ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ

ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ,

РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ПІДЙОМНИХ СПОРУД

І ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦИХ РОБІТ


Наказ Державного комітету України по нагляду

за охороною праці

від 12 грудня 1995 р. N 189


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 грудня 1995 р. за N 482/1018

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 травня 1993 р. N 328 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, що додається.

2. Зазначену Інструкцію ввести в дію з 1 квітня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо виготовлення безпечних підйомних споруд та запобіганню нещасним випадкам і аваріям при їх експлуатації, ремонті, реконструкції та монтажі територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, міністерствам, відомствам встановити нагляд за виконанням вимог даної Інструкції.

4. Скасувати Інструкцію по нагляду за виготовленням, ремонтом та реконструкцією підйомних споруд, затверджену наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня 1993 р. N 128.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П.Т.Голова Комітету С.П.ТкачукЗатверджено

наказом Держнаглядохоронпраці

від 12.12.95 N 189Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 грудня 1995 р. за N 482/1018НПАОП 00.0-5.02-95


ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ,

РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ПІДЙОМНИХ СПОРУД

І ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦИХ РОБІТ1. Визначення термінів


Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються в такому значенні.

1.1. Правила — це Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 N128, Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом України 17.06.92, Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27.12.77, Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 28.05.74, Правила будови і безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.12.87, Правила будови, утримання та технічного огляду скісних рейко-канатних підйомників (фунікулерів), затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.54.

1.2. Ремонт — це ремонт розрахункових металоконструкцій із застосуванням зварки.

1.3. Реконструкція — це зміна паспортних характеристик (вантажопідіймальність, режим роботи, швидкість робочих механізмів, проліт, виліт, висота підіймання вантажного гака крана, ліфта, підйомника або ескалатора), конструкції вантажопідіймальних органів, застосування нетипових вузлів, підвищення або перерозподіл навантажень у вузлах або робочих елементах, які впливають на міцність підйомних споруд, вантажну або власну стійкість крана, зміна приводів підйомних споруд, принципові зміни електричних схем.

1.4. Спеціалізована організація (підприємство) — це організація, яка спеціально створюється для виконання визначених видів робіт, що повинно бути відображено в її Статуті, та яка має виробничі або договірні взаємовідносини про співробітництво з головними науково-дослідними організаціями та підприємствами-виготівниками з питань своєї спеціалізації, а також яка має дозвіл територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України (далі — територіальне управління).

1.5. Підйомні споруди — це вантажопідіймальні крани, електричні та ручні талі і лебідки, ліфти, будівельні підйомники, ескалатори, пасажирські та вантажні канатні дороги, фунікулери, крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком, підвішеним на канаті, вантажні електричні візки, що перемішуються по надземному

рейковому шляху з кабіною управління, підйомники (вишки).

1.6. Нормативні документи (НД) — це Правила, державні стандарти, технічні умови, керівні документи на проектування, виготовлення, ремонт, реконструкцію.

1.7. Експертно-технічний центр (далі — ЕТЦ) — це госпрозрахункові підрозділи, створені в складі територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці для виконання робіт, по визначенню технічної безпеки устаткування, машин, механізмів, виробництв тощо.


2. Загальні положення


2.1. Дана Інструкція розроблена на основі Правил, поширюється на всі установи, підприємства, організації України незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності, які здійснюють виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд, встановлює порядок видачі органами Держнаглядохоронпраці України дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд, на які поширюються Правила, та додержання вимог нормативних документів при їх виготовленні, ремонті і реконструкції.

2.2. Дана Інструкція призначена для інспекторського складу органів держнаглядохоронпраці (далі — інспектор), технічних експертів ЕТЦ та інженерно-технічних працівників (далі — ІТЦ), які пов'язані з проектуванням, виготовленням, ремонтом та реконструкцією підйомних споруд.

2.3. На органи Держнаглядохоронпраці України покладається:

2.3.1. Видача підприємствам (організаціям) дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд або їх металоконструкцій та механізмів (лебідки вантажні, стрілові, візкові, гальма, апарати управління, гакові підвіски), а також станцій управління та приладів безпеки, які передбачені Правилами.

2.3.2. Участь в попередніх (заводських) та приймальних випробуваннях дослідних зразків підйомних споруд, їх механізмів, станцій управління, приладів безпеки.

2.3.3. Участь в періодичних, типових, сертифікаційних та кваліфікаційних випробуваннях підйомних споруд, їх механізмів, станцій управління, приладів безпеки.

2.3.4. Контроль за дотриманням підприємствами-виготівниками, ремонтними підприємствами НД при виготовленні, ремонті або реконструкції підйомних споруд.

2.3.5. Контроль за усуненням підприємствами-виготівниками, ремонтними підприємствами виявлених недоліків конструкції підйомних споруд, їх механізмів, станцій управління, приладів безпеки, дефектів їх виготовлення, ремонту та реконструкції.

2.3.6. Контроль за допуском зварників, своєчасною перевіркою знань НД інженерно-технічними працівниками, які пов'язані з проектуванням, виготовленням, ремонтом або реконструкцією підйомних споруд, їх механізмів, станцій управління, приладів безпеки.

2.4. Територіальне управління видає підприємству дозвіл на виготовлення, реконструкцію або ремонт підйомних споруд конкретної моделі. Дозвіл видається на певну кількість (партію) підйомних споруд або на певний строк. Строк, на який підприємству видається дозвіл, не повинен перевищувати трьох років. При зміні паспортної характеристики підйомної споруди або при переході на виготовлення підйомної споруди іншої моделі підприємству видається новий дозвіл. Дозвіл на реконструкцію видається на конкретну підйомну споруду з урахуванням її фактичного стану (ступінь зносу, строк експлуатації тощо).

2.5. Дозвіл на виготовлення, реконструкцію, ремонт підйомних споруд видається територіальним управлінням підприємству, яке має передбачені конструкторською та технологічною документацією технічні засоби для виконання вказаних робіт та контролю якості виробу в цілому, окремих його вузлів, зварних з'єднань у відповід-

ності з НД на виготовлення, ремонт або реконструкцію, а також укомплектованому відповідними фахівцями.

2.6. Виготовлення підйомних споруд з відступами від Правил може бути допущене тільки з дозволу Держнаглядохоронпраці України (далі — Комітет).

Для одержання вказаного дозволу підприємство-виготівник подає до Комітету відповідне технічне обгрунтування, а в необхідних випадках і висновок головного науково-дослідного інституту по підйомних спорудах відповідного профілю: Укрінкран, Укркраненерго, науково-конструкторського бюро баштового кранобудування "Висота", українського проектного інституту "Проммеханізація", акціонерного товариства "Азовмаш", спеціалізованого конструкторського бюро ескалаторобудування тощо, а також територіального управління.

2.7. Виготовлення та ремонт підйомних споруд з відступами від Державних стандартів або технічних умов допускається з дозволу організації, що затвердила відповідний документ. Якщо цей документ був погоджений органом державного нагляду іншої держави, то відступи повинні бути погоджені з Комітетом.

2.8. Копія дозволу Комітету або іншої організації на виготовлення підйомних споруд з відступами від НД повинна вкладатись в паспорт кожної підйомної споруди.


3. Видача дозволів на виготовлення підйомних споруд


3.1. Територіальне управління видає дозволи на виготовлення:

3.1.1. Вантажопідіймальних кранів.

3.1.2. Кранів-екскаваторів, призначених для роботи з гаком, що підвішений на канаті.

3.1.3. Вантажних електричних візків, що переміщуються по

надземному рейковому шляху з кабіною управління.

3.1.4. Електричних та ручних талей.

3.1.5. Ліфтів.

3.1.6. Будівельних вантажопасажирських підйомників, їх металевих конструкцій.

3.1.7. Ескалаторів.

3.1.8. Вантажних та пасажирських підвісних канатних доріг, їх металоконструкцій.

3.1.9. Фунікулерів.

3.1.10. Підйомників (вишок).

3.1.11. Металоконструкцій (мостів, візків, стріл, порталів, башт або їх окремих секцій), гальм, апаратів управління, гакових підвісок, лебідок (вантажних, стрілових, візкових), станцій управління, приладів безпеки, кабін та направляючих підйомних споруд.

3.2. Дозвіл, крім указаних в п. 3.1 випадках, видається також підприємству, яке здійснює складання підйомних споруд із вузлів, виготовлених на інших підприємствах, а також підприємству, яке виготовляє підйомні споруди на експорт.

При цьому за якість виготовлення підйомної споруди в цілому, відповідність її НД, а також за повне і якісне оформлення технічної документації відповідає підприємство, яке здійснює складання підйомної споруди.

3.3. Дозволи підприємствам видаються:

3.3.1. На виготовлення дослідних зразків підйомних споруд.

3.3.2. На серійне виготовлення підйомних споруд.

3.3.3. На виготовлення підйомних споруд для власних потреб.

3.3.4. По закінченні строку дії раніше виданого дозволу.

3.3.5. При зміні паспортних характеристик підйомних споруд, що виготовляються.


4. Видача дозволів підприємствам на виготовлення

дослідних зразків підйомних споруд


4.1. Дозвіл на виготовлення дослідного зразка може бути виданий тільки спеціалізованому по виготовленню підйомних споруд підприємству. Дозвіл видається територіальним управлінням на підставі листа підприємства, в якому вказуються тип, модель (конструктивне виконання) та характеристика дослідного зразка підйомної споруди, що підлягає виготовленню, з обгрунтуванням необхідності його виготовлення.

4.2. До листа додаються:

4.2.1. Креслення загального виду підйомної споруди та основних її вузлів.

4.2.2. Технічні умови на виготовлення (проект).

4.2.3. Зразок заповненого паспорта підйомної споруди.

4.2.4. Опис підйомної споруди з вказівкою її переваг перед попереднім аналогом, включаючи відомості по:

- безпеці та зручності роботи;

- безпеці та зручності їх профілактичного обслуговування;

- зручності ремонту;

- підвищенню довговічності вузлів;

- зміні строків профілактичного обслуговування;

- зміні міжремонтних строків;

- зміні трудовитрат на профілактичне обслуговування;

- зміні трудовитрат на ремонт.

4.2.5. Експертний висновок головного науково-дослідного інституту, зазначеного у п. 2.6 або експертно-технічного центру, у випадку отримання дозволу підприємством, яке приступає вперше до виготовлення підйомних споруд даного типу.

4.3. На підставі розгляду поданих матеріалів територіальне управління видає підприємству дозвіл на виготовлення дослідного зразка підйомної споруди за встановленою формою (додаток N 1). Термін розгляду документів не повинен перевищувати 10 днів.

4.4. В необхідних випадках питання про видачу дозволу на виготовлення дослідного зразка розглядається на технічній раді територіального управління.

4.5. Якщо у територіального управління немає упевненості в тому, що на підприємстві, яке раніше виготовляло підйомні споруди, є необхідні умови для забезпечення якісного виготовлення підйомних споруд нової моделі, то видачі дозволу повинна передувати перевірка підприємства технічними експертами ЕТЦ або головними державними інспекторами територіальних управлінь (далі — представник територіального управління).

4.6. В окремих випадках за рішенням Комітету дозвіл може бути виданий на виготовлення дослідної партії зразків в кількості не більше, ніж 5 одиниць.


5. Випробування дослідних зразків підйомних споруд


5.1. Дослідні зразки підйомних споруд підлягають попереднім (заводським) та приймальним випробуванням.

5.2. Попередні випробування дослідних зразків проводяться для визначення відповідності конструкції підйомних споруд Правилам, технічному завданню, стандартам, технічній документації на виготовлення.

5.3. Попередні та приймальні випробування організовує та проводить підприємство-виготівник дослідних зразків підйомних споруд.

5.4. Участь в попередніх випробуваннях представників підприємства, що розробило проектну й робочу документацію, та територі ального управління, що видало дозволи на виготовлення дослідних зразків, обов'язкова.