перерізу елемента (компенсатор послаблення) при симетричному зменшенні її ширини зі зведенням нанівець з ухилом не крутіше 1:1 і з механічною обробкою кінців швів

1,2

1,4

11. По основному металу елементів проїзної частини в перерізах за крайнім рядом високоміцних болтів у прикріпленні: а) діагоналі поздовжніх в’язей до нижнього пояса поздовжньої балки, а також "рибки" до нижнього пояса поперечної балки;

1,1

1,3

б) фасонки горизонтальної діафрагми до нижнього пояса поздовжньої балки;

1,3

1,5

в) "рибки" до верхнього пояса поздовжньої балки

1,6

1,8

Розташування розрахункового перерізу та характеристика конструкцій

Коефіцієнт Р для марок сталі з характеристичним значенням границі текучості

до 300 МПа

більше 300 МПа

12. По осі стикового шва з повним проплавленням основи шва: а) при автоматичному і напівавтоматичному зварюванні під флюсом і ручному зварюванні з контролем за допомогою ультразвукової дефектоскопії (УЗД);

1,0

1,0

б) те саме без контролю УЗД

1,2

1,4

13. За розрахунковим перерізом кутового шва: а) лобового шва, виконаного зварюванням:

- ручним;

2,3

3,2

- автоматичним і напівавтоматичним під флюсом;

1,9

2,4

б) флангового шва;

3,4

4,4

в) поздовжнього з’єднувального шва складеного елемента на ділянці його прикріплення до вузла при безпосередньому перекритті стиковими накладками або вузловими фасонками лише частини перерізу;

1,5

1,7

г) поздовжнього поясного шва балки

1,7

1,9

14. По основному металу листа настилу ортотропної плити в зоні переходу до монтажного стикового шва, виконаного однобічним автоматичним зварюванням під флюсом: а) з накладенням першого шару ручним зварюванням на флюсомідній підкладці без механічної обробки підсилення;

2,4

2,7

б) те саме із механічною обробкою підсилення зі зворотного боку стику;

1,6

1,8

в) на склотканинно-мідній підкладці із застосуванням гранульованої металохімічної присадки без механічної обробки підсилення

1,5

1,65

15. По основному металу листа настилу ортотропної плити в зоні переходу до стельового кутового шва його монтажного з’єднання з поясом головної балки або ферми перепуском: а) виконаним ручним зварюванням;

6,4

7,1

б) те саме із застосуванням монтажної смугової вставки, що приварюється в стик до крайок ортотропних плит, що прикріплюються перепуском до пояса балки

3,8

4,2

16. По основному металу листа настилу ортотропної плити в зоні переходу до його монтажного стикового з’єднання з поясом головної балки або ферми, виконаному однобічним автоматичним зварюванням під флюсом: а) з накладенням першого шару ручним зварюванням на флюсомідній підкладці з механічною обробкою підсилення зі зворотного боку етика при однаковій товщині з листами, що стикуються;

1,6

1,8

б) те саме при різній товщині з листами, що стикуються;

1,8

2,0

в) на склотканинно-мідній підкладці з застосуванням металево- хімічної присадки, без механічної обробки підсилення при однаковій товщині стикованих листів;

1,5

1,65

г) те саме при різній товщині листів, що стикуються

1,7

1,9

17. По основному металу в зоні вузла перетинання поздовжнього ребра ортотропної плити з поперечним в одноярусній ортотропній плиті: