8.8 Рейки піддають ультразвуковому контролюванню на наявність внутрішніх дефектів (5.1.5) за методикою (інструкцією) підприємства-виробника. Параметри дефектів і методику контролювання потрібно узгодити зі споживачем.

8.9 Під час контролювання макроструктури (5.1.3) стійкими задовільними результатами вважають такі, за якими у чотирьох підряд підданих первинному контролюванню плавок не виявлено недопустимих дефектів.

У разі незадовільних результатів випробувань макроструктури рейки з індексом «1» або індексом «X», всі рейки з індексом «1» або індексом «X» контрольованої плавки вважають такими, що не відповідають вимогам цього стандарту. Допускається піддавати головні і донні рейки поштучному контролюванню.

Повторно контролюють макроструктуру проб, відібраних від протилежних кінців рейок, що не витримали первинних випробовувань.

У разі виявлення в головних рейках (з індексом «1») плямистої ліквації, всі головні рейки контрольованої плавки вважають такими, що не відповідають вимогам цього стандарту.

У разі виявлення плямистої ліквації в інших рейках всі рейки контрольованої плавки вважають такими, що не відповідають вимогам цього стандарту.

8.10 Проби для контролювання забрудненості рейок неметалевими включеннями (5.1.4) відбирають від рейок або від рейкових штаб у гарячому стані після видалення нормальної обрізі.

8.11 Проби для вирізування зразків, щоб проконтролювати механічні властивості під час розтягування (5.1.8), відбирають від тієї самої рейки, від якої відбирають проби для копрових випробовувань.

У разі незадовільних результатів первинного випробовування рейок проводять повторні випробовування на подвоєній кількості зразків.

У разі невідповідності результату повторного випробовування на розтяг хоча б одного зразка нетермозміцнених рейок вимогам 5.1.8 всі рейки контрольованої плавки вважають такими, що не відповідають вимогам цього стандарту.

У разі незадовільних результатів повторних випробовувань хоча б одного зразка поверхнево-загартованих рейок всі рейки плавки дозволено піддавати відпусканню за технологією, прийнятою на підприємстві-виробника, узгодженою зі споживачем, з подальшим контролюванням твердості і механічних властивостей.

Рейки, що відносяться до плавки або партії, підданої одноразовому відпусканню, атестують як уперше пред'явлені до здавання.

У разі незадовільних результатів повторних випробовувань або випробовувань після одноразового відпускання хоча б одного зразка всі рейки плавки або партії піддають високотемпературному відпусканню за технологією, прийнятою на підприємстві-виробника, узгодженою зі споживачем, з подальшим контролюванням твердості і механічних властивостей. Такі рейки здають як рейки III категорії або за узгодженням з інспекцією «Укрзалізниці» їх повторно гартують.

Допускають механічні властивості контролювати статистичними методами (рівняння регресії) для кожної плавки, у цьому разі контрольні механічні випробовування на розтяг проводять на одному зразку від рейки, відібраної від кожної двадцятої плавки.

У разі незадовільних результатів контролювання статистичними методами випробовують механічні властивості на розтяг зразків рейки тієї самої плавки. Випробування на розтяг проводять на кожній плавці до отримання стійких задовільних результатів (8.5).

8.12 Результат випробування на ударну в'язкість оцінюють за зразком з мінімальним його значенням.

У разі незадовільних результатів первинного випробовування потрібно провести повторні випробовування на подвоєній кількості зразків від рейок цієї самої плавки.

У разі незадовільних результатів повторного випробовування хоча б одного зразка рейки цієї плавки дозволено піддавати відпусканню з подальшим контролюванням ударної в'язкості і твердості на поверхні катання і за глибиною загартованого шару за методом Роквелла (5.1.8 і 5.1.9).

У разі незадовільних результатів випробувань після відпускання всі рейки цієї плавки піддають високотемпературному відпусканню і пред'являють до здавання як рейки III категорії або за узгодженням з інспекцією «Укрзалізниці» проводять повторне гартування.

8.13 Контролювання твердості на поверхні катання поверхнево-загартованих рейок вищої, І і II категорій проводять на кожній рейці з використовуванням неруйнівного контролювання або іншим методом, що забезпечує необхідну точність вимірювань.

Допускають контролювання твердості поверхнево-загартованих рейок за методом Брінелля.

Контролювання коливання твердості за довжиною рейки проводять в середній частині довжини і на кінцях на відстані не менше ніж 0,5 м від торців.

У разі невідповідності результатів випробувань вимогам 5.1.9 допускають повторне визначання твердості за двома відбитками на тій самій рейці на відстані чотирьох діаметрів відбитків кульок від місця первинних вимірювань або після зішліфування поверхневого шару.

У разі незадовільних результатів повторного визначення твердості хоча б за одним відбитком допускають:

— піддавати рейки відпусканню з подальшим контролюванням твердості;

— поштучно розсортовувати рейки, загартовані на тих нитках рейкогартівного агрегату, на яких відмічені рейки з відхилами за твердістю від вимог 5.1.9;

— рейки з твердістю нижче НВ 311 пред'являти до здавання як рейки III категорії без додаткових випробовувань або за узгодженням з інспекцією «Укрзалізниці» проводити повторне гартування.

8.14 Твердість за глибиною загартованого шару визначають на двох пробах за методом Роквелла і за методом Брінелля. Одну пробу вирізають на відстані 100 мм від торця, другу — з середини рейки.

У разі незадовільних результатів первинного контролювання твердості за глибиною загартованого шару проводять повторне визначання твердості на подвоєній кількості поперечних темп-летів від двох рейок.

За узгодженням з інспекцією «Укрзалізниці» допускають повторне визначання твердості за глибиною загартованого шару в окремих точках за двома відбитками або повторне визначання твердості — після зішліфування поверхневого шару поперечних темплетів.

У разі незадовільних результатів повторних випробувань рейки піддають відпусканню і знову контролюють твердість за глибиною загартованого шару. У разі незадовільних результатів контролювання після відпускання всі рейки плавки або партії піддають високотемпературному відпусканню і пред'являють до здавання як рейки III категорії або за узгодженням з інспекцією «Укрзалізниці» проводять повторне гартування.

8.15 Допускається глибину загартованого шару головки визначати на одній рейці від кожної плавки (партії) неруйнівним методом.

8.16 Мікроструктуру металу головки поверхнево-загартованих рейок контролюють на двох мікрошліфах, вирізаних із верхньої половини головки рейки. Одну пробу для виготовляння мікрош-ліфа вирізають на відстані 100 мм від торця, другу — із середини рейки.

У разі незадовільних результатів первинного контролювання мікроструктури проводять повторне контролювання на подвоєній кількості мікрошліфів від двох головних або двох інших рейок тієї самої плавки.

У разі незадовільних результатів повторного контролювання рейки піддають відпусканню і знову контролюють мікроструктуру, а також твердість.

У разі незадовільних результатів контролювання після відпускання всі рейки плавки піддають високотемпературному відпусканню і пред'являють до здавання як рейки III категорії або за узгодженням з інспекцією «Укрзалізниці» проводять повторне гартування.

У рейок вищої категорії контролюють глибину зневуглецьованого шару від поверхні катання і бічної поверхні головки на мікрошліфу від однієї рейки кожної плавки.

8.17 Копрові випробовування нетермозміцнених рейок, прокатаних із зливків, проводять на одній пробі від головної рейки. Допускають відбирання проб для копрових випробовувань проводити від головного кінця рейкових штаб без попереднього видалення нормальної обрізі. У разі незадовільного результату первинного випробовування проводять повторне випробовування двох проб, відібраних від підусадкових кінців інших головних рейок тієї самої плавки або партії.

У разі отримання незадовільного результату повторного випробовування хоча б однієї проби всі головні рейки (з індексом «1») довжиною 12,5 м з боку підусадкового кінця плавки (партії) вважають такими, що не відповідають вимогам цього стандарту.

Для третього випробовування від головних рейок (з індексом «1») на довжині 12,5 м відбирають дві проби. У разі задовільних результатів третього випробовування всі рейки плавки, крім головних рейок довжиною 12,5 м з боку підусадкового кінця, вважають такими, що відповідають вимогам цього стандарту.

У разі незадовільного результату третього випробовування хоча б одного пробного відрізка всі рейки плавки вважають такими, що не відповідають вимогам цього стандарту.

Копрові випробовування нетермозміцнених рейок, прокатаних із безперервнолитої заготовки, проводять на одній пробі, відібраній від рейки, відповідної кінцю розливки плавки (з індексом «X»). У разі незадовільного результату первинного випробовування проводять повторне випробовування двох проб: однієї — відібраної від тієї самої рейки, другої — від іншої рейки з індексом «X».

У разі задовільного результату первинного або повторного випробовування всі рейки контрольованої плавки вважають такими, що відповідають вимогам цього стандарту. У разі незадовільного результату повторного випробовування хоча б однієї проби всі рейки плавки вважають такими, що не відповідають вимогам цього стандарту.

8.18 Низькотемпературні копрові випробовування рейок вищої, І і II категорій, прокатаних зі зливка, проводять на одній пробі, яку відбирають від підусадкового кінця головної рейки з індексом «1» в стані постачання.

Низькотемпературні копрові випробовування рейок вищої, І і II категорій, прокатаних із безпе-рервнолитих заготовок, проводять на пробі, яку відбирають від рейки з індексом «X».

У разі незадовільних результатів первинних низькотемпературних копрових випробовувань проводять повторні випробовування: для рейок, прокатаних зі зливка, — на двох пробних відрізках від двох головних рейок, а за відсутності (відсортуванні) головних — від двох будь-яких рейок тієї самої плавки або партії; для рейок, прокатаних із безперервнолитих заготовок, — на двох пробних відрізках двох рейок інших ниток сталерозливної машини з індексом «X», а за відсутності (відсортуванні) таких рейок — від двох будь-яких рейок цієї самої плавки або партії.

У разі незадовільних результатів повторних випробовувань рейки піддають відпусканню з подальшою атестацією термозміцнених рейок цієї плавки як уперше пред'явленої з проведенням всіх випробовувань. У цьому разі проводять первинні і, у разі потреби, повторні випробовування. Допускають для повторних випробовувань відбирати проби від головних рейок (на довжині 12,5 м) у разі прокатки рейок зі зливка, а у разі прокатки з безперервнолитих заготовок від рейок з індексом «X» інших ниток сталерозливної машини.

У разі незадовільних результатів випробовувань після відпускання всі рейки плавки або партії повинні бути направлені на високотемпературне відпускання і пред'явлені до здавання як рейки III категорії.

На вимогу інспекції «Укрзалізниці» потрібно досліджувати пробні відрізки нетермозміцнених і поверхнево-загартованих рейок, зламаних під час копрових випробовувань, щоб виявити причини зруйнування.

8.19 Контролюють залишкові напруження в поверхнево-загартованих рейках, прокатаних із зливка і безперервнолитих заготовок, на пробі яку відбирають від рейок в стані постачання.

У разі незадовільних результатів первинних випробовувань проводять повторні випробовування на пробних відрізках: від головних рейок із зливків і від рейок з індексом «1» з безперервнолитих заготовок відповідно тієї самої плавки або партії, а у разі їх відсутності (відсортуванні) — від будь-якої рейки цієї плавки або партії.

У разі незадовільних результатів повторних випробовувань всі рейки плавки або партії піддають відпусканню і подальшому контролюванню твердості і залишкових напружень, як уперше пред'явлені.

У разі незадовільних результатів випробувань після відпускання всі рейки плавки або партії піддають високотемпературному відпусканню і пред'являють до здавання як рейки НІ категорії або за узгодженням з інспекцією «Укрзалізниці» проводять повторне гартування.

8.20 Під час загартування кінців рейок твердість визначають на обох кінцях рейок, відібраних інспекцією «Укрзалізниці».

За значення твердості поверхні загартованих кінців менше НВ 311 всі рейки цієї плавки або партії відносять до рейок з незагартованими кінцями або піддають кінці всіх рейок плавки або партії одноразовому повторному загартуванню і подальшому контролюванню твердості.

За значення твердості поверхні загартованих кінців більше НВ 401 всі рейки плавки або партії піддають відпусканню і подальшому контролюванню твердості або після обрізання загартованих кінців — одноразовому повторному загартуванню кінців і подальшому контролюванню твердості.

Рейки кожної плавки після повторного термічного оброблення кінців потрібно випробувати відповідно до 9.16.

Якщо повторне загартування кінців не проводять або в його результаті твердість поверхні загартованих кінців більше НВ 401, допускають проводити поштучне розсортування рейок цієї плавки або партії.

Контролювання структури загартованих кінців і відсутності гартівних тріщин (5.1.10) проводять на двох пробах довжиною від 100 мм до 200 мм від однієї рейки кожної п'ятдесятої плавки (по вибору інспектора «Укрзалізниці»), але не рідше двох разів на місяць, незалежно від числа плавок.

Якщо під час контролювання загартованого шару (9.16) хоча б у одного з темплетів або під час зовнішнього оглядання загартованих кінців рейок буде виявлено структуру перегріву, дільницю мартенситу, гартівні тріщини або загартування інших елементів профілю, крім поверхні головки, рейки цієї плавки або частини плавки, що проходила загартування на цій гартувальній установці, призначають до обрізання кінців і встановлюють поплавкове контролювання загартованих кінців рейок надалі до отримання стійких задовільних результатів, після чого проводять контролювання відповідно до 9.16.